reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Trnavčanov bude aj naďalej zastupovať v mestskom parlamente 31 poslancov

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava bude mať aj vo volebnom období 2018-2022 rovnaký počet poslancov ako v súčasnosti – 31.

Trnavské mestské zastupiteľstvo sa na júnovej schôdzi uznieslo, že v nasledujúcom volebnom období 2018-2022 zostane počet poslaneckých kresiel rovnaký, ako je tomu dnes, teda 31.

Ide o maximálny možný počet poslancov určený zákonom.

Zákon o obecnom zriadení umožňuje určiť počet poslancov na celé volebné obdobie pre mestá s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 v rozpätí od 19 do 31 poslancov.


Mapa volebných obvodov v Trnave

ZDROJ: Mesto Trnava

Pre voľby primátora mesta tvorí mesto podľa zákona jeden jednomandátový volebný obvod.

Na území mesta bude aj v tohtoročných komunálnych voľbách vytvorených šesť volebných obvodov – Stred (volebný obvod č. 1), Západ (č. 2), Sever (č. 3), Východ (č. 4), Juh (č. 5) a Modranka (č. 6).

Najviac poslancov -sedem – bude zastupovať obyvateľov volebných obvodov Sever a Východ, šesť zastupiteľov si budú voliť obyvatelia volebného obvodu Západ, po päť poslancov budú vyberať voliči z volebného obvodu Stred a Juh. Modranka bude mať jedného poslanca.

Komunálne voľby sa uskutočnia v novembri 2018, presný termín vyhlási predseda Národnej rady SR.

VOLEBNÉ OBVODY V TRNAVE – ZOZNAM ULÍC

Volebný obvod č. 1 : Trnava – stred

Agátová ulica, Ulica A. Sládkoviča, Ulica Andreja Hlinku, Ulica Andreja Žarnova – od č. 1 do č. 9 a od č. 25 do č. 29 ( po žel. trať ), Ulica Antona Malatinského,Ulica B. Němcovej, Ulica B.S.Timravy, Ulica Bradlanská, Ulica Divadelná, Dolné bašty, Ulica Dolnopotočná, Ulica Dohnányho ( od Ulice Kollárova po žel. trať ), Ulica E.M. Šoltésovej, Ulica Ferka Urbánka, Ulica Františka Veselovského, Ulica Františkánska, Ulica Halenárska, Ulica Haulíkova, Ulica Hlavná, Ulica Hlboká – západná strana, Ulica Hodžova, Ulica Jána Hollého, Horné bašty, Ulica Hornotopotočná, Ulica Hospodárska od č. 3, Hradobná ulička, Ulica Hviezdoslavova, Ulica Invalidská, Ulica Jána Bottu – párne čísla, Ulica Jána Sambucusa, Ulica Jerichova, Ulica Jeruzalemská, Ulica Juraja Fándlyho, Ulica Kalinčiakova, Ulica Kapitulská, Ulica Klempova, Ulica Kollárova od č.1 do č. 34, Ulica Komenského, Ulica Kvetná, Ulica Ľudmily Podjavorinskej, Ulica Matuškova, Mesačná, Ulica Michalská, Ulica M. Schneidra-Trnavského, Múzejné námestie, Námestie kráľovnej Konštancie, Námestie Slov. národ. povstania, Námestie sv. Mikuláša, Ulica Novosadská, Okružné námestie – od č. 1 do č. 3, Ulica Orolská, Ulica Parková, Ulica Paulínska, Ulica Pekárska, Ulica Petra Pázmaňa, Ulica Radlinského, Ulica Rázusova, Ulica Rybníková od č. 1 do č. 12A, Ulica Sadová, Ulica Sladovnícka od č. 1 do č. 19, Stará ulica, Ulica Strelecká, Trojičné námestie, Ulica Športová,Ulica Štefana C. Parráka, Ulica Štefánikova, Ulica Študentská, Ulica Štúrova, Ulica Terézie Vansovej – nepárne čísla od č. 1 do č. 25, Ulica Tomášikova, Ulica Trhová, Tŕnitá ulička, Univerzitné námestie, Ulica Vajanského, Ulica Veselá, Ulica Vladimíra Roya, Zámočnícka, Zelený kríčok od č. 3.

Volebný obvod č. 2 : Trnava – západ

Ulica Adama Štrekára, Ulica Alfréda Wetzlera, Ulica Andreja Kubinu, Ulica Bedřicha Smetanu, Ulica Botanická, Ulica Čajkovského, Čerešňová ulica, Ulica Evy Kostolányiovej, Ulica Gavlovičova, Ulica Gejzu Dusíka, Ulica Hadriána Radvániho,Ulica Hurbanova, Ulica J. G. Tajovského, Ulica Jána Bottu – nepárne čísla, Jazdecká ulica, Ulica Johna Dopyeru, Ulica Júliusa Gábriša, Kamenná cesta, Kamenný mlyn, Ulica Karola Elberta, Koceľova ulica, Kočišské, Ulica Kornela Mahra, Krátka ulica, Ulica Kuzmányho, Ulica Leoša Janáčka, Ulica Lomonosovova, Ulica Ludvika van Beethovena, Ulica Martina Gregora, Medziháj, Ulica Mierová, Ulica Modranská, Ulica Mozartova, Okružné námestie – od č. 4 do č. 14, Orešianska ulica, Ulica Oskára Čepana, Ulica Osvaldova, Ulica Ovocná, Ulica Poľná, Ulica Rekreačná, Ulica Richarda Vandru, Roľnícka ulica, Ulica Rudolfa Vrbu, Ulica Ružindolská, Slovenská ulica, Ulica Suchovská, Ulica sv. Cyrila a Metoda, Ulica Šafárikova, ŠM Farský mlyn, Ulica Štefana Moyzesa, Ulica Terézie Vansovej – párne čísla od č. 2 a nepárne čísla od č. 29, Ulica Tibora Kružliaka, Traťová ulica, Trstínska cesta – nepárne čísla od č. 1 do č. 25, Ulica Wiliama Schiffera, Ulica Západná, Ulica Zelená

Volebný obvod č. 3 : Trnava – sever

Ulica Andreja Kmeťa, Ulica Atómová, Ulica Átriová, Ulica Bučianska od č. 1 do č. 4, Cukrová ulica, Dobšinského ulica, Dúhová ulica,Ulica Francisciho, Ulica Hviezdna, Ulica Chovateľská, Ulica Jaderná, Ulica Jána Hajdóczyho, Ulica Jána Hlubíka, Ulica Hospodárska č. 1 a č. 2, Ulica Jánošíkova, Ulica Jesenského, Ulica Karpatská, Kopánková ulica, Ulica Krajná, Ulica Krížová, Krupská ulica, Ulica Kukučínova, Legionárska ulica, Ulica Letecká, Ulica Lichardova, Ulica Lovecká, Ulica Ľudová, Ulica Malá, Malženická cesta, Ulica Martina Benku, Ulica Maximiliána Hella, Ulica Mikuláša Koperníka, Ulica Mliečna, Ulica Murgašova, Na hlinách, Námestie Jozefa Herdu, Námestie Slov. učeného tovarišstva, Novomestská ulica, Ulica Oblúková, Okružná ulica, Olympijská ulica, Ulica parašutistov, Ulica Pavla Hlbinu, Ulica Pavla Mudroňa, Ulica Pažitná, Pažitný mlyn, Pekná ulica, Ulica Petra Bohúňa, Ulica Piešťanská – nepárne čísla, Poštová ulica, Pri kalvárii, Prechodná ulica, Ulica Radarová, Ulica Robotnícka, Rovná ulica, Ulica Rudolfa Dilonga, Ulica Rybníková od č. 13 do č. 16A, Saleziánska ulica, Ulica Zdenky Schelingovej, Ulica Severná, Schumerova ulica, Ulica Sibírska, Ulica Slnečná, Spojná ulica, Ulica Stavebná, Ulica Skladová, Strmá ulica, Ulica Suchá, Ulica Školská, ŠM Dolina, ŠM Veľký Dvor, Farárske, Špačinská cesta, Šrobárova ulica , Štrky, Ulica Štefana Baniča, Ulica Štefana Fidlíka, Ulica Tatranská, Ulica Tich. Milkina, Trstínska cesta – párne čísla od č. 2 do č. 28, Ulica Ustianska, Ulica Veterná, Viktoríniho námestie, Východná ulica, Zelený kríčok od č. 1 do č. 2.

Volebný obvod č. 4 : Trnava – východ

Ulica Bernolákova, Ulica Bučianska, od č. 4A do č. 15, Ulica Daxnerova, Ulica Denisova, Ulica Hattalova, Ulica Hlboká – východná strana, Ulica Jačmenná, Ulica Juraja Slottu, Ulica Koniarekova, Ulica Konštantína Čulena, Ulica Nobelova, Oravné, Ulica Palárikova,Ulica Piešťanská – párne čísla, Ulica Samuela Jurkoviča, Ulica Sasinkova, Ulica Sladovnícka od č. 20 do č. 32, Ulica Spartakovská, Starohájska ulica, Ulica Tehelná, Ulica Teodora Tekela, Ulica V. Paulínyho Tótha, Ulica Vančurova, V jame, Ulica Vladimíra Clementisa, Ulica Zavarská, Ulica Železná, Ulica Žitná

Volebný obvod č. 5 : Trnava – juh

Automobilová ulica,Ulica Andreja Žarnova od č. 10 do č. 24 a  č. 30 ( od žel. trate smerom k Ulici Tamaškovičova ), Ulica Astrová, Belgická ulica,Ulica Bočná, Bratislavská ulica, Bulharská ulica, Coburgova ulica, Ulica Dohnányho ( od žel. trate k Ulici Tamaškovičova ), Ulica Fraňa Kráľa, Ulica Gábora Steinera, Ulica gen. Goliána, Ulica Hraničná č. 21A a 21B, Jabloňová ulica, Ulica Jasná, Ulica Jiráskova, Ulica Kollárova č. 36 a č. 38,Ulica Konvalinková, Ulica Kozácka, Ulica Ľaliová, Ulica Letná, Ulica Limbová, Lúčna ulica, Malinová ulica, Ulica Markovičova, Ulica Maxima Gorkého, Ulica Mikovíniho, Ulica Mýtna, Narcisová ulica, Ulica Nerudova, Ulica Nevädzová, Ulica Nezábudková, Ulica Nitrianska, Ulica Nová, Ulica Odbojárska, Ulica Orgovánová, Ulica Osadná, Ulica Ostravská, Park Janka Kráľa, Ulica Petzvalova, Priemyselná ulica, Ulica Púpavová, Ulica Ružová, Ulica Slovanská, Ulica Staničná, Ulica Stredná, Ulica Strojárenská, Stromová ulica, Šípová ulica, Ulica Tamaškovičova, Tulipánová ulica, Ulica Vlárska, Ulica 9. mája, Vajslova ulica, Zelenečská ulica, Zlievarenská ulica, Železničná ulica

Volebný obvod č. 6 : Trnava – Modranka

Ulica Bosniacka, Dedinská ulica, Ulica Diaľničná, Ulica Hraničná okrem č. 21A a 21B, Chrenová ulica, Ulica Ivana Krasku, Ulica Jarná, Ulica Javorová, Ulica Karola Ježíka, Ulica Lipová, Ulica Olivová, Orechová ulica, Pásová ulica, Ulica Pobrežná, Pri potoku, Pútnická ulica, Rajčurská ulica, Ulica Seredská, Tichá ulica, Ulica Topoľová, Ulica Vodná.

Ulož ako PDF
Napísal 27. júna 2018 7:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.