reklama

Segregácii neprispôsobivých sa mesto bráni. Vysťahovať ich môže do niekoľkých lokalít

V polovici septembra upozornili obyvatelia Coburgovej ulice a blízkeho okolia poslancov mestského zastupiteľstva a vedenie mesta Trnava listom na zhoršujúcu sa situáciu v otázke spolunažívania s neprispôsobivou, najmä rómskou komunitou.

Pod sťažnosť na porušovanie zákona o obecnom zriadení sa podpísalo viac ako 650 ľudí. Prostredníctvom poslanca MZ Miloša Krištofíka požadujú od mesta Trnava zmenu súčasného stavu, ktorý nikto z kompetentných nerieši už viac ako 30 rokov.

Signatári sťažnosti upozorňujú, že činnosť neprispôsobivých obyvateľov značne znehodnocuje ich nehnuteľný, a často aj hnuteľný majetok. A to v mnohých prípadoch nielen súkromný, ale aj majetok mesta.

Podľa obyvateľov Coburgovej a okolia ich štvrť je “neslávne známa napríklad najväčším počtom výjazdov hasičského zboru v rámci celej Slovenskej republiky, ďalej zvýšenou kriminalitou, krádežami, výtržnosťami, predajom drog, znečisťovaním životného prostredia odpadkami, neudržateľnými hygienickými podmienkami, výskytom potkanov, ďalších hlodavcov a túlavých psov, rizikom epidemiologických ochorení, rizikovým prostredím pre výchovu detí, doslova nemožnosťou slobodne sa pohybovať po ulicach vo večerných hodinách bez rizika okradnutia, obťažovaia pejoratívnymi výrazmi, vulgarizmami či prepadnutiami“.


Neporiadok a špinu v okolí mestských nájomných bytoviek neprehliadnete

Primátora mesta a poslancov upozorňujú, že ak sa problémy štvrte Tulipán nebudú riešiť v súčasnosti, o niekoľko rokov sa stane situácia nezvádnuteľnou v rámci celého mesta. Zároveň poukjazujú na zákonnú povinnosť primátora a mestského zastupiteľstva starať sa o majetok mesta, zveľaďovať ho a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
“Teda pýtame sa: porušuje mesto Trnava zákon? Podľa nášho názoru, zveľaďovanie majetku mesta nie je len budovanie parkov, peších zón a oprava chodníkov, ale aj zabezpečenie kvality života vo všetkých častiach mesta Trnava. Nielen na Peknom poli, Kopánke, Spiegelsaale či v centre mesta.”

Navrhujeme vám preto riešenie: v katastri mesta Trnava, za hranicou mesta, vybudovať byty nižšieho štandardu resp. kontajnerové obydlia, kam by bolo možné neprispôsobivých občanov presťahovať. Týmto by získalo mesto Trnava – uvoľnili by sa sociálne byty, ktorí títo ľudia, vo veľkej miere neplatiči, obývajú. Vyriešili by sa tým aj bytové problémy sociálne slabších či mnohých mladých rodín z Trnavy,” znejú návrhy v liste, ktorý obdržalo vedenie mesta Trnava.

Mesto Trnava pripravuje odpoveď na sťažnosť obyvateľov Coburgovej ulice. Materiálom sa bude samostatne zaoberať mestské zastupiteľstvo v novembri.

Z odpovede na sťažnosť vyberáme:

Umiestnením neprispôsobivých občanov sa zaoberal už Územný plán sídelného útvaru Trnava schválený uznesením č.32 z 30. marca 1993, ktorý navrhoval rómske rodiny adaptovateľné štandardným spôsobom bývania (v rozsahu min. 26 ro­dín s početnosťou rodiny cca 5,0, spolu 130 osôb) najmä v lokalitách Nobelovej ul. a Coburgovej ul. a rómske rodiny s menšou prispôsobivosťou k štandardnému spôsobu bývania (v rozsahu min. 33 rodín – b.j. s početnos­ťou 5,0, spolu 165), a pre rodiny Olaských Rómov s nízkou prispôsobivosťou k štandardným spôsobom bývania (v rozsahu min. 6 rodín, s početnosťou 5,0 obyvateľa na jednu rodinu, spolu 30 obyvateľov), v lokalite Medziháje – využitím jest­vujúcich objektov a adaptovaním objektov poľn. pre nové účely (vývarovňa, ubyt. pre neplatičov, sklady atď.)

Taktiež koncepcia mesta Trnava schválená uznesením MZ č. 178 dňa 1995 sa zaoberala rómskou otázkou. Na základe tejto koncepcie mesto pripravilo riešenie časti územia na Coburgovej ulici, kde rekonštrukciou jestvujúcich bytových objektov a dostavbou nových bytových objektov, tzv. “holobytov” vytvorilo zónu sociálnej zástavby.

V roku. 1996 požiadala firma Zeainvent, a.s. o zmeny ÚPN SÚ v časti územia Medziháj, ktoré bolo vyčlenené na sociálne bývanie, pozemky patrili ich firme. Po prerokovaní bolo zmena schválená a mesto prišlo o plochu vymedzenú pre neprispôsobivých občanov.

V roku 1997 mesto zabezpečilo a MZ schválilo uznesením č. 473 dňa 23.9.1997 Urbanistickú štúdiu Sociálna bytová výstavba na Nobelovej ulici (78 b.j), ktorá riešila výstavbu sociálnych bytov a aj 12 bytov pre rómske rodiny. Vzhľadom na to, že rokovania s majiteľom pozemkov Železnicami SR boli neúspešné, prišlo k zrušeniu tejto lokality a aj k zrušeniu uznesenia o schválení urbanistickej štúdie uznesením MZ č. 462 dňa 14.12.2004.

V roku 2000 v lokalite Medziháj bol vytypovaný mestský pozemok popri ceste, medzi obytnými a rodinnými domami a Územný plán z toho roku vyčlenil územie pre rodiny s menšou a nízkou prispôsobivosťou k štandardnému spôsobu bývania (s možnosťou využitia aj jestvujúcich objektov, príp. adaptovaním poľnohospodárskych objektov pre nové účely (vývarovňa, ubytovanie pre neplatičov, sklady atď.).

Súčasný Územný plán mesta (Aktualizácia 2009 uzn. 705, dňa 15.12.2009) umožňuje – v návrhovej etape rozvoja do roku 2025 – nové soc. bývanie orientovať do lokality – Medziháj – pri pôvodnom areáli PD (BD/RD s doplnkovou vybavenosťou) a intenzifikovaním jestvujúcich štruktúr, napríklad:
– Coburgova – severná strana (špecifické bývanie pre soc. slabšie vrstvy obyvateľstva)
– pri Malženickej ceste (špecifické bývanie pre soc. slabšie vrstvy obyvateľstva).

Územný plán rieši taktiež v prognóznej etape po roku 2025 vytvorenie podmienok pre riešenie obytnej funkcie formou špecifického bývania pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov v lokalitách Farárske a Dolina – Veľký Dvor.

Na základe platného územného plánu je možné riešiť neprispôsobivé vrstvy obyvateľstva len v lokalite Coburgova, Medziháj, prípadne Malženická cesta. V platnom územnom pláne je viacero lokalít, ktoré sú dlhodobo uvažované na umiestnenie neprispôsobivých obyvateľov, každá z lokalít má svoje špecifické problémy, ktoré by v súvislosti s presťahovaním bolo potrebné riešiť.

Odbor územného rozvoja a koncepcií MÚ upozorňuje, že toto riešenie nie je v súlade so Stratégiou SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorej hlavným zámerom je zastavenie segregácie rómskych komunít, výrazný pozitívny obrat pri sociálnom začleňovaní rómskych komunít, nediskriminácia a zmena postoja väčšinového obyvateľstva voči rómskej menšine. Tento cieľ je možné dosiahnuť len za účasti všetkých zainteresovaných strán: štátu, vyšších územných celkov, samospráv, mimovládnych organizácií, cirkví, médií, akademických inštitúcií, nerómskej väčšinovej populácie a samotných Rómov.


Detské ihrisko na Coburgovej

K sťažnosti zaujal stanovisko aj vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Milan Horák. Sprostredkovávame aj jeho vyjadrenie.

Je potrebné pomenovať veci pravým menom a prijať okamžité opatrenia na riešenie uvedenej situácie, o ktorej vieme najmenej 20 rokov, lebo ani kontajnery ani vysťahovanie, ak by sa aj zrealizovalo, sa neudeje v krátkej dobe. Nehovoriac o investíciách do technickej infraštruktúry, pretože aj v potencionálnych lokalitách je tiež potrebné zabezpečiť základné sociálne služby, stráženie, dopravu, pričom sa voči presťahovaniu budú búriť obyvatelia z priľahlých oblastí. Pritom podotýkam, že v rámci medzinárodných inštitúcií sa vyhodnocuje priestorové vylúčenie (tzv. vysťahovávanie) neprispôsobivých do odľahlých častí katastrov ako nie správna cesta.

Globálnym cieľom v zmysle Stratégie SR pre integráciu Rómov je aj zlepšenie prístupu k bývaniu s osobitným dôrazom na sociálne bývanie a potreba podporovania odstránenia segregácie v bývaní a zníženie rozdielu medzi väčšinovou populáciou a rómami v podiele prístupu k bývaniu a inžinierskym sieťam.

Stratégia Európa 2020 uvádza, že základnou zásadou by malo byť odstránenie segregácie, pokiaľ existuje. Násilná segregácia zo strany väčšinovej spoločnosti je spojená s ohrozením sociálnej skupiny a často má charakter sociálneho vylúčenia a getoizácie.

Predpokladom úspešnosti politiky inklúzie a integrácie je paralelné rešpektovanie princípov inplementácie a najmä princípu zákonnosti, ktorý vychádza z rešpektovania Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv a dokumentov, práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie a právnych predpisov SR s dôrazom na zaručovanie, dodržiavanie a ochranu Ľudských práv a základných slobôd.

Striktné trvanie na zákonných postupoch však musí byť obojstranné, teda vyžadované od orgánov verejnej správy aj od občanov. Práve chýbajúca striktnosť pri obojstrannom dodržiavaní zákonov vedie k právnej neistote a bezvýchodiskovému stavu vzájomného obviňovania a stigmatizácie členov rómskych komunít.

Ulož ako PDF
Napísal 8. októbra 2012 12:09. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

pre “Segregácii neprispôsobivých sa mesto bráni. Vysťahovať ich môže do niekoľkých lokalít”

 1. 1
  Eduard Silny says:

  Nestačilo by, keby sa museli striktne riadiť právnymi a sociálnymi zákonmi ako my prispôsobivý? Nič iné. Boj v prírode. Urobíš chybu, tak pykáš. Nemáš na zaplatenie, exekúcia, atď. žiadne výnimky. Zo začiatku tvrdé, no my to o nič ľahšie nemáme. Napokon jedine dodržiavaním zákonov sa to môže dostať do normálu.
  Nebudeme predsa fajčiarovi kupovať cigarety, aby sme ho potešili. Musíme robiť pre blízkych, to čo im prospeje, nie čo sa im páči. Potom sú rozmaznaný ako …… (deti ani nepoužijem, lebo aj tie sú odolnejšie)

  POLITICI!!! nepozerajte už na neprispôsobivých ako na hlasy, lebo napokon sa to všetkým vypomstí. Vaša a jedine vaša chyba to je. My to len dobrovoľne a pokorne trpíme.

  Zdar.

  • 1.1
   jana says:

   musim reagovat na to vsetko do nedavnej doby mesto ani viaceri trnavcania ani netusili kde je medzihaj nestarali sa ci su tam voda kanalizacia ci tam je plyn.pokial sa obyvatelia medzihaja nezacali stazovat a zrazu by ste tam chceli nastahovat neprisposobilych romov,co si myslite ze to pomoze takisto budu robit bordel ako vsade kde sa pohnu a myslim si ze este viac. a nezabudnite na to ze blizke dediny ako je napr.ruzindol,biely kostol,borova.zvoncin vsetci budu proti tomu.to len p.kristofik si mysli ze to je dobre riesenie.aby sa mesto zbavilo pliagy. dovi-dopo

 2. 2
  Maja says:

  Pamätám si coburgovu ulicu s pred takmer 30-tich rokov. Keď do kultúrneho domu chodili delegácie a pionieri ich chodili vítať. Bola to veľmi pekná ulica, ktorú si jej obyvatelia udržovali. Dnes je to na zaplakanie delegácia by asi ani nemala odvahu tam ísť. A ľudia, ktorý si to tu vybudovali sa musia smutne pozerať na to, ako sa to ničí. Škoda. Tu je vidieť ako si mesto a štát váži ľudí ktorý tam bývajú desaťročia a ako klopí oči a zapcháva si uši pred neprispôsobivými občanmi. Smutné.

 3. 3
  Andrej says:

  …keby som na to mal, tak by som kazdemu tomuto ludskopravnemu aktivistovi , p.Butkovi a podobnym nastahoval do susedneho domu/bytu ten odpad z malackej Druzstevnej ulice. Ci by sa aj potom tak radi integrovali, ako to navrhuju ostatnym…

 4. 4
  peace says:

  Ja by som navrhoval ich nastahovat na Vajanskeho zo zadu radnice. ved treba skutocne ukazat humanizmus a dobru krestansku volu na sebe.

  A starali by sa o nich vsetci ludskopravni aktivisti. Ti by si ich brali na vikend k sebe domov, ako bonus.
  Po pol roku spolocneho susedstva by sme sa s panom primatorom a aktivistami porozpravali o ich pocitoch a nadseni :)

  Myslim, ze je to ferova ponuka, ako uprimne ukazat dobru volu.
  Politici by mali ist Prikladom !
  to bude ich heslo !
  a byvajuci na Koburgovej si konecne budu moct oddychnut. Podla mna im bude smutno :)

 5. 5
  ttss says:

  toto je už vrchol. alibizmus a nič iné. vyhovárať sa na aktivistov? to je všetko čo ta čvarga butkovská dokáže? aj v tomto článku sa spomínajú iba ich práva. ZOBUĎTE SA KONEČNE!!!

 6. 6
  Lubo says:

  “Navrhujeme vám preto riešenie: v katastri mesta Trnava, za hranicou mesta, vybudovať byty nižšieho štandardu resp. kontajnerové obydlia, kam by bolo možné neprispôsobivých občanov presťahovať. Týmto by získalo mesto Trnava – uvoľnili by sa sociálne byty, ktorí títo ľudia, vo veľkej miere neplatiči, obývajú. Vyriešili by sa tým aj bytové problémy sociálne slabších či mnohých mladých rodín z Trnavy,”
  1. taketo riesenie – presunut problem z bodu A do bodu B vobec nic neriesi. Budu sa stazovat obyvatelia z inych lokalit, v blizkosti ktorych by boli Romovia prestahovani, Romovia sa budu na inom mieste spravat tak, ako su nauceni.
  2. Nesuhlasim, aby sa z mestskych a teda aj mojich penazi stavali pre Romov byty nizkeho standartu a potrebna technicka infrastruktura v novej lokalite. Novy byty by zdevastovali rovnako, ako tie na Coburgovej. Toto chcete?
  3. Mozno niekto povie, ze ak za nove byty nebudu platit najom, vyhodime ich na ulicu a spravime z nich bezdomovcov. Vysledok: Na namesti v okoli fontany a inych miestach v meste, nebude sediet 20, ale 200 bezdomovcov Romov, ktori tam budu vulgarne nadavat na okoloiducich, pomocovat sa tam, v nocnych hodinach okradat a prepadavat ostatnych. To je riesenie?
  4. neda sa vsetko zle zvalovat len na Romov, problemy su po celom meste a mestsky majetok devastuju aj bieli, podgurazena omladina z diskotek, rozkopavaju kose po celom meste, podpaluju ich, vylamuju stromceky, odpadky hadzu na zem, sprejuju po domoch a pamiatkach, su presne taki isty neprisposobivi a porusuju zakany, nicia majetok mesta! Prestahujeme tychto bielych neprisposobivych tiez za hranicu mesta? Spravime im tam osadu neprisposobivych?
  5. mesto a jeho majetok patri kazdemu a kazdy ma aj povinnost chranit ho a zveladovat, je to o nas, o ludoch. Primator alebo poslanec nemoze stat za kazdym stromom, za kazdym kosom a strazit ho. Neda sa to zvalovat iba na nich. Je to problem kazdeho z nas, nasho pristupu k svojmu okoliu, k nasim spoluobcanom.
  6. rozsievat nenavist a rasizmus sa nam velmi lahko moze vypomstit a kazda strana bude vinna na tom, ak sa socialny zmier nepodari udrazat.
  7. hadzat vsetkych Romov do jedneho vreca je velmi nespravne, ak ich niekde vystahujeme a izolujeme, ich deti v zivote nebudu chodit do skoly a v zivote si niekde na okraji nenajdu pracu, budu odpisani a zavisli.
  8. Pozitivny priklad prace s Romami: Ako je možné, že ľuďom vadia úbohé obydlia chudákov na okraji spoločnosti a nejdú protestovať pred čierne stavby miliardárov? “Ako je možné, že týrané „biele“ ženy, dieťa usmrtené „bielymi“ rodičmi, biele goliere, ktoré rozkrádajú tento štát vo veľkom, nás nechávajú ľahostajnými a na druhej strane nás rozčuľujú aj drobné krádeže Rómov? Čo je to za hrdinstvo – báť sa mocných a lynčovať slabých? Necítite sa zbabelo?”
  Viac info tu: http://denikreferendum.cz/clanek/14065-postavit-sa-proti-lavine-nenavisti-vyzva-k-politickej-a-obcianskej-odvahe

  • 6.1
   Peter says:

   Pekne bludy….zaujimave ze vsetci pisu ako sa to riesit nema, ale nikto nenapise ako sa to riesit ma. Som zvedavy ako by si riesil tuto situaciu. Ak sa niekto nevie prisposobit tak sa nevie. Tiez si sa narodil a musel si sa procesom socializacie stat clovekom vhodnym do spolocnosti, ale preco? Pretoze musis inak budes na okraji spolocnosti. Cigani su zvyhodnovani oproti bielym co je v podstate v rozpore s tymito ich trapnymi europskymi pravidlami o segragacii a zacleneni mensin do spolocnosti. Tak ako si sa ty musel zaclenit, musia sa aj oni, a to ze cigani nemaju vychovu od rodicov je ich generacny problem. Skor by som povedal ze nas je inteligentnejsi ako polovica ciganov co tam ziju. Ktory cigan chcel ten sa zaclenil, takeho sa segregacia netyka. Ak sa dokaze zaclenit do spolocnosti nikomu neprekaza. Ale ak zije medzi slusnymi ludmi cigan, ktory len kradne, robi vsade bordel a neprisposobuje sa vacsine, tak nech sa necuduje ze bude segregovany a zit na okraji spolocensti. Je to kazdeho osobna volba. A ten samaritan co pise tieto bludy ze im treba pomahat, tak nech si ich zoberie domov, a mina na nich vlastne prostriedky. Ja som vyhcodil zakladnu skolu, lebo som musel, taktiez strednu skolu, vysoku navstevujem externe aby som mohol chodit aj do prace a preco a to len preto lebo chcem a snad sa mi podari na 50 rocnu hypoteku podari niekedy zobrat byt, ktory cigani dostanu zadarmo a nakoniec ani neplatia, znicia ho a postavia im druhy? Chcete riesenie? Pracovny tabor pre neprisposobilych, ktory mi upratovali ulice, stavali cesty, socialne davky by sa dostavali len za pracu a za povinnu skolsku dochadzku..kto nie nech skape od hladu, tak isto ako ja rozmyslam odkial zarobim peniaze aby som mal na svoj zivot, nech sa staraju aj oni. A respektovanie romskej kultury? Nikto by ju nemal respektovat, ked raz zijem v state kde je styl zivota odlisny od mojho, takbud sa prisposobim alebo nech odidem…

  • 6.2
   elen says:

   ďakujem výborný koment, aj ten článok, konečne niekto so zdravým rozumom, čo nepľuje len žlč

 7. 7
  • 7.1
   icer says:

   To je pekné, že si sami sebe stavajú obydlia hodné človeka 21 storočia, ale na AKÝCH POZEMKOCH?
   A kto im dáva materiál na stavbu? Kto energie?
   Aj ja sa postarám o vlastné bývanie. Dajte mi pozemok, materiál, elektrinu, plyn a ja si to už postavím sám.

   JE SMUTNÉ, veľmi smutné, keď sa normálny človek sám stará o vlastné bývanie, kúpi si za svoje pozemok, kúpi si projekt, kúpi si materiál, zaplatí odborníkov na stavbu, zaplatí DPH, dane a všetky poplatky a “NEPRISPôSOBIVÍ” ,ktorí neprispejú do štátneho rozpočtu ani centom, priam naopak, majú všetko zadarmo.

   Otvorene poviem, ak by v tejto gubernii všetko fungovalo a štát by mi poskytoval služby adekvátne mojim príspevkom do štátneho rozpočtu, rád by som platil aj 40% daň.
   Je to hamba takto brutálne zdierať ľudí.
   Daň je vlastne platba strednej triedy štátu za to, aby chudobní, nepozabíjali bohatých.

   Jdu blejt, velebnosti.

   • 7.1.1
    Lubo says:

    ak reagujes na moj clanok s odkazom uvedenym vyssie, asi si ho slabo precital a zbytocne places, ze vsetko dostavaju zadarmo.. v tomto pozitivnom priklade, ktory som vyssie odporucil sa pise pravy opak:

    “Máte v obci chatrče?

    „Všetky sme zbúrali a postavili sme rodinné domy a bytovku. Všetko splácajú, NIČ NIE JE ZADARMO.“

 8. 8
  pamatnik says:

  najradsej by ste ich vsetkych jednoducho povrazdili, ale kedysi to iste chcel niekto urobit prave s vasimi rodicmi

 9. 9
  peter says:

  doporucujem panovi Horakovi, aby predal domcek na jeruzalemskej a nastahoval sa na coburgovu, pripadne nech ide prikladom inkluzie a nastahuje si par milych rodiniek z coburgovej k sebe, myslem ze miesta ma dost ;)

 10. 10
  havel says:

  17.11.2012 vo všetkých mestách SR o 15.00 hod
  Berieme si spať svoju krajinu !!
  Berieme si spať svoje mesto !!

  pozri: http://www.1711.sk
  Zbohom Butko !

 11. 11
  gádžo says:

  Drahy pan Milan Horak, vy viete vobec, kde sa nachadzate? Asi nie, inak by ste tu netrepali hluposti takehoto typu, co sa tyka podpory odstranenia segregacie a pod….a zasa len my sa mame prisposobit a my, co ich niekolko desatroci trpime a davame peniaze na ich chlast a cigarety….ach jaj, ked debilizmus, tak takyto jak lopata, a ked neochota pomoct slusnym obcanom, tak takato v podobe vyjadreni tohto pana… dufam, ze takito pani pojdu veeelmi skoro do dochodku a to v ramci celej republiky a nik ich viac nebude musiet pocuvat..mam tych dutych neochotnych darmozracov uz dost…

Pre písanie komentárov musíte byť prihlásený Login

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.