reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Úvodné riadne zasadnutie nového mestského zastupiteľstva bude v utorok

V utorok 13. decembra 2022 sa uskutoční v konferenčnej sále radnice 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
vo volebnom období 2022 – 2026.

Zastupiteľstvo má podľa zverejneného návrhu programu prerokovať približne štyri desiatky bodov.

Okrem iného bude poslanecký zbor schvaľovať rozpočet na rok 2023, návrh na zmeny cien za odvoz a likvidáciu odpadu (zvýšenie poplatku o 30 centov za mesiac), hlasovať sa má aj o návrhu na prijatie 5-miliónového bankového úveru na investičné akcie, podaniach žiadostí o spolufinancovanie viarerých projektov z eurofondov či o dvoch zmenách v územnom pláne.

Primay prenos zo zasadnutia môže verejnosť sledovať online cez stránku trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ, 13. decembra 2022:

1. Návrh na zmeny v uzneseniach MZ prijatých na Ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve dňa 28.11.2022

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 591

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570 a VZN č. 576 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57, v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567, VZN č. 580 a VZN č. 586 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

2.1 Návrh na úpravu uznesenia č. 872/2022 k účelu využitia výťažku z predaja objektu na Ulici Kollárova č. 24 v Trnave

2.2 Bankový úver na financovanie kapitálových výdavkov mesta

2.3 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025

3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava 13/2022

4. Majetkové materiály

5.1 Spolufinancovanie projektov – obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov, resp. obstaranie inej technickej dokumentácie požadovanej pre prípravu investičných projektov. Príprava žiadostí o NFP v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 pre dokumentácie k projektom:
1. Ulica generála Goliána
2. Ulica Tehelná
3. PUMPTRACK
4. ZŠ s MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu
5. Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú
6. Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I, za zimným štadiónom
7. Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – Medziháj
8. Revitalizácia krajiny – Zeleneč

6.1 Návrh na pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta

6.2 Projekt dostupného bývania s prvkami housing first v podmienkach mesta Trnava

6.3 Návrh na vyčlenenie bytu pre projekt dostupného bývania s prvkami housing first pre Trnavskú arcidiecéznu charitu

7.1 Informácia o výsledku kontroly – Podpora cyklistickej dopravy vykonanej Najvyšším kontrolným úradom  SR v termíne od 05.02.2022 do 13.06.2022 a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku

8.1 Prerokovanie časti petície „Zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti Špíglsál“.

8.2 Prerokovanie petície za zrušenie (nezavádzanie) rezidentskej parkovacej zóny R7 na Šafárikovej ulici v Trnave

9.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 7.9.2022 do 30.11.2022

9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2023

10.1 Stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska CPP na Jiráskovej ulici 25 do siete škôl a školských zariadení SR

11.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 1.9.2022 do termínu 24.11.2022

12. Rôzne

13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

14. Rekapitulácia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Majetkové materiály:

4.1 Prevod nájmu pozemku pod predajným stánkom na Ulici Vladimíra Clementisa   (Nale Tabak s.r.o. )
4.2 Prenájom pozemku pod predajným stánkom na Ulici Limbová  (Michaela Kačová)
4.3 Schválenie predaja pozemku v k.ú. Stará Turá  a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku
4.4 Schválenie najvhodnejších návrhov kúpnych zmlúv na predaj jednotlivých zariadení strojárskeho charakteru – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting
4.5 Odplatný prevod nehnuteľností do majetku mesta k stavbe „Parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava“ na Ulici A. Žarnova v Trnave (SPF)
4.6 Predaj pozemku pod trafostanicou na Ulici Vajanského v Trnave (Západoslovenská distribučná, a.s.)
4.7 Predaj trafostanice, pozemku pod trafostanicou a priľahlých pozemkov na Ulici Ľaliovej v Trnave a zriadenie vecného bremema v prospech mesta Trnava (Západoslovenská distribučná, a.s.)
4.8 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod BD Botanická 8, 9, 10, 11, k. ú. Trnava, parc. č. 1635/109, súp. č. 5685
4.9 Výpožička pozemkov pre umiestnenie inteligentných skriniek na požičiavanie pomôcok na šport  (YOURLOX, s.r.o.)
4.10 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k.ú. Trnava (Poľnohospodárske družstvo Trnava)
Poznámka: Materiál sa na toto zasadnutie nespracováva
4.11 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k.ú. Trnava (SLOV – Mart s.r.o.)
4.12 Majetkovoprávne usporiadanie stav. objektov verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby „OZ Trnava – Cukrovar II. etapa“, stavebník SG Holding SK, s.r.o
4.13 Kúpa pozemku p. č. reg. „E“ 1329/18 pred rodinným domom na Špačinskej ceste č. 96, k. ú. Trnava  
4.14 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 23.8.2022
4.15 Kúpa garáží na Ulici Mozartova v Trnave
4.16 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestský zimný štadión – Krasokorčuliarsky klub Trnava
4.17 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestský zimný štadión – Ice Skating Trnava
4.18 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestská športová hala – CANDY klub
4.19 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestská športová hala – Volejbalový oddiel Hit Trnava
4.20 Schválenie výpožičky v objekte Mestský zimný štadión – Mestské služby mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 12. decembra 2022 8:25. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.