reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Ing. Martin Červenka – kandidát na Predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Vážení občania Trnavského samosprávneho kraja,

župa za 20 rokov existencie nedokázala presvedčiť ľudí, že je na niečo potrebná a užitočná. Jej viditeľnosť je veľmi nízka a málokto vie, aké sú jej kompetencie. Do súťaže o posť Predsedu Trnavského samosprávneho kraja ma posiela VIAC ako 100 starostov a primátorov TTSK a to preto, že potrebujeme veľa vecí zmeniť.

Vieme ako na to, vieme, čo región potrebuje. Vieme to preto, lebo my – starostovia a primátori zastupujeme ľudí a sú to katastre našich obcí a miest, kde všetko prebieha – aj aktivity župy.

Potrebujeme zásadnú zmenu. Túto sľúbil aj aktuálny župan, avšak svoj sľub nezrealizoval. Nezrealizoval takmer nič zo zásadných predvolebných sľubov – ani nový most do Hlohovca, ani obchvat Senice či iné obchvaty, ani cyklotrasy, ani nový koncept žúp, vypredáva župný majetok hlboko pod cenu aj na úrovni 10%, či 20% hodnoty znaleckého posudku a mnohé iné veci, ktoré sú v rozpore s verejným záujmom.

Som človek zdola, ktorý rozumie, čo je princíp úspešnej samosprávy. Chcem dokázať ľuďom, že dôverovať sa opäť oplatí.


Ing. Martin Červenka – kandidát na Predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Trnavská župa pracuje s ročným bežným rozpočtom na úrovni viac ako 150 miliónov EUR. Iste to nie je dosť na všetko, čo je potrebné urobiť ale nie je to ani málo. Chceme sa pokúsiť o to, aby ľudia jasne videli a ich zástupcovia vedeli jasne deklarovať, že použitie týchto prostriedkov robíme prehľadne a efektívne a najmä na skutočne potrebné veci.

Ideme objektivizovať potreby a minimalizovať subjektívne záujmy pri nakladaní a rozhodovaní o týchto zdrojoch.

Nezapojím sa do volebnej hry, v ktorej by som sľuboval mosty, cesty, cyklotrasy, obchvaty ani iné projekty bez toho, aby som vedel, že tieto sú a môžu byť naozaj rozpočtovo kryté.

Nebudem sa zapájať do súťaže kreslením obrázkov a vizualizácií nových štadiónov, nových ihrísk, nových animačných aktivít a podobne, pokiaľ nemám presné informácie o hospodárení a stave župy.

Najprv treba naplniť sľuby predtým dané a až potom sľubovať nové. Inak je to len ďalšie klamstvo. Ja viem sľúbiť, že ciele a priority podľa možností rozpočtu predstavím krátko po tom, ak dostanem Vašu dôveru a budem zvolený za Predsedu TTSK.

Ako a čo chceme robiť a zásadne meniť je v mojom programe VIAC. Nejdeme do súťaže so žiadnymi „krvavými očami“ ako to bolo v posledných voľbách. Na všetky dobré projekty nadviažeme a budeme v nich pokračovať. Máme veľa svojich nových projektov, ktoré radšej zrealizujeme ako sľúbime.

Martin Červenka, kandidát č. 4 na Predsedu Trnavského samosprávneho kraja
– princípy môjho volebného programu VIAC a najväčšie priority v štvoriciach odrážok

4 hodnotové piliere programu VIAC

1. Funkčná komunikácia (vo vzťahu k partnerom, župným organizáciám aj v rámci úradu TTSK)

2. Manažérsky model riadenia (zber dát, spracovanie, vyhodnocovanie, objektívny výber)

3. Partnerstvo a sieťovanie (spolu urobíme VIAC – miestna samospráva, verejná správa, podnikatelia aj III. sektor) – extra programy na podporu podnikateľských zámerov z účasťou župy a zapojenie do programov župy

4. Politika ako služba občanovi (nie panské maniere a marketing)

4 princípy orientácie programu VIAC

1. Poukázanie na to, čo je potrebné zmeniť a opraviť, prípadne zrušiť

2. Postoj k najvýznamnejším spoločenským témam a vzťah k VÚC

3. Hlavné témy volebného programu VIAC – „riešenia systémové“

4. Dôraz na konkrétne témy, ktoré považujeme za dôležité uviesť ako príklady – „riešenia konkrétne“

4 postoje zohľadňujúce nastavenie špecifík územia

1. K územiu musíme pristupovať špecificky – Záhorie – okresy Skalica a Senica, Centrálna časť – okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, JUH – okresy Galanta a Dunajská Streda

2. K mestám musíme pristupovať inak ako k vidieku (okresné mestá) a zároveň dbať na vyváženosť miest a vidieka

3. Vybrané témy sú prierezovo dôležité – cesty, mosty, cyklotrasy, záchytné parkoviská, vzdelávanie, sociálna starostlivosť, atď.

4. Konkrétne špecifiká toho ktorého okresu zohľadníme po dohode s partnermi v území

4 Najväčšie priority – všeobecné:

1. Funkčný župný úrad schopný efektívne pracovať a komunikovať s partnermi

2. Rozviazať ruky organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti a posilniť partnerský princíp

3. Objektivizácia postupov v určovaní priorít, v rozdeľovaní zdrojov a v prideľovaní dotácií

4. Menej marketingu, viac poctivých riešení

4 Najväčšie priority – tematické:

1. Prioritne riešiť potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti – domovov sociálnych služieb, stredných škôl, kultúrnych zariadení, správy a údržby ciest a ďalších

2. Investície do zariadení na zníženie energetickej náročnosti a z toho plynúce úspory a pokračovanie v modernizácii župných zariadení

3. Župa sa musí stať tvorcom a koordinátorom regionálnych a nadregionálnych politík – rozvíjanie potrebných tém z vlastnej iniciatívy župy – voda, poľnohospodárstvo, ekológia a iné

4. Vyťažiť maximum z euro fondového a externého financovania a nepredávať majetok župy

4 Najväčšie priority – konkrétne:

1. Vytvoriť novú štruktúru riadenia kraja s posilnením princípu územnej participácie – 7 okresov a dostupnosť župy priamo v nich

2. Elektronizácia a digitalizácia ako nástroj zberu a dostupnosti dát

3. Kvalitní ľudia schopní pracovať rýchlo, efektívne a ľudsky v prospech rozvoja kraja a ako podpora partnerov

4. Inovácie a chytré riešenia – smart región (reálne nie teoreticky)

4x Výber z projektov, ktoré beriem ako osobnú výzvu:

1. Silná podpora vzdelávania, vrátane podpory nadštandardných aktivít ako napríklad: znovuzriadenie škôl v prírode, vytvorenie a podpora centier odborného vzdelávania, podpora celoživotného vzdelávania, motivačné systémy a ďalšie

2. Zatraktívnenie verejnej dopravy a nemotorovej dopravy, frekvencia a kvalita vrátane: budovania záchytných parkovísk, zvýšenie komfortu dopravy, zavedenie prvkov integrovanej dopravy a cyklotrás – najmä chrbticové systém a prepojenia mesto – vidiek

3. Zvýšenie úrovne sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti systémovými opatreniami – dobudovanie kapacít, podpora terénnej sociálnej služby a pokračovanie v podpore ambulantnej zdravotnej starostlivosti

4. Podpora reálneho turizmu a cestovného ruchu, vrátane moderných informačných systémov, sieťovania aktérov, podpora aktivít v oblasti kúpeľníctva a gastro služieb a podporu regionálnych producentov – regionálne výrobky do siete župných zariadení

4 Výzvy, ktoré mám pred sebou a sú závislé na kooperácii vlády a SK-8:

1. Zmena kompetenčného modelu žúp, vrátane finančného krytia

2. Kritické strategické investície – mosty, cesty, obchvaty

3. Zrýchlenie čerpania EÚ fondov – štrukturálnych, Plán obnovy …

4. Prenos požiadaviek územia zdola hore pomocou župy

Vážení občania Trnavského samosprávneho kraja!

Som človek praxe. Opravy ciest, mostov, zatepľovanie a rekonštrukcie považujem za bežnú prácu a nie za niečo výnimočné. Všetky tieto veci budeme poctivo robiť a nepotrebujem okolo toho robiť reklamu a marketing na vlastnú osobu.

Nikdy som nestrihal žiadnu pásku, hoci príležitostí bolo veľa a pásky nebudem strihať ani na funkcii župana. Táto milá povinnosť patrí tým, ktorí konkrétne dielo reálne budovali a nie politikom.

Chcem Vás uistiť, že nie je potrebné vytvárať a udržiavať atmosféru strachu a paniky – ani z vojny, ani z energetickej či inej krízy. Som pripravený čeliť problémom a prinášať riešenia a spolu s kolegami a odborníkmi vytvoríme priestor na to, aby všetci naši partneri mali v nás spoľahlivú oporu.

Som pripravený pomáhať, ak to bude treba. Som pripravený diskutovať a hľadať ale aj ponúkať riešenia. Množstvo systémových zmien a riešení je v mojom programe VIAC.

Teším sa tvrdú prácu, ktorej výsledky musia byť to, čo bude pre mňa odmenou a verím, že pre Vás riešeniami, ktoré zlepšia kvalitu Vášho života v našom peknom regióne.
Do tohto súboja ma posiela VIAC ako 100 starostov, ktorí sa neboja verejne prihlásiť k potrebnej zmene. Atmosféra strachu v spoločnosti je však veľká. Môžete pomôcť túto situáciu zmeniť.

Príďte voliť a rozhodnite správne.

(PR článok)

Objednávateľ: Martin Červenka, Ratkovce
Dodávateľ: Patrik Pokorný-Trnava Media

Ulož ako PDF
Napísal 20. októbra 2022 9:58. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.