reklama

Mestské zastupiteľstvo bude zasadať vo štvrtok

Vo štvrtok 2. novembra 2023 sa v konferenčnej miestnosti radnice uskutoční 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022-2026.

Zasadnutie poslaneckého zboru sa začne o 13. hodine.

Podľa návrhu programu na poslancov čaká jedenásť bodov rokovania, ako aj ďalších šestnásť majetkových materiálov.

Priamy prenos zo zasadnutia môže verejnosť sledovať online prostredníctvom stránky trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ mesta Trnava, 2. novembra 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535 a VZN č. 592
1.2 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 544 o hazardných hrách na území mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 601, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
1.6 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 610, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.7 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva
2.1 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
3. Majetkové materiály
4.1 Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2023
4.2 Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2023
5.1 Dodatok č. 2 k Všeobecným podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1 Návrh na zmenu v zložení stálych komisií MZ : Komisie mládeže a športu
a Komisie školstva a vzdelávania – voľba
6.2 Určenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na overenie Petície skupiny obyvateľov mesta doručenej na Mestský úrad v Trnave dňa 18.10.2023
7.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 6.9.2023 do 17.10.2023
8.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 2.11.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení v intervale od 31.8.2023 do 11.10.2023
9. R ô z n e
10. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
11. Rekapitulácia uznesení

Majetkové záležitosti:

3.1 Zmena nájomcu v objekte kiosku Zelený kríčok – TMAP s.r.o.
3.2 Zmena výmery predmetu nájmu a výpožičky – Mestský zimný štadión– Hokejový klub Trnava
3.3 Schválenie užívania nebytových priestorov v objekte Mestského zimného štadióna a Priemyselného parku Trnava
3.4 Zmena zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v objekte na ul. Saleziánska 21, Trnavská arcidiecézna charita
3.5 Predaj hnuteľného majetku v objekte na ulici Trojičné námestie 11 (Marelli Global Business Service Europe s.r.o.)
3.6 Kúpa pozemkov, cesty a obrubníka na Ul. Skladová v Trnave (Regulus H s. r. o.)
3.7 Kúpa pozemkov pod komunikáciou na Ulici Mýtnej a Bratislavskej v Trnave
3.8 Predaj pozemku na Ulici Paulínskej v Trnave (VJ INVEST, s.r.o.)
3.9 Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou vo vlastníctve fyzickej osoby v Trnave
3.10 Prenájmy pozemkov pod predajnými stánkami na území mesta Trnava
3.11 Súhlas s použitím pozemkov k stavbe „Modernizácia a dostavba areálu FNTT“ v Trnave (Fakultná nemocnica v Trnave)
3.12 Zámena pozemkov na Ulici Vajanského v Trnave (Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Trnava)
3.13 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 22. 8. 2023
3.14 Kúpa garáží na Ulici Mozartova v Trnave
3.15 Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod BD Na Hlinách 60, k. ú. Trnava
3.16 Kúpa pozemku v k. ú. Trnava, parc. reg. „E“ č. 1135

Ulož ako PDF
Napísal 31. októbra 2023 8:34. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.