reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestskí poslanci budú rokovať po letnej prestávke v utorok 19. septembra

V utorok 19. septembra 2023 sa uskutoční v konferenčnej sále radnice 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022-2026. Rokovanie poslancov otvoria o 13. hodine.

Ako vyplýva z návrh programu zasadnutia, zastupiteľstvo prerokuje dvanásť bodov programu, ako aj ďalších 25 majetkových materiálov.

Živý prenos môže verejnosť sledovať online na stránke http://trnava.videostream.sk/.

Do konca kalendárneho roka sa uskutočnia ešte dve riadne zasadnutia MZ – 2. novembra a 12. decembra.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

NÁVRH PROGRAMU MZ MESTA TRNAVA, 19. 9. 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 609 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 515 o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 595 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu

2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN 14/2023

2.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava mesta – Zmena ÚPN CMZ 6/2023

2.3 Povolenie na spracovanie Zmeny – Územného plánu zóny Cukrovar

2.4 Povolenie na spracovanie Zadania územného plánu zóny

3.1 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 2023 a monitorovacia správa za 1. polrok 2023, 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023

4. Majetkové záležitosti

5.1 Spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ Nám. SUT – modernizácia učebne/í a rekonštrukcia areálu“

5.2 Spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ A. Kubinu – modernizácia učebne/í a rekonštrukcia areálu“

5.3 Spolufinancovanie projektu „Spoločne v odlišnom“

5.4 Spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ Kornela Mahra – modernizácia učebne/í a rekonštrukcia areálu“

6.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava

7.1 Rozhodnutie v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

8.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 14.6.2023 do 5.9.2023

9.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 19.9.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení v intervale od 8.6.2023 do 30.8.2023

10. R ô z n e

11. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

12. Rekapitulácia uznesení

MAJETKOVÉ MATERIÁLY:

4.1 Schválenie nájmu v objekte Mestská športová hala – Volejbalový oddiel Hit Trnava

4.2 Schválenie dohody o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov – PURITY of LIFE service s. r. o. – Priemyselný park Trnava

4.3 Schválenie prenájmu nebytových priestorov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom NP v objekte na ulici Hlavná 1 v Trnave

4.4 Schválenie najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na predaj zariadení strojárskeho charakteru – častí linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting

4.5 Kúpa garáží na Ulici Kornela Mahra a Mozartova v Trnave

4.6 Odkúpenie vodných stavieb a pozemkov (Arboria Land Develoment, s.r.o.)

4.7 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom Hlboká 4, k. ú. Trnava

4.8 Prenájmy pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami vo vlastníctve fyzických osôb v Trnave

4.9 Predĺženie prenájmu pozemkov pod predajnými stánkami na Uliciach Vladimíra Clementisa a Terézie Vansovej v Trnave (T-PRESS spol. s r. o.)

4.10 Majetkovoprávne usporiadaniu pozemku pod cestnou komunikáciou na Narcisovej ulici v Trnave – schválenie zapojenia Mesta Trnava do dražby pozemku (TT Garant, spol. s r.o.)

4.11 Majetkovoprávne usporiadanie stavebných objektov a pozemkov v rámci stavby „Obytný súbor Cukrová I.“ na ulici Cukrová v Trnave (Cukrová I, s.r.o.)

4.12 Majetkovoprávne usporiadanie stavebných objektov a pozemkov v rámci stavby „Prepojovacia komunikácia Bratislavská – Nerudova, verejná dopravná a technická infraštruktúra prepojovacej komunikácie“ (L REAL, s.r.o.)

4.13 Súhlas s realizáciou prekládky káblov nn napojenia triediacej linky na Ulici Zavarská v Trnave (FCC Trnava s.r.o.)

4.14 Použitie pozemkov pre umiestnenie stavieb pre objekt „Bytový dom Botanica“ (Hager reality, s.r.o.)

4.15 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie prístupového chodníka k rodinnému domu (Kalivodová)

4.16 Súhlas s použitím pozemkov za účelom osadenia cyklistickej infraštruktúry (Slovenský cykloklub)

4.17 Súhlas s použitím pozemkov na vybudovanie pásu na izoláciu budovy (Pamiatkový úrad SR)

4.18 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie prípojok pre stavbu „Novostavba supermarketu COOP Jednota“ na ulici Cukrová v Trnave (COOP Jednota, Slovak Telekom, a. s.)

4.19 Súhlas s použitím pozemkov na stavbu distribučných rozvodov NN k stavbe „Rezidencia – B. S. Timravy“ v Trnave (BOTRAN, s.r.o.)

4.20 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej prípojky a šachty na Ulici Hviezdoslavovej v Trnave (Slovak Telekom, a. s.)

4.21 Zrušenie zmluvy o vecnom bremene a uzatvorenie novej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech nového investora v rámci stavby „City Arena Trnava – objekt „C“ – prekládka STL plynovodu“ (Arena park, s.r.o.)

4.22 Zriadenie vecného bremena na Ulici Púpavová v prospech TAVOS a. s.

4.23 Investičná akcia mesta „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárenskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou) v Trnave – preložka VN kábla (Západoslovenská distribučná, a. s.)

4.24 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Medziháj (MAJO – Agro, s.r.o.)

4.25 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 31.5.2023

Ulož ako PDF
Napísal 14. septembra 2023 9:42. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.