reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestské zastupiteľstvo prerokuje na aprílovom zasadnutí desiatky materiálov

V poradí 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022-2026 sa uskutoční v utorok 30. apríla 2024 od 13.00 h v konferenčnej miestnosti radnice.

Poslanci a poslankyne prerokujú podľa zverejneného návrhu programu MZ trinásť bodov, ďalšie takmer štyri desiatky materiálov obsahuje bod Majetkové záležitosti.

Druhé tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva môže sledovať verejnosť naživo prostredníctvom prenosu na webovej stránke trnava.videostream.sk.

Pre letnými prázdninami je naplánované ešte jedno riadne zasadnutie MZ mesta Trnava, uskutočniť sa má 25. júna 2024.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

NÁVRH PROGRAMU MZ MESTA TRNAVA, 30. 4. 2024

1.0 Prerokovanie petície proti zaradeniu do inej parkovacej zóny – Ulica Jánošíkova
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 240 o pamätihodnostiach mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestňovania herní a kasín na území mesta Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN 15/2024
2.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava mesta – Zmena ÚPN CMZ 07/2024
3.1 Záverečný účet mesta Trnava a hodnotiaca správa za rok 2023
3.2 Rozpočtové opatrenie MZ č. 3, upravujúce príjmy a výdavky rozpočtu mesta Trnava na r. 2024
3.3 Schválenie treasury limitu (úverovej linky) z dôvodu zaistenia úrokového rizika a zníženia budúcich úrokových nákladov
4. Majetkové záležitosti
5.1 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2024 z rozpočtu mesta Trnava
5.2 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2024 z rozpočtu mesta Trnava
6.1 Návrh na voľbu člena VMČ 3 Trnava – sever
7.1 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej materskej školy Lollipop, Františkánska 6, Trnava
7.2 Stanovisko k zriadeniu Školského klubu detí, Lomonosovova 8, Trnava
7.3 Stanovisko k Výročnej správe Nadácie Trnava Trnavčanom a k schváleniu členov dozornej rady nadácie
8.1 Organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2024
9.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 31.1.2024 do 16.4.2024.
10.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 30.4.2024 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 25.1.2024 do 10.4.2024

11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
13. Rekapitulácia uznesení

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

4.1 Ukončenie zmluvného vzťahu – Prírodné kino, Halenárska 22 – Arena Cafe Plus, s.r.o.
4.2 Schválenie podmienok obchodných verejných súťaží – Prírodné kino, Halenárska 22
4.3 Schválenie ukončenia zmluvy o nájme – Priemyselný park – FCC Trnava, s.r.o.
4.4 Schválenie ukončenia zmlúv o výpožičke – Areál Zdravia Trnava, Modranka
4.5 Schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v objekte Priemyselný park
4.6 Zmena nájomcu – Priemyselný park – Floweria, s.r.o.
4.7 Podnájom a výpožička nebytových priestorov tretej osobe v objektoch Limbová 11 a Študentská 29 v Trnave
Centrum voľného času
4.8 Povolenie stavebných úprav nebytových priestorov v objekte Hlavná 1 v Trnave
Retail Trnava s.r.o.
4.9 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte Hlavná 5 v Trnave
Veronika Svinčáková ľúbivé s.r.o.
4.10 Kúpa garáží na Ulici Kornela Mahra a na Ulici Mozartova v Trnave
4.11 Kúpa pozemku na Coburgovej ul.- vstup na nehnuteľnosti na Coburgovej č. 31, Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava
4.12 Kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava pri cintoríne na Kamennej ceste pozemok parc. reg. C 10138/27
4.13 Kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava pri cintoríne na Kamennej ceste pozemok parc. reg. E 1893/1
4.14 Predaj pozemku Mesta Trnava v k. ú. Modranka
4.15 Odpredaj spoluvlastníckeho podielu pod BD k. ú. Trnava, ul. Jiráskova 20
4.16 Odpredaj spoluvlastníckeho podielu pod BD k. ú. Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 25
4.17 Výpožička garáže na Ul. Mozartova v Trnave
4.18 Kúpa pozemku od SR-Slovenský pozemkový fond parc. reg.“E“ parc.č. 1081/1 v k.ú. Trnava, v rámci investičnej akcie Mesta Trnava „Cyklotrasa na Zelenečskej ulici v Trnave“ (SR-SPF)
4.19 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a časti stavebných objektov v rámci investičnej akcie mesta Trnava „Prístupový chodník k budove TTSK/VÚC“ na Starohájskej ul. (TTSK a TCS, s.r.o.)
4.20 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v súvislosti so stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“
4.21 Zriadenie vecného bremena na uloženie VN vedenia na častiach pozemkov za Coburgovou ul. – pri železničnej trati (Metalimpex Slovakia, s.r.o.)
4.22 Zriadenie vecného bremena na uloženie VN a NN prípojky k Bytovému domu s občianskou vybavenosťou Hattalova v Trnave (LEVAN Trnava, s.r.o.)
4.23 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Trnava, k. ú. Modranka (JESS, a.s.)
4.24 Zámena pozemkov v k. ú. Modranka (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava – Modranka)
4.25 Súhlas s použitím pozemkov Mesta Trnava v k. ú. Trnava pre stavbu „F2BTS-FO-1127BR“ (Profi Network, s. r. o., Orange Slovensko, a. s.)
4.26 Súhlas s použitím pozemku v k. ú. Modranka pre stavbu F2BTS – optické pripojenie TT_MOD (SUPTel, s. r. o., Slovak Telekom, a. s.)
4.27 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie VN a NN rozvodov na Ulici Vajanského v Trnave v rámci stavby „Rekonštrukcia bytového domu s polyfunkciou na Námestí SNP v Trnave“(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Trnava)
4.28 Zrušenie uznesenia č. 329/2023 a schválenie nového uznesenia v rámci stavby „Predaj trafostanice, pozemku pod trafostanicou a priľahlých pozemkov na Ulici Ľaliovej“ v Trnave
4.29 Prenájom pozemkov pod predajnými stánkami v Trnave
4.30 Prenájom častí pozemkov mesta Trnava pre 4 nabíjacie stanice pre elektromobily – 4 rôzne lokality v rámci k.ú. Trnava (STEFE Trnava, s.r.o.)
4.31 Ukončenie nájmu pozemkov pod reklamnými stavbami
4.32 Ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Rengl Slovensko, spol. s. r. o.)
4.33 Uznanie výšky skutočne vynaložených nákladov na stavebné úpravy (FCC Trnava, s. r .o.)
4.34 Zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku Mesta v k. ú. Zavar (Sessler, a. s.)
4.35 Odkúpenie pozemku na Ulici Študentskej v Trnave
4.36 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 23. 1. 2024
4.37 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Modranka (Farma M&M, spol. s.r.o.)
4.38 Náhrada za faktické užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Farský mlyn (Sezaland, s. r. o.)
4.39 Zriadenie vecného bremena na uloženie SO E.03 Verejné osvetlenie križovatky OK 40 Bratislavská na pozemkoch Slovenskej správy ciest, v rámci stavby „Prepojovacia komunikácia Bratislavská – Nerudova, verejná dopravná a technická infraštruktúra prepojovacej komunikácie“ (L REAL, s.r.o.)

Ulož ako PDF
Napísal 28. apríla 2024 16:36. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.