reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestskí poslanci budú rokovať o aktualizácii rozpočtu, rezidentskom parkovaní aj o zmenách v územnom pláne

Tretie riadne zaadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022-2026 sa uskutoční v utorok 25. apríla 2023 so začiatkom o 13.00 hodine v konferenčnejsále trnavskej radnice.

Podľa zverejneného návrhu programu čaká poslancov štrnásť bodov rokovania a viac ako dve desiatky majetkových materiálov.

Online prenos zasadnutia môže verejnosť sledovať prostredníctvom stránky http://trnava.videostream.sk/.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu – 25. apríla 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591, VZN č. 597 a VZN č. 602

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 401, na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby, poskytované Mestom Trnava v znení neskorších predpisov

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567, VZN č. 580, VZN č. 586 a VZN č. 599 O územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č.553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570, VZN 576 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354

1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 240 o pamätihodnostiach mesta Trnava

2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN CMZ 06/2023

3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023

3.2 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2022 a hodnotiaca správa za rok 2022

3.3 Zmena členov výboru pre audit

4.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva

5.1 Dodatok č. 2 k Tarife v Mestskej autobusovej doprave v meste Trnava č. 1/2021

6. Majetkové záležitosti

7.1 Stanovisko k zaradeniu súkromnej materskej školy a súkromnej jazykovej školy do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

8.1 Návrh na schválenie dotácie a zmeny účelu použitia dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2023

9.1 Návrh na pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta

10.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 1.2.2023 do 12.4.2023

11.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 25.4.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 26.1.2023 do 5.4.2023

12. R ô z n e

13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

14. Rekapitulácia uznesení

Z á v e r

Majetkové materiály:

6.1 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadení strojárskeho charakteru – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting

6.2 Kúpa pozemku p. č. 8964/2 na Ulici Vančurovej v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)

6.3 Kúpa pozemkov na Saleziánskej ulici v Trnave (TRUCKS SERVIS-TRNAVA, spol. s r. o., Ing. Timotej Bachratý a Ľuba Bachratá)

6.4 Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Ulici Študentská č. 4 v Trnave

6.5 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. reg. E č. 970, v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2542 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 8, 9 a zriadenie vecného bremena

6.6 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 24. 1. 2023 a 21. 3. 2023

6.7 Súhlas s použitím pozemkov na vybudovanie NN prípojky na ulici Pri Kalvárii v Trnave (STAMITRANS PLUS, s.r.o., Štefanová 105, Štefanová, IČO: 52 832 945)

6.8 Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie parkovacích miest na ulici Nám. J. Herdu v Trnave (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. Jozefa Herdu 2, IČO: 36078913)

6.9 Súhlas s použitím pozemkov na vybudovanie vodovodnej prípojky na ulici Rovná v Trnave (vlastníci bytov v BD na ul. Rovná č. 2 v Trnave, v zast. SVB Zátvor 1793, Rovná ulica 1793/2, 917 01 Trnava, IČO: 36089494)

6.10 Súhlas s použitím pozemkov za účelom umiestnenia VN prípoja k distribučnej stanici v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou Orolská záhrada“ v Trnave – (GS Invest, s. r. o.)

6.11 Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie prístupovej rampy pred BD Hlboká 12 v Trnave (Bytové družstvo so sídlom v Trnave)

6.12 Majetkovoprávne usporiadanie stavebných objektov SO 602 Rekonštrukcia a komplementácia VN vedenia a SO 609 Telekomunikačná prípojka v rámci stavby „Občianska vybavenosť Bratislavská – Nerudova“ (L-Real, s. r. o.)

6.13 Prenájom časti pozemku na ulici Chovateľská v Trnave (United Industries a.s., Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 686 031

6.14 Zmena nájomcu v zmluvných vzťahoch na prenájom pozemkov pod predajnými stánkami na území mesta Trnava (Pekáreň, KPK s. r. o.)

6.15 Ukončenie nájomnej zmluvy cč. 575/2022

6.16 Zámena pozemkov na Ulici Kapitulská v Trnave (TALAMONE s.r.o.)

6.17 Prevod novovybudovaných vodných stavieb – kanalizácia a vodovod – z vlastníctva Mesta Trnava do vlastníctva TAVOS, a. s.

6.18 Súhlas s použitím pozemkov Mesta v k. ú. Zavar, parc. reg. „C“ č. 209/9 a 209/13 k stavbe „Polyfunkčný areál Zavar 1“

6.19 Výpožička nebytových priestorov v objekte na ulici Limbová 11 v Trnave, Centrum voľného času

6.20 Odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na Ulici Limbová 3 v Trnave, BESST, s.r.o.

6.21 Schválenie prenájmu nebytových priestorov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

6.22 Schválenie podmienok obchodných verejných súťaží

6.23 Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

6.24 Schválenie užívania nebytových priestorov v objekte Mestského zimného štadióna – Hokejový klub Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 24. apríla 2023 8:04. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.