reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Poslanci schválili koncepciu rozvoja Galérie J. Koniarka. Prinášame kompletný materiál

Poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja schválili na zasadnutí 6. februára 2013 Koncepciu rozvoja Galérie Jána Koniarka (GJK) v Trnave.

Už dva roky, teda od chvíle, kedy krajskí poslanci vo februári 2011 odvolali aj napriek protestom umeleckej obce z funkcie riaditeľa Vladimíra Beskida, je situácia v galérii nestabilná.

Naposledy odišla na vlastnú žiadosť z postu riaditeľky Ľudmila Kasaj Poláčková v auguste 2012, len štyri mesiace po nástupe do funkcie. Odchod zdôvodňovala odlišnými pohľadmi na riadenie inštitúcie medzi ňou a zriaďovateľom galérie, ktorým je Trnavský samosprávny kraj.

kricek-galeria

ILUSTRAČNÉ FOTO

Od 2. januára 2013 zastáva post šéfa GJK akad. arch. Róbert Němeček.

Svoju koncepciu rozvoja GJK v Trnave vo výberovom konaní. Po nástupe do funkcie riaditeľa GJK a konzultácii s Odborom kultúry Úradu Trnavského samosprávneho kraja pripravil rozšírenú koncepciu rozvoja GJK v Trnave.

Materiál bol prerokovaný Poradou vedenia Úradu TTSK, Komisiou pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru a Radou TTSK. V stredu bol schválený poslaneckým zborom.

Prinášame ho v kompletnom znení.

Koncepcia rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave

V zmysle zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov je galéria múzeum, ktoré nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia.

V zmysle uvedeného zákona je galéria povinná:
a) získavať predmety kultúrnej hodnoty ako zbierkové predmety
b) odborne spravovať a vedecky skúmať zbierkové predmety
c) prezentovať zbierkové predmety s využitím informačnej a výpovednej hodnoty zbierkových predmetov pri poskytovaní vybraných verejných služieb a budovaní vedomostného systému galérie.

Zároveň je povinnosťou galérie vykonávať tieto odborné činnosti:
a) nadobúdanie zbierkových predmetov
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie galérie
c) odborná revízia zbierkových predmetov galérie
d) bezpečnosť zbierkových predmetov
e) odborná ochrana zbierkových predmetov
f) vedecko-výskumná činnosť
g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok a historických objektov v správe galérie

Galéria Jána Koniarka v Trnave vykonáva svoju činnosť predovšetkým v súlade so zriaďovacou listinou GJK. Zriaďovacia listina GJK definuje galériu ako špecializovanú právnickú osobu, ktorá na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety – umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu. Tieto sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

GJK v zmysle zriaďovacej listiny vykonáva tieto činnosti:
1. Odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim odborným zameraním a špecializáciou.
2. Zabezpečuje odbornú evidenciu, ochranu, ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie zbierkového fondu, vytvára ich sprievodnú dokumentáciu a podieľa sa na budovaní centrálnej evidencie – galerijných zbierkových predmetov.
3. Zabezpečuje odborné uloženie zbierkových predmetov, ochranu pri premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní.
4. Vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a revíziu zbierkových predmetov.
5. Výsledky svojej zbierkotvornej a odbornej činnosti prezentuje v stálych expozíciách, na výstavách na Slovensku alebo zahraničí, prostredníctvom publikačnej a edičnej činnosti.
6. Prijíma výstavy a vystavuje exponáty iných právnických a fyzických osôb.
7. Realizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity a vedecko-výskumnú činnosť v súvislosti s používaním a sprístupňovaním zbierkových predmetov.
8. Poskytuje informačné služby a odborno-poradenské služby v súlade so svojim poslaním a zameraním.
9. Participuje na plnení úloh rozvoja kultúrno-spoločenského rozvoja regiónu, pričom v súlade so svojim poslaním spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami.
10. V rámci odborného zamerania galéria orientuje zbierkotvornú činnosť na výskumné úlohy súvisiace s dokumentáciou a prezentáciou slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu umelcov pochádzajúcich z trnavského regiónu, alebo na tých, ktorí v tomto regióne pôsobili. Výskumné úlohy a dopĺňanie zbierkového fondu orientuje na osobnosť a dielo Jána Koniarka. Galéria organizuje a zabezpečuje medzinárodnú súťaž plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava.
11. Zabezpečuje koordinačnú, metodickú a odborno-poradenskú činnosť pre ostatné galérie v územnom obvode kraja a pre vlastníkov predmetov galerijnej hodnoty.

Ochrana a akvizícia zbierok v GJK

Galérie ako zbierkotvorné inštitúcie majú v súlade s medzinárodnou deklaráciu ICOM okrem iného zabezpečovať uchovávanie zbierkových predmetov v dobrom stave pre ďalšie generácie. Všetky zbierkové predmety vplyvom prostredia a človeka starnú a degradujú. Tomuto procesu nie je možné zabrániť. V možnostiach galerijných pracovníkov je však tento proces spomaliť.

Spomalenie týchto procesov sa zabezpečuje predovšetkým vhodným uložením zbierkových predmetov, ich konzervovaním alebo reštaurovaním a v neposlednom rade správnou manipuláciou s nimi.
Ak by došlo k degradácii predmetov, galérie by stratili svoje opodstatnenie a nemali by čo vystavovať, preto aj Galéria Jána Koniarka v Trnave prikladá vysoký význam ochrane zbierkových predmetov.

GJK spravuje zbierkový fond pozostávajúci zo 4634 zbierkových predmetov. Tieto predmety sú uložené v dvoch depozitároch: depozitári obrazov a depozitári plastík. Depozitáre sú vybavené špeciálnym úložným mobiliárom, aby sa znížila pravdepodobnosť poškodenia zbierkových predmetov pri manipulácii a uložení.

V jednotlivých depozitároch sa neustále sledujú klimatické podmienky. Depozit obrazov je zároveň vybavený klimatizačnou jednotkou, ktorá udržuje optimálnu teplotu a vlhkosť. Zároveň sa sleduje pohyb v depozitoch, ktorý je zaznamenávaný do knihy vstupov.
Hlavné budovy galérie – Kopplová vila a Synagóga – centrum súčasného umenia sú chránené elektronickým zabezpečovacím systémom – EZS a elektronickým protipožiarnym systémom – EPS. Na budovách a v priestoroch budov je namontovaný aj kamerový systém.

V rámci ochrany zbierok a ich zachovania pre ďalšie generácie plánuje GJK aj v budúcnosti pokračovať v akvizičnej činnosti. Na rok 2013 galéria podala projekt na Ministerstvo kultúry SR na akvizíciu autoportrétu Jozefa Dóku st. Galéria zároveň bude hľadať aj ďalšie možnosti, ako získať finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov. Prioritou v tejto oblasti je pokračovať v akvizícii originálnych diel Jána Koniarka.

Ochrana zbierok – kultúrneho dedičstva však nespočíva len v akvizičnej činnosti. Významný faktor zohráva aj dobrý technický stav zbierkových predmetov. Z uvedeného dôvodu pripravila GJK na rok 2013 prvú etapu projektu, ktorej cieľom je zakonzervovať takmer 1300 kresieb a pastelov od Teodora Tekela. V prípade, že by sa k tomuto kroku nepristúpilo, v budúcnosti by došlo k nenávratnému poškodeniu diel. Galéria pripravila projekt na Ministerstvo kultúry SR, ktorý počíta v r. 2013 so zafixovaním približne 500 kresieb a pastelov. V prípade neschválenia projektu bude galéria hľadať iné možnosti ako zabezpečiť fixáciu diel Teodora Tekela.

Rovnaký význam pri ochrane zbierkových predmetov zohráva ich elektronická evidencia zbierkových predmetov CEDVU, ktorá slúži nielen na študijné účely pre odborných pracovníkov, ale aj ako základný informačný nosič v prípade krádeže zbierkových predmetov. Preto bude GJK aj v budúcnosti pokračovať v elektronickom spracovávaní zbierkového fondu.

V tejto súvislosti si GJK stanovila ako jednu z priorít realizáciu elektronickej evidencie plagátov z jednotlivých ročníkov medzinárodnej súťaže v plagátovej tvorbe Trienále plagátu Trnava, nakoľko tento zbierkový fond vníma galéria ako svoje rodinné striebro.
V neposlednom rade zohráva významnú úlohu pri ochrane zbierkových predmetov kvalitný úložný mobiliár a technické vybavenie depozitárov. Galéria v tejto súvislosti plánuje vypracovať analýzu, výsledkom ktorej bude stanovenie priorít v oblasti ochrany zbierkových predmetov. Na jej základe bude v budúcnosti vyvíjať aktivity s cieľom ďalšej modernizácie depozitov.

Spolupráca GJK s mestom Trnava

Galéria Jána Koniarka v Trnave predstavuje galériu s regionálnou pôsobnosťou, ktorá sa zameriava predovšetkým na umelcov okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta a Dunajská Streda.
Galéria je síce v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, nachádza sa však v krajskom a okresnom meste a preto ako prioritnú vníma potrebu kvalitnej a otvorenej spolupráce s mestom Trnava.
Z uvedeného dôvodu pripravuje riaditeľ GJK osobnú návštevu u Ing. Vladimíra Butka, primátora mesta Trnava. Cieľom návštevy bude predstavenie koncepcie rozvoja galérie, oboznámenie sa s predstavou rozvoja kultúry z pohľadu mesta a hľadanie možností vzájomnej spolupráce.

Spolupráca GJK s regiónmi krajín V4 a Rakúska

Galéria Jána Koniarka v Trnave plánuje využiť možnosti, ktoré poskytujú dohody a memorandá o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a regiónmi predovšetkým krajín V4. Menovite ide o Juhomoravský kraj, župy Györ-Moson-Sopron a Pešť a Vojvodstvo Kujawsko-Pomorskie. Okrem toho predstavuje významný potenciál aj možnosť spolupráce so spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenland.
V tejto súvislosti nadviaže GJK spoluprácu so zbierkotvornými organizáciami v týchto regiónoch. Plánuje realizovať spoločné výstavné projekty, výmenné výstavy, sprostredkovanie komunikácie s umelcami a realizácie sympózií.

Sekcia regionálneho rozvoja poskytne v rámci svojich rokovaní so zahraničnými partnermi a na svojich prezentáciách priestor pre Galériu Jána Koniarka v Trnave. Veríme, že takýto prístup povedie k realizácii viacerých kvalitných galerijných projektov, ktoré dostanú do Trnavy a Trnavského samosprávneho kraja vysokokvalitných umelcov a špičkové diela.

Medzi takéto projekty môžeme zaradiť aj pripravovanú výstavu významného českého maliara, sochára a ilustrátora, prof. Borisa Jirků. Galéria jeho výstavu pod názvom „Boris Jirků FENOMÉN“ predstaví verejnosti v mesiaci november 2013. Kurátorom výstavy je Miroslav Lipina z Galerie la Femme v Prahe.

Ďalším rovnako zaujímavým projektom by malo byť medzinárodné sympózium „Veľký formát“, ktoré galéria plánuje realizovať v roku 2014 v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia, kde by sa po jeho skončení mohli s prácami výtvarníkov zoznámiť aj návštevníci v Trnave a galériách Poľsku, Rakúsku, Česku a Maďarsku. Projekt bude zameraný predovšetkým na umelcov z krajín V4 + Rakúsko a jeho pridanou hodnotou bude rozšírenie zbierkového fondu galérie o nové diela. Galéria Jána Koniarka v Trnave chce týmto projektom zároveň nadviazať na dlhú a úspešnú tradíciu sympózia v Moravanoch nad Váhom.
V budúcnosti plánuje galéria rozšíriť spoluprácu aj na galérie a múzeá v Taliansku (provincia Pordenone, región Friuli-Venezia-Giulia) a Ukrajine (Charkovská oblasť).

Spolupráca GJK so školami

Galéria dlhodobo udržuje dobrú spoluprácu s Trnavskou univerzitou, predovšetkým s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity. Študenti v rámci odbornej praxe pomáhajú pri tvorivých dielňach, o ktoré je dlhodobo veľký záujem zo strany materských škôl, ako aj základných škôl a stredných škôl. Preto je zo strany galérie záujem o ďalšie rozvíjanie a prehlbovanie vzájomnej spolupráce.
V rámci Trnavy spolupracuje GJK aj s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. V minulosti pripravili viacero spoločných výstavných projektov. Na tieto projekty by súčasné vedenie galérie rado nadviazalo.

Ďalšou vysokou školou, s ktorou GJK dlhodobo spolupracuje, je Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Výsledkom posledného spoločného úsilia bola realizácia medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava 2012, kde bola VŠVU garantom kategórie B a C (študentov stredných a vysokých umeleckých škôl). Galéria vidí aj v spolupráci s VŠVU ďalšie možnosti rozvoja spolupráce.

Prínosom spolupráce s vysokými školami bude nielen realizácia výstavných projektov, ale aj podpora výchovy a prezentácia mladej generácie umelcov, pedagógov a teoretikov. GJK v tejto súvislosti plánuje naďalej poskytovať priestor Klubu 3 predovšetkým mladým umelcom a študentom umeleckých škôl. Zároveň sa nebráni ani možnosti na obdobné aktivity príležitostne využiť aj ostatné priestory v galérii. Okrem toho plánuje galéria v budúcnosti realizáciu prednášok, seminárov a workshopov, prostredníctvom ktorých by pritiahla do Trnavy nastupujúcu generáciu umelcov a teoretikov.

V prípade kultúrnych organizácii zbierkotvorného charakteru predstavujú významne percento z návštevníkov žiaci základných a stredných škôl. V tejto súvislosti plánuje GJK osloviť MŠ, ZŠ a SŠ prostredníctvom ich zriaďovateľov a poskytnúť vo väčšej miere kultúrne vyžitie spojené s návštevou galérie. Pozitívny vzťah k umeniu nie je možné dosiahnuť príležitostnou návštevou galérie, kde si návštevník pozrie vystavené exponáty. Galéria preto plánuje poskytnúť celý balíček služieb, ktorý bude obsahovať lektorský výklad jednotlivých výstav a expozícii, tvorivé dielne, animačné pásma a premietania filmov a pod.
Zároveň plánuje galéria naďalej pokračovať v realizácii takých projektov ako Letné tvorivé dielne a premietania umeleckých filmov.

Spolupráca GJK s umelcami

Úlohou galérie je nielen predstavovať a prezentovať zbierkové predmety nachádzajúce sa v zbierkovom fonde, ale aj predstavovať verejnosti umelcov, ktorý sa pohybujú na scéne a v neposlednom rade zabezpečovať obohacovanie zbierkového fondu o nové diela.
Cieľom galérie je v tejto súvislosti povzbudiť k výstavnej činnosti súčasných autorov napr. aj prostredníctvom otvorených salónov (napr. Rodný môj kraj, Akt vo výtvarnom umení a Zobrazenie solúnskych bratov).

Aby galéria mohla vyvíjať činnosti súvisiace s umelcami pochádzajúcimi z Trnavského kraja, prípadne s tými, ktorí v tomto regióne pôsobia alebo pôsobili, pripraví komplexnú pasportizáciu, ktorej výsledok plánuje okrem sprístupnenia na internete aj publikovať.

Spolupráca GJK s múzeami a galériami

Galéria Jána Koniarka vidí potenciál v prehĺbení spolupráce s múzeami a galériami v trnavskom regióne. Predovšetkým zo Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici, Západoslovenským múzeom v Trnave, Balneologickým múzeom v Piešťanoch a Vlastivedným múzeom v Galante.

Zároveň plánuje nadviazanie spolupráce so Slovenskou národnou galériou v Bratislave, Galériou Danubiana a galériami susediacich krajov zo Slovenska a zahraničia. Okrem toho vidí galéria možnosti aj v rozvíjaní spolupráce so zahraničnými inštitútmi na Slovensku. Medzi základné ciele projektu patrí vytvorenie spoločných výstavných projektov, ktoré budú súbežne na viacerých miestach, resp. také, ktoré budú putovné. Prostredníctvom takýchto projektov vidí galéria možnosti podpory a rastu art-turizmu.

Pocta Jánovi Koniarkovi

V meste Trnava sa občan môže stretnúť s viacerými sochami ktorých autorom je Ján Koniarek. Je však smutné a zarážajúce, že tak významnej postave dejín moderného slovenského sochárstva nebola v Trnave nikdy postavená socha, ktorá by ho zvečňovala.
Preto GJK pripraví súťaž na realizáciu sochy, resp. busty Jána Koniarka, ktorá by bola v budúcnosti umiestnená v exteriéri Kopplovej vily – Galérie Jána Koniarka v Trnave. Zároveň GJK zrealizuje úpravu parku Kopplovej vily, ako predprípravu na osadenie diela.
GJK je presvedčená, že s týmto projektom osloví nielen umelcov, ale aj mesto Trnava, občanov a sponzorov.

Propagácia GJK

Medzi základné ciele GJK pri zvyšovaní povedomia a kreditu galérie v očiach laickej a odbornej verejnosti, ako aj v súvislosti s návštevnosťou galérie, patrí aj zabezpečenie spolupráce s oblastnými, krajskými a celoštátnymi printovými a elektronickými médiami.
Zároveň bude galéria pokračovať v zvyšovaní štandardu novej webovej stránky GJK, ako aj prezentácie galérie prostredníctvom webu Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
V rámci spolupráce plánuje GJK využívať aj billboard umiestnený pred objektom Kopplovej vili a zváži inštaláciu ďalších dvoch billboardov v závislosti od finančných možností organizácie.
Galéria zároveň plánuje zaviesť jednotný galerijný dizajn pre propagačné bulettiny, ktoré plánuje vydávať ku každej väčšej výstave. Taktiež plánuje stimulovať zvyšovanie návštevnosti aj prostredníctvom zavedenia systému klubových predplatných kariet a VIP kariet.
Ako potenciálne zaujímavé vníma galéria aj možnosť zriadenia malého libressa s otvorenou kinosálou v priestoroch foyeru Kopplovej vily.

Predbežný plán výstav GJK na rok 2013

Galéria je profesionálnou inštitúciou, ktorá v prvom rade slúži na prospech všetkých občanov Trnavského kraja. Z uvedeného dôvodu pokladá za dôležité zabezpečenie vyváženého a odborného výstavného programu. Prostredníctvom neho poskytne priestor profesionálnym autorom narodeným alebo pôsobiacim v kraji, skupinám autorov, alebo členom umeleckých zväzov, klubov a združení v kraji.
Výstavná činnosť sa bude realizovať bez ohľadu na vek, národnosť či spôsob výtvarného prejavu. Základnou podmienkou pri všetkých výstavných projektoch však bude vylúčenie akéhokoľvek náznaku propagácie fašizmu, xenofóbie, diskriminácie, brutality alebo perverzity v umení. Cieľom galérie je vychovávať mladú generáciu a nie kriviť jej vnímanie umenia, spoločnosti a sveta.
GJK je presvedčená, že prostredníctvom možností, ktoré poskytuje je technické a odborné zázemie, plne využije bohatý výtvarný potenciál žijúcich a nežijúcich autorov Trnavského samosprávneho kraja.

Ostatné aktivity a činnosti GJK

Galéria plánuje podporiť návštevnosť aj prostredníctvom organizovania rôznych koncertov a predstavení v Kopplovej vile a Synagóge – centre súčasného umenia. V roku 2013 sú okrem iných naplánované tieto koncerty a podujatia:
Letné tvorivé dielne (2.7. – 2.8.2013)
Koncert v rámci festivalu ZOOM (5.10.2013)
Festival Hudba Trnave – pocta lesnému rohu (18.10.2013 a 20.10.2013)
Vianočný koncert v Synagóge

Galéria tiež vidí veľký potenciál v grantových programoch Ministerstva kultúry SR, Vyšehradského fondu, Mesta Trnava, Nadácie Orange a ďalších. Plánuje preto vo väčšej miere využívať možnosti tých programov a prostredníctvom nich zvyšovať kvalitu služieb, bezpečnosť zbierok, podporovať akvizičnú činnosť a prezentovať v galérii kvalitné výstavné projekty.

Záver

Len transparentné fungovanie inštitúcie, ktoré bude otvorené navonok ako aj dovnútra a predpoklad, že pri výstavných projektoch bude dodržaná rovnováha v rámci umeleckých smerov a prúdov zabezpečí, že bude zachovaná atraktívnosť inštitúcie a tým aj stúpajúci trend návštevnosti. Pretože len spokojný návštevník je ochotný vrátiť sa späť.

Ulož ako PDF
Napísal 6. februára 2013 18:27. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.