reklama

Záverečné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku bude v utorok

Primátor Peter Bročka zvoláva 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční v utorok 12. decembra 2023 o 13.00 h v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice.

Poslanci prerokujú podľa zverejneného návrhu programu jedenásť bodov, najdôležitejším materiálom bude schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2024.

Ďalších devätnásť materiálov je navrhnutých do programu v bode Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z posledného tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bude vysielaný online na stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ, 12. 12. 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 596 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 487 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava mesta – Zmena ÚPN CMZ 07/2024
3.1 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Trnava
3.2 Rozpočet mesta Trnava na roky 2024-2026
3.3 Schválenie úverového rámca na čerpanie kapitálových výdavkov mesta
4.1 Vyhlásenie miestneho referenda na základe Petície skupiny obyvateľov mesta doručenej na Mestský úrad v Trnave dňa 18.10.2023
5. Majetkové záležitosti
6.1 Projekt dostupného bývania s prvkami housing first v podmienkach mesta Trnava na rok 2024
7.1 Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti jadrového mesta Trnava na obdobie 2022-2027 s výhľadom do roku 2030
8.1 Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 – 2023 s výhľadom do roku 2030 – predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie 2014 – 2025 s výhľadom do roku 2030
9.1 Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky „Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť je fungovania“
10.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 18.10.2023 do 28.11.2023
10.2 Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2024
11.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 12.12.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení v intervale od 12.10.2023 do 22.11.2023

12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
14. Rekapitulácia uznesení

Majetkové materiály:

5.1 Kúpa garáže na Ulici Mozartova v Trnave

5.2 Kúpa stavebných objektov – sadové úpravy, prípojky NN a studne – vybudovaných v rámci stavby „Obytný súbor Nová Trnava – Územie“ v obytnej zóne Prúdy (Terra Trnavia, s.r.o.)

5.3 Predaj spoluvlastníckych podielov pod bytovým domom Ulica Jána Bottu č. 6-14 v k. ú. Trnava

5.4 Predaj spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom ul. Gejzu Dusíka č. 33

5.5 Prenájom dreveného pódia na Trojičnom námestí v Trnave  – (Mapa Appetito, s. r. o.)  

5.6 Predĺženie prenájmu pozemkov pod predajnými stánkami na území mesta Trnava

5.7 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 10. 10. 2023

5.8 Súhlas s použitím pozemku Mesta v k. ú. Zavar na výstavbu vjazdu k prístupovej komunikácii a vodovodnej prípojky (Sessler, a. s.)

5.9 Súhlas s umiestnením telekomunikačnej stavby „D_Bytový dom-TT Pri Aleji“ na pozemku parc.reg.“E“ parc.č. 1153/3 v k. ú. Trnava a uzatvorenie dohody o náhrade za obmedzenie užívania pozemku (Orange Slovensko, a. s.)

5.10 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej prípojky na Ulici Hviezdoslavovej v Trnave  (Slovak Telekom, a. s.)

5.11 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie vodomernej a revíznej šachty na Ulici Átriová v Trnave (MUDr. Stano)

5.12 Zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodomernej šachty k administratívnej budove na ul. V. Clementisa, Trnava (manž. Gálikoví)

5.13 Zriadenie vecného bremena na umiestnenie vjazdu k stavbe „Individuálna výstavba Zelenečská v Trnave (MG Building s. r. o.)

5.14 Zrušenie uznesenia č. 33/2023 a schválenie nového uznesenia v rámci stavby „Predaj trafostanice, pozemku pod trafostanicou a priľahlých pozemkov na Ulici Ľaliovej v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)

5.15 Návrh vzájomnej spolupráce a finančnej spoluúčasti medzi Mestom Trnava a Materiálovotechnologickou fakultou STU

5.16 Určenie formy nadobudnutia pozemkov – návrh majetkového a investičného zámeru Mesta Trnava v lokalite bývalého Cukrovaru

5.17 Odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 v Trnave
Základná škola Narnia Trnava

5.18 Schválenie prenájmu nebytových priestorov a súťažných podmienok OVS o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 1 v Trnave  

5.19 – Použitie pozemku v k. ú. Zavar na vybudovanie chodníkov pre peších (Logistická 10, s.r.o.)

Ulož ako PDF
Napísal 11. decembra 2023 9:34. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.