reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Daň z nehnuteľností 2011: kto podáva priznanie, koľko zaplatíme?

Do 31. januára sú povinní vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2010 nadobudli nehnuteľný majetok (napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a podobne), a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2010, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmenu oproti roku 2010 (zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, atď.), podať na Mestskom úrade v Trnave daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktoré získate v kancelárii prvého kontaktu v priestoroch MsÚ Trhovej ulici, alebo si ho môžete stiahnuť z tejto stránky. Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je pondelok 31. januára 2011.
Urobiť tak môžete osobne v podateľni na mestskom úrade, poštou na adrese Ekonomický odbor, MsÚ, Trhová 3, 917 71 Trnava, v prípade potreby konzultácie tiež osobne v kancelárii prvého kontaktu na prízemí MsÚ.

Sadzby daní sa v Trnave nemenili až na jednu – menej zaplatia majitelia nezastavaných pozemkov v mestskej pamiatkovej rezervácii, ktoré sú určené na zastavanie, z 10 na 7,40 percenta

Informácie o výške dane a jej splatnosti sa daňovník dozvie z platobného výmeru, ktorý dostane poštou. Daň je možné zaplatiť prevodným príkazom na účet mesta alebo platbou v hotovosti či platobnou kartou v pokladnici mestského úradu.

Rozpočet mesta Trnava počíta v roku 2011 s príjmom z dane z nehnuteľností v celkovej výške 5 miliónov 550-tisíc eur.
Štyri milióny 200-tisíc eur získa samospráva z daní zo stavieb, 1,12 milióna predpokladá vybrať na dani z pozemkov a 230-tisíc eur z dane z bytov.
V minulom roku mal dosiahnuť výnos z daní z nehnuteľností približne 5 miliónov 480-tisíc eur.

KOĽKO ZAPLATÍME?
Sadzby určuje Všeobecne záväzné nariadenia o dani z nehnuteľností.

Byty
Ročná sadzba dane z bytov v kat. území Trnava za každý aj začatý m² podlahovej plochy je za:

– byt: 0,232 eura

– nebytový priestor určený na garážovanie: 0,232 eura

– nebytový priestor: 1,825 eura

Stavby
Ročná sadzba dane zo stavieb v kat. území Trnava za každý aj začatý m² zastavanej plochy je za:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,232 eura

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,232 eura

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,597 eura

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov: 0,962 eura

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 2,921 eura

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu, s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 2,921 eura

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f): 1,825 eura

Pozemky
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² určené zákonom.
Základ dane za m² ornej pôdy v katastri mesta Trnava tvorí suma 0,9075 eura, pri trvalých trávnatých pozemkoch je suma základu dane 0,2439 eura/m².

Základ dane ostatných pozemkov:
Záhrady: 5,31 eura/m²
Zastavané plochy a nádvoria: 5,31 eura/m²
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 5,31 eura/m²
Stavebné pozemky: 53,11 eura/m².

Ročná sadzba dane z pozemkov:
Ročná sadzba dane z pozemkov v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách v kat. území Trnava je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,37%

b) trvalé trávne porasty 0,50%

c) záhrady 0,63%

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,50%

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,50%

f) zastavané plochy a nádvoria 0,63%

g) stavebné pozemky 0,69%

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,63%

Ročná sadzba dane z pozemkov v území Mestskej pamiatkovej rezervácie s jej ochranným pásmom v zmysle Územného plánu centrálnej mestskej zóny, ohraničenom vnútornou hranou komunikácií (cesty) Hlboká, Kollárova, železničnou traťou, Dohnányho, Hospodárska, Pri Kalvárii, Cukrová, Rybníková, v dotyku s uličnou čiarou ulíc je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:

a) stavebné pozemky (hodnota pozemku 53,11 eura/m2) 2,63%

b) nezastavané pozemky určené územným plánom na zastavanie (hodnota pozemku 5,31 eura/m2) 7,40%

Ročná sadzba dane z pozemkov v území Mestskej pamiatkovej rezervácie s jej ochranným pásmom v zmysle Územného plánu centrálnej mestskej zóny, ohraničenom vnútornou hranou komunikácií (cesty) Hlboká, Kollárova, železničnou traťou, Dohnányho, Hospodárska, Pri Kalvárii, Cukrová, Rybníková, v dotyku s uličnou čiarou ulíc, ktoré sa nachádzajú na parcelách uvedených v prílohe č. 1 (zoznam parciel) a č. 2 (mapa MPR) tohto všeobecne záväzného nariadenia je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:

a) zastavané plochy a nádvoria 5,00%

b) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 5,00%

Ročná sadzba dane z pozemkov v jednotlivej časti mesta Sever, Juh, Západ, Východ, Stred a Modranka, s vyznačením plôch priemyselných a obchodných zón, ktoré sú v grafických prílohách č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 tohto všeobecne záväzného nariadenia je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:

a) zastavané plochy a nádvoria 5,00%

b ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 5,00%.
Ulož ako PDF
Napísal 14. januára 2011 0:54. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Daň z nehnuteľností 2011: kto podáva priznanie, koľko zaplatíme?”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.