reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Lančarič predstavil návrhy riešení v doprave. Týkajú sa niekoľkých úsekov ciest, ako aj parkovania a cyklodopravy

Nezávislý kandidát na primátora a poslanec Matej Lančarič spolu so svojím Tvorivým tímom predstavil návrhy vlastných riešení v doprave, ktoré chcú v prípade zvolenia do orgánov mesta presadzovať. Návrhy sa týkajú niekoľkých úsekov ciest, ako aj parkovania a cyklodopravy.

Za hlavný problém v doprave považuje Matej Lančarič železničnú trať, ktorá rozdeľuje Trnavu na dve polovice a popod železnicu je doprava vedená dvoma preťaženými podjazdmi na Dohnányho (pri železničnej stanici) a na Sladovníckej ulici, ktoré vytvárajú tzv. lieviky. Keďže rozšírenie podjazdov sa ukázalo v štúdii ako nereálne, Tvorivý tím navrhuje iné riešenie. Využiť chcú aj podjazd na Andreja Žarnova pri nemocnici.

„Navrhujeme napojiť v súčasnosti zaslepenú ulicu A. Žarnova na Tamaškovičovú ulicu. Toto riešenie by výrazne odľahčilo Dohnányho ulicu, ako aj kruhovú križovatku (Tamaškovičova – Dohnányho – Zelenečská – 9. mája), nakoľko autá z Tamaškovičovej (z D1 a R1) idúce na Dohnányho sa musia cez pripájací pruh ‚preštrikovať‘ na Dohnányho, čo vytvára kolízny bod, spomaľuje dopravu a zapcháva aj kruhový objazd,“ vysvetlil Lančarič.

Vytvorením samostatného vjazdu z Tamaškovičovej na Žarnovu – len pre osobné autá – by sa podľa jeho slov problém eliminoval a autá by sa dostali priamo až na križovatku s Kollárovou, ktorú navrhujú vybaviť modernou svetelnou signalizáciou synchronizovanou so susednou svetelnou križovatkou pri stanici.


Návrh riešenia v lokalite Žarnova, Dohnányho (pre zväčšenie kliknite na obrázok)

ZDROJ: Matej Lančarič / Tvorivý tím

Zároveň navrhujú otočiť jednosmerku na Andreja Žarnova pri budove polície tak, aby bol vjazd v smere od nemocnice.

„Autá idúce v smere od Tamaškovičovej cez Žarnovu mohli prejsť okolo budovy políci, kde by odbočili doľava okolo okresného úradu a bezkolízne by vyústili do samostatného nového jazdého pruhu na Hospodárskej. Z Hospodárskej by mohli odbočiť na Sládkovičovu, Študentskú resp. pokračovať na Trstínsku alebo Zelený kríčok po rozšírenej štvorprúdovke. Týmto riešení a samostatným napojením Žarnovej na Hospodársku by autá smerujúce z južnej do severozápadnej časti mesta dokázali obísť najvyťaženejšiu svetelnú križovatku v meste – pri železničnej stanici a nezahlcovali by ju,“ priblížil.

Lančarič zároveň v tejto súvislosti vyslovil nesúhlas s plánovaným vytvorením pruhov pre autobusy na Hospodárskej ulici. „Po Hospodárskej prejde 145 autobusov MHD za celý deň a každá linka tam v jednom smere prejde v priemere raz za hodinu. Po Hospodárskej by v priemere prešlo 8 autobusov MHD za hodinu. BUS pruh by síce mohli využívať aj autobusy prímestskej dopravy a firemné busy, ale aj tak by bol 99% času prázdny. Naše rozšírenie Hospodárskej na štyri pruhy a priame napojenie Tamaškovičovej na Žarnovu s vyústením priamo na Hospodársku by pomohlo všetkej doprave vrátane autobusovej, keďže odľahčenie Dohnányho pomôže aj autobusom, ktoré budú stáť v menších zápchach,“ tvrdí.

Súčasťou návrhu je aj úprava okružnej križovatky na Dohnányho pri Lidli. Vytvorenie piateho ramena na ulicu Žarnova cez súčasný malý parčík by umožnilo podľa Lančariča autám využiť túto trasu a obísť tak upchatý podjazd a križovatku pri stanici. V opačnom smere by z Hospodárskej mohli autá preradiť do ľavého pruhu a ísť okolo Figara na Žarnovu a ďalej cez okružnú križovatku na Tamaškovičovu resp. Zelenečskú alebo ulicu 9. mája.

„Na tento projekt by sme chceli dať spracovať dopravnú štúdiu, ktorá by posúdila, do akej miery je možné rozšíriť kruhový objazd a napojiť naň ulicu A. Žarnova. Dopravní experti by tiež mali za úlohu posúdiť riešenie zlepšenia bezpečnosti priechodu pre chodcov medzi starou nemocnicou a novým pavilónom pri zvýšenej doprave,“ doplnil.

Na záver tejto témy pripomína Lančarič plánovaný zámer vybudovania novej nemocnice, ktorá by mohla vyrásť oproti pôrodnici v zadnej časti areálu. O tom, či nová nemocnica v Trnave vznikne, má vláda rozhodnúť na jeseň.

„V priestoroch v okolí pôrodnice by sa mala začať stavať z európskych zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti nová nemocnica v najbližších rokoch, do ktorej budú presunuté všetky súčasné kliniky resp. staré pavilóny. V novej budove by malo byť všetko pod jednou strechou. Nová nemocnica by vyriešila aj problém prechodu cez cestu na ulici A. Žarnova a medzi jednotlivými pavilónmi v rámci areálu, nakoľko vjazd a výjazd do novej nemocnice je plánovaný z Tamaškovičovej ulice vybudovaním novej okružnej križovatky,“ dodal.

Rozšírenie Rybníkovej a ďalšie návrhy

Matej Lančarič s tímom chcú upraviť Rybníkovú ulicu na štyri jazdné pruhy. „Na plánovanú štvorpruhovú Hospodársku, na dvojpruhovú jednosmernú Šrobárovu a na dvojpruhový jednosmerný obnovený Zelený Kríček by sme chceli logicky naviazať cestu na Rybníkovej, ktorú navrhujeme rozšíriť na štyri pruhy. Doprava, ktorá by následne pokračovala na Hlbokú alebo z Hlbokej, by súvisle išla v štyroch pruhoch, čo by zrýchlilo jej prietok a znížilo zápchy,“ priblížil.


Návrh štvorprúdovky na Rybníkovej ulici (pre zväčšenie kliknite na obrázok)

ZDROJ: Matej Lančarič / Tvorivý tím

Ďalším návrhom je transformácia okružnej križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová na inteligentne riadenú svetelnú križovatku.

„Mesto v rámci plánovanej výstavby domov na Medziháji dalo spracovať štúdiu, ktorá potvrdila, že kruhové križovatky v kvadrante ulíc – Ružindolská, Suchovská, Trstínska sú už kapacitne nevyhovujúce, spomaľujú dopravu a vytvárajú tu zápchy. Riešením je skapacitniť tieto križovatky ich postupným prebudovaním na svetelne riadené, ktoré budú pri zmene signálneho plánu križovatky využívať dostupné inteligentné riešenia reagujúce na aktuálnu premávku.“

Cieľom je aj dobudovanie Spartakovskej cesty a jej napojenie na severný obchvat v spolupráci s developermi a s VÚC, čím sa má odľahčiť aj úsek Sladovníckej a železničnému podjazdu.

Dôležitým krokom má byť podľa Lančariča aj podnikanie krokov k postupnej realizácii prepojenia Kamennej cesty so severným obchvatom v súčinnosti s developermi jednotlivých zón, ako aj vybudovanie obslužnej komunikácie popri R1 do komerčno-obchodnej zóny za Modrankou, čím sa odbremení Dedinská ulica.

Parkovanie, MHD, cyklisti a chodci

Lančarič tvrdí, že zavádzanie rezidenčných parkovacích zón je dobrou myšlienkou, „ale radnica pri ich zavádzaní postupuje úplne opačne, ako by mala a v rozpore s Koncepciou rozvoja statickej dopravy v Trnave, ktorú pre mesto Trnava vypracovali dopravní inžinieri v roku 2016“.

„Treba si v prvom rade uvedomiť, že v rámci legislatívy je možné vyberať parkovné len na legálne vyznačených parkovacích miestach, ktoré sú v súlade s normou. Hlavný problém ale je, že na sídliskách a obytných zónach máme 2818 parkovacích miest (ktoré napočítali pri spracúvaní Koncepcie), ktoré nie sú v súlade s normou, ale v súčasnosti sa na nich parkuje. Ak spoplatníme celú Trnavu, tak v Trnave automaticky zrušíme týchto 2818 parkovacích miest, ktoré nie sú v súlade s normou a toto spôsobí v Trnave parkovací kolaps,“ zdôraznil.

Primátorský kandidát si myslí, že zlepšenie situácie po zavedení parkovania je len dočasné, pretože „autá vodičov, ktorí mali platiť parkovné, sa presunuli o ulicu – dve vedľa, kde sa parkovné zatiaľ neplatí. V momente, keď sa spoplatní celá Trnava, sa tieto autá vrátia na svoje pôvodné miesta a budú musieť tvrdo platiť, ale zároveň tým zrušíme 2818 miest, čo si nemôžeme dovoliť.“.

Tvorivý tím preto navrhuje rezidenčné parkovanie na sídliskách a obytných zónach zrušiť, okrem centra mesta, časti Hospodárskej a Podjavornskej, a zaviesť ho až vtedy, keď tieto parkovacie miesta mesto dobuduje a zároveň vytvorí záchytné parkoviská tak, ako to navrhli dopravní inžinieri v Koncepcii.

Ďalším návrhom je zníženie parkovného v centre mesta zo súčasných 1,50 na 1 euro za hodinu.

Zlepšiť fungovanie MHD chce Lančarič zvýšením frekvencie spojov, zavedením nových expresných zrýchlených liniek medzi všetkými mestskými časťami a centrom, ktoré budú stáť len na kľúčových zastávkach a bodoch, dobudovaním nových zastávok v nových IBV či postupným vyradením autobusov na naftu a ich transformáciou na elektrinu.

V cyklodoprave navrhuje vytvárať pre chodcov a cyklistov samostatné a oddelené koridory a nie spoločné cestičky, pokračovať v osvetľovaní nebezpečných priechodov pre chodcov a cyklistov a bezbariérových úpravách, ako aj v rozumnom budovaní cyklochodníkov a systematických rekonštrukciách chodníkov podľa požiadaviek mestských častí.

Ulož ako PDF
Napísal 22. septembra 2022 12:12. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.