reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Čestnými občanmi Trnavy sa stanú Branislav Matoušek, Bohumil Chmelík a Miroslav Válek

Poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní v utorok 12. februára 2019 schválili návrhy na udelenie ocenení za rok 2018. Návrhy na rokovanie predložila Komisia na udeľovanie ocenení Mesta Trnavy. Poslanci odhlasovali udelenie ocenení v podobe udelenia titulu čestného občana trom osobnostiam, rozhodnuté bolo o udelení Ceny Mesta Trnava jednej osobnosti a jednému kolektívu, rovnako bolo schválené jedno ocenenie v podobe Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta.

Ocenenia mesta budú odovzdané na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 3. marca 2019.

Titul čestného občana Mesta Trnavy bude udelený Branislavovi Matouškovi, Bohumilovi Chmelíkovi a in memoriam Miroslavovi Válkovi.

Cenu Mesta Trnavy získajú Erik Hrnčiarik a Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Mesta Trnavy bude udelené Jánovi Ďalákovi.


Bohumil Chmelík (vľavo) na archívnej snímke počas príhovoru na nádvorí Spolku svätého Vojtecha

FOTO: Branislav Jáger

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVY

RNDr. Branislav Matoušek, CSc.

Narodil sa 21. decembra 1933 v Trnave. Získal titul promovaného biológa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1967 získal vedeckú hodnosť kandidáta biologických vied. O dva roky neskôr získal na Univerzite Komenského v Bratislave aj akademický titul doktora prírodných vied. Po získaní diplomu pracoval ako kustód v Krajskom múzeu v Trnave, kde pod vplyvom PhDr. Ovídia Fausta rozšíril svoj doterajší obzor o históriu zoológie, čo poznačilo jeho ďalšiu životnú dráhu. Takmer 40 rokov pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, zastával funkciu riaditeľa Prírodovedeckého ústavu, neskôr Prírodovedného múzea a napokon aj generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea.

Centrom vedeckých záujmov, výskumov a publikácií doktora Matouška bola ornitológia so širokým záberom, o čom svedčí jeho bohatá bibliografia, dosahujúca 328 vedeckých a odborno-populárnych záznamov.

Branislav Matoušek sa stal zakladajúcim členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti, stálym členom jej výboru, tajomníkom a predsedom. Redigoval ornitologický časopis Trichodroma, ktorý vychádza už 15 rokov. Pravidelne je organizátorom Feriancových dní a bola mu udelená medaila profesora Ferianca.

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. – pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Narodil sa 12. augusta 1938 v Trnave. Výrazne prispel k formovaniu novej generácie manažérov zdravotníctva. Ako vedúci Katedry zdravotníckeho manažmentu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave od roku 1995 vychoval stovky študentov, ktorí pomaly nastupujú do zodpovedných funkcií na Slovensku i vo svete.

Odovzdal im svoje skúsenosti z praxe, najmä z riadenia nemocnice založenej na politike kvality, ako aj z pôsobenia v zdravotnej poisťovni. Zároveň sa s nimi delí aj o vedomosti získané na študijných pobytoch v Rakúsku, Taliansku, USA a Holandsku. V tejto činnosti pokračuje aj ako emeritný profesor. Profesor Chmelík je organizátorom a garantom konferencií Ochrana života – v roku 2018 sa konal jej sedemnásty ročník. Za tieto aktivity mu udelili Cenu Antona Neuwirtha.

Organizoval výstavy trnavských a neskôr napríklad aj bratislavských výtvarníkov, osobitne výstavu Teodora Tekela. Od 1969 publikoval v mesačníku Kultúra a život Trnavy – seriál o osobnostiach trnavskej výtvarnej obce. Od študentských rokov publikoval časopisecky. O niekoľko desiatok rokov vznikli zbierky básní: V šere ticha, Sedem textov a Démon kýs. Divadelná hra Záhrada spomienok Jána Koniarka bola inscenovaná aj na trnavskom javisku Divadla Jána Palárika. Aktívne spolupracoval pri podujatiach mesta Trnava a Klubu priateľov Trnavy – Adventné večery a Trnavská poetika.

Angažoval sa po roku 1989 pri vytváraní novej politickej kultúry. Stal sa predsedom občianskeho združenia Trnavské fórum 89, ktoré združovalo hercov, výtvarných umelcov, architektov, lekárov i pedagógov. Už začiatkom decembra 1989 boli na pôde TKF formulované požiadavky na zmeny v kultúrnom živote nášho mesta.

V roku 1997 členovia TKF aj s ďalšími občanmi založili občianske združenie Trnavské fórum ’89. Trnavské fórum ’89 má v centre trvalej pozornosti zakladajúcu osobnosť slovenského výtvarného umenia – sochára Jána Koniarka.

Bohumil Chmelík vypracoval projekt Dni zdravia a riadil aktivity Zdravé mesto Trnava. Je držiteľom viacerých ocenení.

in memoriam Miroslav Válek

Narodil sa 17. júla 1927 v Trnave, zomrel 27. januára 1991 v Bratislave. Je významným trnavským rodákom, ktorý miloval Trnavu, čo sa odrážalo nielen v jeho básniach. V roku 1974 podpísal zriaďovaciu listinu na vznik Divadla Jána Palárika.

Na veľkolepých oslavách 750. výročia povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto mal taktiež výrazný podiel, keďže bol v tom období ministrom kultúry. Ako kedysi spomínal Ľuboš Novotný, v tom čase vedúci odboru kultúry: „Šťastná konštelácia personálnej skladby ministerstva ako i osobné vzťahy rozhodli, že minister načrel hlboko do vrecka a ‚svojej‘ Trnave pridal nezvykle objemnú mimoriadnu finančnú dotáciu.“

V terajších časoch sú jeho diela doslova nedostatkovým tovarom medzi milovníkmi poézie. Životopisný film Válek prijala kladne široká verejnosť, čo sa v týchto dňoch prejavilo aj v tom, že ako vlastne jediný pravý Trnavčan sa dostal do prvej stovky v ankete o Najväčšieho Slováka.

V roku 1949 začal pracovať ako redaktor. Prešiel redakciami viacerých časopisov: Slovenský roľník, Týždeň, Družstevný obzor, vo vydavateľstve Mladé letá. Od roku 1957 bol v časopise Mladá tvorba, kde neskôr, už ako člen KSČ, pôsobil ako šéfredaktor. V rokoch 1966 – 1967 bol spoluzakladateľom a prvým šéfredaktorom literárneho časopisu Romboid. Zároveň zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov, ktorý Romboid vydával. Od roku 1967 do roku 1968 pôsobil ako predseda ZSS. V roku 1962 vstúpil do Komunistickej strany Československa. Po vzniku federatívneho usporiadania ČSSR od 1. januára 1969 sa stal ministrom kultúry SSR a zároveň členom Ústredného výboru a Predsedníctva ÚV KSS.

Miroslav Válek publikoval svoje prvotiny už v rokoch 1942 – 1948, a to prevažne v katolícky orientovaných periodikách (Plameň, Rozvoj, Rozhľady, Jas, Nová práca). Tieto básne publikoval ešte pred svojím debutom Dotyky a výber z nich vyšiel knižne až v roku 1971. V roku 1951 však u Válka nastáva obdobie 5 rokov odmlčania, nepublikuje, vracia sa až roku 1956, po určitom uvoľnení politickej situácie. Válek vydáva tri básnické zbierky v pomerne krátkom časovom odstupe – Príťažlivosť (1961), Nepokoj (1963) a Milovanie v husej koži (1965), ktoré sú neskôr spolu s debutovou zbierkou súborne pomenované ako Štyri knihy nepokoja. Piatou básnickou skladbou bolo Slovo z roku 1976.


Emil Hrnčiarik počas slávnostnej inaugurácie

FOTO: Trnavská univerzita

CENA MESTA TRNAVY
doc. PhDr. Erik Hrnčiarik, PhD. – za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mesta archeologickými výskumami

Narodil sa 3. decembra 1978 v Banskej Bystrici. Ako gestor archeologických výskumov za trnavskú univerzitu bol vedúcim výskumu viacerých lokalít na území historického jadra mesta – areál za bazilikou sv. Mikuláša, kde sa mu spolu s prof. Klárou Kuzmovou podarilo objaviť najstaršiu sakrálnu stavbu v Trnave, ďalej areál Dolnej brány pri vstupe do pešej zóny, areál Námestia kráľovnej Konštancie pri Kostole sv. Jakuba, ako aj lokalita trnavskej Kalvárie mimo hraníc historického jadra.

Okrem toho sa podieľal na výskumoch vyvolaných stavbami súkromných investorov. Medzi najdôležitejšie možno zaradiť rekonštrukciu nádvoria bývalého Gymnázia Jána Hollého, kde sa mu podarilo preskúmať zvyšky meštianskeho domu z 13. storočia a zachrániť unikátnu, kamennú barokovú studňu.

Ďalej to boli záchranné archeologické výskumy pri stavbe automobilky Peugeot-Citroen, rekonštrukcii ortodoxnej synagógy, IBV Pekné pole a mnohých líniových stavbách na území celého mesta. Výsledkami týchto výskumov bolo významným spôsobom prehĺbené poznanie histórie Trnavy a boli vytvorené podmienky pre návrh prezentácií jednotlivých lokalít.

Ich prezentovaním sa výrazne zvýši atraktivita historickej Trnavy nielen pre turistov, ale v nemalej miere sa pozdvihne aj lokálpatriotizmus obyvateľov Trnavy k svojej histórii.

Popri vlastnej práci v teréne svojou osvetovou činnosťou – prednáškami priamo na archeologických lokalitách či už počas dní otvorených dverí, ako aj v rámci seminárov usporiadaných pamiatkovým úradom, mestom, alebo prednáškami na domácich ale aj zahraničných univerzitách (UK Praha, UP Ostrava, Archeologický ústav Nitra) Erik Hrnčiarik dlhodobo systematicky prehlbuje poznatky a propaguje Trnavu a jej historický odkaz pre súčasníkov a nasledujúce generácie.

Uznaním jeho pedagogickej práce bolo aj menovanie doc. Hrnčiarika za dekana Filozofickej fakulty TU dňa 3. 12. 2018 ako prvého absolventa TU po jej znovuobnovení v roku 1992.

CENA MESTA TRNAVY – KOLEKTÍV
Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave – pri príležitosti 180. výročia založenia

Spolok vznikol v roku 1833, neskôr v roku 1838 prišlo ešte k jeho reorganizácii a vznikol Cirkevný hudobný spolok. Spolok viedlo mnoho významných osobností. Pokračujúci aktívny spevácky zbor a orchester bol základom pre rozvinutie hudobného života v Trnave aj v časoch účinkovania najvýznamnejšieho regenschoriho spolku Mikuláša Schneidera-Trnavského. Toto hudobno-spevácke teleso viedol 45 rokov, organizoval koncerty cirkevnej hudby a podstatnou mierou prispel k obnove činnosti spolku, ktorý sa skonštituoval v roku 1928.

Po abdikácii M. Schneidera-Trnavského sa vedenia chóru ujal Daniel Bulla, známy veľkými zásluhami o rozvoj zborovej interpretačnej činnosti na Slovensku. Teleso pretrvalo i počas totalitného režimu, zásluhou Ladislava Vymazala, ktorý bol jeho dirigentom dlhé roky.

Súčasným dirigentom spolku je úspešný mladý hudobník talianskeho pôvodu Daniele Ruzzier.

V súčasnosti má RKCHS približne 50 činných členov. Jedným z hlavných cieľov spolku je propagovať sakrálnu tvorbu trnavského rodáka, dlhoročného dirigenta a predstaviteľa tohto spolku, ale aj významného predstaviteľa trnavskej a slovenskej kultúry, národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Ide o výnimočnú a ojedinelú tradíciu na Slovensku, ktorú sa podarilo zachovať len vďaka úsiliu a zanieteniu desiatok členov, ktorí sa za 180 rokov v jeho radoch vystriedali. Spolok takto účinkoval na mnohých miestach na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Poľsku a v Taliansku.Za svoju činnosť získal viacero ocenení.

Najvýznamnejšou udalosťou, ktorej podnecovateľom a vyzývateľom bol RKCHS, bol galakoncert zorganizovaný na počesť 60.výročia úmrtia M. Schneidera-Trnavského. Spolok prišiel s myšlienkou spojiť sa s inými speváckymi zbormi a významnými umelcami Slovenska a spoločne v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom, rodinou Mikuláša Schneidera-Trnavského a poprednými predstaviteľmi speváckych zborov sa mu podarilo svoj zámer uskutočniť.

Galakoncert s názvom „Maestro Schneider-Trnavský 60 po…a stále medzi nami“ sa uskutočnil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave a niesol sa v duchu osláv i výročia republiky a Mesta Trnava. Diela známe i neznáme z pera národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského, nielenže hlboko oslovili poslucháčov, ale odštartovali i snahu umelcov o šírenie a propagovanie hudby nášho rodáka do povedomia národa.

UZNANIE ZA ZÁSLUHU O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY

Ján Ďalák

Narodil 4. decembra 1947. Celý svoj život prežil v Trnave. Od mladosti sa aktívne zapájal do športovej činnosti v rôznych športových kluboch pôsobiacich v Trnave. Bol členom Klubu kulturistov Fortuna Trnava, za ktorý súťažil a pracoval v rôznych funkciách. V reprezentácii uvedeného klubu dosiahol významné úspechy aj v oblasti silového trojboja, keď v roku 1995 získal 2. a 3. miesto na majstrovstvách Slovenska.

V roku 1995 založil Ján Ďalák Armwrestlingový klub Trnava, ktorého bol nielen zakladateľom, ale aj reprezentačným trénerom a členom výboru až do roku 2016, kedy odišiel do dôchodku. V súčasnosti je jeho čestným členom a trénerom.

Počas aktívnej kariéry športovca on sám získal 2. miesto v pretláčaní rúk na Majstrovstvách Európy v Poprade a 4. miesto na Majstrovstvách sveta v Indii. Pod jeho trénerským vedením klub získal celkovo 360 medailí z majstrovstiev sveta a Európy vo wrestlingu.

Za klub súťažila a súťaží reprezentačná špička Slovenska vo wrestlingu, na výchove ktorej sa podieľal. Pracoval aj ako reprezentačný tréner armwrestlingu Slovenskej republiky.

Ulož ako PDF
Napísal 12. februára 2019 16:14. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Spoločnosť, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.