reklama

Otvorený list obyvateľov obce Voderady predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi

Obyvatelia obce Voderady zastúpení starostom obce Pavlom Augustínom a povereným členom petičného výboru Milošom Rybanským zaslali médiám otvorený list adresovaný predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi. “Sme sklamaní z postupu, ktorý zvolil kraj, a ktorý môže vyústiť do problémov v pokojnom živote nás – občanov. Viackrát sme sa dovolávali riešenia, ktoré by bolo v záujme všetkých dotknutých. Nadobudli sme však pocit, že sa o našom osude rozhoduje za zatvorenými dverami vedenia župy. Preto sa ozývame verejne – s vierou, že naše obavy nebude kraj konečne brať na ľahkú váhu a bude konať aj v záujme tých, pre ktorých je domovom.”
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je vlastníkom ubytovne, ktorú prenajal súkromnej spoločnosti a v ktorej by malo začať bývať okolo 400 ľudí. Voderady majú obavu zo zvýšenej kriminality alebo z toho, že ako dokáže obec svojou infraštruktúrou takýto nárast počtu bývajúcich zvládnuť.

OTVORENÝ LIST

“Vážený pán Mikuš,

doterajšie rozhodnutia TTSK malo pre obec Voderady za posledné obdobie neblahý efekt a obyvatelia právom nadobudli pocit, že sú TTSK ľahostajní.

V roku 2013 bola na základe Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 711/2013/24 zo dňa 4.septembra 2013 vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve TTSK: budova mládeže s.č. 164 na pozemku parc. Č. 1122/3, budova stravovacieho zariadenia bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/5, budova telocvične bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/80 + trafostanica a vodáreň…

Záujemci mali svoje návrhy predkladať do 15.11.2013.

Listom zo dňa 10.01.2014 obec Voderady požiadala TTSK o prehodnotenie zámeru prenajať súbor vyššie uvedených objektov a predniesla záujem o spoluprácu pri využití týchto objektov pre aktivity spojené s cestovným ruchom alebo agroturistikou, prípadne riešenie problematiky a agendy zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, resp. využitie časti komplexu na riešenie bytovej politiky – nájomných obecných bytov.

K žiadosti o prehodnotenie zámeru ste obci Voderady listom zo dňa 20.01.2014 odpísali, že prehodnocujete možnosti spolupráce a po ukončení predmetného procesu budete obec Voderady, zastúpenú vtedajším starostom obce JUDr. M. Turanským, informovať.

Následne na 3. riadnom zastupiteľstve TTSK dňa 09.04.2014 bolo prijaté uznesenie 43/2014/03 , ktorým boli odmietnuté návrhy predložené v OVS na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ vo Voderadoch.”


Objekt bývalého internátu vo Voderadoch

Výpis zo zverejnenej zápisnice z 3. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK zo dňa 09.04.2014:

‘K bodu 10 Materiál č. 26/2014/03 – „Nájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch na základe obchodnej verejnej súťaže – vyhodnotenie “predseda TTSK – uviedol, že boli predložené určité ponuky na prenájom, medzičasom sme však dostali návrh obce na využitie tohto objektu vo verejnom záujme. Návrh uznesenia znie: zamietnuť návrhy obchodnej verejnej súťaže a pokračovať v spolupráci s obcou na verejnoprospešné využitie (sociálne byty a podobne), čo bude neskôr bližšie špecifikované a schvaľované. p. Gál – spýtal sa, prečo o týchto nájmoch s obcou nerokuje Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom, čo sa týka nájomných vecí s obcou. Čo sa mieni docieliť spoluprácou s obcou? K dispozícii je jedna celkom zaujímavá ponuka z finančného hľadiska. Keď zrušíme verejnú obchodnú súťaž a s obcou sa nezhodneme na spoločnom projekte (boli sme svedkami nie raz toho, že ponuky, keď sa znova vypísala obchodná verejná súťaž, už neboli) – či nie je taká možnosť vyhodnotiť súťaž, ale neuzatvoriť ešte zmluvu s najlepším nájomcom a v krátkom čase dotiahnuť rokovania s obcou do takej miery, že sa následne rozhodneme, či podpíšeme nájomnú zmluvu alebo pôjdeme s obcou do verejnoprospešného projektu. predseda TTSK – upresnil, že prenájom bolo krátkodobé čiastočné riešenie. Medzičasom sme sa dostali do takej etapy partnerskej zmluvy s Európskou komisiou a do takého stavu prísľubov prostriedkov, že sa domnieva, že by sme za pomoci využitia európskych fondov dosiahli trvalé efektívne využitie týchto objektov v takej obci, ktorá nie je obyčajnou obcou na Slovensku, ale obcou, ktorá má v katastri umiestnený výrobný závod SAMSUNG, veľké outletové stredisko, obec sa dynamicky rozvíja a ľudia majú záujem v nej bývať. Ideme do spolupráce s veľmi perspektívnou obcou a s veľmi efektívnou možnosťou využitia tohto objektu dlhodobou cestou. Preto sa predkladá návrh zamietnuť súťaž a ísť do spolupráce s obcou. Materiál prerokovala Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom bez pripomienok a dňa 26.03.2014 Rada TTSK s odporúčaním schváliť návrh uznesenia v predloženom znení. Ďalšie pripomienky neboli a predseda TTSK dal hlasovať o uznesení.’

Uznesenie č. 43/2014/03 Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja:

1 . berie na vedomie Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 25.10.2013 na základe Uznesenia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja č. 711/2013/24 na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve TTSK (súbor objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch): 1. budova domova mládeže s.č. 164 na pozemku parc.č. 1122/3 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK), zapísaná na LV č. 905 v k.ú. Voderady, okrem trojizbovej bytovej jednotky, byt č. 1 – o rozlohe 66 m2 , nachádzajúcej sa na 1. NP v budove domova mládeže 2. budova stravovacieho zariadenia bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/5 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK), zapísaná na LV č. 905 v k.ú. Voderady 3. budova telocvične bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/80 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK), zapísaná na LV č. 905 v k.ú. Voderady Súčasťou súboru objektov je vodáreň bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/8 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK), zapísaná na LV č. 905 v k.ú. Voderady a trafostanica bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/7 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK), zapísaná na LV č. 905 v k.ú. Voderady.

2 . odmieta všetky návrhy predložené v obchodnej verejnej súťaži na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ vo Voderadoch

Hlasovanie č. 17: Za: 35, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0, Nehlasoval: 2, Celkom: 37. Uznesenie bolo schválené

Vyvstávajúce otázky:

1. Prečo bola v médiách zverejnená nepravdivá informácia zo strany TTSK , že „o objekty za celý čas neprejavila obec Voderady žiaden záujem, ani nenavrhla iný spôsob využitia“, pričom aj videozáznam z 3. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK z 9. 4. 2014 je jasným dôkazom, že ste vyhlásili , že pri využití súboru objektov bývalej ZSŠ PaP idete do spolupráce s obcou Voderady?

Predmetné video (link tu)

2. Kedy bol zrušený zámer TTSK spolupracovať s obcou Voderady v riešení využitia súborov objektov bývalej ZSŠ PaP? Prečo ste o zrušení tohto zámeru spolupráce neinformoval aj nás – občanov obce Voderady?

Vo februári 2017 objavil v médiách inzerát o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch. Uchádzači mali svoje ponuky predkladať do 6.3.2017.

Dňa 27.03.2017 ste Vy, pán Mikuš, prevzal list, ktorého súčasťou bola petícia občanov ohľadom rokovania medzi vedením obce Voderady a Vami ako predsedom TTSK a zastupiteľstvom TTSK o prehodnotení využiteľnosti súboru objektov bývalej ZSŠ a PaP. Tento list bol adresovaný Vám a zastupiteľstvu TTSK.

Vyvstávajúce otázky:

1. Prečo ste tento list, ktorého súčasťou bola petícia občanov, nepredložili na 23. riadnom zasadnutí zastupiteľstva TTSK dňa 5.4.2017 , na ktorom bolo následne prijaté uznesenie o vyhodnotení OVS na Prenájom objektov bývalej ZSŠ PaP?

Vyjadrenie Tibora Mikuša k téme internátu vo Voderadoch

Predseda TTSK Tibor Mikuš po mimoriadnom zasadnutí krajského zastupiteľstva, ktoré malo na programe ekonomické otázky, na tému internátu vo Voderadoch uviedol, že TTSK sa stará o svoj majetok v súlade so zákonom a snaží sa minimalizovať straty. Údržba tohto bývalého školského internátu vyšla TTSK doteraz na 400.000 eur.

“Prenájmom získame 100.000 eur ročne,” konštatoval Mikuš. Podľa neho sťažovať sa na niečo, čo má ešte len nastať, ak má vôbec nastať, je iluzórne. Pripomenul, že donedávna v objekte fungovala škola aj internát s rovnakým počtom ubytovaných a obec to zvládla.

K situácii okolo prenájmu objektu sa vyhlásením vyjadrili aj poslanci TTSK, ktorí odmietli medializované obvinenia, že obec o ponuke internátu nevedela.

Nehnuteľnosť bola od roku 2011 zaradená bez úspechu spolu do deviatich ponukových kôl na predaj prebytočného majetku TTSK. Obec mala zakaždým možnosť objekt kúpiť alebo prenajať.

Petíciu podľa jeho slov s doterajšími 1015 podpismi plánuje petičný výbor z Voderád doručiť do podateľne TTSK vo štvrtok 25. mája. Voderadčania chcú, aby táto otázka bola zaradená do programu nasledujúceho zasadnutia krajského poslaneckého zboru a starosta je pripravený vysvetliť ich pohľad na vec.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je vlastníkom ubytovne, v ktorej by malo začať bývať okolo 400 ľudí. Voderady majú obavu zo zvýšenej kriminality, ale najmä z toho, že obec svojou infraštruktúrou takýto nárast počtu bývajúcich nezvládne.
TASR, 24. máj 2017

“Výpis zo zverejnenej zápisnice z 23. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK zo dňa 5.4.2017

‘K bodu 9 Materiál č. 509/2017/23 – „Prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch na základe obchodnej verejnej súťaže“ predseda TTSK – uviedol, že prebehla obchodná verejná súťaž na prenájom. Podané boli 4 návrhy na prenájom. Najlepšie splnila podmienky spoločnosť Centrum Prenájmu s.r.o., Trnava. Materiál prerokovala Finančná komisia bez pripomienok, Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom bez pripomienok a dňa 29.03.2017 Rada TTSK s odporúčaním schváliť návrh uznesenia v predloženom znení. p. Gál – poprosil vedenie TTSK, aby sa snažilo aj ďalšie objekty (Zemianske Sady) ponúknuť na prenájom. Možno budeme úspešnejší. predseda TTSK – uviedol, že toto sa už preberalo v minulosti. Podotkol, že bol prejavený určitý záujem, ale len slovne (čo bude mať pravdepodobne súvis s novobudovaným závodom v Nitre), v písomnej forme však záujem prejavený nebol. Súhlasí s tým, že treba ísť aj do prenájmu a v prípade, že by chcel ísť s nami niekto do spoločného podniku (že by TTSK vložil majetok a druhý by majetok rozvíjal) – aj toto by mohlo byť pre nás prijateľné. Ďalšie pripomienky neboli, dal hlasovať o uznesení v predloženom znení.’

Uznesenie č. 396/2017/23 Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže schválenej uznesením č. 372/2017/22 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 8.2.2017 a uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch, a to: – súbor objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch: 13 A1/ zapísaných na LV č. 905 ako stavby:

1. domov mládeže s.č. 164 na pozemku parc.č. 1122/3 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK, právny vzťah k parcele nie je evidovaný na LV), okrem: – trojizbovej bytovej jednotky – byt č.1 o rozlohe 83,84 m2 , nachádzajúcej sa na 1. NP v budove domova mládeže a – trojizbovej bytovej jednotky – byt č.4 o rozlohe 81,25 m2, nachádzajúcej sa na 1. NP v budove domova mládeže, pričom tento byt bude súčasťou prenájmu od 1.5.2017, nakoľko tento je v prenájme tretej osoby na základe Zmluvy o nájme bytu zo dňa 29.4.2016 uzatvorenej na dobu určitú do 30.4.2017

2. stravovacie zariadenie bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/5 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK, právny vzťah k parcele nie je evidovaný na LV)

3. telocvičňa bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/80 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK, právny vzťah k parcele nie je evidovaný na LV)

4. vodáreň bez s.č. na pozemku parc.č. 1122/8 (pozemok nie je vo vlastníctve TTSK, právny vzťah k parcele nie je evidovaný na LV ), A2/ nezapísaných na LV 5. vodojem, ktorý slúži ako zásobáreň vody pre súbor objektov a areál na pozemku parc.č. 1125/1 o výmere 912 m2 , parc.reg. „E“, evidovaný na LV č. 1955 v k.ú. Voderady a na pozemku parc.č. 1125/2 o výmere 950 m2, parc.reg. „E“, evidovaný na LV č. 700 v k.ú. Voderady, 6. stanica splaškovej kanalizácie a šachta nad studňou, ktoré sú súčasťou súboru objektov s víťazom obchodnej verejnej súťaže Centrum Prenájmu s.r.o., F. Urbánka 28, 917 01 Trnava, IČO: 47 388 226, za nájomné za celý predmet nájmu vo výške 133.332,- €/rok;

2 . splnomocňuje predsedu Trnavského samosprávneho kraja k vykonaniu právnych úkonov v zmysle bodu 1 tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 10: Za: 33, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0, Nehlasoval: 1, Celkom: 34. Uznesenie bolo schválené.

Predmetné video (link tu)

Prečo ste sa na tomto rokovaní, pán Mikuš, ani slovkom nezmienili o obavách obyvateľov obce Voderady?

Prečo bola petícia vybavená (11.4. 2017) až po zasadnutí zastupiteľstva TTSK (5.4.2017), na ktorom o petícii nebola žiadna zmienka? Báli ste sa, žeby mohla petícia ovplyvniť hlasovanie poslancov za vyhodnotenie OVS na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch?

Prečo ste odignorovali pozvanie súčasného starostu obce Voderady na pracovnú poradu s poslancami OZ Voderady, ktoré sa spolu s verejným zhromaždením konalo dňa 27.4.2017 (pozvánku ste obdržali dňa 21.4.2017) , čím ste neuspokojili otázky obyvateľov obce Voderady?

Dňa 28.04.2017 bola podpísaná Nájomná zmluva medzi  víťazom OVS na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP, ktorým sa stala spoločnosť Centrum prenájmu s.r.o. a prenajímateľom Trnavským samosprávnym krajom, a to na dobu nájmu od 1.5.2017 do 30.4.2037 , čiže na 20 rokov (sic!), účel nájmu – poskytovanie ubytovania.

Ako mohol TTSK zobrať do úvahy pri vyhodnocovaní kritérií v OVS tak všeobecný účel nájmu a na takú dlhú dobu? Prečo nie je v Nájomnej zmluve presne vyšpecifikovaný druh ubytovania?

Dňa 25.5.2017 predložil petičný výbor petíciu s vyjadrením nesúhlasu s rozhodnutím zastupiteľstva TTSK o využití súboru objektov bývalej ZSŠ PaP na súkromné podnikateľské účely, konkrétne na poskytovanie ubytovania. Petíciu podpísalo 1062 obyvateľov obce Voderady a okolitých obcí.

Zastupiteľstvo TTSK túto petíciu zobralo na vedomie na 24. riadnom zasadnutí dňa 28. júna 2017.

Ubytovňa ešte nie je celkovo zrekonštruovaná – spoločnosť Centrum prenájmu s.r.o. však inzeruje prostredníctvom svojho webového sídla, ponúka možnosť ubytovania a ubytovanie už poskytuje.

Ako dohliada TTSK na plnenie povinností nájomcu – Centrum prenájmu s.r.o., vyplývajúcich z čl. VII bod 18. a 19. Nájomnej zmluvy zo dňa 28.4.2017 a na plnenie si zákonných povinností vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti nájomcu – poskytovanie ubytovania? (Schválenie prevádzkového poriadku, povolenia od RÚVZ, HaZZ, ohlasovacie povinnosti voči obci Voderady a pod.)

Centrum prenájmu s.r.o. napriek písomnej výzve zo strany Obecného úradu vo Voderadoch s OÚ nekomunikuje, pýtame sa teda prenajímateľa a vlastníka súboru objektov bývalej ZSŠ PaP , ktorým je TTSK, nasledujúce:

– Aká bude skladba ubytovaných hostí?

– Aký bude počet ubytovaných hostí?

– Akým spôsobom bude zabezpečená doprava do zamestnania v prípade ubytovaných robotníkov?

– Akým spôsobom bude zabezpečená bezpečnosť v obci, z verejne dostupných informácií vyplýva, že v rámci objektu nehnuteľností budú využívané služby SBS, avšak máme obavy o našu bezpečnosť a zdravie. Nie je vylúčené, že obec bude nútená zriadiť zložky obecnej polície.

– Bude v takom prípade TTSK ochotný rokovať o finančnom zabezpečení funkcie obecnej polície?

– Ako bude zabezpečené sociálne a kultúrne vyžitie ubytovaných?

– Nájomca súboru objektov – Centrum prenájmu s.r.o. neohlásil na Obecnom úrade prevádzkovanie ubytovne, ani počet a zoznam ubytovaných. Prečo prenajímateľ, teda TTSK, podporuje porušovanie zákonov SR a VZN obce Voderady?

– Vo svojich vyjadreniach zároveň uvádzate, že náklady spojené s údržbou súboru objektov bývalej ZSŠ PaP boli vo výške 400.000,- eur, čo činí na jeden rok približne 66.600,- eur. Viete nám zdokladovať reálne vynaložené náklady v tejto hodnote, keď bola budova Nájomcovi odovzdaná v dezolátnom stave?”

Ulož ako PDF
Napísal 17. októbra 2017 20:54. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava, Z regiónu. RSS 2.0.


INZERCIA

24 komentárov pre “Otvorený list obyvateľov obce Voderady predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi”

 1. 1
  Kikuš says:

  Otázok je ešte viac:
  prečo letisku požičiavali peniaze zo 7 miliárd ľudí na zemeguli akurát Sopko a Poor ?
  prečo župan porušuje stavebný zákon a vyvesuje svoj ksicht bez povolenia úradov ?
  prečo potrebuje zneužívať olympijské hnutie ?
  prečo podporuje Čistý deň ?
  prečo najväčší matičiar platí časopis s Feldvidekom ?
  prečo katastrofálne zadlžil náš ( jeho ) kraj ?
  prečo robia z Voderád no-go zónu ?
  prečo miluje asfalt ?
  prečo mu u v tom pomáhali a hlasoval za to títo poslanci – Bošnák, Butko, Pobiecký, Hambálek, Antal, Stanko, Jelačičová, Gubrická, Hojerová?
  prečo nemajú aspoň kúsok hanby, ale znovu v pohode kandidujú s ďalšími nimandami ?

  Správna odpoveď : Preto – tak nám treba
  lebo voliči sú hnilí ísť hlasovať
  lebo voliči kukajú Farmu a take me out
  lebo voliči si myslia, že župan visí v kúpeľni

  Náckovia pôjdu 4.11 voliť a čo budeš robiť TY ?

  • 1.1
   PRAVDA says:

   To bola nahoda,ze nasi dobrodinci Sopko a Poor pozicali letisku peniaze.Oni Mikusa vlastne ani nepoznaju.Chceli tak realne pomoct letisku.A ta zostava poslancov co Mikusovi pomahali hanbu nema,su to ludia bez chrbtovej kosti!!!

  • 1.2
   jozef says:

   No teda neviem, ale toto je komentár k uvedenému článku? V článku sa spomínajú jednotlivé uznesenia a aj samotný postup pri prenajímaní uvedeného majetku. Pravdou však je, že ak poslanci nemajú v daný moment ( pri hlasovaní ) všetky informácie ( napr. o petícii ), tak čo im chceš vyčítať? Otázkou tiež zostáva, čo všetko pre iné využitie urobil aj samotný starosta Augustín. Niekde napísať list a raz sa stretnúť asi nestačí.
   Inak asi ale stačí opýtať sa pána Viskupiča, ako to bolo. Do schránok sa asi aj Vám dostal “Náš Rodný Kraj” a v ňom sú všetci kandidáti na poslancov. Tak by sa mohol pán kandidát na župana opýtať pána Dvorana, pána Sovu, pána Bošnáka, alebo Butka ( aj keď fotky pána Bošnáka a Butka asi “zabudol” zverejniť v uvedenom letáku ).

   • 1.2.1
    Mišurko says:

    Veď to je ten problém, že poslanci nemajú v danom momente (pri hlasovaní) všetky informácie. To je legitímne im vyčítať. Vy by ste zdvihli ručičku za niečo, s čím ste sa neoboznámili? Pokiaľ viem, tak poslanci majú možnosť sa s informáciami dostatočne oboznámiť. Ten, čo sa neoboznámi a ide do rizika je nerozumný človek, rovnako ako napríklad exministri Janušek a Štefanov, keď im predhodili Slotov kšeft.

 2. 2
  divák says:

  Po včerajšej TV debate volím jednoznačne p. Cehlárika

 3. 3
  ferdo says:

  Volím Cehlárika a chalanov z Lepšej Trnavy !
  Zbohom Tibor !

  • 3.1
   ooo says:

   Škoda že nekandiduje Poor. To by bol predseda VÚC !!!

  • 3.2
   Abb says:

   Daj pokoj aj z Lepšou Trnavou. Už dokázali, že su rovnako ľudsky ako ty čo sú tam. Kamaráti sa majú dobré a ostatní ľudia…

   • 3.2.1
    Juraj Fuzák says:

    Vies aj ktori kamarati?

    • 3.2.1.1
     Abb says:

     Juraj, buď aspoň raz fajn človek a menuje ich namiesto mňa. Tebe je ku cti, že si sa pre vidinu pár stoviek mesačne nepridal na tú kandidátku. Takému Jurovi N sa čudujem veľmi.

     • 3.2.1.1.1
      Juraj Fuzák says:

      To sa ale cudujes vsetkym z MZ co tam idu, ci?

     • 3.2.1.1.2
      občan says:

      No fuj že pre vidinu pár stoviek kandiduje aj Stanko aj Behro aj Pobjecký aj Butko aj Bošňák…… tomu sa prečo nečuduješ????

      • 3.2.1.1.2.1
       smutný says:

       Občan ani sa nečuduj Abb podľa toho čo tu dáva žije v smutnom svete, jeho vízia je “Podľa seba súdim teba” . Nikdy ho nepresvedčíš, že našťastie existujú ľudia, ktorí sa zaujímajú aj o druhých a o niečo iné ako peniaze..

       • 3.2.1.1.2.1.1
        Abb says:

        Nie, podľa mňa je VUC absolútne zbytočný prvok v hierarchii štátnej a verejnej správy. Bohužiaľ tu tento orgán je. Je orgánom regionálnym, preto by ako poslanci mali byť automaticky menovaní starostovia a primátori v danom kraji. Podotýkam, že bez nároku na plat, pretože plat už berú vo svojich obciach a toto by im vyplývalo zo svojej funkcie. Takže žiaden smutný svet, ale iba rozum. Koľko peňazí by bolo takto ušetrených na školstvo, zdravotníctvo a rozvojové aktivity v regiónoch.

      • 3.2.1.1.2.2
       Abb says:

       Tomu sa čudujem tiež.

  • 3.3
   jozef says:

   No jasné, chalanov z LT. A čo by tam akože robili? Niečo podobné ako s vianočnými trhmi? Treba si pozrieť záznam z posledného MZ 10.10.2017. Asi preto, že si idú dokázať, ako urobia vianočné trhy lepšie, tak len na veci spojené s materiálnym zabezpečením idú minúť cca 400tis. Eur. S posledným prognózovaným hospodárskym výsledkom VT mínus 52tis. Eur.
   No krása. Hlavne, že doteraz to robil súkromník a mesto to nestálo ani euro. Tomu sa hovorí a je to!
   Alebo si myslíte, že ten súkromník každý rok doplácal zo svojho na organizáciu VT?

 4. 4
  Tibor Kikuš says:

  Divák a Ferdo nedostanú pamätné medaily predsedu!

 5. 5
  zhnusený says:

  Takto si vo volebnom roku za NAŠE peniaze robia SVOJU propagandu Mikuš, Berenyi a ostatní poslanci VUC :

  Kto potrebuje toto haraburdie – kľúčenky, vizitkáre, vaky, 1250 farbičiek, nerezovú butylku, krokomer 100 ks, peňaženka – na úplatky 400 ks, ping pong raketa 550 ks, vývrtky a iné kraviny za 65.000 € ?
  Peniaze na zdravotníctvo ale nemajú !

  FUJ HNUS !
  Fakt neuveriteľné !

  Zmluva č. Kúpna zmluva č. Z201727608_Z z 15.6.2017
  Názov zmluvy: Zabezpečenie propagačných predmetov
  http://crz.trnava-vuc.sk/trnavsky-samospravny-kraj/zmluvy/kupna-zmluva-c-z201727608z/

  • 5.1
   občan says:

   – 1250 kusov parazólov, čo ide hurikán Irma do kraja ?
   – 450 kusov plástový meter čo ide Tibor Kungfu merat? koľko Berényi za 4 roky podrástol???
   – 450 kusov 6 dielna manikúra čo si šeci včul na VUC nochty strihajú cez pracovnú dobu???
   – 250 kusov zámok na batožinu kan šeci z VUCky cestujú ????
   – 25 kusov hodvábna viazanka čo idú do dzivadla????

  • 5.2
   krok says:

   S tým krokomerom by sa mohlo odmerať koľko je krokov z VUCky do Leopoldova.

 6. 6
  ticho pred búrkou says:

  Jaro Cehlárik má problém, napriek tomu ide do toho,
  smelo, odvážne, sám proti presile
  Nás čo sme OK zahanbil, sme pasívni, leniví, nevšímaví, nemáme čas …
  Jaro na nás svojimi znakmi kričí – BUDÍČEK !
  Sú nás tisíce, dokedy tam budú hentí ?
  Jaro REŠPEKT !!!

 7. 7
  KolarD says:

  Dufam, ze v tychto volbach uz konecne skonci.
  Dost “nestranickeho” byvaleho HZDS-ka Mikusa!

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.