reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

V konferenčnej sále trnavskej radnice bude v utorok zasadnutie mestského zastupiteľstva

V utorok 25. júna 2019 sa uskutoční v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Začiatok poslaneckej schôdze je naplánovaný na 14. hodinu.

Návrh programu obsahuje pätnásť bodov. Ďalších 32 materiálov obsahuje bod Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z rokovania mestských poslancov bude prenášaný na webstránke trnava.videostream.sk.

Ďalšie zasadnutie MZ sa uskutoční po letných prázdninách, 17. septembra 2019.

Ilustračné foto

Návrh programu:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zaradení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“); vyradení Výdajnej školskej jedálne a následnom zaradení Školskej jedálne do siete ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena ÚPN lokalita E, F a G
3.1 Aktualizácia Zásad tvorby a použitia fondu poplatku za rozvoj
4. Majetkové záležitosti
5.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
5.2 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu mesta Trnava
7.1 Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
8.1 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej základnej školy Marry Poppins v Trnave zriadenej neziskovou organizáciou poskytujúcej všeobecne prospešné služby Mary Poppins, n. o., Sladovnícka 19, 917 01 Trnava
9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 16.4.2019 do 11.6.2019
9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2019
10.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 25.6.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 11.4.2019 do 5.6.2019
11.1 Schválenie zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
12.1 Vystúpenie mesta Trnava zo Združenia miest a obcí Slovenska
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení

Majetkové záležitosti:

4.1 Schválenie predaja pozemku v k. ú. Zavar a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku
4.2 Predaj pozemku v k. ú. Zavar pre stavbu „Cyklotrasa PSA – Obec Zavar“ (Trnavský samosprávny kraj)
4.3 Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska – Kollárova v  Trnave
4.4 Kúpa pozemkov pod mestským opevnením na Ul. Františkánska v Trnave (Rehoľa menších bratov Františkánov)
4.5 Kúpa pozemkov na Ulici J. Bottu
4.6 Kúpa pozemku na Ulici Javorová
4.7 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre výstavbu cyklochodníka na Veternej ulici
4.8 Kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v lokalite Sibírskej ulice v Trnave
4.9 Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho
4.10 Prenájom pozemkov pre cyklochodník na Ulici J. Bottu od Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4.11 Prenájom pozemkov pre cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
4.12 Prenájom ornej pôdy v k. ú. Modranka (FARMA M&M, spol. s r.o.)
4.13 Prenájom pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici od Železníc Slovenskej republiky Bratislava
4.14 Súhlas so zriadením vecného bremena na pozemku na Ulici Hradobná (Trnavská teplárenská, a. s.)
4.15 Súhlas so zriadením vecného bremena na stavbu „ Horúcovodná prípojka pre Bytový dom – 16 b. j. Tamaškovičova 14, Trnava“
4.16 Prenájom a stavebné úpravy nebytových priestorov na Ulici Mozartova 10 – Združenie škôl C. S. Lewisa
4.17 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 22 – ESTA STEEL, s.r.o. Asante s.r.o.
4.18 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Okružná 21, Karin Mikletičová, Marcela Krivošíková – MAGIC nechtové štúdium
4.19 Dodatočné odsúhlasenie stavebných úprav a započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na Ulici Limbová 3 – BESST, s.r.o.
4.20 Súhlas s využitím pozemkov na uloženie vodovodnej prípojky pre stavbu „Komerčno – podnikateľská zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“  (ISLAND, s.r.o.)
4.21 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia horúcovodu Na hlinách“ (Trnavská teplárenská, a. s.)
4.22 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Jána Hajdóczyho v Trnave (Slovak Telekom a. s.)
4.23 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov a predaj pozemku pre trafostanicu na výstavbu rodinných domov na Ulici Rekreačnej v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
4.24 Súhlas s prevodom nájmu poľnohospodárskej pôdy v lokalite Medziháj (Johann Maurovich – MAJO-Agro s. r. o.)
4.25 Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava na uloženie podzemného káblového vedenia na Ul. Rybníková a Kollárova v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
4.26 Súhlas s použitím pozemku k vybudovaniu schodíkov a spevnenej plochy k telocvični na Dolnopotočnej ulici v Trnave – (Gymnázium Angely Merici)
4.27 Súhlas s použitím pozemku na zateplenie rodinného domu na Ul. Dedinská v Modranke
4.28 Zriadenie vecného bremena na časti Vinohradníckej cyklotrasy (Obec Ružindol)
4.29 Zmena ceny za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami v k. ú. Trnava
4.30 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 14. 5. 2019
4.31 Zámena pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom 
4.32 Predaj akcií Prima banky

Ulož ako PDF
Napísal 23. júna 2019 22:50. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V konferenčnej sále trnavskej radnice bude v utorok zasadnutie mestského zastupiteľstva”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.