reklama

V utorok popoludní sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

V utorok 30. júna 2020 s začiatkom o 13. hodine sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Predbežne stanovený program zasadnutia obsahuje 12 bodov a ďalších 24 materiálov je zaradených do bodu Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z rokovania mestských poslancov bude vysielaný na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Dátum ďalšieho zasadnutia je predbežne stanovený na 29. septembra.

Ilustračné foto

“Po predošlých rokovaniach, ktoré sa kvôli sprísneným hygienickým opatreniam počas pandémie koronavírusu konali bez účasti verejnosti, môžu občania v prípade záujmu opäť prísť do zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici osobne (do naplnenia kapacity priestoru). Prítomní sú povinní mať nasadené ochranné rúško, k dispozícii bude aj dezinfekcia na ruky,” informovala trnavská radnica.

Návrh programu 9. riadneho zasadnutia MZ, 30. 6. 2020:

1.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku
2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území mesta Trnava
2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
2.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
2.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
2.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
2.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522 a VZN č. 533 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „PARK JANKA KRÁĽA V TRNAVE“
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Centrálnej mestskej zóny Trnava
Zmena ÚPN CMZ Trnava 01/2020 Nebytová budova, Štefánikova, Trnava
4.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020
4.2 Zmena členov výboru pre audit
5. Majetkové záležitosti
6.1 Spolufinancovanie projektu “Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou a súvisiacej infraštruktúry”
6.2 Spolufinancovanie projektu “Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava”
6.3 Spolufinancovanie projektu “Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava”
7.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 15.4.2020 do 16.6.2020
7.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2020
8.1 Dodatok č. 1 k zámeru na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2027
9.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 30. 6. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 3. 4. 2020 do 10. 6. 2020

10. R ô z n e
11. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
12. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Bod 5 – Majetkové záležitosti:

5.1 Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov a odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10
Bc. Dominika Chorvatovičová Dis. Art.
5.2 Zmena nájomcu NP v objekte V jame 25 v Trnave
Ľubica Kovárová Indrišková
5.3 Odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy NP v objekte Mozartova 10 v Trnave
Združenie škôl C.S.Lewisa, ú. z.
5.4 Rozšírenie predmetu nájmu v objekte SO 02 – Pavilón výrobných buniek v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť AicobotiX s.r.o.
5.5 Kúpa pozemku Kravský pasienok v lokalite Štrky v Trnave (Ing. Klára Dvorecká a spol.)
5.6 Predaj pozemku na ul. Dedinská v Modranke (Štefan Sabo)
5.7 Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava a zriadenie vecných bremien na uloženie inžinierskych sietí a vybudovanie cyklochodníka v lokalite Obytnej zóny Prúdy pri ul. Zavarská v Trnave (Terra Trnavia, s.r.o.)
5.8 Súhlas s použitím pozemku parc.č. 808 (parc.reg.“E) a zriadenie bezodplatného vecného bremena na prístavbu balkónov k bytovému domu súp.č. 3196, ul. A. Kubinu 31 (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na ul. A. Kubinu 31 v Trnave)
5.9 Súhlas s využitím pozemkov k umiestneniu stavby „Okružná križovatka Bratislavská – Nerudova“ v Trnave (OC SOFI, s.r.o.)
5.10 Súhlas s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ul. Ivana Krasku v Trnave a zriadenie vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.11 Súhlas s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ul. Štefana Moyzesa v Trnave a zriadenie vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.12 Súhlas s použítím pozemku a zriadenie vecného bremena na Ul. Mikovíniho v Trnave (Trnavská vodárenská,a. s.)
5.13 Súhlas s použítím pozemku parc. č. 1501/1 a zriadenie vecného bremena na prístavbu loggií k bytovému domu G. Dusíka 19-23, Trnava
5.14 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc.č. 1263/1 (parc.reg.“E“) na elektrické vedenie na ul. Bernolákova v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.15 Zriadenie vecných bremien pre stavbu Rekonštrukcia námestia v Modranke
5.16 Nájomná zmluva „Obnova Ružového parku“ – MPÚ Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Piešťany
5.17 Prenájom pozemku na Ulici Oblúková (KRKTKOVANIE ZSK s. r. o.)
5.18 Ukončenie nájomného vzťahu na reklamné zariadenia na Zelenom kríčku (RENGL Slovensko, s. r. o., euroAWK, s. r. o.)
5.19 Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – meštiansky dom Pracháreň, Radlinského č. 10, Trnava – (Mesto Trnava)
5.20 Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva, realizáciu finančných vyrovnaní, vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov medzi Mestom Trnava a BAT Trnava, s. r. o. a súhlas s výstavbou 15 parkovacích miest na pozemku parc. č. 5671/92 v k. ú. Trnava a ich kúpou do majetku Mesta Trnava (BAT Trnava, s. r. o.)
5.21 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 19. 5. 2020
5.22 Úprava výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami (Kvetinárstvo Csajanová, F. Jurina – oprava hodín)
5.23 Úprava výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami (T-PRESS spol. s r. o.)
5.24 Prenájom časti pozemku na Ulici Štefana Moyzesa

Ulož ako PDF
Napísal 29. júna 2020 7:44. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

28 komentárov pre “V utorok popoludní sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava”

 1. 1
  skupina says:

  Trnava dostáva z podielových daní každý rok viac peňazí.
  V roku 2010 to bolo 11,8 milióna eur, v roku 2015 bol príjem z tejto dane 17,5 milióna eur.
  Od roku 2016 dostávala Trnava z tejto dane každý rok viac ako 20 miliónov, vlani to bolo až 26,5 milióna eur.
  https://www.trnavskyhlas.sk/c/28723-rozpocet-trnavy-zatial-nepocitil-vypadok-prijmov-z-podielovych-dani.htm

  A preto naš múdry Nero zvýšil ľuďom dane o 3,8 mil euro o 200% a smeci a
  zamestnancov obral o časť výplaty a zdanil divadlá a nemocnicu atd atd
  A preto títo penáze náš múdry Nero posíla kamoškom napr 800.000 za bezcenný pozemok alebo Arrive alebo do Grazu alebo do Austrálie atd atd

  Dobre organizovaná skupina

  • 1.1
   hokejista says:

   Tak majú aj výdaje, npr. o 1 074 000 eur navýšenie nákladov oproti predchodcovi za 1,5 roka v správe mesta MZŠ a Kamenáča.. Je to navýšenie nákladov o 262%. Po vzhliadnutí tlačovky OĽANO v čele s premiérom dnes 29.6. 2020 o 16,45, prísľubom že zákon platí pre všetkých, tak som len zvedavý ako vyhodí bratranca a ich spoločného priateľ nášho Mlaďocha alias N E R A ! Takže by som to posunul do roviny V E Ľ M I dobre organizovaná skupina.

  • 1.2
   24 ks says:

   Je to jednoduché spravíš volebný podvod. Ľuďom nepovieš že im budeš zvyšovať dane. Nasľubuješ svetlé zajtrajšky.
   Keďže fejsbúkové stádo ničomu nerozumie, nič duchaplné nečíta tak zatajíš že máš viac podielových daní ako v roku 2010 o 26 miliónov euro = 26.500.000 € !
   Je ti jasné že ich ovališ s obrázkami a štúdiami a sľubmi. Nič netušia.
   Oklameš že musíš voľačo platiť navyše. Že sa nedá a bla bla bla korona
   Potom makáš pre developerov peniaze rozhadzuješ kade tade.
   Plníš zadanie lebo VP ťa drží za bradu.
   Stačí na to mať skupinku napr. 24 ks hlasovací automat bez vlastného názoru.
   A je to.

 2. 2
  Peter says:

  Kedy bude ľadová plocha tento rok “hokejsta” ?
  V CZ v každej dedine už mrazia .

  • 2.1
   hokejista says:

   Krasokorčuliar, ja to neviem. Treba ísť dnes na zastupiteľstvo a dať priamu otázku. Nejakej odpovede sa dočkáš. Keby boli hokejisti vedeli že prídu nové technológie, tak nezačnú v 70 rokoch minulého storočia stavať zimák, ten starý musel ustúpiť tréningovému ihrisku na futbal. Nové vedenie mesta má vlastné videnie vecí, teraz ide do popredia kultúra. Ten 1,1 milióna mohol vyriešiť aj veľa problémov so zateplením tréningovej haly, ako aj výmenu podhľadu v hlavnej hale.

 3. 3
  kontrola says:

  Tešíme sa na bod 7.2 kde nová kontrolórka bude mať premiéru.
  Na stole sú 3 vážne verejné obvinenia od ing. Krátkeho.

  • 3.1
   sprava says:

   Nové kontrolórka myslím že zvládne úlohy na ňu kladené. Pre mesto by bolo lacnejšie požičať z Františkánskeho kostola, andelička čo kýve hlavičkou keď mu ľudia hodia peniažťok. Fungovať by to mohlo tak, že osadenstvo primátorovej kancelárie by hodili do šporkasky peniažťok a andelíček by hlavičkou kýval. Osadenstvo by kládlo otázky v prítomnosti Mlaďocha typu ,, kto je najlepší manažér ,, , alebo kto je najkrajší na snete ?

 4. 4
  kika says:

  Sledovala som teraz pred hodinou zasadnutie MZ vobec prvykrat vo svojom zivote, ale asi len 15-20 minut na MTT a musim povedat, ze som velmi nemilo prekvapena stylom komunikacie medzi zucastnenymi.

  Arogantne poznamky, sarkazmus, nedostojne vyjadrovanie, a to zial vo velkej miere od samotneho p. primatora (kedze to rokovanie sam vedie, ma najcastejsie priestor).

  To tychto sme si zvolili?

  • 4.1
   fero says:

   Niektorí majú dokonca aj vyštudovanú marketingovú komunikáciu
   Nič si z to ho nerob NA VIAC NEMAJÚ
   Keď sa začínajú topiť používajú rotwajlerov Fúzaka a Uhlíka

   • 4.1.1
    kika says:

    Neviem… bola som z toho dost sklamana. Chapem, ze su to zvacsa mladi ludia, ale uz len to vzajomne tykanie, vyrazy typu “o com tocis” a stiplave poznamky jeden na druheho mi vobec nesedi na rokovanie vazeneho snemu, ale pripadalo mi to skor ako kamaratske prekaracky niekde v krcme alebo diskusie tu na internete. Myslela som, ze zoci-voci a na oficialnom zasadnuti su ti ludia serioznejsi a dostojnejsi.

  • 4.2
   UKTP - Univerzita Kosenia Trávnatých Porastov says:

   Máme tu všelijakých pracantov, evidentne aj takých, ktorí majú odbornú spôsobilosť z natierania lavičiek a kosenia trávy. Ktovie či pri záverečnej skúške na dosiahnutie odbornej spôsobilosti dodali skúšobnej komisii samostatne pokosenú trávu, alebo ju vzali konzultantovi. Malo by sa to zákonne prešetriť a v prípade, že tú trávu pri skúške vzali konzultantovi, mali by dostať trvalý zákaz kosenis trávy.

   • 4.2.1
    UKTP - Univerzita Kosenia Trávnatých Porastov says:

    Parádna reklama.
    Včera večer prišlo 24 prihlášok na univerzitu UKTP na bakalárske štúdium.
    Milí budúci študenti, štúdium u nás je veľmi náročné. Budete poctivo kosiť na všetkých študijných predmetoch, titul “KK”, čiže Komunálny Kosec, nedostanete zadarmo.
    Po získaní titulu však máte otvorené dvere do najvyšších poschodí komunálnej sféry, naša škola má vynikajúce referencie. Naši bývalí študenti sú v neutíchajúcom záujme verejnosti.

 5. 5
  Ventil says:

  A hlavne ten výraz NEZAVZDUŠŇUJME sa … čo sa rozpráva s bicyklami ?

 6. 6
  fero says:

  V rifliach, dokrčených tričkách, krátkych nohaviciach, jednému v ružovom tričku vykúka rit a trenky z gací. Nemajú vychovanie od rodičov, zo školy iba ulica a krčma a fejsbúk. To je ich strop. Strašne sa zosmiešnili a strápnili. A to ešte nieje koniec.

  • 6.1
   Vlka says:

   Už dlhšiu dobu sú moderné ponožky každá inej farby. Nohavice sa nosia tak, aby fusakle všetci videli a závistlivo híkali.
   Teraz idú do módy aj boxerky v zadnej časti s obrázkom vlka. Niektorí majú zrejme potrebu odprezentovať ich takým istým moderným spôsobom ako svoje fusakle.
   Nuž, módu nezastavíš…

 7. 7
  cykloveža says:

  Po skončení schódze vraj idú klást vence – cyklokolesá a hustilky k cykloveži.
  Bude sa spívat aj hymna “V mládi sem se učil hrobařem”.

 8. 8
  komunikácia says:

  Ako mi raz niekto povedal čo sa za mladi naučíš na starosť akoby si našiel týmto správaním dávajú nie moc pekný obraz mladšej generácii. VMČ na prednádražii dopadlo veľmi podobne … arogantnosť, drzosť a nevôľa je symbolom posluhovačov pána primátora. Niektorí z poslancov majú vyštudovanú marketingovú komunikáciu, ale očividne ako sa hovorí, kto to nevie ten to učí ako pani poslankyňa Ďurková.

 9. 9
  Starý says:

  A po pešej zóne na Hlavnej ul. sa veselo
  bicykluje a Ranusovci nikde. Kedy tento hnus v Trnave skončí? Primátorovi prisluhovaci ani nevedia, za čo hlasujú. Oni si ani neuvedomia keby bradáč navrhol niečo proti nim. Ich rozumova úroveň je katastrofálna. Vykašľať sa na petíciu a ignorovať 1 200 ľudí tak to je sila. Koľko zhrabol bradáč od developerov za tento podvod?

 10. 10
  Rodný kraj says:

  Tak záver bol neskutočný. Taký dobrý program už dlho nebol.
  Jofo gratulujeme, nezabudni bradaté leto zas podporovať vo voľbách a aj pán premiér, o ktorého si papulu obtieral Zufák.

  • 10.1
   Joffo says:

   Jofo slepý a hluchý takto ťa neokydával ani Smer.
   Je super že tam živíš vicežupana čo ide proti tebe alebo zbabelo mlčí.
   Ten pre kultúru ešte nespravil nič. Hlavne že v pracovnej dobe behá po obchodoch. Máš tam bordel aj v tom.

  • 10.2
   big brother says:

   Veľký brat :):) vyzeral polopríčetne akoby pred infarktom. Zjavne to nezvláda.
   Jeho sociopaticky prejav a stav mysle sa dlhodobo zhoršuje.
   Už dávno predbehol Uhlíka ešte keď pridá v hulvátstve dobehne aj Fuzáka.
   Jeho stádo bečí a bečí.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.