reklama

V utorok sa uskutoční prvé jesenné zasadnutie mestského zastupiteľstva

V utorok 29. septembra 2020 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MZ) mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022. Začiatok prvého z troch plánovaných jesenných zasadnutí poslancov MZ je stanovený na 13. hodinu.

Návrhu programu poslaneckej schôdze obsahuje šestnásť bodov, ďalších 22 bodov majú prerokovať mestskí zastupitelia v majetkových záležitostiach.

Zasadnutie MZ bude prenášané online prostredníctvom internetovej stránky trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto

Návrh programu 10. riadneho zasadnutia MZ, 29. 9. 2020:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533 a VZN č. 549 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.1 Schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR
2.2 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok
3. Majetkové záležitosti
4.1 Spolufinancovanie projektu „Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná“
5.1 Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, p. o.
5.2 Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy mestského majetku Trnava, p. o.
6.1 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy PRÚDY a školskej jedálne v Trnave, zriadenej spoločnosťou Materská škola PRÚDY s.r.o.
7.1 Návrh na zmenu použitia finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mesta
8.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 17. 6. 2020 do 15. 9. 2020
9.1 Informatívna správa o riešení petície občanov obce Ružindol – Zmena územného plánu 05/2020 Lokalita O – Obytná zóna Medziháj a Dopravné prepojenie I/61 – II/504 – nesúhlas
10.1 Povolenie na spracovanie Zmeny územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN lokalita X
11.1 Návrh vzájomnej spolupráce a finančnej spoluúčasti medzi Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom
11.2 Návrh spolupráce medzi Mestom Trnava a Slovenským streleckým zväzom na projekte „Národné strelecké centrum“
12.1 Zmena Zriaďovacej listiny Správa majetku mesta Trnava, p. o.
12.2 Zmena Zriaďovacej listiny Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, p. o. – zmena sídla
13.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 29. 9. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 11. 6. 2020 do 9. 9. 2020

14. R ô z n e
15. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
16. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové záležitosti

3.1 Dohoda o skončení nájomného vzťahu v TTIP – Trnava Industrial Park s nájomcom Mars SR, kom. spol.
3.2 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte Na hlinách 49/D v Trnave SONJA s. r. o.
SONJA TRANS s. r. o.
3.3 Kúpa pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná (Evanjelická cirkev – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Trnava, Nám. SNP č. 7)
3.4 Kúpa pozemku „Kravský pasienok“ v lokalite Štrky v Trnave (Ing. Klára Dvorecká a spol.)
3.5 Predaj pozemkov na Ulici Chovateľská v Trnave (MPS TT SLOVAKIA s. r. o.)
3.6 Predaj pozemkov na Ulici Sibírska v Trnave (TIR PETROLEUM s. r. o.)
3.7 Predaj pozemku na Ul. Sasinkova v Trnave (Andrea Hercegová)
3.8 Zámena pozemkov pod bytovými domami Golianova 1 a Golianova 3 v Trnave (vlastníci pozemku pod BD Golianova 1)
3.9 Výpožička pozemku na umiestnenie cyklostojanov pri bytovom dome Hospodárska 95 – Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Hospodárska 95, Trnava
3.10 Súhlas s použitím pozemkov na výstavbu optickej siete v rámci stavby „INS_FTTH_TT_Trnava¬¬¬ L.Janáčka, Kalinčiakova“ – Slovak Telekom, a. s.
3.11 Súhlas s použitím pozemkov na výstavbu optickej siete v rámci stavby„INS_FTTH_TT_TRNV_Študentská_J.Bottu_Hodžova_ F.Urbánka“ – Slovak Telekom, a. s.
3.12 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie vjazdu a spevnených plôch na Ulici Zdenky Schellingovej v Trnave (Kongregácia milosrdných sestier sv. Kríža)
3.13 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie chodníka k rodinnému domu na Ulici Višňová 9482/10 v Trnave (Ing. Peter Kollár a Bc. Mária Kollárová)
3.14 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej siete vybudovanej v rámci stavby „INS_FTTH_TRNV_Schumerova_Ustianska“ v Trnave (Slovak Telekom, a. s.)
3.15 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia a šácht v rámci stavby „Vybudovanie kanalizácie na ul. Zavarská, Jačmenná a Koniarekova v Trnave“ (Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Trnava)
3.16 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava – Mikovíniho – Zelenečská ulica“ v Trnave (Island, s. r. o. v zastúpení Ismont, s. r. o.)
3.17 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre Vinohranícku cyklotrasu (Trnavský samosprávny kraj)
3.18 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou „Predĺženie miestnej komunikácie Ulica J. Hlubíka Trnava“ (MUDr. Peter Santa, Dušan Gazdarica a Katarína Gazdaricová)
3.19 Návrh na zrušenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na inžinierske siete na pozemku parc.č. 5671/92 na ul. V. Clementisa v Trnave a vrátenie zaplateného preddavku (BAT Trnava, s. r. o.)
3.20 Predĺženie prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc (STEFE Trnava, s. r. o., Trnava)
3.21 Priamy prenájom časti pozemku v k. ú. Modranka (Tomáš Novák)
3.22 Riešenie práva k pozemkom pod plánovaným stojiskom polopodzemných kontajnerov na Botanickej ulici v Trnave (Mesto Trnava – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva)

Ulož ako PDF
Napísal 27. septembra 2020 8:23. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok sa uskutoční prvé jesenné zasadnutie mestského zastupiteľstva”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.