reklama

Po prvý raz v tomto roku budú rokovať mestskí poslanci, prinášame program zasadnutia MZ

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v roku 2023 a celkovo druhé riadne vo volebnom období 2022-2026 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice v utorok 14. februára so začiatkom o 13. hodine.

Predbežne stanovený program zasadnutia obsahuje 15 bodov a ďalších 23 materiálov je zaradených do bodu Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z rokovania mestských poslancov bude vysielaný na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: Mesto Trnava

Návrh programu MZ 14, februára 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava na rok 2023

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591 a VZN č. 597

2. Majetkové materiály

3.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mesta Trnava

4.1 Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2022 – 2026

5.1 Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2022 – 2026 z obyvateľov mesta Trnava

6.1 Návrh na opätovnú voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava

7.1 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Bunny, Karola Elberta 9, Trnava

7.2 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Slnečnica, Ružindolská ulica 4, Trnava

7.3 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Bunny, Karola Elberta 9, Trnava Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Slnečnica, Ružindolská ulica 4, Trnava Vyjadrenie k zaradeniu Materskej školy, Spojná ulica 6, Trnava a Školskej jedálne, Spojná ulica 6, Trnava do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

7.4 Stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Ustianska 11, Trnava ako súčasti Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

8.1. Prerokovanie petície za zachovanie MŠ na Narcisovej ulici

9.1. Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2023

10.1 Organizačné zabezpečenie akcie Tradičný trnavský jarmok 2023

11.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 1.12.2022 do 31.1.2023

11.2. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2022

12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 25.11.2022 do 25.1.2023

13. R ô z n e

14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

15. Rekapitulácia uznesení

Z á v e r

Majetkové materiály:

2.1 Kúpa pozemku p. č. 1907/63 a 1906/79 v Trnave (časť vnútrobloku Parráka, Sambucusa, Študentská) – Mikuláš Jarábek

2.2 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom Botanická 8, 9, 10, k. ú. Trnava

2.3 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom Gejzu Dusíka 33, 34, k. ú. Trnava

2.4 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom V. Clementisa 38, k. ú. Trnava

2.5 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom Čajkovského 1, k. ú. Trnava

2.6 Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti k stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému“ v Trnave (podnájemná zmluva) – TT-IT, s. r. o

2.7 Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti k stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému“ v Trnave (nájomná zmluva) (Rímskokatolícka cirkev. Trnavská arcidiecéza)

2.8 Súhlas s použitím pozemkov na stavbu NN prípojky k objektu Stephaneum – (Rímskokatolícka cirkev. Trnavská arcidiecéza)

2.9 Súhlas s použitím pozemku za účelom umiestnenia schodíkov k objektu Hlavná 26/34 (Michalská SK, s. r. o.)

2.10 Súhlas s vybudovaním chodníka v rámci stavby „Bytový dom Pri Aleji“ a jeho prevzatie do majetku mesta (SL Trading s. r. o.)

2.11 Použitie pozemkov pre umiestnenie stavieb pre objekt „Bytový dom Botanica“ (Hager reality, s. r. o.)

2.12 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Farský mlyn (Sezaland, s. r. o.)

2.13 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite za cintorínom (Poľnohospodárske družstvo Trnava)

2.14 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Medziháj (Poľnohospodárske družstvo Trnava)

2.15 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite pri letisku (SLOV- MART, s. r. o.)

2.16 Prevzatie realizovaných stavebných objektov v rámci stavby „Úprava križovatky ulíc Bernolákova – Sladovnická“, Trnava a zriadenie vecného bremena (Terra Tmavia, s. r. 0.)

2.17 Prenájom pozemku na ul. G. Dusíka, J. Bottu, a F. Urbánka v Trnave (SN SK MAX Trnava s. r. o.. Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava – mestská časť Staré mesto)

2.18 Prevod nájomného vzťahu na prenájom pozemku pod predajným stánkom na Ulici Limbová (Štefan Kuzma)

2.19 Prevod nájomného vzťahu na prenájom pozemku pod predajným stánkom na Námestí SNP (Nale Tabak s.r.o.)

2.20 Výpožička pozemku na Ulici Zdenky Schelingovej v Trnave (Kongregácia Milosrdných sestier svätého Kríža, Ružová 4, 917 02 Trnava)

2.21 Kúpa pozemku p. č. 505/2 v k. ú. Bohdanovce nad Trnavou

2.22 Zmena výmery prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 (Základná škola Narnia Trnava)

2.23 Dodatočný súhlas s realizáciou stavebných úprav v areáli skládky odpadu na Zavarskej ceste v Trnave (FCC Trnava, s. r. o.)

Ulož ako PDF
Napísal 9. februára 2023 8:23. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.