reklama

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.

V roku 2010 sme v rodinných domoch evidovali za Trnavský kraj spolu 93 požiarov, z toho bolo 41 požiarov, ktoré vznikli v súvislosti s kúrením. Za desať mesiacov tohto roku to bolo 88 požiarov v rodinných domoch, z toho sa vyskytlo 16 požiarov, ktoré mali súvis s kúrením.

V poslednom období, postupom plynofikácie obcí, postupne ubúda požiarov spôsobených klasickými tepelnými spotrebičmi na tuhé palivo (sporáky, kachle, kotly UK) a samovznietením uhlia.

Začínajú sa však objavovať požiare spôsobené kozubovými telesami, ktorých používanie je znovu v móde nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch.

Ilustračné foto: HaZZ Trnava

Požiare vzniknuté od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou, ktorú si užívatelia zvyčajne vykonávajú svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným úradom. Týmto sa však dopúšťajú priestupku nielen voči stavebnému zákonu, ale aj na úseku ochrany pred požiarmi, pretože fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. i) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť odborné preskúšanie komínov po stavebných úpravách na telese komína a pred pripojením spotrebiča na komín osobou s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov- kominárom, ktorý o  tomto vydá majiteľovi doklad.

Podobne aj rekonštrukcie chát, chalúp a výstavbu kozubov si ich užívatelia zvyčajne vykonávajú sami, alebo ich zveria tzv. odborníkom na všetko. Títo ľudia, ktorí vykonávajú stavebné práce všetkého druhu však často nemajú základné znalosti z výstavby komínov a kozubov. S výhľadom ušetrenia finančných prostriedkov si však neuvedomujú, že svojím počínaním nielenže môžu spôsobiť veľké materiále škody na svojom alebo cudzom majetku, ale ohrozujú zdravie a životy seba a svojich blízkych.

Požiare vznikajú hlavne nedodržaním bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Za desať mesiacov  roka 2011 vzniklo v Trnavskom kraji deväť požiarov z dôvodu vyhorenia sadzí v komíne. Je to dôsledok absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Termíny kontroly a čistenia komínov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 v § 20 ( napr. keď je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola komína sa vykonáva raz za 12 mesiacov, ak je pripojený spotrebič na tuhé palivo, tak sa kontrola vykonáva raz za 4 mesiace.)

Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrolách aj v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru sú zlý technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami , odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.

Ilustračné foto: HaZZ Trnava

Ako vykurovať, aby sme mali teplo a neboli ohrození požiarom?

V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. K týmto spotrebičom by mal byť od výrobcu návod na používanie. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa tohto návodu, mala by byť jeho prevádzka bezpečná. Ak nám návod na používanie chýba, treba sa riadiť pokynmi uvedenými vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínu a dymovodu. Táto vyhláška obsahuje okrem požiadaviek na inštaláciu palivových spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania aj technické podmienky na výstavbu a prevádzkovanie komínov a dymovodov, na pripájanie palivových spotrebičov a stanovuje bezpečné vzdialenosti spotrebičov a dymovodov od horľavých materiálov.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní

– neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru

– nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh

– inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu

– dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov

– popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob

– dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie

– dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby palivové spotrebiče, dymovody a komíny boli správne zapojené, udržiavané a konštrukčne i funkčne bezpečné. Každý z nás si musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní zodpovedá svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

pplk. Ing. Róbert Simeonov
vedúci odd. požiarnej prevencie
KR HaZZ v Trnave


Ulož ako PDF
Napísal 9. novembra 2011 14:10. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Spoločnosť. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.