reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestské zastupiteľstvo bude zasadať 22. septembra, prinášame program rokovania

V poradí 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 sa v konferenčnej sále radnice uskutoční vo štvrtok 22. septembra so začiatkom o 13. hodine.

Poslanecký zbor má podľa predbežného programu prerokovať pätnásť bodov, ďalšie takmer štyri desiatky materiálov sú v bode Majetkové záležitosti.

Poslanci okrem iného prekorujú úpravy niektorých VZN, aktualizáciu rozpočtu, schvaľovať majú návrh spolupráce na projekte obnovy a modernizácie územia tzv. „starého depa“, návrh na uzatvorenie memoranda medzi Mestom Trnava a spoločnosťou TESCO Stores o budúcej zámene nehnuteľností.

Zastupiteľstvo má tiež hlasovať o návrhoch na kúpu pozemkov do majetku mesta pri Modranke, pri vodárenskej veži a v Bielom Kostole.

Priebeh zasadnutia bude vysielaný online na webstránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ mesta Trnava 22. septembra 2022:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581 a VZN č. 590
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na rok 2022
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu
2.1 5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok 2022
3. Majetkové záležitosti
4.1 Návrh spolupráce na projekte obnovy a modernizácie územia tzv. „starého depa“ v Trnave
5.1 Návrh na uzatvorenie memoranda medzi Mestom Trnava a TESCO STORES SR a. s. o budúcej zámene nehnuteľností
6.1 Správa z Občianskeho zhromaždenia v Trnave na tému: Čo má mesto Trnava urobiť do roku 2030, aby sa pripravilo na zmenu klímy
7.1 Informatívna správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016-2021 za kalendárny rok 2021
8.1 Informatívna správa o priebežnom plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2023 s výhľadom do roku 2030 za kalendárny rok 2021
9.1 Informatívna správa o činnosti Odboru strategického plánovania a projektového manažmentu za obdobie 07/2021 – 06/2022
10.1 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mesta Trnava
11.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 15.6.2022 do 6.9.2022
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 20.9.2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 9.6.2022 do 31.8.2022
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Majetkové materiály:

3.1 Zmena doby nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 5 a Trojičné námestie 11 v Trnave, Marelli Global Business Services Europe s.r.o.
3.2 Výpožička nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave, OZ ISKIERKA
3.3 Výpožička priestorov v objekte na ulici Malženická cesta 1 v Trnave, Centrum Koburgovo, n. o.
3.4 Zmena výmery prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave, Základná škola Narnia Trnava
3.5 Rozšírenie predmetu nájmu – Priemyselný park – NATURES s.r.o.
3.6 Rozšírenie predmetu nájmu – Priemyselný park – FCC Trnava, a. s.
3.7 Rozšírenie predmetu nájmu – Priemyselný park – Formel D Slovakia, s.r.o.
3.8 Odvolanie proti uzneseniu MZ č. 1002/2022 – informácia (AnalytX, s. r. o.)
3.9 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadení strojárskeho charakteru  – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting
3.10 Predaj pozemkov na Ulici Rybníkovej v Trnave (RELAX TEAM, s. r. o.)
3.11 Predaj pozemku na Ulici Vančurovej v Trnave
3.12 Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Ulici Terézie Vansovej v Trnave
3.13 Predaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava vlastníkom bytu na Veternej 24 a A. Kubinu 17 v Trnave
3.14 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/105 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6644 na Ulici V. Clementisa 30, 31
3.15 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/66 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6472 na Ulici Juraja Slottu 21, 22, 23 v Trnave
3.16 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/109 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5685 na Ulici Botanickej 7 v Trnave
3.17 Predaj pozemku na Ulici A. Kmeťa v Trnave
3.18 Kúpa garáží na Ulici Mozartova v Trnave
3.19 Kúpa pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná od Okresného úradu v Trnave
3.20 Kúpa pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke
3.21 Kúpa ornej pôdy v Bielom Kostole
3.22 Kúpa pozemku pri vodárenskom parku (Arboria Land Development II, s. r. o.)
3.23 Kúpa verejného vodovodu a kanalizácie v rámci stavby OS Trnava, Zátvor II, ulica Piešťanská – Etapa E1 (Arboria Land Development, s. r. o., Arboria Land Development II, s. r. o., Arboria E1, s. r. o.,)
3.24 Súhlas s použitím pozemkov k umiestneniu stavebných objektov v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou Orolská záhrada“ v Trnave (GS Invest, s. r. o.)
3.25 Súhlas s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na rekonštrukciu softbalového areálu (SK Trnava Panthers)
3.26 Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava pre vedenie optickej siete v lokalite Trnava-Juh (O2 Slovakia, s.r.o.)
3.27 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Obytná zóna Trnava – Cukrovar III. etapa“ (Cukrová I, s. r. o., Pestovateľská 18623/1, 821 04 Bratislava a United Industries a. s., Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava)
3.28 Majetkovoprávne usporiadanie pozemku a stavby „Replika časti pôvodného fortifikačného systému“ na Ulici Dolné bašty v Trnave (Arena park, s. r. o.)
3.29 Súhlas s použitím pozemku k stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému“ v Trnave (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
3.30 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú akciu mesta Trnava – „Stavebné úpravy križovatky Vl.Clementisa – Kaufland – Lidl“ v Trnave (Lidl Slovenská republika, v.o.s. a Immo-Log SK Alpha s.r.o.)
3.31 Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí a odkúpenie časti komunikácie (CTPark Trnava II, s. r. o.)
3.32 Zriadenie vecného bremena na telekomunikačnú sieť v Modranke (Slovak Telekom, a. s.)
3.33 Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí (Logistické centrum Trnava, s. r. o.)
3.34 Prenájom časti pozemku parc.č. 10751/3 v areáli skládky TKO na Zavarskej ulici pre potreby mechanicko biologickej úpravy odpadov (FCC Trnava, s.r.o.)
3.35 Zámena pozemkov v OZ Kočišské za pozemky pri železničnom depe
3.36 Zámena pozemkov v OZ Kočišské za pozemky pri Staničnom parku
3.37 Prenájom pozemku na Ulici Átriová v Trnave
3.38 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 7. 6. 2022

Ulož ako PDF
Napísal 19. septembra 2022 8:12. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.