reklama

Mestskí poslanci zasadnú v utorok, prinášame program rokovania

V utorok 29. júna 2021 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Začiatok zasadnutia poslancov je naplánovaný na 13. hodinu, priamy prenos môže sledovať verejnosť na stránke trnava.videostream.sk.

Návrh programu obsahuje trinásť bodov, viac ako dve desiatky materiálov sú zaradené v majetkových záležitostiach. Nižšie v článku prinášame návrh programu pätnástej riadnej schôdze.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ mesta Trnava 29. júna 2021:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549 VZN č. 553, VZN č. 559 a VZN č. 568 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava
– Zmena ÚPN lokalita R – Obytná zóna pri Malženickej ceste
– Zmena ÚPN lokalita S – Komerčno-podnikateľská zóna a mestotvorná vybavenosť na Koniarekovej ulici
3. Majetkové záležitosti
4.1 Tarifa v Mestskej autobusovej doprave v meste Trnava
5.1 Návrh na zmenu účelu použitia finančných dotácií z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2021 – sociálna oblasť
5.2 Návrh na zmenu účelu použitia finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2021 – oblasť umelecká činnosť a kultúrne aktivity
6.1 Stanovisko k zriadeniu Materskej školy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, ako súčasti organizačnej zložky Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava
6.2 Návrh na zaradenie Školskej jedálne, Ulica Jána Bottu 27, Trnava ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava do siete škôl a školských zariadení SR
7.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 14. 4. 2021 do 15. 6. 2021
7.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2021
8.1 Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby II.“
9.1 Memorandum o spolupráci medzi Mestom Trnava a Materiálovotechnologickou fakultou STU
10.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 29. 6. 2021 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 8. 4. 2021 do 9. 6. 2021

11. R ô z n e
12. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
13. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové záležitosti
3.1 Predaj pozemkov pod trafostanicou na Kamennej ceste v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
3.2 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/85 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5720 na Ulici Tehelná 27, 28, 29 v Trnave
3.3 Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska – Kollárova v Trnave (p. Matilda Kubovičová)
3.4 Kúpa pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná (p. Mária Galbová)
3.5 Prijatie daru – pozemkov v k. ú. Modranka od spol. FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. a od Ing. Petra Hájika
3.6 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie VN rozvodov pre stavbu „Obytná zóna Trnava – Cukrovar I. etapa“ (Západoslovenská distribučná, a. s.)
3.7 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Juh, Jasná, UO02859“ (SPP – distribúcia, a. s.)
3.8 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Juh, Mikovíniho, UO02859“ (SPP – distribúcia, a. s.)
3.9 Odkúpenie pozemkov a objektov na nich stojacich v k. ú. Trnava v okolí bytového domu na Zelenečskej ul.č. 61 – 65 v Trnave (Ing. arch. Peter Satina a manž. Ing. Zuzana Satinová)
3.10 Prevod nájmu nebytových priestorov na Trojičnom námestí 3 v Trnave z Ing. Petra Ševčíka na ZEDOL s.r.o.
3.11 Ukončenie nájmu pozemkov v k. ú. Zeleneč a prenájom pozemkov v lokalite Medziháj (FARMA MAJCICHOV, a. s.)
3.12 Ukončenie nájmu pozemkov v k. ú. Trnava na Ulici Bratislavská v Trnave (Poľnohospodárske družstvo Zeleneč)
3.13 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavieb verejnej infraštruktúry pre stavbu „Obytná zóna Trnava – Cukrovar I. etapa“ (Pri Kalvárii I, s.r.o. a United Industries, a. s )
3.14 Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry vybudovanej na Ulici M. Hella v Trnave – zmena kúpnej ceny (OZ Hellova ulica)
3.15 Zriadenie vecného bremena – uloženie káblov v k. ú. Zavar ((Západoslovenská distribučná, a. s.)
3.16 Vrátenie a prevzatie prenajatých pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Farský Mlyn (Sezaland, s.r.o.)
3.17 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 23.3.2021
3.18 Zmena podmienok majetkovoprávneho usporiadania prepojovacej uličky vybudovanej v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom „Ulička“ a súhlas so zápisom geometrického plánu na rozostavanú stavbu (inwest s.r.o.)
3.19 Úhrada za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami QEX, a. s.
3.20 Schválenie výpožičky časti pozemku – Cintorín na Kamennej ceste č. 1 – naše mesTTo Trnava
3.21 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava – RELAX – TEAM s.r.o. – TOP – RELAX s.r.o.
3.22 Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava vlastníkovi bytu Na hlinách 61 v Trnave
3.23 Výpožička pozemku – „Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú“ – Dvor č. 1, Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 28. júna 2021 8:11. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.