reklama

Mestské zastupiteľstvo bude zasadať 22. septembra, prinášame program rokovania

V poradí 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 sa v konferenčnej sále radnice uskutoční vo štvrtok 22. septembra so začiatkom o 13. hodine.

Poslanecký zbor má podľa predbežného programu prerokovať pätnásť bodov, ďalšie takmer štyri desiatky materiálov sú v bode Majetkové záležitosti.

Poslanci okrem iného prekorujú úpravy niektorých VZN, aktualizáciu rozpočtu, schvaľovať majú návrh spolupráce na projekte obnovy a modernizácie územia tzv. „starého depa“, návrh na uzatvorenie memoranda medzi Mestom Trnava a spoločnosťou TESCO Stores o budúcej zámene nehnuteľností.

Zastupiteľstvo má tiež hlasovať o návrhoch na kúpu pozemkov do majetku mesta pri Modranke, pri vodárenskej veži a v Bielom Kostole.

Priebeh zasadnutia bude vysielaný online na webstránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ mesta Trnava 22. septembra 2022:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581 a VZN č. 590
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na rok 2022
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu
2.1 5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok 2022
3. Majetkové záležitosti
4.1 Návrh spolupráce na projekte obnovy a modernizácie územia tzv. „starého depa“ v Trnave
5.1 Návrh na uzatvorenie memoranda medzi Mestom Trnava a TESCO STORES SR a. s. o budúcej zámene nehnuteľností
6.1 Správa z Občianskeho zhromaždenia v Trnave na tému: Čo má mesto Trnava urobiť do roku 2030, aby sa pripravilo na zmenu klímy
7.1 Informatívna správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016-2021 za kalendárny rok 2021
8.1 Informatívna správa o priebežnom plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2023 s výhľadom do roku 2030 za kalendárny rok 2021
9.1 Informatívna správa o činnosti Odboru strategického plánovania a projektového manažmentu za obdobie 07/2021 – 06/2022
10.1 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mesta Trnava
11.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 15.6.2022 do 6.9.2022
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 20.9.2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 9.6.2022 do 31.8.2022
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Majetkové materiály:

3.1 Zmena doby nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 5 a Trojičné námestie 11 v Trnave, Marelli Global Business Services Europe s.r.o.
3.2 Výpožička nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave, OZ ISKIERKA
3.3 Výpožička priestorov v objekte na ulici Malženická cesta 1 v Trnave, Centrum Koburgovo, n. o.
3.4 Zmena výmery prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave, Základná škola Narnia Trnava
3.5 Rozšírenie predmetu nájmu – Priemyselný park – NATURES s.r.o.
3.6 Rozšírenie predmetu nájmu – Priemyselný park – FCC Trnava, a. s.
3.7 Rozšírenie predmetu nájmu – Priemyselný park – Formel D Slovakia, s.r.o.
3.8 Odvolanie proti uzneseniu MZ č. 1002/2022 – informácia (AnalytX, s. r. o.)
3.9 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadení strojárskeho charakteru  – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting
3.10 Predaj pozemkov na Ulici Rybníkovej v Trnave (RELAX TEAM, s. r. o.)
3.11 Predaj pozemku na Ulici Vančurovej v Trnave
3.12 Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Ulici Terézie Vansovej v Trnave
3.13 Predaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava vlastníkom bytu na Veternej 24 a A. Kubinu 17 v Trnave
3.14 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/105 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6644 na Ulici V. Clementisa 30, 31
3.15 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/66 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6472 na Ulici Juraja Slottu 21, 22, 23 v Trnave
3.16 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/109 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5685 na Ulici Botanickej 7 v Trnave
3.17 Predaj pozemku na Ulici A. Kmeťa v Trnave
3.18 Kúpa garáží na Ulici Mozartova v Trnave
3.19 Kúpa pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná od Okresného úradu v Trnave
3.20 Kúpa pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke
3.21 Kúpa ornej pôdy v Bielom Kostole
3.22 Kúpa pozemku pri vodárenskom parku (Arboria Land Development II, s. r. o.)
3.23 Kúpa verejného vodovodu a kanalizácie v rámci stavby OS Trnava, Zátvor II, ulica Piešťanská – Etapa E1 (Arboria Land Development, s. r. o., Arboria Land Development II, s. r. o., Arboria E1, s. r. o.,)
3.24 Súhlas s použitím pozemkov k umiestneniu stavebných objektov v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou Orolská záhrada“ v Trnave (GS Invest, s. r. o.)
3.25 Súhlas s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na rekonštrukciu softbalového areálu (SK Trnava Panthers)
3.26 Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava pre vedenie optickej siete v lokalite Trnava-Juh (O2 Slovakia, s.r.o.)
3.27 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Obytná zóna Trnava – Cukrovar III. etapa“ (Cukrová I, s. r. o., Pestovateľská 18623/1, 821 04 Bratislava a United Industries a. s., Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava)
3.28 Majetkovoprávne usporiadanie pozemku a stavby „Replika časti pôvodného fortifikačného systému“ na Ulici Dolné bašty v Trnave (Arena park, s. r. o.)
3.29 Súhlas s použitím pozemku k stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému“ v Trnave (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
3.30 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú akciu mesta Trnava – „Stavebné úpravy križovatky Vl.Clementisa – Kaufland – Lidl“ v Trnave (Lidl Slovenská republika, v.o.s. a Immo-Log SK Alpha s.r.o.)
3.31 Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí a odkúpenie časti komunikácie (CTPark Trnava II, s. r. o.)
3.32 Zriadenie vecného bremena na telekomunikačnú sieť v Modranke (Slovak Telekom, a. s.)
3.33 Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí (Logistické centrum Trnava, s. r. o.)
3.34 Prenájom časti pozemku parc.č. 10751/3 v areáli skládky TKO na Zavarskej ulici pre potreby mechanicko biologickej úpravy odpadov (FCC Trnava, s.r.o.)
3.35 Zámena pozemkov v OZ Kočišské za pozemky pri železničnom depe
3.36 Zámena pozemkov v OZ Kočišské za pozemky pri Staničnom parku
3.37 Prenájom pozemku na Ulici Átriová v Trnave
3.38 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 7. 6. 2022

Ulož ako PDF
Napísal 19. septembra 2022 8:12. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.