reklama

V utorok prerokujú mestskí poslanci desiatky materiálov, uskutoční sa druhé tohtoročné zasadnutie MZ

V utorok 26. apríla 2022 od 13. hodiny sa v konferenčnej miestnosti radnice uskutoční 20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MZ) mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022, drihé v tomto kalendárnom roku.

Podľa návrhu programu na poslancov čaká vyše 20 bodov bodov rokovania, ako aj ďalšie viac ako tri desiatky majetkových materiálov.

Priamy prenos zo zasadnutia môže verejnosť sledovať online prostredníctvom stránky trnava.videostream.sk.


Trnavská radnica

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ mesta Trnava 26. apríla 2022:

1. 1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava.

1. 2 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania).

1. 3 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu.

1. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava.

1. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.

1. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN o územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava.

1. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie.

1. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Mestský trh.

1. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy.

2. 1. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2021 a hodnotiaca správa za rok 2021.

3.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022.

4.1 Zabezpečenie pohľadávky k projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava.“

5.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN 13/2022.

6. Majetkové materiály.

6.1 Schválenie predaja pozemku v k. ú. Stará Turá a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku

6.2 Schválenie nájmu poľnohospodárskej pôdy a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na poľnohospodárske účely v lokalite Farský mlyn

6.3 Predaj pozemkov na Ulici Terézie Vansovej v Trnave (Katolícka jednota Slovenska)

6.4 Predaj pozemku a zriadenie vecného bremena na Ulici Seredská (NDS, a. s.)

6.5 Predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ulici A. Kubinu a Na hlinách v Trnave

6.6 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta pre inžinierske siete pre plánovanú bytovú výstavbu a humanizáciu záhradkárskej osady za sídliskom Linčianska (DUPOS Projekt, s. r. o.)

6.7 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta pre stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na OST Družba 3, Trnava“ (STEFE Trnava, s. r. o.)

6.8 Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí (Q&L Asset, s.r.o.)

6.9 Súhlas s uložením telekomunikačného kábla v rámci stavby „D_TT_Prúdy“ na pozemkoch mesta Trnava“ (Orange Slovensko, a. s.)

6.10 Súhlas s použitím pozemkov na výstavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS) v Trnave na Ulici Vajanského ( UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.)

6.11 Súhlas s použitím pozemkov za účelom vybudovania horúcovodnej prípojky na Ulici Dolnopotočná v Trnave (Trnavská teplárenská, a. s.)

6.12 Súhlas s použitím pozemku za účelom vybudovania vodovodnej prípojky na Ulici Halenárska v Trnave (Mgr. Hačko)

6.13 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie rozvodov a zateplenia v rámci stavby„Rezidencia Haulíkova“ (PRI SYNAGÓGE, s. r. o.)

6.14 Súhlas s použitím pozemku na zateplenie objektu Zelený kríčok 5 v Trnave – vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Zelený kríčok 5 v Trnave

6.15 Súhlas s použitím pozemkov k umiestneniu stavebných objektov v rámci stavby „Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia pre Západoslovenské múzeum Trnava“ – Západoslovenské múzeum v Trnave

6.16 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie horúcovodu na Šrobárovej ulici (United Industries, a. s.)

6.17 Prenájom pozemkov pri Trnávke v Modranke

6.18 Prenájom pozemku pri stavbe HYPPOSKO v Modranke

6.19 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na vybudovanie prepojovacej komunikácie ulíc Chovateľská, Skladová a pri Kalvárii

6.20 Zámena pozemkov na Ulici Rekreačnej za nehnuteľnosti na Radlinského ulici

6.21 Doplnenie zámeny nehnuteľností s Centrom pre deti a rodiny v Trnave

6.22 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 18.1.2022

6.23 Upustenie od vymáhania pohľadávok od ZION MEDIA Corporation a Alytus s.r.o. (Moe Group s.r.o.)

6.24 Zriadenie vecného bremena na bezodplatné užívanie tréningového futbalového ihriska s umelou trávou na Slávii v prospech Slovenského futbalového zväzu

6.25 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia – Hlavná 2 – výnimka; žiadateľ: Gastro Tirnavia s.r.o. Trnava (Výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013)

6.26 Prevod nájmu nebytových priestorov, V jame 7-13 v Trnave, PaedDr. Zuzana Mitošinková, PhD. Centrum Celostného Rozvoja ŽIVA

6.27 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Priemyselný park – STEFE Trnava, s. r. o.

6.28 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Priemyselný park – Cech zváračských odborníkov

6.29 Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Veselovského 4 v Trnave – Dušan Kosnáč, Stanislav Ščipák

6.30 Prevod vodných stavieb vo vlastníctve mesta Trnava do majetku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

6.31 Návrh vzájomnej spolupráce medzi Mestom Trnava a Slovenskou správou ciest pri projekte „Cesta I/61 Trnava – južný obchvat“

6.32 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1490 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2813 na Ul. G. Dusíka 33, 34, 35, 36, 37

6.33 Odkúpenie pozemkov a objektov na nich stojacich na Coburgovej ul.č. 31 v Trnave

7.2 Návrh na zmenu účelu použitia finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2022 oblasť sociálna – Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o.

8.1 Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2022.

9.1 Stanovisko k zriadeniu jazykovej školy Kreatívno-vzdelávacie centrum Fabrička, Palárikova 6094/1, Trnava, so zriaďovateľskou pôsobnosťou – Fabrička – vzdelávacie centrum, s. r. o., Jazdecká 8686/65, Trnava.

10.1 Tarifa v Mestskej autobusovej doprave v meste Trnava.

11.1 Nízkouhlíková stratégia Mesto Trnava na roky 2022-2027.

12.1 Program aktívneho starnutia mesta Trnava na roky 2021-2030 a Akčný plán na roky 2021-2022 s návrhom rozdelenia úloh.

13.1 Informatívna správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2021.

14.1 Informatívna správa o realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu za rok 2021.

15.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 2.2.2022 do 12.4.2022.

16.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 26.4.2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 27.1.2022 do 6.4.2022.

17. Rôzne.

18. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

19. Rekapitulácia uznesení.

Záver

Ulož ako PDF
Napísal 25. apríla 2022 0:17. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.