reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestskí poslanci budú schvaľovať návrh rozpočtu

V utorok 3. decembra 2019 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Na poslancov čaká prerokovanie trinástich bodov, ďalších 27 bodov tvorí bod Majetkové záležitosti.

Medzi najdôležitejšie materiály predbežne navrhnutého programu patrí schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2020, hlasovanie o daniach z nehnuteľností, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o návrhoch Všeobecne záväzných nariadení o Územnom pláne mesta Trnava, centrálnej mestskej zóny Trnava či hlasovanie poslancov o povolení na spracovanie zmien v územnom pláne v dvoch lokalitách.

Ilustračné foto

Program rokovania začne o 13. hodine.

Priamy prenos zo zasadnutia MZ je dostupný na internetovej stránke trnava.videostream.sk, kde sa nachádza aj archív rokovaní zastupiteľstva.

Predbežný program MZ mesta Trnava – 3. decembra 2019:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498 O územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena ÚPN
lokalita K – Bytová výstavba na Zelenečskej
lokalita L – Komunikácia za objektom CKD market
3.1 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022
4. Majetkové záležitosti
5.1 Spolufinancovanie projektu „Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – meštiansky dom Pracháreň“
6.1 Návrh na voľbu člena Výboru mestskej časti č. 6 Trnava – Modranka z radov obyvateľov mesta
7.1 Dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny Zariadenia pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, Trnava
8.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 9.10.2019 do 19.11.2019
8.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2020
9.1 Informatívna správa o hospodárení Mestského zimného štadióna v sezóne 2018/2019
10.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 3.12.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 3.10.2019 do 13.11.2019

11. R ô z n e
12. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
13. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové záležitosti:
4.1 Schválenie predaja mestskej chaty na Jahodníku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj chaty
4.2 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „NN prípojka pre nabíjacie stanice elektromobilov“ na Ul. Nitrianska v Trnave (Branislav Skukálek – AUTOSERVICE)
4.3 Súhlas s podnájmom majetku Mesta (north tower, s.r.o.)
4.4 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica, Bottova ulica Trnava“ (Západoslovenská distribučná, a.s.)
4.5 Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie nábehových rámp na Ulici Gejzu Dusíka v Trnave (Bytové družstvo so sídlom v Trnave)
4.6 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na stavbu „FTTH TT KBV Generála Goliana“ v Trnave (Slovak Telekom, a. s.)
4.7 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na stavbu „FTTH TT KBV Koniarekova“ (Slovak Telekom, a. s.)
4.8 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na stavbu „INS_FTTH_Trnava _ Ľ.Podjavorinskej_KBV“ (Slovak Telekom, a. s.)
4.9 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej siete vybudovanej v rámci stavby „FTTH Trnava KBV polygón 1“ v Trnave (Slovak Telekom, a.s.)
4.10 Zámena pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ (Reklas, s.r.o.)
4.11 Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Horúcovodná prípojka a preložka horúcovodu pre objekt Bytový dom s nebytovými priestormi REZIDENCIA – ul. Paulínska, Trnava“ (Trnavská teplárenská, a. s.)
4.12 Výpožička časti pozemku na vybudovanie a užívanie odkvapového chodníka k bytovému domu na Sladovníckej ul. č. 10,11,12 v Trnave (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome Sladovnícka ul. č. 10,11,12)
4.13 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú akciu mesta „Elektrická prípojka k revitalizovanému lesíku Štrky“(Slovenský pozemkový fond, Slovenská správa ciest, Slovenský vodohospodársky podnik)
4.14 Majetkovoprávne usporiadanie stavby a pozemkov „Okružná križovatka OK 2“ (Arboria Land Development s. r. o., Arboria Land Development II s. r. o., TESCO STORES SR, a. s.)
4.15 Prenájom pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici od ŽSR
4.16 Prenájom nehnuteľností na Ulici Hlavná 17 pre potreby vybudovania Kreatívneho centra (Trnavský samosprávny kraj)
4.17 Priamy prenájom pozemku na Ul. Seredská v Modranke (manželia Kristoví, Jankovič)
4.18 Prenájom nebytových priestorov v objekte radnice na Ulici Hlavná (Marelli Kechnec Slovakia s. r. o.)
4.19 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 24. 9. 2019 a 24.10.2019
4.20 Zriadenie vecného bremena na pozemku na Ulici Š. Moyzesa v Trnave
4.21 Kúpa pozemkov na Ul. J. Bottu od Slovenského pozemkového fondu
4.22 Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.
4.23 Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
4.24 Zmena predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti WOFIS, s.r.o.
4.25 Zmeny v nájomnej zmluve (euroAWK, s.r.o.)
4.26 Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkovi bytu na Ulici Saleziánska 46 v Trnave
4.27 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Trnava (TAPOS, s.r.o.)

Ulož ako PDF
Napísal 3. decembra 2019 7:55. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.