reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Program 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva

V utorok 28. februára 2017 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018.

Otvorenie schôdze je naplánované na 13. hodinu.

Na prvej tohtoročnej schôdzi čaká na poslancov prerokovanie sedemnástich bodov predbežne navrhnutého programu, ako aj ďalších dvoch desiatok materiálov pod hlavičkou majetkové záležitosti.

Ilustračné foto

Zasadnutie MZ mesta Trnava je možné sledovať online prostredníctvom živého prenosu na tejto stránke.

P r o g r a m :

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č.334, VZN č. 385, VZN č. 403 a VZN č. 472 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 280 o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) Zmena 01/2017, lokalita A – Športová hala na Ulici A. Kubinu v areáli Základnej školy
3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017
3.2 Zriadenie výboru pre audit
4. Majetkové záležitosti
5.1 Predaj bytov
5.2 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
6.1 Spolufinancovanie projektu: Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava
6.2 Spolufinancovanie projektu: Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave
7.1 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020
8.1 Návrh na zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
9.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy (materiál bude distribuovaný po zasadnutí mestskej rady)
10.1 Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska, Kalinčiakova 24, Trnava ako súčasti Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava
10.2 Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom na Ulici Študenská 16, Trnava
11.1 Informácia o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v meste Trnava vykonanej NKÚ SR v termíne od 19. 07. 2016 do 25. 11. 2016 a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
12.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2016
12.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 30. 11. 2016 do 14. 02. 2017
13.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2016
13.2 Odstúpenie od Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov
14.1 Organizačné zabezpečenie podujatia Májový kvet 2017
15.1 Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na rok 2017
15.2 Informačná správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania s hodnotou dodania tovaru a poskytnutia služieb nad finančný limit 20 000 EUR a uskutočnenia stavebných prác nad finančný limit 70 000 EUR, za obdobie od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016
16.1 Informácia o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP KM Trnava za obdobie 04/2016 – 01/2017
17.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 28. 02. 2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 24. 11. 2016 do 08. 02. 2017

18. R ô z n e
19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
20. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 24. februára 2017 6:55. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Program 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.