reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Program 2. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva

Druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 v konferenčnej sále trnavskej radnice so začiatkom o 13. hodine.

Predbežný program obsahuje osemnásť bodov, v bode programu Majetkové záležitosti je na rokovanie predložených pätnásť materiálov.

Mestskí poslanci prerokujú okrem iného záverečný účet za rok 2018, prvú aktualizáciu rozpočtu, hlasovať budú o dvoch žiadostiach na povolenie spracovania zmien v územnom pláne, prerokujú protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava.

Témou aprílového zastupiteľstva bude aj stanovisko k zriadeniu cirkevnej a súkromnej základnej školy, schvaľovanie zadania územného plánu Obytnej zóny Trnava – Prúdy, či návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu Mesta Trnava. Kompletný program nájdete na konci článku.

Priamy prenos zo zasadnutia je prístupný na internete, link tu.

Ilustračné foto

2. riadne zasadnutie MZ Trnava, 30. apríl 2019:

Návrh p r o g r a m u:

1.1 Prejednanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 394 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava, v znení VZN č. 417
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496 a VZN o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava
1.8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia
2.1 Schválenie Zadania Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita Ib – Ic)
2.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava
(Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena UPN, lokalita C – Obytný súbor Alžbetin park
– Zmena UPN, Lokalita D – Obytná zóna Nová Kopánka (Malženická cesta)
3.1 Zásady tvorby a použitia fondu poplatku za rozvoj
3.2 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018
3.3 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019
4.1 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur
5. Majetkové záležitosti
6.1 Návrh kritérií pre posudzovanie súladu žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok z verejných zdrojov
(z rozpočtu MPSV SR) s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy
7.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu Mesta Trnava
8.1 Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
9.1 Návrh na opätovnú voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
10.1 Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vykonávať akty uzavretia manželstva pred orgánom mesta vo volebnom období 2018-2022 – doplnenie nových poslancov
11.1 Stanovisko k zriadeniu Cirkevnej základnej školy Narnia Trnava zriadenej Združením škôl C.S. Lewisa, ú.z. so sídlom na Ulici Beňadická 38, Bratislava
11.2 Stanovisko k zriadeniu Súkromnej základnej školy Felix Trnava zriadenej občianskym združením Polygnosi, Ulica Malá 17 v Trnave
12.1 Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2018
13.1 Advent v Trnave – organizačné zabezpečenie akcie 2019 a vyhodnotenie akcie 2018
14.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 30. 4. 2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 24. 1. 2019 do 10. 4. 2019
15.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 30. 1. 2019 do 15. 4. 2019
16. R ô z n e
17. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
18. Rekapitulácia uznesení

Príloha k bodu programu č. 5

5.1 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 02 (Pavilón výrobných buniek) v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti PATROL HLOHOVEC, s.r.o.
5.2 Predaj pozemku medzi Ulicami Štefánikova a Františkánska v Trnave (ISMONT, s. r. o.)
5.3 Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie parkovacích miest pri Sport centrum Pohoda v Trnave (BDN, s. r. o.)
5.4 Zriadenie vecného bremena – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná TA (RENNTAX, a. s.)
5.5 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 15.1. 2019. a 11. 3. 2019
5.6 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve „Obnova zeleného kríčka“ – MPU – rodina Zemková
5.7 Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho
5.8 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná (Slovenský pozemkový fond)
5.9 Kúpa pozemku na Ul. Ivana Krasku (od Petra Karola)
5.10 Kúpa pozemku v k. ú. Modranka (Južná komunikácia)
5.11 Kúpa pozemkov pod stavbou „Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Biely Kostol – Zvončín – Suchá nad Parnou, prípojka Ružindol“ – Vinohradnícka cyklotrasa (ZEAINVENT a. s.)
5.12 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavby novej komunikácie odbočovacieho pruhu a autobusovej zastávky na Malženickej ceste v Trnave (STABIL, spol. s r. o.)
5.13 Majetkovoprávne usporiadanie komunikácií a spevnených plôch budovaných v rámci stavby „KPZ PRÚDY- Zavarská cesta Trnava“ a pozemkov pod nimi (PL – REALITY, s. r. o., Dechtice)
5.14 Majetkovoprávne usporiadanie komunikácií a spevnených plôch budovaných v rámci stavby „ČS PHM a motorest-technická infraštruktúra ul. Zavarská, Trnava“ a pozemkov pod nimi (PL – REALITY, s. r. o., Dechtice)
5.15 Kúpa pozemku pre lesopark v lokalite Sibírskej ulice v Trnave (Alexander Wallner)

Ulož ako PDF
Napísal 30. apríla 2019 7:33. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.