reklama

Mestskí poslanci budú rokovať o aktualizácii rozpočtu, rezidentskom parkovaní aj o zmenách v územnom pláne

Tretie riadne zaadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022-2026 sa uskutoční v utorok 25. apríla 2023 so začiatkom o 13.00 hodine v konferenčnejsále trnavskej radnice.

Podľa zverejneného návrhu programu čaká poslancov štrnásť bodov rokovania a viac ako dve desiatky majetkových materiálov.

Online prenos zasadnutia môže verejnosť sledovať prostredníctvom stránky http://trnava.videostream.sk/.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu – 25. apríla 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591, VZN č. 597 a VZN č. 602

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 401, na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby, poskytované Mestom Trnava v znení neskorších predpisov

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567, VZN č. 580, VZN č. 586 a VZN č. 599 O územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č.553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570, VZN 576 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354

1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 240 o pamätihodnostiach mesta Trnava

2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN CMZ 06/2023

3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023

3.2 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2022 a hodnotiaca správa za rok 2022

3.3 Zmena členov výboru pre audit

4.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva

5.1 Dodatok č. 2 k Tarife v Mestskej autobusovej doprave v meste Trnava č. 1/2021

6. Majetkové záležitosti

7.1 Stanovisko k zaradeniu súkromnej materskej školy a súkromnej jazykovej školy do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

8.1 Návrh na schválenie dotácie a zmeny účelu použitia dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2023

9.1 Návrh na pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta

10.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 1.2.2023 do 12.4.2023

11.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 25.4.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 26.1.2023 do 5.4.2023

12. R ô z n e

13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

14. Rekapitulácia uznesení

Z á v e r

Majetkové materiály:

6.1 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadení strojárskeho charakteru – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting

6.2 Kúpa pozemku p. č. 8964/2 na Ulici Vančurovej v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)

6.3 Kúpa pozemkov na Saleziánskej ulici v Trnave (TRUCKS SERVIS-TRNAVA, spol. s r. o., Ing. Timotej Bachratý a Ľuba Bachratá)

6.4 Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Ulici Študentská č. 4 v Trnave

6.5 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. reg. E č. 970, v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2542 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 8, 9 a zriadenie vecného bremena

6.6 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 24. 1. 2023 a 21. 3. 2023

6.7 Súhlas s použitím pozemkov na vybudovanie NN prípojky na ulici Pri Kalvárii v Trnave (STAMITRANS PLUS, s.r.o., Štefanová 105, Štefanová, IČO: 52 832 945)

6.8 Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie parkovacích miest na ulici Nám. J. Herdu v Trnave (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. Jozefa Herdu 2, IČO: 36078913)

6.9 Súhlas s použitím pozemkov na vybudovanie vodovodnej prípojky na ulici Rovná v Trnave (vlastníci bytov v BD na ul. Rovná č. 2 v Trnave, v zast. SVB Zátvor 1793, Rovná ulica 1793/2, 917 01 Trnava, IČO: 36089494)

6.10 Súhlas s použitím pozemkov za účelom umiestnenia VN prípoja k distribučnej stanici v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou Orolská záhrada“ v Trnave – (GS Invest, s. r. o.)

6.11 Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie prístupovej rampy pred BD Hlboká 12 v Trnave (Bytové družstvo so sídlom v Trnave)

6.12 Majetkovoprávne usporiadanie stavebných objektov SO 602 Rekonštrukcia a komplementácia VN vedenia a SO 609 Telekomunikačná prípojka v rámci stavby „Občianska vybavenosť Bratislavská – Nerudova“ (L-Real, s. r. o.)

6.13 Prenájom časti pozemku na ulici Chovateľská v Trnave (United Industries a.s., Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 686 031

6.14 Zmena nájomcu v zmluvných vzťahoch na prenájom pozemkov pod predajnými stánkami na území mesta Trnava (Pekáreň, KPK s. r. o.)

6.15 Ukončenie nájomnej zmluvy cč. 575/2022

6.16 Zámena pozemkov na Ulici Kapitulská v Trnave (TALAMONE s.r.o.)

6.17 Prevod novovybudovaných vodných stavieb – kanalizácia a vodovod – z vlastníctva Mesta Trnava do vlastníctva TAVOS, a. s.

6.18 Súhlas s použitím pozemkov Mesta v k. ú. Zavar, parc. reg. „C“ č. 209/9 a 209/13 k stavbe „Polyfunkčný areál Zavar 1“

6.19 Výpožička nebytových priestorov v objekte na ulici Limbová 11 v Trnave, Centrum voľného času

6.20 Odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na Ulici Limbová 3 v Trnave, BESST, s.r.o.

6.21 Schválenie prenájmu nebytových priestorov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

6.22 Schválenie podmienok obchodných verejných súťaží

6.23 Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

6.24 Schválenie užívania nebytových priestorov v objekte Mestského zimného štadióna – Hokejový klub Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 24. apríla 2023 8:04. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.