reklama

Program 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva

V utorok 28. februára 2017 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018.

Otvorenie schôdze je naplánované na 13. hodinu.

Na prvej tohtoročnej schôdzi čaká na poslancov prerokovanie sedemnástich bodov predbežne navrhnutého programu, ako aj ďalších dvoch desiatok materiálov pod hlavičkou majetkové záležitosti.

Ilustračné foto

Zasadnutie MZ mesta Trnava je možné sledovať online prostredníctvom živého prenosu na tejto stránke.

P r o g r a m :

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č.334, VZN č. 385, VZN č. 403 a VZN č. 472 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 280 o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) Zmena 01/2017, lokalita A – Športová hala na Ulici A. Kubinu v areáli Základnej školy
3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017
3.2 Zriadenie výboru pre audit
4. Majetkové záležitosti
5.1 Predaj bytov
5.2 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
6.1 Spolufinancovanie projektu: Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava
6.2 Spolufinancovanie projektu: Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave
7.1 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020
8.1 Návrh na zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
9.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy (materiál bude distribuovaný po zasadnutí mestskej rady)
10.1 Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska, Kalinčiakova 24, Trnava ako súčasti Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava
10.2 Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom na Ulici Študenská 16, Trnava
11.1 Informácia o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v meste Trnava vykonanej NKÚ SR v termíne od 19. 07. 2016 do 25. 11. 2016 a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
12.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2016
12.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 30. 11. 2016 do 14. 02. 2017
13.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2016
13.2 Odstúpenie od Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov
14.1 Organizačné zabezpečenie podujatia Májový kvet 2017
15.1 Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na rok 2017
15.2 Informačná správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania s hodnotou dodania tovaru a poskytnutia služieb nad finančný limit 20 000 EUR a uskutočnenia stavebných prác nad finančný limit 70 000 EUR, za obdobie od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016
16.1 Informácia o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP KM Trnava za obdobie 04/2016 – 01/2017
17.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 28. 02. 2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 24. 11. 2016 do 08. 02. 2017

18. R ô z n e
19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
20. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 24. februára 2017 6:55. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Program 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.