reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestské zastupiteľstvo bude rokovať aj o 10 – miliónovom úvere na investičné akcie

V utorok 25. júna 2024 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022 – 2026.

Zasadnutie poslaneckého zboru sa začne o 13. hodine. Zo zverejneného návrhu programu vyplýva, že mestské zastupiteľstvo prerokuje trinásť bodov a ďalšie viac ako dve desiatky materiálov v rámci majetkových záležitostí.

Poslanci a poslankyne budú okrem iného schvaľovať návrh úveru do výšky 10 miliónov eur na finančné pokrytie viacerých plánovaných investičných akcií mesta, rokovať budú aj o kúpe nehnuteľnosti do vlastníctva mesta na Coburgovej ulici, organizačnom poriadku Mestskej polície, vyhlásení obchodnej súťaže na prenájom kaviarne v Prachárni, vyjadrovať sa budú aj k žiadostiam o povolenie spracovania zmien v územnom pláne.

Priamy prenos z rokovania mestských poslancov bude vysielaný na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

NÁVRH PROGRAMU MZ, 25. júna 2024:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Trnava
1.2 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 485
1.3 Všeobecne záväzné nariadenie o Mestskej polícii mesta Trnava
2.1 Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Trnava
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN 15/2024
4.1 Schválenie úverového rámca na financovanie kapitálových výdavkov mesta Trnava vo výške 10.000.000,– €
4.2 Rozpočtové opatrenie č. 4 na zmenu rozpočtu mesta Trnava na r. 2024
5. Majetkové záležitosti
6.1 Návrh na zriadenie Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava
7.1 ZŠ s MŠ Nám. SUT – modernizácia učební
8.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 17.4.2024 do 11.6.2024
8.2 Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2024
9.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 25.6.2024 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 11.4.2024 do 5.6.2024
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
13. Rekapitulácia uznesení
Záver

Príloha k bodu programu č. 5

5.1 Povolenie stavebných úprav nebytových priestorov v objekte Hlavná 5 v Trnave, ľúbivé s.r.o.
5.2 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavebnými objektami, pre investičnú akciu Mesta Okružná križovatka – Študentská – J. Bottu, k. ú. Trnava
5.3 Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov Kaviareň – mliečny bar Radlinského, Trnava
5.4 Kúpa garáží na Ulici Kornela Mahra v Trnave
5.5 Odkúpenie pozemku parc. č. 8252/6 záhrada s výmerou 382 m2 pre investičnú akciu mesta Trnava – cyklotrasa na Zelenečskej ul. v Trnave (TRIER, s.r.o.)
5.6 Predaj pozemku na Ulici Osvaldovej v Trnave
5.7 Predaj časti pozemku mesta parc. č.1072/19 na zateplenie fasády budovy súp. č. 2559 (PRESTIGE PARK, s. r. o.)
5.8 Odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod BD k.ú. TA ul. Saleziánska 38-40
5.9 Výpožička pozemku na Ul. Zdenky Schelingovej v Trnave (Kongregácia Milosrdných sestier svätého Kríža)
5.10 Výpožička pozemku parc. reg.“E“ parc.č. 1311/2 za účelom spevnenia účelovej komunikácie (VUJE, a. s.)
5.11 Majetkovoprávne usporiadanie pozemku v rámci stavby „Obnova parku Pri kalvárii – prezentácia archeologických nálezov“ (SVP, š. p.)
5.12 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie NN rozvodov na Ulici Hviezdoslavovej a Hornopotočnej v Trnave – (Západoslovenská distribučná, a.s.)
5.13 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie trafostanice a distribučných rozvodov k stavbe „Rezidencia – B. S. Timravy“ v Trnave – (BOTRAN, s.r.o.)
5.14 Použitie pozemkov mesta Trnava na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Juh, Gorkého“ (SPP distribúcia, a. s. )
5.15 Darovanie pozemku pri Ul. Bratislavskej v Trnave do vlastníctva Mesta Trnava
5.16 Prechod práv a povinností v nájomnej zmluve cčz 28/2010 – (Matovič – MERCATO, s.r.o.)
5.17 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 27. 3. 2024
5.18 Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Trnava pri cintoríne na Kamennej ceste, pozemok parc. reg. „C“ č. 10138/27
5.19 Kúpa pozemkov v k. ú. Trnava, lokalita Prednádražie – depo
5.20 Zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch Mesta v k. ú. Zavar, Automobilová ulica
5.21 Kúpa nehnuteľností, Coburgova ul., Trnava (LV č. 6051, k.ú. Trnava)
5.22 Zmena doby prenájmu futbalových ihrísk v športovom areáli (Slávia) Trnava, Rybníková 16 – (FC Spartak, a.s., IČO: 36 247 057)
5.23 Návrh spolupráce medzi Mestom Trnava a Ministerstvom vnútra SR na projekte „Národné strelecké centrum“

Ulož ako PDF
Napísal 24. júna 2024 8:59. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.