reklama

V utorok bude po letnej prestávke rokovať mestské zastupiteľstvo

Po dvojmesačnej letnej prestávke sa v utorok 17. septembra zídu v konferenčnej sále trnavskej radnice mestskí poslanci.

Štvrté riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 začne o 13. hodine.

V návrhu programu sa nachádza štrnásť bodov, ďalších takmer štyridsať materiálov je navrhnutých v bode majetkové záležitosti.

Rokovanie bude možné sledovať aj naživo prostredníctvom internetovej stránky trnava.videostream.sk.

Návrh programu MZ:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512 a VZN č. 513 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Územnom pláne zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c)
2.1 Schválenie Zásad tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaraných z dotácie na rozvoj bývania
3. Majetkové záležitosti
4.1 Spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava“
4.2 Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily“
5.1 Návrh na voľbu nového člena – neposlanca Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022 (zmena člena komisie)
6.1 Zmena zástupcu Mesta Trnava v správnej rade neziskovej organizácie Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o.
7.1 Vystúpenie mesta Trnava zo Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
8.1 Program odpadového hospodárstva Mesta Trnava na roky 2016-2020
9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 12.6.2019 do 3.9.2019
10.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2018
11.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 17.9.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 6.6.2019 do 28.8.2019
12. R ô z n e
13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
14. Rekapitulácia uznesení

Majetkové záležitosti:

3.1 Schválenie predaja pozemkov v k. ú. Zavar a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov
3.2 Prenájom nehnuteľností na Uliciach Hlavná 17 a Trhová 2 pre potreby vybudovania Kreatívneho centra (Trnavský samosprávny kraj)
3.3 Predaj pozemkov na Ulici Seredská v Modranke
3.4 Predaj pozemku na Ulici Topoľová v  Modranke
3.5 Predaj pozemku na Ulici Rajčúrska v Modranke
3.6 Predaj podielov z pozemku parc. č. 8399/71 v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015 na Ulici gen. Goliána 34 v Trnave
3.7 Predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ulici Poštová, gen. Goliána, Hospodárska, Saleziánska v Trnave
3.8 Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami v lokalite ulíc Hospodárska – Kollárova v Trnave
3.9 Kúpa pozemku pri Kamennej ceste
3.10 Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou
3.11 Kúpa pozemkov pod a pri bytovom dome na ul. Nevädzovej č. 2 v Trnave po zrušenom SBD POĽNOHOSPODÁR Trnava
3.12 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov plynu v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G. Goliana UO02861“ (SPP – distribúcia a.s.)
3.13 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby “Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Linčianska 4, Trnava“ (STEFE Trnava, s.r.o.)
3.14 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 7, Trnava“ (STEFE Trnava, s.r.o.)
3.15 Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava a zriadenie vecného bremena na stavbu „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku Š 1017-Š 1040.4 Linčianska 1“ (Trnavská teplárenská, a.s.)
3.16 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie horúcovodných rozvodov v rámci stavby „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku Š1040-Š 1040.4 (Linčianska)“ (Trnavská teplárenská, a.s.)
3.17 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu Na hlinách 19, Trnava“ (STEFE Trnava, s.r.o. )
3.18 Súhlas s použitím pozemkov, zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie elektrických rozvodov a predaj pozemku pod trafostanicou v rámci stavby „TA_Trnava, distribučná TS Dolné Bašty, VNK, NNK“ (Západoslovenská distribučná, a.s.)
3.19 Majetkovoprávne usporiadanie priechodu pre chodcov a spevnených plôch budovaných v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou – MIKO II“ (ISMONT, s.r.o.)
3.20 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov a usporiadanie pozemku pre trafostanicu na výstavbu rodinných domov na Rekreačnej ulici (Západoslovenská distribučná, a.s.)
3.21 Súhlas s použitím pozemkov na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – Ul. Jána Hajdóczyho, 1 SC, OU02856“ (SPP distribúcia, a.s.)
3.22 Súhlas s použitím pozemkov na stavbu „INS_FTTH_TT_Kukučínova – rekonštrukcia – pripokládka“ (Slovak Telekom, a.s.)
3.23 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia vodovodu Ul. Kukučínova, Trnava“ TAVOS, a.s.
3.24 Založenie obchodnej spoločnosti „Mestský zimný štadión, s.r.o.“
3.25 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavieb pre stavbu „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba časti komplexu pivovaru a sladovne Sessler Trnava“ (Sessler, s.r.o.)
3.26 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“
3.27 Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci ďalšej etapy stavby „Obytný súbor Zátvor II. – Ulica Pieštanská, Trnava“ (Arboria Land Development, s.r.o.)
3.28 Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava (CITY ARENA Trnava – Štadión A. Malatinského)
3.29 Výpožička časti pozemku na vybudovanie a užívanie oporných múrikov a prístupovej rampy k bytovému domu na Sladovníckej ulici č. 10, 11, 12 v Trnave (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome Sladovnícka ul. č. 10,11,12)
3.30 Výpožička časti pozemku na vybudovanie a užívanie troch nových schodísk k bytovému domu na Starohájskej ulici č. 7, 8, 9 v Trnave (vlastníci bytov a nebytového priestoru v dome Starohájska ul. č. 7,8,9 )
3.31 Výpožička pozemku na umiestnenie pamätníka k 100. výročiu ČSR na Námestí SNP v Trnave (Trnavský samosprávny kraj)
3.32 Majetkovoprávne usporiadanie komunikácií a spevnených plôch budovaných v rámci stavby „Obytný súbor- Bytové domy s polyfunkciou Mikovíniho ul. Trnava a pozemkov pod nimi (MIKO s.r.o.)
3.33 Ukončenie nájomného vzťahu na pozemky pod reklamnými zariadeniami (ZION Media)
3.34 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 13.8.2019
3.35 Prenájom nebytových priestorov v objekte Hlavná 5 – Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
3.36 Prenájom nebytových priestorov v objekte Trojičné námestie 11 – Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
3.37 Zmena výmery nebytových priestorov v objekte Okružná 21 – Mária Jedličková – Zákazkové krajčírstvo

Ulož ako PDF
Napísal 16. septembra 2019 8:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.