reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestské zastupiteľstvo bude zasadať vo štvrtok

Vo štvrtok 2. novembra 2023 sa v konferenčnej miestnosti radnice uskutoční 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022-2026.

Zasadnutie poslaneckého zboru sa začne o 13. hodine.

Podľa návrhu programu na poslancov čaká jedenásť bodov rokovania, ako aj ďalších šestnásť majetkových materiálov.

Priamy prenos zo zasadnutia môže verejnosť sledovať online prostredníctvom stránky trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ mesta Trnava, 2. novembra 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535 a VZN č. 592
1.2 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 544 o hazardných hrách na území mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 601, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
1.6 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 610, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.7 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva
2.1 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
3. Majetkové materiály
4.1 Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2023
4.2 Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2023
5.1 Dodatok č. 2 k Všeobecným podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1 Návrh na zmenu v zložení stálych komisií MZ : Komisie mládeže a športu
a Komisie školstva a vzdelávania – voľba
6.2 Určenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na overenie Petície skupiny obyvateľov mesta doručenej na Mestský úrad v Trnave dňa 18.10.2023
7.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 6.9.2023 do 17.10.2023
8.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 2.11.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení v intervale od 31.8.2023 do 11.10.2023
9. R ô z n e
10. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
11. Rekapitulácia uznesení

Majetkové záležitosti:

3.1 Zmena nájomcu v objekte kiosku Zelený kríčok – TMAP s.r.o.
3.2 Zmena výmery predmetu nájmu a výpožičky – Mestský zimný štadión– Hokejový klub Trnava
3.3 Schválenie užívania nebytových priestorov v objekte Mestského zimného štadióna a Priemyselného parku Trnava
3.4 Zmena zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v objekte na ul. Saleziánska 21, Trnavská arcidiecézna charita
3.5 Predaj hnuteľného majetku v objekte na ulici Trojičné námestie 11 (Marelli Global Business Service Europe s.r.o.)
3.6 Kúpa pozemkov, cesty a obrubníka na Ul. Skladová v Trnave (Regulus H s. r. o.)
3.7 Kúpa pozemkov pod komunikáciou na Ulici Mýtnej a Bratislavskej v Trnave
3.8 Predaj pozemku na Ulici Paulínskej v Trnave (VJ INVEST, s.r.o.)
3.9 Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou vo vlastníctve fyzickej osoby v Trnave
3.10 Prenájmy pozemkov pod predajnými stánkami na území mesta Trnava
3.11 Súhlas s použitím pozemkov k stavbe „Modernizácia a dostavba areálu FNTT“ v Trnave (Fakultná nemocnica v Trnave)
3.12 Zámena pozemkov na Ulici Vajanského v Trnave (Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Trnava)
3.13 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 22. 8. 2023
3.14 Kúpa garáží na Ulici Mozartova v Trnave
3.15 Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod BD Na Hlinách 60, k. ú. Trnava
3.16 Kúpa pozemku v k. ú. Trnava, parc. reg. „E“ č. 1135

Ulož ako PDF
Napísal 31. októbra 2023 8:34. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.