reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Petícia proti zmenám pri Kamenáči zrejme nezaberie. Pozrite si odpovede mesta na otázky aktivistov

Takmer tisíc ľudí sa podpísalo pod petíciu občianskych aktivistov, ktorí protestovali proti zamýšľaným zmenám v blízkosti rekreačnej zóny Kamenný mlyn.

Andrea Pallang a Peter Bestvina odovzdali mestu v septembri a októbri 2012 dve petície s niekoľkými požiadavkami v snahe o zachovanie platného územného plánu lokality. Zorganizovali tiež protestné zhromaždenie pred trnavskou radnicou v snahe apelovať na mestských poslancov.

Petíciou sa bude zaoberať mestské zastupiteľstvo v utorok 6. novembra.

Nám všetkým, ktorí sme dolu podpísaní, záleží na zachovaní a rozvíjaní ekologickej podoby Kamenného mlyna. Ojedinelú a Trnavčanom vzácnu prírodnú lokalitu v blízkosti mesta je nutné chrániť – nie ju narúšať. Plánovaná výstavba nechráni, ale poškodzuje životné prostredie. Zmena územného plánu je ale odklonom od výsadby k výstavbe. Zdanlivo výhodné, ale v širšom kontexte nesprávne rozhodnutie, by sa mohlo stať začiatkom postupnej likvidácie lokality, bez ktorej by Trnava stratila charakter zdravého mesta.
Nič podobné ako Kamenný mlyn v Trnave už nie je. Zachovajme si prírodné bohatstvo, ktoré tu máme
,“ vyzývajú primátora mesta a poslancov signatári petície.

Odbor územného rozvoja a koncepcií na Mestskom úrade v Trnave vypracoval odpovede na všetky štyri body, ktoré petícia obsahovala.

Odpovede a vyhodnotenie požiadaviek verejnosti vám dnes prinášame.

POŽIADAVKA č.1:

Nepovoliť v IBV Za traťou zmenu územného plánu v izolačnom zelenom páse zelene (pozdĺž Kamennej cesty)

ODPOVEĎ:

O povolenie spracovania zmeny požiadali vlastníci pozemkov v lokalite Za traťou. Mestské zastupiteľstvo nepovolilo uznesením č. 361 dňa 25. septembra 2012 spracovanie časti zmeny ÚPN – Zmena H/2012 Občianska vybavenosť v lokalite Za traťou v zelenom páse popri Kamennej ceste (lokality 1, 2, 3, 4, 5 a 6), t.j. výstavba nebude zasahovať do izolačného zeleného pásu. MZ povolilo spracovanie zmeny – rozšírenie lokality pre výstavbu rodinných domov v ochrannom pásme vodného zdroja – v 2. stupni, k čomu žiadateľ doložil kladné vyjadrenia firmy TAVOS a odborný hydrologický posudok. Návrh zmeny je v súčasnosti verejnoprávne prerokovávaný (od 11.10.2012 do 9.11.2012) v zmysle zákona č. 50/1976. Zb v znení noviel, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ku ktorému sa vyjadrujú dotknuté orgány a organizácie, dotknuté obce, právnické a fyzické osoby. Súčasne bude prebiehať aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ku ktorému sa môže verejnosť v 15 dňovej lehote od zverejnenia vyjadriť.

POŽIADAVKA č.2:

Zachovať cyklochodníky a chodníky pre bežcov, chodcov a korčuliarov a nenarušiť ich cestou pre motorové vozidlá.

ODPOVEĎ:

Chodníky a cyklochodníky sú rešpektované a zachovávané v zmysle územného plánu. Ich križovanie s komunikáciami pre motorové vozidlá je navrhnuté v platnom územnom pláne z roku 2000, v schválených urbanistických štúdiách a vo vydaných územných rozhodnutiach. Úrovňové križovania cyklistických chodníkov s cestami pre motorové vozidlá sú bežne užívané v rámci Európy.

POŽIADAVKA č.3:

Zachovanie Kamenného mlyna a jeho blízkeho okolia (teda aj zelený pás popri Kamennej ceste) v prírodnom stave a bez výstavby.

ODPOVEĎ:

Plánovaná výstavba nezasahuje do lokality Kamenného mlyna a ani do lokality zeleného pásu popri ceste.
Pokiaľ sa týka mesta Trnava, investičné aktivity umiestňované v blízkosti Kamenného mlyna v plnom rozsahu rešpektujú platný 3. a 4. stupeň územnej ochrany. Územný plán mesta Trnava na vonkajšom obvode chráneného areálu Trnavské rybníky rešpektuje z východnej a západnej strany existujúce záhradkárske osady a tiež navrhuje nové plochy zelene parkového a lesoparkového typu na západnej strane popri toku Parná a na strane východnej medzi komunikáciou ku Kolibe a plánovanou IBV Kamenný mlyn. Úlohou týchto plôch zelene, ktoré stanovuje platný Územný plán mesta Trnava ako záväzné, je predovšetkým pufračná, resp. tlmiaca funkcia medzi plánovanými zónami bývania, areálom Kamenného mlyna a chráneným areálom Trnavské rybníky.

POŽIADAVKA č.4:

Zmeniť územný plán v území navrhovaného IBV Kamenný mlyn na funkciu parkov a lesoparkov, nakoľko výstavba by významne narušila prírodný, rekreačný a oddychový charakter lesoparku a Kamenného mlyna a zároveň by muselo prísť k vybudovaniu cesty pre motorové vozidlá cez chodník a cyklochodník v lesoparku.

ODPOVEĎ:

Lokalita IBV Kamenný mlyn je v Územnom pláne mesta Trnava navrhovaná od roku 1993. V roku 1997 bola na základe uznesenia MZ č. 272 zo dňa 25.6.1996 spracovaná prvá štúdia na túto lokalitu. V roku 1999 bola táto prepracovaná podľa požiadaviek vyplývajúcich z Miestneho územného systému ekologickej stability Trnava a verejnoprávne prerokovaná. V nasledujúcich rokoch sa udiali dielčie zmeny štúdie, napr. zmena polohy dopravného napojenia z lesoparku na prístupovú komunikáciu ku Kolibe.
Od roku 2005 bolo vydaných viacero územných rozhodnutí na inžinierske siete a komunikácie v tejto lokalite a dve rozhodnutia – povolenia na vodné stavby – vodovod, kanalizáciu na I. a II. etapu. .
Z hore uvedených skutočností vyplýva, že proces prípravy investičnej výstavby v lokalite IBV Kamenný mlyn prebieha v súlade s platnou legislatívou už 20 rokov, boli prijaté legislatívne kroky ako územné rozhodnutia pre budovanie komunikácii a inžinierskych sietí jednotlivých etáp v roku 2007 z prostriedkov európskej únie vybudovaný kanalizačný zberač a preto dnes požiadavka na zmenu územného plánu je nereálna. Reálna by bola za predpokladu, že by mesto Trnava bolo pripravené znášať všetky finančné škody, vrátiť finančné prostriedky za vybudovanie kanalizačného zberača z európskej únie, vykúpiť všetky pozemky od súkromných vlastníkov pretože mesto Trnava nie je vlastníkom ani jedného m² a v neposlednom rade uhradiť náklady spojené s projekčnou a inžinierskou činnosťou na príprave výstavby do dnešného dňa.

Ulož ako PDF
Napísal 4. novembra 2012 11:38. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Petícia proti zmenám pri Kamenáči zrejme nezaberie. Pozrite si odpovede mesta na otázky aktivistov”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.