reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Radnica výrazne navýši rozpočet na investičné akcie. Peniaze pôjdu aj na cesty, parkoviská, revitalizácie či rozširovanie škôlok

Trnavská radnica pripravuje predložiť na aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva aktualizáciu rozpočtu na rok 2024 formou rozpočtového opatrenia. K zmenám v aktuálnom rozpočte má dôjsť na strane príjmov aj výdavkov. Ako vyplýva z návrhu prednostky mestského úradu Kataríny Koncošovej, kapitálová časť rozpočtu určená na financovanie investičných akcií mesta Trnava má byť navýšená o takmer 4,7 milióna eur.

Nové navrhované výdavky na investičné akcie mesta majú byť dofinancované z nedočerpaného bankového úveru z minulých rokov, ako aj vďaka peniazom, ktoré boli na účet mesta refinancované za projekty zaplatené z vlastného rozpočtu mesta v roku 2023 a samospráva ich môže použiť na iné kapitálové investície.

Návrh zoznamu projektov, ktoré má mesto Trnava prefinancovať z tohtoročného navýšeného rozpočtu, je pomerne široký.

Nachádzame v ňom rekonštrukcie ciest, investície do revitalizácií priestranstiev, fotovoltiky, financovanie projektových dokumentácií na rozšírenie materských škôl, výstavby parkovísk či parkovacích domov či obnovy mestských objektov.

Návrh rozpočtového opatrenia má schvaľovať mestské zastupiteľstvo na zasadnutí v utorok 30. apríla 2024.

Zoznam navrhovaných projektov a ich financovania:

Okružná križovatka J. Bottu – Študentská (560 000 EUR)

Finančné prostriedky budú použité na stavebné práce pri výstavbe okružnej križovatky a vyplatenie odborného autorského dohľadu.

Oprava a rekonštrukcia plôch na uliciach Bottova – Moyzesova 1. a 2. etapa (820 000 EUR)

Revitalizácia povrchov aj samotnej miestnej komunikácie, vytypovaných chodníkov a verejných parkovísk v dotknutom území.


Ulica Štefana Moyzesa

FOTO: trnava-live.sk

Rozšírenie parkovacích kapacít na Ulici generála Goliána (60 000 EUR)

Na vypracovanie architektonickej štúdie, geodetického zamerania územia, realizácie prieskumných sond a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Parkovací dom na Dohnányho ulici (201 000 EUR)

Financie budú použité na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavbu parkovacieho domu a lávky pre peších v mieste jestvujúceho parkoviska medzi ulicami Dohnányho a Andreja Žarnova. Zámerom je novostavba modernej parkovacej budovy s kapacitou do 300 parkovacích miest, súčasťou ktorej bude lávka pre peších ponad ulicu Dohnányho. Lávka bude prepájať parkovací dom so vstupom do podchodu železničnej stanice.

Parkovací dom Starohájska (80 000 EUR)

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nevyhnutných podkladov, spracovanie architektonickej štúdie, vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie, prípadne aj procesu EIA a  dokumentácie pre územné rozhodnutie pre rozšírenie parkovacích kapacít, vybudovaním parkovacej plochy nad jestvujúcim parkoviskom na teréne pri objekte Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici s celkovou uvažovanou kapacitou cca 250 – 300 parkovacích miest


Parkovisko na Starohájskej ulici

FOTO: trnava-live.sk

Mobilné záhony na námestí SNP (30 000 EUR)

Finančné prostriedky budú použité na nákup a osadenie samozavlažovacích nádob na Námestie SNP v Trnave vrátane výsadby vzrastlej zelene, trvaliek a letničiek.

Revitalizácia vnútrobloku Šafárikova, PD (79 000 EUR)

Na spracovanie projektovej dokumentácie sídliskového vnútrobloku na Šafárikovej ulici vedľa športového areálu Fortuna.

Komunitná záhrada pri vodojeme (20 000 EUR)

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňového projektu komunitnej záhrady a parkových úprav.

Garáže na ulici Vajanského (235 000 EUR)

Na vypracovanie realizačného projektu a inžiniersku činnosť. Zámerom je kompletná rekonštrukcia podzemných garáží bytového komplexu na Vajanského ulici v Trnave.

Revitalizácia dvorov na Hospodárskej ulici (395 000 EUR)

Asanácia objektu „Pyžamo“ (36 000 EUR)

Ide o demoláciu a odstránenie starého objektu “Pyžamo” (miestne pohostinstvo). Objekt sa nachádza na sídlisku Družba pri športovom areáli Lokomotíva. Na tomto mieste sa plánuje s výstavbou komunitného priestoru resp. klubovne pre mládež.

Fotovoltika na budove zimného štadióna (389 000 EUR)

Rekonštrukcia objektu č. 16 Halenárska ulica PD (52 000 EUR)

Finančné prostriedky budú použité pre zabezpečenie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie rekonštrukcie a dostavby objektu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a je vo veľmi zlom stavebno – technickom stave s rýchlou degradáciou. 

Nákup pozemkov a stavieb schválených mestským zastupiteľstvom v minulých rokoch, pozemkov na Coburgovej ulici (1 145 500 EUR)

Rekonštrukcia objektu Rybníkova 8 (50 000 EUR)
Finančné prostriedky budú použité pre zabezpečenie vstupných podkladov a to zamerania objektu, návrhu sanácie,  statického posúdenia stavby a zabezpečenie prípravnej dokumentácie stavby.


Dom na Rybníkovej 8

Reprofoto: Google Street View

Dostavba severozápanej nárožnej veže (70 000 EUR)

Finančné prostriedky budú použité na archeologické doskúmanie územia pri zaniknutej veži a zabezpečenie architektonickej štúdie a dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie dostavby zaniknutej nárožnej veže.

Modernizácia výmenníkovej stanice v areáli školy na Ulici A. Kubinu 34. (80 000 EUR)

Pôvodná výmenníková stanica je v havarijnom stave s nerentabilnou možnosťou opravy. Výmenníková stanica je využívaná na kúrenie a ohrev vody. Odhadovaná cenová ponuka 80 000 eur zahŕňa dodávku, montáž, izoláciu výmenníkovej stanice vrátane riadiaceho systému a strojnej časti.

Novostavba MŠ Okružná 27 – PD (90 000 EUR)

V rámci navyšovania kapacít v materských školách na území mesta bude v areáli MŠ Okružná 27 navrhnutá nová budova trojtriednej materskej školy s výdajňou stravy, ktorá pokryje potreby pre danú časť mesta. Budova bude riešená ako samostatná novostavba s prepojením na pôvodnú budovu materskej školy. Finančné prostriedky budú použité na vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie stavby.

Novostavba MŠ V jame – PD (80 000 EUR)

V rámci navyšovania kapacít v materských školách na území mesta bude v jestvujúcom areáli materskej školy V jame 27, Trnava navrhovaná novostavba v rozsahu troch tried (vrátane príslušenstva), ktorá pokryje potreby pre danú časť mesta – Tehelná a Družba. Súčasťou bude aj nové riešenie areálu materskej školy, ktorý bude zároveň aj rozšírený. Finančné prostriedky budú použité na vyhotovenie potrebných prieskumov a zameraní, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby a odborný autorský dohľad pri realizácii stavby.


Materská škola V Jame 27

FOTO: trnava-live.sk

Novostavba MŠ Limbová – PD (89 000 EUR)

V rámci navyšovania kapacít v materských školách na území mesta bude za areálom MŠ Limbová navrhnutá nová budova trojtriednej materskej školy s výdajňou stravy, ktorá pokryje potreby pre mestskú časť Linčianska, Vajslova dolina a Tulipán. Budova bude riešená ako samostatná novostavba s prepojením na pôvodnú budovu materskej školy aj s potrebným areálom a jej územné umiestnenie je navrhované na pozemku mesta, ktorý momentálne využíva ZŠ Best ako parkovisko. Finančné prostriedky budú použité na vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá bude podkladom pre realizáciu.

Detské ihrisko Limbová (220 000 EUR)

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu stavby. Jestvujúce detské ihrisko bude doplnené o 10 kusov herných prvkov vrátane dopadových plôch, 4 kusy parkových lavičiek a 3 smetných nádob na separovaný odpad.  V časti pri pieskovisku na južnej strane s existujúcimi hernými prvkami sa navrhuje doplnenie existujúcej plochy z EPDM o novú plochu z liatej gumy tak aby sa plochy pod hernými prvkami vzájomne zjednotili a vytvorili tak kompaktnú hernú a dopadovú plochu.

Útulok pre rodiny s deťmi, Coburgova, PD (150 000 EUR)

V súčasnosti v meste chýba núdzové bývanie pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Komplexná architektonicko-stavebná rekonštrukcia objektu na Coburgovej ulici č.31 je krokom, ktorý pomôže problém vyriešiť. Vyčlenené finančné prostriedky sú určené na obstaranie spracovateľa projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu a areálu.

Klientske centrum správy cintorínov interiér PD (18 000 EUR)

Zámerom je rekonštrukcia interiéru klientskeho centra správy cintorínov, ktorý sa nachádza na Kamennej ceste. Finančné prostriedky budú použité pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

Ulož ako PDF
Napísal 17. apríla 2024 14:18. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.