reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Trnavská teplárenská oslavuje úctyhodné výročie 100 rokov výroby energie a tepla

Úctyhodné výročie 100 rokov prevádzky oslavuje spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. Od svojho počiatku je podnik spätý s výrobou a dodávkou elektriny a tepla – teda komodít, bez ktorých si moderná spoločnosť už svoju existenciu ani nevie predstaviť.

História

V roku 1917 bola v mieste súčasnej výrobnej časti areálu spoločnosti Trnavská teplárenská spustená do prevádzky závodná kondenzačná elektráreň, ktorá vyrábala elektrickú energiu pre lokálne využitie. Energiu využíval jeden z najmodernejších závodov svojej doby – Banské a hutnícke závody Filipa Coburga.

Trnavská elektráreň bola v mnohých ohľadoch pokrokovou a výnimočnou. S postupnou elektrifikáciou krajiny sa stala významným zdrojom pri zabezpečení dostatku elektrickej energie pre región bývalého západného Slovenska ako časť zdrojovej základne spoločnosti Západoslovenské elektrárne, neskôr Západoslovenské energetické závody.

Mladšou súčasťou výrobného portfólia firmy je výroba a najmä diaľková dodávka tepla. V meste Trnava bola dodávka tepla do prvých sídlisk zahájená začiatkom 60-tych rokov 20. storočia z výrobných zdrojov štátnych podnikov Cukrovar Petra Jilemnického a Figaro. Teplo do trnavských domácností dopravovali parovody, ktoré mali v prenájme Západoslovenské energetické závody – závod Tepláreň Trnava, ktoré sa tak stali aj dodávateľom tepla.

V roku 1967 bola z Teplárne Trnava spustená dodávka tepla v pare do mesta. Tepláreň sa postupne stala pre obyvateľstvo, služby aj priemysel hlavným zdrojom tepla. A to až do konca 80-tych rokov, kedy bola do časti rozširujúceho sa územia mesta zahájená dodávka tepla prostredníctvom horúcej vody z Atómovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach.


Trnavská teplárenská

Ilustračné foto

Dva druhy pracovných médií – pary z teplárne a horúcej vody z atómovej elektrárne – sa využívali až do roku 2006. Rozsiahla výstavba horúcovodných rozvodov v rokoch 2004-2006 a zachovanie zdroja tepla v teplárni vo funkcii záložného a špičkového znamená pre obyvateľov Trnavy výraznú kvalitatívnu zmenu, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok tepla prostredníctvom modernej sústavu centralizovaného zásobovania teplom s nízkym vekom výrobných a rozvodných zariadení.
Zároveň tento spôsob výroby a dodávky tepla znamená minimálne zaťažovanie životného prostredia emisiami, ale aj stabilné a priaznivé ceny pre odberateľov.

Súčasnosť

Súčasná orientácia spoločnosti sa sústreďuje na dodávku, výrobu a distribúciu tepla. Najväčším odberateľom tepla je spoločnosť STEFE Trnava, ktorá je vlastníkom väčšiny odovzdávacích staníc tepla v meste a majoritným dodávateľom tepla pre domácnosti. Ďalšími odberateľmi sú spoločnosti z priemyselného sektora, služieb i verejného sektora.

Sieť Trnavskej teplárenskej je vybudovaná na celom území mesta Trnava.

Spoločnosť poskytuje prostredníctvom vlastných odborných pracovníkov a techniky aj ďalšie služby súvisiace s dodávkou tepla ako je zisťovanie únikov tepla termovíznou kamerou, zameriavanie únikov vody, prevádzkovanie odovzdávacích staníc tepla, vytyčovanie sietí a podobne.

Absolútna väčšina tepla, ktoré trnavská tepláreň poskytuje svojim zákazníkom, pochádza z atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktorá v procese kombinovanej výroby vyrába okrem elektrickej energie aj teplo.

“Takúto výrobu môžeme považovať za veľmi ekologickú, pretože tu nevzniká na rozdiel od spaľovania fosílnych palív a biomasy produkcia oxidu uhličitého či tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Zároveň je vďaka jadrovému palivu cena tepla v Trnave v porovnaní s inými časťami Slovenska pre našich odberateľov veľmi výhodná a dlhodobo stabilná,” vysvetľuje Ing. Martin Trník, finančný riaditeľ spoločnosti.

V porovnaní s výrobou tepla z biomasy, fosílnych palív či zemného plynu je cena tepla z atómovej elektrárne cenovo podstatne stabilnejšia a prakticky nepodlieha rôznym externým vplyvom ako sú výkyvy na svetových burzách, politické turbulencie a podobne.

Trnavská teplárenská v súčasnosti približne 98% tepla, ktoré dodáva svojim odberateľom, nakupuje z elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a dve percentá produkujú vlastné kotly spoločnosti. “Vlastnú výrobu tepla zo zemného plynu využívame počas plánovaných odstávok hlavného zdroja v atómovej elektrárni a sme pripravení použiť ju aj v prípade, ak by nastal jeho výpadok z dôvodu havárie,” hovorí generálny riaditeľ Trnavskej teplárenskej Ing. Richard Lidik.

Dlhodobo stabilizovaná je v spoločnosti aj otázka zamestnanosti. V Trnavskej teplárenskej pracuje niečo cez 100 ľudí, drvivá väčšina z nich je z Trnavy a blízkeho okolia. “Počet zamestnancov je veľmi stabilný. Dbáme na sociálnu politiku, snažíme sa udržať úroveň zamestnanosti a sociálnej starostlivosti na úrovni. Je to dôležité pre nás, aj pre región, “ pripomína Ing. Richard Lidik.

Jednou z najdôležitejších a rozhodujúci súčastí spoľahlivého fungovania podniku je kvalitná starostlivosť, údržba a modernizácia výrobných zariadení a sietí.

V réžii Trnavskej teplárenskej sú nielen kotly či tepelné zariadenia priamo v areáli spoločnosti, primárne distribučné siete v podobe horúcovodov na území mesta, ale aj viac ako 23 kilometrov dlhý tepelný napájač vedúci z bohunickej atómky. Spoločnosť vlastní viac ako 95 percent horúcovodnych sietí na území mesta Trnava.

“Len ťažko si predstaviť fungovanie zásobovaním tepla v Trnave bez zodpovedného prístupu k zvereným úlohám. Nakoľko je hlavný zdroj na výrobu tepla alokovaný v atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach, našou hlavnou úlohou je zabezpečiť bezproblémovú, spoľahlivú a efektívnu distribúciu tepla, súčasne so zabezpečením prevádzky spoľahlivého záložného zdroja pre celú tepelnú sústavu v Trnave,“ pripomína generálny riaditeľ spoločnosti.


Komín v areáli Trnavskej teplárenskej

Úlohy do budúcnosti

Hádam netreba ani zdôrazňovať, že rozsah zariadení spravovaných trnavskými teplármi je obrovský. Zjednodušene povedané, starostlivosť o dva kotle na výrobu tepla je oveľa jednoduchšia technicky, personálne aj finančne, ako zabezpečenie funkčnosti a požadovanej prevádzkyschopnosti takmer 60 kilometrov rozvodov tepla, z ktorých mnohé z nich sú naozaj veľkých priemerov.

Pre lepšiu predstavu – každý meter takýchto rozvodov stojí tisíce eur, ide teda o obrovské sumy, ktoré treba vynaložiť, aby všetko fungovalo tak, ako má.

Veľké investície do obnovy horúcovodov putovali na území v Trnavy v prvých rokoch tretieho tisícročia do modernizácie a výstavby nových sietí. Modernizácia a výstavba nových sietí sa realizuje priebežne. Je to prakticky nepretržitý proces.

“Hoci hlavný napájač tepla z atómky je prakticky najstarším rozvodným zariadením z konca 80-tych rokov, môžeme povedať, že je v dobrej kondícii. Venujeme mu potrebnú starostlivosť, aby sa jeho dobrý stav ešte dlho udržal,” poznamenal R. Lidik.

Parné kotle umiestnené v areáli Trnavskej teplárenskej spaľujú zemný plyn. Fungujú na princípe výroby pary, ktorá putuje do odovzdávacej stanice, kde sa zmení na horúcu vodu. Tá sa následne dostane do horúcovodnej siete centralizovaného zásobovania teplom.

“Prevádzková doba životnosti existujúcich kotlov sa pomaly blíži ku koncu. Jednou z našich úloh je pripraviť a zabezpečiť nový zdroj, ktorý bude spĺňať súčasné požiadavky. Aktuálne sme v štádiu intenzívneho rozhodovania o tom, aký typ kotla použiť a aké požiadavky a druh výroby od tohto zariadenia budeme očakávať,” vysvetlil riaditeľ prevádzky a rozvodu tepla Vladimír Jurík.

Pokiaľ bude dodávka tepla z Jaslovských Bohuníc nepretržitá, spoľahlivá a pre odberateľov tepla ekonomicky výhodná tak ako doposiaľ, Trnavská teplárenská nevidí dôvod na zmenu skladby zdrojov na výrobu tepla oproti dnešnému stavu.

Zásadnou otázkou je pre teplárov budúcnosť atómovej elektrárne a pravidlá hry, ktoré bude nepochybne ovplyvňovať aj Európska únia, a ktoré by mali byť jasne stanovené s dlhodobým časovým horizontom.

(TS)

Ulož ako PDF
Napísal 26. septembra 2017 7:57. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.