reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Po prvý raz v tomto roku budú rokovať mestskí poslanci, prinášame program zasadnutia MZ

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v roku 2023 a celkovo druhé riadne vo volebnom období 2022-2026 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice v utorok 14. februára so začiatkom o 13. hodine.

Predbežne stanovený program zasadnutia obsahuje 15 bodov a ďalších 23 materiálov je zaradených do bodu Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z rokovania mestských poslancov bude vysielaný na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: Mesto Trnava

Návrh programu MZ 14, februára 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava na rok 2023

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591 a VZN č. 597

2. Majetkové materiály

3.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mesta Trnava

4.1 Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2022 – 2026

5.1 Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2022 – 2026 z obyvateľov mesta Trnava

6.1 Návrh na opätovnú voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava

7.1 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Bunny, Karola Elberta 9, Trnava

7.2 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Slnečnica, Ružindolská ulica 4, Trnava

7.3 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Bunny, Karola Elberta 9, Trnava Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Slnečnica, Ružindolská ulica 4, Trnava Vyjadrenie k zaradeniu Materskej školy, Spojná ulica 6, Trnava a Školskej jedálne, Spojná ulica 6, Trnava do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

7.4 Stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Ustianska 11, Trnava ako súčasti Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

8.1. Prerokovanie petície za zachovanie MŠ na Narcisovej ulici

9.1. Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2023

10.1 Organizačné zabezpečenie akcie Tradičný trnavský jarmok 2023

11.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 1.12.2022 do 31.1.2023

11.2. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2022

12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 25.11.2022 do 25.1.2023

13. R ô z n e

14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

15. Rekapitulácia uznesení

Z á v e r

Majetkové materiály:

2.1 Kúpa pozemku p. č. 1907/63 a 1906/79 v Trnave (časť vnútrobloku Parráka, Sambucusa, Študentská) – Mikuláš Jarábek

2.2 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom Botanická 8, 9, 10, k. ú. Trnava

2.3 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom Gejzu Dusíka 33, 34, k. ú. Trnava

2.4 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom V. Clementisa 38, k. ú. Trnava

2.5 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom Čajkovského 1, k. ú. Trnava

2.6 Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti k stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému“ v Trnave (podnájemná zmluva) – TT-IT, s. r. o

2.7 Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti k stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému“ v Trnave (nájomná zmluva) (Rímskokatolícka cirkev. Trnavská arcidiecéza)

2.8 Súhlas s použitím pozemkov na stavbu NN prípojky k objektu Stephaneum – (Rímskokatolícka cirkev. Trnavská arcidiecéza)

2.9 Súhlas s použitím pozemku za účelom umiestnenia schodíkov k objektu Hlavná 26/34 (Michalská SK, s. r. o.)

2.10 Súhlas s vybudovaním chodníka v rámci stavby „Bytový dom Pri Aleji“ a jeho prevzatie do majetku mesta (SL Trading s. r. o.)

2.11 Použitie pozemkov pre umiestnenie stavieb pre objekt „Bytový dom Botanica“ (Hager reality, s. r. o.)

2.12 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Farský mlyn (Sezaland, s. r. o.)

2.13 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite za cintorínom (Poľnohospodárske družstvo Trnava)

2.14 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Medziháj (Poľnohospodárske družstvo Trnava)

2.15 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite pri letisku (SLOV- MART, s. r. o.)

2.16 Prevzatie realizovaných stavebných objektov v rámci stavby „Úprava križovatky ulíc Bernolákova – Sladovnická“, Trnava a zriadenie vecného bremena (Terra Tmavia, s. r. 0.)

2.17 Prenájom pozemku na ul. G. Dusíka, J. Bottu, a F. Urbánka v Trnave (SN SK MAX Trnava s. r. o.. Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava – mestská časť Staré mesto)

2.18 Prevod nájomného vzťahu na prenájom pozemku pod predajným stánkom na Ulici Limbová (Štefan Kuzma)

2.19 Prevod nájomného vzťahu na prenájom pozemku pod predajným stánkom na Námestí SNP (Nale Tabak s.r.o.)

2.20 Výpožička pozemku na Ulici Zdenky Schelingovej v Trnave (Kongregácia Milosrdných sestier svätého Kríža, Ružová 4, 917 02 Trnava)

2.21 Kúpa pozemku p. č. 505/2 v k. ú. Bohdanovce nad Trnavou

2.22 Zmena výmery prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 (Základná škola Narnia Trnava)

2.23 Dodatočný súhlas s realizáciou stavebných úprav v areáli skládky odpadu na Zavarskej ceste v Trnave (FCC Trnava, s. r. o.)

Ulož ako PDF
Napísal 9. februára 2023 8:23. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.