reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

V utorok sa uskutoční prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 sa uskutoční v konferenčnej sále radnice v utorok 12. februára 2019 so začiatkom o 13. hodine.

Poslanci majú podľa predbežného programu v pláne prerokovať 21 bodov. Ďalších šestnásť materiálov obsahuje bod Majetkové zálžitosti.

Na úvod má zastupiteľstvo hlasovať o zaradení materiálu „Schválenie úverového rámca na financovanie rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“ do programu, z pôvodne navrhnutého programu navrhuje Mestská rada stiahnuť materiál Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava (CITY ARENA Trnava – Štadión Antona Malatinského) z dôvodu potreby doplnenia materiálu o stanovisko právneho zástupcu Mesta Trnava v tejto veci.

Rokovanie poslancov MZ bude možné sledovať v priamom prenose aj na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto

Návrh programu 1. riadneho zasadnutia MZ mesta Trnava (12. 2. 2019)

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Štatút mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Trnavu
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na územní mesta Trnava na rok 2019 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miesta a ustanovenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 02/2019, lokality A, B a C

3. Majetkové záležitosti
3.1 Majetkovoprávne usporiadanie (zámena) pozemkov pre investičnú akciu „Cyklotrasa Spartakovská – City aréna“ v Trnave
3.2 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01A (Pavilón sofistikovanej výroby) a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť Mars SR, kom. spol.
3.3 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01 (Pavilón sofistikovanej výroby), v objekte PO 04 a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť OTIS Výťahy, s. r. o.
3.4 Rozšírenie predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť 4Robotics s. r. o.
3.5 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 30 – Ing. arch. Peter Hanzlíček, PHAAD s. r. o.
3.6 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová 3 – RELAX – TEAM s. r.o., MaPa Appetito s. r. o.
3.7 Investičná akcia mesta „Revitalizácia športového areálu Slávia“ – prekládka VN vedenia
3.8 Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná, Trnava (RENNTAX, a. s.)
3.9 Súhlas s použitím pozemkov v rámci DUR stavby „B2B_FTTx_Trnava – priemyselná zóna_Nová“ (Slovak Telekom, a. s.)
3.10 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena – prekládka vedenia VN a NN a STL plynovodu pre bytový dom Púpavová (Západoslovenská distribučná, a. s., SPP distribúcia,a. s.)
3.11 Zriadenie vecného bremena pri objekte aquaparku v Trnave Trnavská teplárenská, a. s.)
3.12 Zriadenie vecného bremena pri OC Olympia (Trnavská teplárenská, a. s.)
3.13 Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava (CITY ARENA Trnava – Štadión Antona Malatinského)
3.14 Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“
3.15 Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“
3.16 Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“

4.1 Návrh na vstup do občianskeho združenia Smart Cities klub
5.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1 Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022
7.1 Návrh na voľbu členov výborov mestských častí z radov obyvateľov mesta pre volebné obdobie 2018 – 2022
8.1 Návrh na voľbu občanov do funkcie prísediacich pre Okresný súd Trnava
9.1
Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
10.1 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rady školského zariadenia a určenie zloženia rád škôl a rady školského zariadenia
11.1 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností
12.1 Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta a drogovej prevencie na volebné obdobie 2018 – 2022
13.1 Návrh na udeľovanie ocenení mesta Trnava za rok 2018
14.1 Návrh na zriadenie Súkromnej jazykovej školy
15.1 Zmena č. 12 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51 Trnava
16.1 Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2019
17.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2018
17.2 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2019
18.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2018
18.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 24. 10. 2018 do 29. 1. 2019
19.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 12. 2. 2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 18. 10. 2018 do 23. 1. 2019
20. R ô z n e
21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
22. Rekapitulácia uznesení

Z á v e r

DISKUSIA K ČLÁNKU bola pre narastajúci počet urážlivých komentárov a príspevkov mimo témy článku UKONČENÁ.

Ulož ako PDF
Napísal 11. februára 2019 10:47. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V utorok sa uskutoční prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.