reklama

Trnavčanov bude aj naďalej zastupovať v mestskom parlamente 31 poslancov

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava bude mať aj vo volebnom období 2018-2022 rovnaký počet poslancov ako v súčasnosti – 31.

Trnavské mestské zastupiteľstvo sa na júnovej schôdzi uznieslo, že v nasledujúcom volebnom období 2018-2022 zostane počet poslaneckých kresiel rovnaký, ako je tomu dnes, teda 31.

Ide o maximálny možný počet poslancov určený zákonom.

Zákon o obecnom zriadení umožňuje určiť počet poslancov na celé volebné obdobie pre mestá s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 v rozpätí od 19 do 31 poslancov.


Mapa volebných obvodov v Trnave

ZDROJ: Mesto Trnava

Pre voľby primátora mesta tvorí mesto podľa zákona jeden jednomandátový volebný obvod.

Na území mesta bude aj v tohtoročných komunálnych voľbách vytvorených šesť volebných obvodov – Stred (volebný obvod č. 1), Západ (č. 2), Sever (č. 3), Východ (č. 4), Juh (č. 5) a Modranka (č. 6).

Najviac poslancov -sedem – bude zastupovať obyvateľov volebných obvodov Sever a Východ, šesť zastupiteľov si budú voliť obyvatelia volebného obvodu Západ, po päť poslancov budú vyberať voliči z volebného obvodu Stred a Juh. Modranka bude mať jedného poslanca.

Komunálne voľby sa uskutočnia v novembri 2018, presný termín vyhlási predseda Národnej rady SR.

VOLEBNÉ OBVODY V TRNAVE – ZOZNAM ULÍC

Volebný obvod č. 1 : Trnava – stred

Agátová ulica, Ulica A. Sládkoviča, Ulica Andreja Hlinku, Ulica Andreja Žarnova – od č. 1 do č. 9 a od č. 25 do č. 29 ( po žel. trať ), Ulica Antona Malatinského,Ulica B. Němcovej, Ulica B.S.Timravy, Ulica Bradlanská, Ulica Divadelná, Dolné bašty, Ulica Dolnopotočná, Ulica Dohnányho ( od Ulice Kollárova po žel. trať ), Ulica E.M. Šoltésovej, Ulica Ferka Urbánka, Ulica Františka Veselovského, Ulica Františkánska, Ulica Halenárska, Ulica Haulíkova, Ulica Hlavná, Ulica Hlboká – západná strana, Ulica Hodžova, Ulica Jána Hollého, Horné bašty, Ulica Hornotopotočná, Ulica Hospodárska od č. 3, Hradobná ulička, Ulica Hviezdoslavova, Ulica Invalidská, Ulica Jána Bottu – párne čísla, Ulica Jána Sambucusa, Ulica Jerichova, Ulica Jeruzalemská, Ulica Juraja Fándlyho, Ulica Kalinčiakova, Ulica Kapitulská, Ulica Klempova, Ulica Kollárova od č.1 do č. 34, Ulica Komenského, Ulica Kvetná, Ulica Ľudmily Podjavorinskej, Ulica Matuškova, Mesačná, Ulica Michalská, Ulica M. Schneidra-Trnavského, Múzejné námestie, Námestie kráľovnej Konštancie, Námestie Slov. národ. povstania, Námestie sv. Mikuláša, Ulica Novosadská, Okružné námestie – od č. 1 do č. 3, Ulica Orolská, Ulica Parková, Ulica Paulínska, Ulica Pekárska, Ulica Petra Pázmaňa, Ulica Radlinského, Ulica Rázusova, Ulica Rybníková od č. 1 do č. 12A, Ulica Sadová, Ulica Sladovnícka od č. 1 do č. 19, Stará ulica, Ulica Strelecká, Trojičné námestie, Ulica Športová,Ulica Štefana C. Parráka, Ulica Štefánikova, Ulica Študentská, Ulica Štúrova, Ulica Terézie Vansovej – nepárne čísla od č. 1 do č. 25, Ulica Tomášikova, Ulica Trhová, Tŕnitá ulička, Univerzitné námestie, Ulica Vajanského, Ulica Veselá, Ulica Vladimíra Roya, Zámočnícka, Zelený kríčok od č. 3.

Volebný obvod č. 2 : Trnava – západ

Ulica Adama Štrekára, Ulica Alfréda Wetzlera, Ulica Andreja Kubinu, Ulica Bedřicha Smetanu, Ulica Botanická, Ulica Čajkovského, Čerešňová ulica, Ulica Evy Kostolányiovej, Ulica Gavlovičova, Ulica Gejzu Dusíka, Ulica Hadriána Radvániho,Ulica Hurbanova, Ulica J. G. Tajovského, Ulica Jána Bottu – nepárne čísla, Jazdecká ulica, Ulica Johna Dopyeru, Ulica Júliusa Gábriša, Kamenná cesta, Kamenný mlyn, Ulica Karola Elberta, Koceľova ulica, Kočišské, Ulica Kornela Mahra, Krátka ulica, Ulica Kuzmányho, Ulica Leoša Janáčka, Ulica Lomonosovova, Ulica Ludvika van Beethovena, Ulica Martina Gregora, Medziháj, Ulica Mierová, Ulica Modranská, Ulica Mozartova, Okružné námestie – od č. 4 do č. 14, Orešianska ulica, Ulica Oskára Čepana, Ulica Osvaldova, Ulica Ovocná, Ulica Poľná, Ulica Rekreačná, Ulica Richarda Vandru, Roľnícka ulica, Ulica Rudolfa Vrbu, Ulica Ružindolská, Slovenská ulica, Ulica Suchovská, Ulica sv. Cyrila a Metoda, Ulica Šafárikova, ŠM Farský mlyn, Ulica Štefana Moyzesa, Ulica Terézie Vansovej – párne čísla od č. 2 a nepárne čísla od č. 29, Ulica Tibora Kružliaka, Traťová ulica, Trstínska cesta – nepárne čísla od č. 1 do č. 25, Ulica Wiliama Schiffera, Ulica Západná, Ulica Zelená

Volebný obvod č. 3 : Trnava – sever

Ulica Andreja Kmeťa, Ulica Atómová, Ulica Átriová, Ulica Bučianska od č. 1 do č. 4, Cukrová ulica, Dobšinského ulica, Dúhová ulica,Ulica Francisciho, Ulica Hviezdna, Ulica Chovateľská, Ulica Jaderná, Ulica Jána Hajdóczyho, Ulica Jána Hlubíka, Ulica Hospodárska č. 1 a č. 2, Ulica Jánošíkova, Ulica Jesenského, Ulica Karpatská, Kopánková ulica, Ulica Krajná, Ulica Krížová, Krupská ulica, Ulica Kukučínova, Legionárska ulica, Ulica Letecká, Ulica Lichardova, Ulica Lovecká, Ulica Ľudová, Ulica Malá, Malženická cesta, Ulica Martina Benku, Ulica Maximiliána Hella, Ulica Mikuláša Koperníka, Ulica Mliečna, Ulica Murgašova, Na hlinách, Námestie Jozefa Herdu, Námestie Slov. učeného tovarišstva, Novomestská ulica, Ulica Oblúková, Okružná ulica, Olympijská ulica, Ulica parašutistov, Ulica Pavla Hlbinu, Ulica Pavla Mudroňa, Ulica Pažitná, Pažitný mlyn, Pekná ulica, Ulica Petra Bohúňa, Ulica Piešťanská – nepárne čísla, Poštová ulica, Pri kalvárii, Prechodná ulica, Ulica Radarová, Ulica Robotnícka, Rovná ulica, Ulica Rudolfa Dilonga, Ulica Rybníková od č. 13 do č. 16A, Saleziánska ulica, Ulica Zdenky Schelingovej, Ulica Severná, Schumerova ulica, Ulica Sibírska, Ulica Slnečná, Spojná ulica, Ulica Stavebná, Ulica Skladová, Strmá ulica, Ulica Suchá, Ulica Školská, ŠM Dolina, ŠM Veľký Dvor, Farárske, Špačinská cesta, Šrobárova ulica , Štrky, Ulica Štefana Baniča, Ulica Štefana Fidlíka, Ulica Tatranská, Ulica Tich. Milkina, Trstínska cesta – párne čísla od č. 2 do č. 28, Ulica Ustianska, Ulica Veterná, Viktoríniho námestie, Východná ulica, Zelený kríčok od č. 1 do č. 2.

Volebný obvod č. 4 : Trnava – východ

Ulica Bernolákova, Ulica Bučianska, od č. 4A do č. 15, Ulica Daxnerova, Ulica Denisova, Ulica Hattalova, Ulica Hlboká – východná strana, Ulica Jačmenná, Ulica Juraja Slottu, Ulica Koniarekova, Ulica Konštantína Čulena, Ulica Nobelova, Oravné, Ulica Palárikova,Ulica Piešťanská – párne čísla, Ulica Samuela Jurkoviča, Ulica Sasinkova, Ulica Sladovnícka od č. 20 do č. 32, Ulica Spartakovská, Starohájska ulica, Ulica Tehelná, Ulica Teodora Tekela, Ulica V. Paulínyho Tótha, Ulica Vančurova, V jame, Ulica Vladimíra Clementisa, Ulica Zavarská, Ulica Železná, Ulica Žitná

Volebný obvod č. 5 : Trnava – juh

Automobilová ulica,Ulica Andreja Žarnova od č. 10 do č. 24 a  č. 30 ( od žel. trate smerom k Ulici Tamaškovičova ), Ulica Astrová, Belgická ulica,Ulica Bočná, Bratislavská ulica, Bulharská ulica, Coburgova ulica, Ulica Dohnányho ( od žel. trate k Ulici Tamaškovičova ), Ulica Fraňa Kráľa, Ulica Gábora Steinera, Ulica gen. Goliána, Ulica Hraničná č. 21A a 21B, Jabloňová ulica, Ulica Jasná, Ulica Jiráskova, Ulica Kollárova č. 36 a č. 38,Ulica Konvalinková, Ulica Kozácka, Ulica Ľaliová, Ulica Letná, Ulica Limbová, Lúčna ulica, Malinová ulica, Ulica Markovičova, Ulica Maxima Gorkého, Ulica Mikovíniho, Ulica Mýtna, Narcisová ulica, Ulica Nerudova, Ulica Nevädzová, Ulica Nezábudková, Ulica Nitrianska, Ulica Nová, Ulica Odbojárska, Ulica Orgovánová, Ulica Osadná, Ulica Ostravská, Park Janka Kráľa, Ulica Petzvalova, Priemyselná ulica, Ulica Púpavová, Ulica Ružová, Ulica Slovanská, Ulica Staničná, Ulica Stredná, Ulica Strojárenská, Stromová ulica, Šípová ulica, Ulica Tamaškovičova, Tulipánová ulica, Ulica Vlárska, Ulica 9. mája, Vajslova ulica, Zelenečská ulica, Zlievarenská ulica, Železničná ulica

Volebný obvod č. 6 : Trnava – Modranka

Ulica Bosniacka, Dedinská ulica, Ulica Diaľničná, Ulica Hraničná okrem č. 21A a 21B, Chrenová ulica, Ulica Ivana Krasku, Ulica Jarná, Ulica Javorová, Ulica Karola Ježíka, Ulica Lipová, Ulica Olivová, Orechová ulica, Pásová ulica, Ulica Pobrežná, Pri potoku, Pútnická ulica, Rajčurská ulica, Ulica Seredská, Tichá ulica, Ulica Topoľová, Ulica Vodná.

Ulož ako PDF
Napísal 27. júna 2018 7:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.