reklama

V konferenčnej sále trnavskej radnice bude v utorok zasadnutie mestského zastupiteľstva

V utorok 25. júna 2019 sa uskutoční v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Začiatok poslaneckej schôdze je naplánovaný na 14. hodinu.

Návrh programu obsahuje pätnásť bodov. Ďalších 32 materiálov obsahuje bod Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z rokovania mestských poslancov bude prenášaný na webstránke trnava.videostream.sk.

Ďalšie zasadnutie MZ sa uskutoční po letných prázdninách, 17. septembra 2019.

Ilustračné foto

Návrh programu:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zaradení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“); vyradení Výdajnej školskej jedálne a následnom zaradení Školskej jedálne do siete ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena ÚPN lokalita E, F a G
3.1 Aktualizácia Zásad tvorby a použitia fondu poplatku za rozvoj
4. Majetkové záležitosti
5.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
5.2 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu mesta Trnava
7.1 Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
8.1 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej základnej školy Marry Poppins v Trnave zriadenej neziskovou organizáciou poskytujúcej všeobecne prospešné služby Mary Poppins, n. o., Sladovnícka 19, 917 01 Trnava
9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 16.4.2019 do 11.6.2019
9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2019
10.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 25.6.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 11.4.2019 do 5.6.2019
11.1 Schválenie zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
12.1 Vystúpenie mesta Trnava zo Združenia miest a obcí Slovenska
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení

Majetkové záležitosti:

4.1 Schválenie predaja pozemku v k. ú. Zavar a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku
4.2 Predaj pozemku v k. ú. Zavar pre stavbu „Cyklotrasa PSA – Obec Zavar“ (Trnavský samosprávny kraj)
4.3 Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska – Kollárova v  Trnave
4.4 Kúpa pozemkov pod mestským opevnením na Ul. Františkánska v Trnave (Rehoľa menších bratov Františkánov)
4.5 Kúpa pozemkov na Ulici J. Bottu
4.6 Kúpa pozemku na Ulici Javorová
4.7 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre výstavbu cyklochodníka na Veternej ulici
4.8 Kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v lokalite Sibírskej ulice v Trnave
4.9 Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho
4.10 Prenájom pozemkov pre cyklochodník na Ulici J. Bottu od Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4.11 Prenájom pozemkov pre cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
4.12 Prenájom ornej pôdy v k. ú. Modranka (FARMA M&M, spol. s r.o.)
4.13 Prenájom pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici od Železníc Slovenskej republiky Bratislava
4.14 Súhlas so zriadením vecného bremena na pozemku na Ulici Hradobná (Trnavská teplárenská, a. s.)
4.15 Súhlas so zriadením vecného bremena na stavbu „ Horúcovodná prípojka pre Bytový dom – 16 b. j. Tamaškovičova 14, Trnava“
4.16 Prenájom a stavebné úpravy nebytových priestorov na Ulici Mozartova 10 – Združenie škôl C. S. Lewisa
4.17 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 22 – ESTA STEEL, s.r.o. Asante s.r.o.
4.18 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Okružná 21, Karin Mikletičová, Marcela Krivošíková – MAGIC nechtové štúdium
4.19 Dodatočné odsúhlasenie stavebných úprav a započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na Ulici Limbová 3 – BESST, s.r.o.
4.20 Súhlas s využitím pozemkov na uloženie vodovodnej prípojky pre stavbu „Komerčno – podnikateľská zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“  (ISLAND, s.r.o.)
4.21 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia horúcovodu Na hlinách“ (Trnavská teplárenská, a. s.)
4.22 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Jána Hajdóczyho v Trnave (Slovak Telekom a. s.)
4.23 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov a predaj pozemku pre trafostanicu na výstavbu rodinných domov na Ulici Rekreačnej v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
4.24 Súhlas s prevodom nájmu poľnohospodárskej pôdy v lokalite Medziháj (Johann Maurovich – MAJO-Agro s. r. o.)
4.25 Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava na uloženie podzemného káblového vedenia na Ul. Rybníková a Kollárova v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
4.26 Súhlas s použitím pozemku k vybudovaniu schodíkov a spevnenej plochy k telocvični na Dolnopotočnej ulici v Trnave – (Gymnázium Angely Merici)
4.27 Súhlas s použitím pozemku na zateplenie rodinného domu na Ul. Dedinská v Modranke
4.28 Zriadenie vecného bremena na časti Vinohradníckej cyklotrasy (Obec Ružindol)
4.29 Zmena ceny za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami v k. ú. Trnava
4.30 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 14. 5. 2019
4.31 Zámena pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom 
4.32 Predaj akcií Prima banky

Ulož ako PDF
Napísal 23. júna 2019 22:50. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V konferenčnej sále trnavskej radnice bude v utorok zasadnutie mestského zastupiteľstva”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.