reklama

V utorok popoludní sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

V utorok 30. júna 2020 s začiatkom o 13. hodine sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Predbežne stanovený program zasadnutia obsahuje 12 bodov a ďalších 24 materiálov je zaradených do bodu Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z rokovania mestských poslancov bude vysielaný na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Dátum ďalšieho zasadnutia je predbežne stanovený na 29. septembra.

Ilustračné foto

„Po predošlých rokovaniach, ktoré sa kvôli sprísneným hygienickým opatreniam počas pandémie koronavírusu konali bez účasti verejnosti, môžu občania v prípade záujmu opäť prísť do zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici osobne (do naplnenia kapacity priestoru). Prítomní sú povinní mať nasadené ochranné rúško, k dispozícii bude aj dezinfekcia na ruky,“ informovala trnavská radnica.

Návrh programu 9. riadneho zasadnutia MZ, 30. 6. 2020:

1.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území mesta Trnava
2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
2.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
2.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
2.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
2.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522 a VZN č. 533 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „PARK JANKA KRÁĽA V TRNAVE“
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Centrálnej mestskej zóny Trnava
Zmena ÚPN CMZ Trnava 01/2020 Nebytová budova, Štefánikova, Trnava
4.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020
4.2 Zmena členov výboru pre audit
5. Majetkové záležitosti
6.1 Spolufinancovanie projektu “Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou a súvisiacej infraštruktúry”
6.2 Spolufinancovanie projektu “Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava”
6.3 Spolufinancovanie projektu “Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava”
7.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 15.4.2020 do 16.6.2020
7.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2020
8.1 Dodatok č. 1 k zámeru na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2027
9.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 30. 6. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 3. 4. 2020 do 10. 6. 2020

10. R ô z n e
11. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
12. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Bod 5 – Majetkové záležitosti:

5.1 Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov a odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10
Bc. Dominika Chorvatovičová Dis. Art.
5.2 Zmena nájomcu NP v objekte V jame 25 v Trnave
Ľubica Kovárová Indrišková
5.3 Odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy NP v objekte Mozartova 10 v Trnave
Združenie škôl C.S.Lewisa, ú. z.
5.4 Rozšírenie predmetu nájmu v objekte SO 02 – Pavilón výrobných buniek v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť AicobotiX s.r.o.
5.5 Kúpa pozemku Kravský pasienok v lokalite Štrky v Trnave (Ing. Klára Dvorecká a spol.)
5.6 Predaj pozemku na ul. Dedinská v Modranke (Štefan Sabo)
5.7 Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava a zriadenie vecných bremien na uloženie inžinierskych sietí a vybudovanie cyklochodníka v lokalite Obytnej zóny Prúdy pri ul. Zavarská v Trnave (Terra Trnavia, s.r.o.)
5.8 Súhlas s použitím pozemku parc.č. 808 (parc.reg.“E) a zriadenie bezodplatného vecného bremena na prístavbu balkónov k bytovému domu súp.č. 3196, ul. A. Kubinu 31 (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na ul. A. Kubinu 31 v Trnave)
5.9 Súhlas s využitím pozemkov k umiestneniu stavby „Okružná križovatka Bratislavská – Nerudova“ v Trnave (OC SOFI, s.r.o.)
5.10 Súhlas s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ul. Ivana Krasku v Trnave a zriadenie vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.11 Súhlas s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ul. Štefana Moyzesa v Trnave a zriadenie vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.12 Súhlas s použítím pozemku a zriadenie vecného bremena na Ul. Mikovíniho v Trnave (Trnavská vodárenská,a. s.)
5.13 Súhlas s použítím pozemku parc. č. 1501/1 a zriadenie vecného bremena na prístavbu loggií k bytovému domu G. Dusíka 19-23, Trnava
5.14 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc.č. 1263/1 (parc.reg.“E“) na elektrické vedenie na ul. Bernolákova v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.15 Zriadenie vecných bremien pre stavbu Rekonštrukcia námestia v Modranke
5.16 Nájomná zmluva „Obnova Ružového parku“ – MPÚ Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Piešťany
5.17 Prenájom pozemku na Ulici Oblúková (KRKTKOVANIE ZSK s. r. o.)
5.18 Ukončenie nájomného vzťahu na reklamné zariadenia na Zelenom kríčku (RENGL Slovensko, s. r. o., euroAWK, s. r. o.)
5.19 Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – meštiansky dom Pracháreň, Radlinského č. 10, Trnava – (Mesto Trnava)
5.20 Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva, realizáciu finančných vyrovnaní, vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov medzi Mestom Trnava a BAT Trnava, s. r. o. a súhlas s výstavbou 15 parkovacích miest na pozemku parc. č. 5671/92 v k. ú. Trnava a ich kúpou do majetku Mesta Trnava (BAT Trnava, s. r. o.)
5.21 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 19. 5. 2020
5.22 Úprava výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami (Kvetinárstvo Csajanová, F. Jurina – oprava hodín)
5.23 Úprava výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami (T-PRESS spol. s r. o.)
5.24 Prenájom časti pozemku na Ulici Štefana Moyzesa

Ulož ako PDF
Napísal 29. júna 2020 7:44. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok popoludní sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.