reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto ocení život a prácu osobností spoločenského, športového a kultúrneho života v Trnave

Poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní v utorok 11. februára 2020 schválili návrhy na udelenie ocenení za rok 2019. Návrhy na rokovanie predložila Komisia na udeľovanie ocenení Mesta Trnavy. Poslanci odhlasovali udelenie ocenení v podobe Ceny Mesta Trnava a Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta. Titul Čestný občan mesta Trnavy za minulý rok udelený nebude.

Ocenenia budú laureátom odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 8. marca 2020.

Cenu mesta Trnavy udelia právnikovi Jozefovi Opatovskému pri príležitosti životného jubilea za upevňovanie demokratických princípov v oblasti justície a Speváckemu zboru gymnázií mesta Trnava Cantica Nova za 50-ročnú významnú činnosť a reprezentáciu Trnavy v zborovom speve.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy bude udelené Igorovi Fabiánovi pri príležitosti životného jubilea za celoživotnú prácu pre seniorov, Dagmar Galbovej za dobrovoľnícku prácu rodinám v núdzi, in memoriam Jozefovi Kozmálovi pri príležitosti nedožitých 95 rokov za celoživotnú športovú činnosť a in memoriam Štefanovi Oroszovi za prínos v oblasti hudobného života v Trnave.

Ilustračné foto

CENA MESTA TRNAVY

JUDr. Jozef Opatovský – pri príležitosti 70. výročia narodenia – narodil sa v roku 1949 v Trnave, dôchodca (emeritný notár), osobná pomoc pri zriaďovaní a znovuobnovení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, člen vedeckej rady PrFTU v Trnave, člen Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho, v roku 2000 udelená pamätná medaila prof. Štefana Lubyho za trvalú podporu činnosti nadácie.

Iniciátor a organizátor Medzinárodnej notárskej konferencie v Bratislave, iniciátor založenia občianskeho združenia Notárska komora Slovenska 8. 2.1991. Aktívna účasť na tvorbe návrhu, prezident NK SR v 1. volebnom období, v ďalších volebných obdobiach člen Prezídia NK SR do roku 2005, v tom istom roku udelený titul „Čestný prezident NK SR“. V pozícii prezidenta sa aktívne zaslúžil o prijatie slovenského notárstva do medzinárodnej nevládnej svetovej organizácie U.I.N.L – Medzinárodnej únie latinského notárstva, bol zvolený do riadiaceho orgánu – Stálej rady so sídlom v Ríme. Aktívna účasť na medzinárodných kongresoch, v roku 2007 na XXV. kongrese U.I.N.L v Madride udelené vyznamenanie za osobný prínos v rozvoji a upevnení národného a medzinárodného notárstva ako jedinému notárovi zo Slovenska. V roku 2018 udelenie striebornej medaily Magistra Henricusa z Isernie za zásluhy o vznik a rozvoj slobodného notárstva v Českej republike.

Od 1. 1. 2017 ako emeritný notár na dôchodku. Od roku 1978 člen hudobno-speváckeho telesa, sekcie basového hlasu Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave, člen prípravného výboru kultúrneho spolku-Spolku sv. Vojtecha v Trnave o jeho znovunavrátenie svojmu pôvodnému poslaniu. V roku 1995 SSV udelená pamätná medaila za aktívnu spoluprácu.

Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova – za jeho päťdesiatročnú významnú činnosť v oblasti kultúry – po niekoľko generácií patrí neodmysliteľne ku kultúrnemu a spoločenskému životu mesta Trnava a je významným reprezentantom slovenského zborového života doma i v zahraničí, o čom svedčí bohatá kronika života zboru. Spevácky zbor CANTICA  NOVA bol založený v r. 1969 z iniciatívy pedagóga profesora Jána Schultza.

Svojim vznikom zbor nadviazal na slávnu tradíciu vokálnej kultúry trnavského gymnázia, na ktorom študovali také osobnosti ako Mikuláš Schneider-Trnavský a Zoltán Kodály, vynikajúci hudobní skladatelia. Zbor od roku 1983 vedie PaedDr. Gabriel Kalapoš. V súčasnosti sú členmi zboru študenti trnavských gymnázií i študenti iných stredných škôl. Cantica nova  získala ocenenie a  diplomy na rôznych festivaloch a prehliadkach zborového spevu. Dosiahla i významné úspechy ako reprezentant slovenského zborového spevu v zahraničí. K posledným úspechom zboru patrí 1. miesto na festivale mládežníckych zborov v  Neerpelte /Belgicko/ v  roku 2014 a 4. miesto na Medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Llangollene /Wales/ v roku 2015. Zbor koncertoval v mnohých krajinách sveta. Cantica nova býva neodmysliteľnou súčasťou spomienkových slávností, na ktorých si mesto Trnava uctieva významné udalosti i osobnosti.

Dnes už legendárny spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova oslávil v roku 2019 50. výročie svojho založenia. K 50.výročiu svojho vzniku súčasná generácia mladých kantičiarov úspešne reprezentovala naše mesto a celé Slovensko v hlavnom meste Japonska, v Tokiu. Zbor nás dôstojne reprezentoval na troch koncertných vystúpeniach. Dominantou koncertu boli popredné diela slovenských zbormajstrov.

UZNANIE ZA ZÁSLUHU O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY

Ing. Igor Fabián – pri príležitosti životného jubilea 80 rokov – narodil sa v roku 1939 v Martine, je dôchodcom od roku 1999. Už 10 rokov je podpredsedom Ústredia JDS, ktorá združuje asi 95 000 členov. Je tiež členom predsedníctva Ústredia JDS Bratislava a Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

Od roku 2001 je predsedom Mestskej organizácie JDS Trnava a predsedom denného centra na Hlavnej ulici č.17 v Trnave. Práca v týchto funkciách je zameraná predovšetkým na starostlivosť o seniorov a o ich primerané možnosti aktívne prežívať dôchodkový vek, mať adekvátne podmienky na to, aby nežili na okraji spoločnosti, ale mohli sa podieľať a pozitívne ovplyvňovať jej život a fungovanie. Stál pri zrode poradného orgánu primátora – Rady seniorov mesta Trnava a od roku 2015 je jeho predsedom. Výraznou mierou sa podieľal na tvorbe a prijatí dokumentu Plán aktívneho starnutia, je spoluorganizátorom podujatí ako napr. Veľtrh pre seniorov, Trnavské športové hry seniorov, Fašiangový ples seniorov a mnoho ďalších.

Vo funkciách v Jednote dôchodcov Slovenska (postupne v Mestskej organizácii JDS Trnava, Krajskej organizácii až po Ústredie JDS) aktívne pracuje už 17 rokov.

Mgr. Dagmar Galbová – narodila sa v roku 1952 v Zlatých Moravciach, toho času dôchodkyňa – vykonáva pravidelnú dobrovoľnícku činnosť najmä v sociálno-zdravotnej starostlivosti a nezištnej pomoci spoluobčanom. Je predsedníčkou Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami (vnútorne postihnutí 40) od roku 2014, podpredsedníčkou tohto zväzu bola od roku 2012. V spolupráci s členmi organizuje rôzne aktivity zamerané na boj s civilizačnými chorobami. Zabezpečuje pomoc pri vybavovaní na úradoch v akejkoľvek oblasti, pomoc pri riešení zdravotných alebo sociálnych problémov.

Od roku 2013 sa angažuje v pomoci rodinám v núdzi, hlavne Rómom z Coburgovej ulice, najmä zariaďovanie bytov, formou zháňania nábytku a všetkého „od ihly“ až po obývacie steny – skrátka všetko, čo rodina potrebuje v každodennom živote. Každý rok pripravuje deťom mikulášske balíčky a darčeky k Vianociam, školské potreby, výlety s deťmi do Smoleníc alebo Piešťan, opekačku v Kamennom mlyne. Časté sú návštevy v rodinách a v lete posedenie s rodičmi a deťmi na ihrisku. Vybavuje požiadavky občanov na úradoch, písanie žiadostí a odvolaní, pomoc v Centre pomoci rodine na Štefánikovej ulici v EKO šatníku, dobrovoľnícka pomoc pri rozmanitých akciách. V tomto roku pomáhala na Misijnom bazáre pre Indiu. Po všetky dni, teda aj v sobotu a nedeľu, neodmietne pomoc chorým a núdznym, ale aj zdravým spoluobčanom, vo všetkých potrebách bez nároku na odmenu. Svoje aktivity hodnotí ako súčasť svojho života, táto práca ju baví, napĺňa radosťou a uspokojením, vie, že je užitočná v pomoci svojim blížnym.

in memoriam Jozef Kozmal – pri príležitosti nedožitých 95 rokov. Narodil sa v roku 1924 v Trnave. Všetku svoju silu a energiu venoval boxu. A užíval si chválu aj slávu vtedy v jednom z najlepších boxerských klubov na Slovensku – BC Jánošík Trnava. Už v 14 rokoch sa stal majstrom Slovenska medzi mužmi. Boxoval na všetkých úrovniach. Stal sa reprezentantom Slovenska. Vybojoval desiatky stretnutí v pražskej Lucerne na rôznych turnajoch, i v celej Európe. Porazil veľa špičkových boxerov. Napríklad z piatich stretnutí s Tormom dvakrát vyhral. Vtedy sa v Trnave boxovalo v divadle, prípadne na Orolskej záhrade, neskoršie v Kultúrnom dome v Kovosmalte, amfiteátri a aj na zimnom štadióne. Pán Kozmal celkovo vybojoval vyše 1200 duelov, z toho bol takmer 1000 krát víťazom.

Na začiatku 50-tych rokov sa začala druhá časť jeho pokračovania s boxom – jeho trénerská kariéra. Odišiel študovať do Prahy na dva roky trénerskú školu prvej triedy. Trénoval vynikajúcich boxerov, viacerí z nich boli aj majstri ČSR. Boli to borci ako Beleš, Rogovský, Blesákovci, Guľa a ďalší. Na základe výborných výsledkov sa stal trénerom Československa. Aj tam dosahoval dobré výsledky, čoho dôkazom bola pozvánka Škótskej boxerskej asociácie na trojročnú stáž do Škótska. Tá sa však pre vtedajšiu politickú situáciu v Európe neuskutočnila.

Vo svojej trénerskej práci sa venoval aj boxerom v Trnave. Bol trénerom Kovosmaltu Trnava. Aj tu trénovali a boxovali výborní boxeri, ktorí sa stali majstrami ČSR ako Brix, Winter, Brázdil, Lošonský, Jankovič, Gabalec a iní.
Trénerskú kariéru ukončil v Nitre, kde sa Plastika Nitra pod jeho vedením trvale umiestňovala v popredí prvoligového kolotoča v Československu. Tiež tam vychovával výborných jedincov ako Učník, Spišiak, Konvalinka, Kočica, Belka a ďalších reprezentantov Nitry. Zomrel 28. júna 1995.

in memoriam Štefan Orosz – PIŤO. Narodil sa v roku 1933 v Galante. Patril vyše 65 rokov medzi známe hudobnícke postavy Trnavy a zaslúžil sa o hudobný rozvoj v Trnave. Navyše je jeho meno vďaka jednému zo zoskupení známe aj v československom kontexte. Kapela Carawell Western bola prvou a jednou z najúspešnejších slovenských kapiel na československom country & folk festivale Porta a zaradili ju aj do antológie kľúčových zoskupení tohto festivalu za celú jej existenciu. V roku 2017 dostal ocenenie zlatá Porta v Ústí nad Labem.

Hrával na čajoch v kultúrnom dome Kovosmalt (25 rokov), v tanečných školách, v Kalokagatii pre deti z detského súboru Trnavček. 15 rokov hral vo folklórnom súbore Dudváh Trnava, ktorý sa neskôr premenoval na Trnafčan. Hral na kontrabas a pochodil neskutočne veľa krajín – Maďarsko, Česko, NDR, Holandsko, Taliansko, Turecko a Nikaraguu. Hral blues s Petrom Radvánim, Mirom Mackom a Antonom Hornákom. S trampami chodil hrať na Korlátko, Škarbák, Rozbehy. Skvelý a obľúbený človek, ktorý sršal humorom a ochotou. Zomrel 21. augusta 2018 v Trnave.

Ulož ako PDF
Napísal 13. februára 2020 7:47. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Spoločnosť, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto ocení život a prácu osobností spoločenského, športového a kultúrneho života v Trnave”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.