reklama

Mestské zastupiteľstvo čaká v utorok júnové zasadnutie, prerokovať má vyše štyri desiatky materiálov

V konferenčnej miestnosti trnavskej radnice sa uskutoční 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022-2026. Začiatok rokovania poslancov je naplánovaný na 13. hodinu.

Poslanecký zbor má podľa predbežného programu v pláne prerokovať šestnásť bodov. Ďalších 28 materiálov obsahuje bod Majetkové záležitosti.

Priamy prenos zo zasadnutia môže verejnosť sledovať online cez stránku trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ, 27. júna 2023:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 552 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia k obytným miestnostiam v mestskej ubytovni vo vlastníctve Mesta Trnava na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN 14/2023
2.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava mesta – Zmena ÚPN CMZ 06/2023
3.1 2. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnava na rok 2023
4.1 Návrh na poskytnutie ubytovania podľa osobitného predpisu
5. Majetkové záležitosti
6.1 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia
7.1 Stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej umeieckej školy MAKUKI do Siete škôl a školských zariadení Siovenskej republiky
8.1 Podnet na konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
9.1 Petícia proti výstavbe bytového domu „Bytový dom – BOTANICA“
10.1 Advent 2023 – organizačné zabezpečenie akcie
11.1 Informatívna správa z procesu prioritizácie Plánuj mesto -> posuň miesto
12.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 13.4.2023 do 13.6,2023
12.2 Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2023
13.1. Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 27.6.2023 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 6.4.2023 do 7.6.2023
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
16. Rekapitulácia uznesení

Majetkové záležitosti:

5.1 Schválenie prenájmu nebytových priestorov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Študentská 29 v Trnave
5.2 Zmena výmery prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave, Základná škola Narnia
5.3 Prekládka vzdušnej prípojky NN k rodinného domu na Ovocnej ul.č. 10 v Trnave do zeme v rámci investičnej akcie mesta – „Rekonštukcia. MK a vybudovanie cyklocestičky na Ovocnej ulici“
5.4 Povolenie stavebných úprav nebytových priestorov v objekte Limbová 3 v Trnave, BESST, s. r. o.
5.5 Zmena výmery predmetu nájmu – FCC Trnava, s. r. o. – Priemyselný park Trnava
5.6 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadení strojárskeho charakteru –
časti linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting
5.7 Predĺženie nájmu pozemku pod predajným stánkom na Ulici Vladimíra Ciementisa (T-PRESS, spol. s r. o.)
5.8 Odkúpenie pozemku na ulici Kamenná cesta v Trnave (p. Medovič)
5.9 Predaj pozemkov pod trafostanicami na Uiici Chovateľskej, Nezábudkovej a pri Tenisovom centre Trnava v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
5.10 Ukončenie nájomnej zmluvy č. 870/2013 v znení neskorších dodatkov na prenájom pozemkov pod autobusovými prístreškami a reklamnými zariadeniami (Euro AWK, spol. s. r. 0.)
5.11Súhlas s umiestnením vnútorných rozvodov optického telekomunikačného vedenia v nájomných bytových domoch mesta Trnava (Slovak telekom, a. s.)
5.12 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod BD na ulici Špačinská cesta v Trnave (vlastníci bytov v BD na ulici Špačinská cesta č. 644/76,68 v Trnave)
5.13 Súhlas s použitím pozemkov na zateplenie bytového domu na Špačinskej ceste v Trnave (vlastníci BD na ulici Špačinská cesta č. 644/76,68 v Trnave)
5.14 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie skrinky PODB pre optickú prípojku (Slovak Telekom a. s.)
5.15 Súhlas s použitím pozemkov Mesta v k. ú. Zavar, pre umiestnenie prístupovej komunikácie pre objekt „Skladová hala“ (Mgr. Marek Novosad)
5.16 Súhlas s použitím pozemkov v k. ú. Trnava pre stavbu „BD -Amadeus“ (Mozartova Development, s. r. o.)
5.17 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta Trnava na rozšírené teleso cesty 111/1279 pri križovatke Bernolákova-Sladovnícka (Trnavský samosprávny kraj)
5.18 Zriadenie vecného bremena v prospech TAVOS, a. s. na uloženie kanalizácie na pozemku mesta Trnava v rámci stavby „Prepojovacia komunikácia Bratislavská – Nerudova – dopravná a technická infraštruktúra“ v Trnave“ (L-REAL, s. r. o.)
5.19 Zriadenie vecného bremena na uloženie elektrického NN vedenia a 1 skrine na pozemku mesta Trnava v rámci stavby „Individuálna výstavba Zelenečská, Trnava“ (MG Building s. r. o.)
5.20 Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v užívaní športovej infraštruktúry budovanej v rámci projektu „Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy“
5.21 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov k stavbe „Rekonštrukcia budovy Adalbertínum – obnova objektu“ na Ulici Jána Hollého v Trnave (Trnavská univerzita v Trnave)
5.22 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov k stavbe „Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia pre Západoslovenské múzeum Trnava (Západoslovenské múzeum Trnava)
5.23 Prenájom pozemku na Okružnom námesti (p. Refet Sali)
5.24 Ukončenie prenájmu časti pozemku mesta Trnava v areáli skládky TKO na Zavarskej ul. pre MBÚ odpadov a vrátenie alikvotnej časti nájomného (FCC Trnava, s. r. 0.)
5.25 Ukončenie nájmu pozemku na ulici Chovateľská v Trnave (p. Václaviková)
5.26 Zámena pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava (Trnavský samosprávny kraj)
5.27 Zmluva 0 výpožičke objektu divadla za účelom osadenia akustického obkladu (Trnavský samosprávny kraj)
5.28 Súhlas s použitím pozemkov Mesta v k. ú. Zavar, pre umiestnenie stavby pre objekt „Polyfunkčný areál Zavar 1“ (TT Dev, s.r.o.)

Ulož ako PDF
Napísal 25. júna 2023 9:55. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.