reklama

Mestskí poslanci budú schvaľovať návrh rozpočtu

V utorok 3. decembra 2019 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Na poslancov čaká prerokovanie trinástich bodov, ďalších 27 bodov tvorí bod Majetkové záležitosti.

Medzi najdôležitejšie materiály predbežne navrhnutého programu patrí schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2020, hlasovanie o daniach z nehnuteľností, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o návrhoch Všeobecne záväzných nariadení o Územnom pláne mesta Trnava, centrálnej mestskej zóny Trnava či hlasovanie poslancov o povolení na spracovanie zmien v územnom pláne v dvoch lokalitách.

Ilustračné foto

Program rokovania začne o 13. hodine.

Priamy prenos zo zasadnutia MZ je dostupný na internetovej stránke trnava.videostream.sk, kde sa nachádza aj archív rokovaní zastupiteľstva.

Predbežný program MZ mesta Trnava – 3. decembra 2019:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498 O územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena ÚPN
lokalita K – Bytová výstavba na Zelenečskej
lokalita L – Komunikácia za objektom CKD market
3.1 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022
4. Majetkové záležitosti
5.1 Spolufinancovanie projektu „Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – meštiansky dom Pracháreň“
6.1 Návrh na voľbu člena Výboru mestskej časti č. 6 Trnava – Modranka z radov obyvateľov mesta
7.1 Dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny Zariadenia pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, Trnava
8.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 9.10.2019 do 19.11.2019
8.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2020
9.1 Informatívna správa o hospodárení Mestského zimného štadióna v sezóne 2018/2019
10.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 3.12.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 3.10.2019 do 13.11.2019

11. R ô z n e
12. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
13. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové záležitosti:
4.1 Schválenie predaja mestskej chaty na Jahodníku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj chaty
4.2 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „NN prípojka pre nabíjacie stanice elektromobilov“ na Ul. Nitrianska v Trnave (Branislav Skukálek – AUTOSERVICE)
4.3 Súhlas s podnájmom majetku Mesta (north tower, s.r.o.)
4.4 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica, Bottova ulica Trnava“ (Západoslovenská distribučná, a.s.)
4.5 Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie nábehových rámp na Ulici Gejzu Dusíka v Trnave (Bytové družstvo so sídlom v Trnave)
4.6 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na stavbu „FTTH TT KBV Generála Goliana“ v Trnave (Slovak Telekom, a. s.)
4.7 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na stavbu „FTTH TT KBV Koniarekova“ (Slovak Telekom, a. s.)
4.8 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na stavbu „INS_FTTH_Trnava _ Ľ.Podjavorinskej_KBV“ (Slovak Telekom, a. s.)
4.9 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej siete vybudovanej v rámci stavby „FTTH Trnava KBV polygón 1“ v Trnave (Slovak Telekom, a.s.)
4.10 Zámena pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ (Reklas, s.r.o.)
4.11 Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Horúcovodná prípojka a preložka horúcovodu pre objekt Bytový dom s nebytovými priestormi REZIDENCIA – ul. Paulínska, Trnava“ (Trnavská teplárenská, a. s.)
4.12 Výpožička časti pozemku na vybudovanie a užívanie odkvapového chodníka k bytovému domu na Sladovníckej ul. č. 10,11,12 v Trnave (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome Sladovnícka ul. č. 10,11,12)
4.13 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú akciu mesta „Elektrická prípojka k revitalizovanému lesíku Štrky“(Slovenský pozemkový fond, Slovenská správa ciest, Slovenský vodohospodársky podnik)
4.14 Majetkovoprávne usporiadanie stavby a pozemkov „Okružná križovatka OK 2“ (Arboria Land Development s. r. o., Arboria Land Development II s. r. o., TESCO STORES SR, a. s.)
4.15 Prenájom pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici od ŽSR
4.16 Prenájom nehnuteľností na Ulici Hlavná 17 pre potreby vybudovania Kreatívneho centra (Trnavský samosprávny kraj)
4.17 Priamy prenájom pozemku na Ul. Seredská v Modranke (manželia Kristoví, Jankovič)
4.18 Prenájom nebytových priestorov v objekte radnice na Ulici Hlavná (Marelli Kechnec Slovakia s. r. o.)
4.19 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 24. 9. 2019 a 24.10.2019
4.20 Zriadenie vecného bremena na pozemku na Ulici Š. Moyzesa v Trnave
4.21 Kúpa pozemkov na Ul. J. Bottu od Slovenského pozemkového fondu
4.22 Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.
4.23 Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
4.24 Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti WOFIS, s.r.o.
4.25 Zmeny v nájomnej zmluve (euroAWK, s.r.o.)
4.26 Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkovi bytu na Ulici Saleziánska 46 v Trnave
4.27 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Trnava (TAPOS, s.r.o.)

Ulož ako PDF
Napísal 3. decembra 2019 7:55. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.