reklama

V utorok sa uskutoční prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 sa uskutoční v konferenčnej sále radnice v utorok 12. februára 2019 so začiatkom o 13. hodine.

Poslanci majú podľa predbežného programu v pláne prerokovať 21 bodov. Ďalších šestnásť materiálov obsahuje bod Majetkové zálžitosti.

Na úvod má zastupiteľstvo hlasovať o zaradení materiálu “Schválenie úverového rámca na financovanie rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta” do programu, z pôvodne navrhnutého programu navrhuje Mestská rada stiahnuť materiál Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava (CITY ARENA Trnava – Štadión Antona Malatinského) z dôvodu potreby doplnenia materiálu o stanovisko právneho zástupcu Mesta Trnava v tejto veci.

Rokovanie poslancov MZ bude možné sledovať v priamom prenose aj na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto

Návrh programu 1. riadneho zasadnutia MZ mesta Trnava (12. 2. 2019)

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Štatút mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Trnavu
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na územní mesta Trnava na rok 2019 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miesta a ustanovenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 02/2019, lokality A, B a C

3. Majetkové záležitosti
3.1 Majetkovoprávne usporiadanie (zámena) pozemkov pre investičnú akciu „Cyklotrasa Spartakovská – City aréna“ v Trnave
3.2 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01A (Pavilón sofistikovanej výroby) a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť Mars SR, kom. spol.
3.3 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01 (Pavilón sofistikovanej výroby), v objekte PO 04 a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť OTIS Výťahy, s. r. o.
3.4 Rozšírenie predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť 4Robotics s. r. o.
3.5 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 30 – Ing. arch. Peter Hanzlíček, PHAAD s. r. o.
3.6 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová 3 – RELAX – TEAM s. r.o., MaPa Appetito s. r. o.
3.7 Investičná akcia mesta „Revitalizácia športového areálu Slávia“ – prekládka VN vedenia
3.8 Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná, Trnava (RENNTAX, a. s.)
3.9 Súhlas s použitím pozemkov v rámci DUR stavby “B2B_FTTx_Trnava – priemyselná zóna_Nová” (Slovak Telekom, a. s.)
3.10 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena – prekládka vedenia VN a NN a STL plynovodu pre bytový dom Púpavová (Západoslovenská distribučná, a. s., SPP distribúcia,a. s.)
3.11 Zriadenie vecného bremena pri objekte aquaparku v Trnave Trnavská teplárenská, a. s.)
3.12 Zriadenie vecného bremena pri OC Olympia (Trnavská teplárenská, a. s.)
3.13 Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava (CITY ARENA Trnava – Štadión Antona Malatinského)
3.14 Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“
3.15 Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“
3.16 Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“

4.1 Návrh na vstup do občianskeho združenia Smart Cities klub
5.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1 Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022
7.1 Návrh na voľbu členov výborov mestských častí z radov obyvateľov mesta pre volebné obdobie 2018 – 2022
8.1 Návrh na voľbu občanov do funkcie prísediacich pre Okresný súd Trnava
9.1
Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
10.1 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rady školského zariadenia a určenie zloženia rád škôl a rady školského zariadenia
11.1 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností
12.1 Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta a drogovej prevencie na volebné obdobie 2018 – 2022
13.1 Návrh na udeľovanie ocenení mesta Trnava za rok 2018
14.1 Návrh na zriadenie Súkromnej jazykovej školy
15.1 Zmena č. 12 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51 Trnava
16.1 Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2019
17.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2018
17.2 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2019
18.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2018
18.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 24. 10. 2018 do 29. 1. 2019
19.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 12. 2. 2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 18. 10. 2018 do 23. 1. 2019
20. R ô z n e
21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
22. Rekapitulácia uznesení

Z á v e r

DISKUSIA K ČLÁNKU bola pre narastajúci počet urážlivých komentárov a príspevkov mimo témy článku UKONČENÁ.

Ulož ako PDF
Napísal 11. februára 2019 10:47. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

20 komentárov pre “V utorok sa uskutoční prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva”

 1. 1
  erža says:

  V útorok sa uskutoční ……
  A načo ?
  Nič sa nepní, nič sa nerobí to vieme.

 2. 2
  financ says:

  Mesto Trnava si na zabezpečenie stravovania žiakov svojich škôl bude brať úver dva milióny alebo 2,5 milióna eur

  Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/22050374/na-zabezpecenie-obedov-v-zakladnych-skolach-si-trnava-zoberie-uver.html#ixzz5fFLCuEQW

  Toto je nehorázna fušerina – turecké hospodárstvo !!
  Na tomto fóre bolo x krát upozorňované, že rezervný fond fond slúži práve na takéto nepredviídateľne situácie spôsobené objektívnými, subiektívnými dôvodmi alebo vyššou mocou.
  Rezervný fond mal výšku cca 8 mil Eur.
  Rozflákal sa na nezmysly a fantasmagórie a teraz lepšoľudia idú zadĺžiť Trnavu bez mihnutia oka. Budú sa schovávať za deti a jedáleň.
  Kam vlastne zmizol rezervný fond ? Chceme podrobmú analýzu výdavkov za posledné roky, až potom hlasovať o úvere na mimoriadnej schôdzi.
  Diletanti si to predstavujú jednoducho – a čo šak z našeho to není.
  Toto je tak na trestné oznámenie o nehospodárnom nakladaní so zverenými financiami a zneužití moci verejného činiteľa.
  Treba najprv prijať úsporne opatrenia napr. plat primátora znižiť za nezodpovednosť na minimálnu mzdu 520 Eur
  = úspora 4.900 € x 12 mesiacov x 4 roky = 235 200 €
  Hneď je úver nižší.
  Fakt hnus.

  • 2.1
   Obcan says:

   Ako sa da tendencne pohrat so slovickami predviedol Trnavsky hlas! Tuto informaciu pomenoval nadpisom “Obedy zadarmo? Trnava si na ich zabezpecovanie berie uver”.Co maju obedy zadarmo s vystavbou jedalne?

   • 2.1.1
    obedár says:

    Obedy a výstavba samozrejme nemajú nič spoločné. S novinármi sú kámoši tak to zametajú pod koberec. Na vine sú obedy. To že 4 roky si na jedáleň ani nespomenuli nevadí. Sú to Lešoľudia môžu všetko.
    Šedá masa na fejsbuku to žere.

    • 2.1.1.1
     nobody says:

     Školstvo mal na starosti minulé volebné nejaký Pekarčík.
     Ten sa už verejne vyjadril a ospravedlnil nasratým mamičkám ?
     Asi nemal čas intrigoval o flek viceprimátora. Kariéra nepustí.

  • 2.2
   Jery says:

   To že to ni je s financiami v správe LT – LIKVIDÁCIA TRNAVY dávalo tušiť jeho nehospodárne rozhadzovanie v minulom volebnom období. Jeho volebné víťazstvo a absolúta moc získaná 24 mandátmi dáva tušiť že bude ešte veselo. Odborníci hovoria že je veľmi silný v eliminácii útokov a kritiky na jeho chápanie nakladania s našimi finančnými prostriedkami. Kontrolné orgány hlásia, že sú na pokraji zrútenia z prepracovanosti a to sa iba začína nové volebné obdobie. Na Turecké hospodárenie bolo upozornené aj v novinách ,,Bez Rešpektu ,,. Tie upozornenia hovorili o nehospodárnom nakladaní s našimi peniazmi vo výške 800 tisíc €. Človek by očakával zo strany LT dáke protesty, ale prešlo sa to mlčaním, čo tiež o niečom hovorí.

 3. 3
  igor says:

  Fejsbúková bublina začina praskať.
  Keby bol rezervný fond k dispozícii ľavou zadnou sa náklady pokryjú.
  Ale nie je. Je fuč.
  Najprv sa robia úsporne opatrenia, škrtá v rozpočte, prepúšťajú sa stážisti atď a až potom sa berie úver páni poslanci

  • 3.1
   maja says:

   Samozrejme Trnava nie je taká chudobná aby sa nepostarala o svoje deti.
   Teraz ale sa ukáže ako to mysleli tí noví za LT, či tam reálne patria alebo sú to len bábky. Uvidíme zajtra ako im záleži na meste.
   O starom politbyre si nerobím ilúzie. Tí babráci 4 roky nič netušili.

 4. 4
  Marcel Krajčo says:

  Dobrý deň diskutujúci. Silné slová a nezmysli, ktoré tu tliachate z útržkovitých informácii sú také plytké, že ani nemáte odvahu, aby ste sa pod svoje slová podpísali. Trnava pravidelne vykladá časť zo svojich výdavkov na školstvo – renovácie, investície – viď ako sa opravujú fasády, školské dvory a pod. Pri obedoch vznikol problém niekoľkonásobného nárastu počtu stravníkov. Úver sa berie, preto aby sa nenarušil prirodzený tok peňazí na investičné akcie v tomto roku. Môžeme zastaviť rozbehnuté akcie a vykrijeme investície, ktoré si žiadajú školy, alebo si zoberieme úver, školy dáme do stavu aký je potrebný a mesto neprekročí dlh 17% , čo je stále jeden z najmenších v rámci Slovenska. Beriem konštruktívnu kritiku, ale bezbrehé tliachanice nikomu nepomôžu. Kľudne ma tu môžete v komentároch poohovárať, poosočovať, určite sa vám uľaví, že môžete tú zatrpknutú zlobu v sebe pustit von. Ak sa podpíšete , tak s vami budem aj ochotne diskutovať.

  • 4.1
   Filip says:

   Vidíte pán poslanec, celé roky tu fanúšikovia súčasného vedenia anonymne špinili a vylievali žlč na minulých pánov, tiež často bez toho aby tušili o čom hovoria, ale hlavné bolo vyvolať zlobu a nenávisť v štýle Harabin bez faktov a prekrútiť.
   Teraz je to presne to isté len v opačnom garde. Ale hlavne sa teraz budú pohoršovať že fuj fuj! aká je tu škaredá diskusia pritom celé to začali Bročkovci.

   • 4.1.1
    Soper says:

    A vcom ti akoze fanusikovia nemali pravdu?

    • 4.1.1.1
     Už je to tu says:

     Zase prišiel nejaký manekýn, ktorý namiesto odpovedí dáva otázky.
     Odpoveď by mohla byť aj nasledovná:
     ” V čom tí akože fanúšikovia mali pravdu”? No povedz, v čom mali pravdu!

     • 4.1.1.1.1
      Fanúšikovia says:

      Keď po voľbách prestal dávať do tejto diskusie príspevky pán najmúdrejší a Riaditeľ zemegule v jednom, ktorý všade bol a všetko už videl a vedel, spolu s ním sa stratilo niekoľko desiatok fantómových nickov. Boli myslení títo fanúšikovia?

  • 4.2
   kópia says:

   Drahý Krajčo teba netreba ohovárať ty svoju identitu prezentuješ sám.
   Na svojom prvom riadnom zasadnutí v pozícii poslanca sedíš v mikine s kapucou za vrchstolom, čo je na úrovni tretej cenovej skupiny. Na viac asi nemáš. My sme ti nezákazali košeľu a kravatu. Rozhodol si sa sám. Ľudia z nižších vrstiev sa hanbia za oblek a kravatu. Chápeme.
   Snažíš sa imitovať vodcu a hrať sa sa na free ale si iba smiešna ******** taký light copyright.

   K úverom sa radšej nevyjadruj najprv sa uč, lebo zdá že si najmúdrejší a zatiaľ si nič nepreskočil ani neukázal.

   • 4.2.1
    gadžo says:

    Ide podľa Fúza ten mal vygajdaný sveder a bíle dričko ze sekáča.
    Ale ináč je Sekáč funkcia 4 tého vice mu sedí.

  • 4.3
   Parva Roma says:

   Naučte sa, prosím, pravopis…

 5. 5
  Kópia 2 says:

  Teba musí inak byť život. Bože podľa oblečenia súdi človeka. Vullllll…

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.