reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto chce vybudovať pri Bielom Kostole novú prírodnú zónu pre oddych a relax

Deficit verejne prístupných prírodných plôch ako sú parky, lesy a iné prírodné plochy zelene chce trnavská radnica riešiť vybudovaním novej relaxačno – oddychovej zóny. Využiť chce územie popri potoku Parná pri lokalite Medziháj za Bielym Kostolom. Lokalita sa nachádza v dotyku cesty z Trnavy do Ružindola približne 3 kilometre za mestom.

V prvej fáze si nechá mesto vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, na základe ktorej bude riešiť zámer revitalizácie povodia Parnej a vybudovanie multifunkčnej zóny Medziháj.

Zóna s predbežnou výmerou asi 110 hektárov (približne 1,6 km x 0,7 km) má mať prírodný charakter a jej základným poslaním je vybudovať priestor pre oddych, rekreáciu, relaxačné, ale aj poznávacie aktivity v prírodnom prostredí.

Súčasťou záujmového územia je aj časť regionálneho biokoridoru vodného toku Parná na úrovni Farského mlyna. Zo západnej strany je územie vymedzené areálom poľnohospodárskeho družstva Medziháj a ornou pôdou až po hranicu katastrálneho územia Ružindol, z južnej strany cestou II/504 v smere Trnava – Bratislava a obytnou zástavbou Biely Kostol – Parnas, z východnej strany lokálnym biocentrom Farský mlyn a na severnej strane obcou Zvončín, poľnou cestou a poľnohospodársky využívanou ornou pôdou.


Vyznačenie zóny pri Medziháji na mape

Zdroj: Mesto Trnava

Na financovanie zámeru chce mesto využiť finančný príspevok z fondov Európskej únie.

„Zámerom mesta je zabezpečiť v lokalite Medziháje – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírode blízkych krajinných prvkov – biocentier a vodných plôch mimo vodný tok Parnej so sieťou plôch využiteľných pre rozsiahle voľnočasové a rekreačné aktivity.
Premenou časti ornej pôdy lokality Medziháj získa mesto Trnava novú rozsiahlu lokalitu nielen s relaxačným významom, ale predovšetkým vzhľadom na navrhovaný prírodný charakter previazaný s existujúcim regionálnym biokoridorom (Parná), miestnym biocentrom (Farský mlyn) a novou krajinnou zeleňou katastrov Zvončína, Ružindola a Bieleho Kostola, aj významné ekostabilizujúce „zelené pľúca“, mimoriadne dôležité v podmienkach odlesnenej monokultúrnej Trnavskej tabule,“
približuje ciele tohto zámeru trnavská samospráva.

Zóna pri Medziháji má byť previazaná cyklotrasou s jestvujúcou rekreačnou zónou Kamenný mlyn na južnej strane s pokračovaním do urbanistickej kostry mesta Trnava a s obcou Zvončín na severnej strane s pokračovaním smerom na Malé Karpaty. „Mesto Trnava a okolité obce tak získajú novú multifunkčnú zónu v kvalitnej vyváženej krajine s mnohorakými ekosystémovými službami,“ konštatuje sa v textovej časti zámeru.

Pripravovaný projekt má prispieť k riešeniu viacerých problémov Trnavy ako je alarmujúci deficit plôch verejne dostupných lesoparkov, parkov a plôch rekreačného zázemia, výrazné negatívne prejavy zmeny klímy s dopadom najmä na zvýšenie počtu viacdenných vĺn horúčav a dlhotrvajúce obdobia sucha.

Na Medziháji by mohli v budúcnosti návštevníci prírodnej zóny navštevovať sieť rozmanitých biotopov, biocentier, alejí – verejne prístupných plôch zelene vrátane oddychovo-relaxačných plôch so základnou vybavenosťou, vybudovať sa plánuje trvalá vodná plocha, ale aj základná technická infraštruktúra v podobe prírodných oddychovo-relaxačných trás či športovo-rekreačných areálov.

Od riešenia zóny pri Medziháji si radnica sľubuje zníženie deficitu rekreačných a oddychovo-relaxačných zón pre realizáciu voľno časových aktivít obyvateľov mesta a okolitých obcí, zvýšenie podielu prírode blízkych ekosystémov s udržateľným manažmentom zrážkovej vody a elimináciou pôdnej erózie v ekologicky nestabilnej poľnohospodárskej krajine, zvýšenie biodiverzity a ekologickej stability územia či zlepšenie kvality životného prostredia a kvality života obyvateľstva zavedením efektívneho a harmonizovaného využívania ekosystémových služieb v území.

Charakteristika riešeného územia:
V záujmovom území je dominantnou orná pôda, regionálny biokoridor Parná, lokálne biocentrum Farský mlyn a v tesnom susedstve lokálne biocentrum cerový lesík, mimo lesný pôdny fond (LPF).

V území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Lokalita je v dôsledku mnohých záťaží považovaná za tzv. „zelený brownfield“. Orná pôda na celkovej výmere asi 280 ha je vybavená melioračnými závlahami a podlieha ochrane podľa zákona NR SR č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda prináša so sebou riziko úniku chemických látok z pesticídov do ovzdušia, pôdy, povrchovej a podzemnej vody. To má za následok škodlivé účinky na rastliny, voľne žijúcu zver a živočíchy a v konečnom dôsledku na kvalitu zložiek životného prostredia a biodiverzitu vôbec.

Taktiež v dôsledku absencie štruktúrovanej drevinnej vegetácie vo forme remíz, medzí a líniových interakčných prvkov (stromoradí), ale aj nedostatočných agrotechnických a organizačných opatrení tu orná pôda trpí veternou a vodnou eróziu. Ďalšími výrazne limitujúcimi záťažami je územím prebiehajúca strategická technická infraštruktúra, ako aj tesné susedstvo približujúcej sa bytovej zástavby na juhovýchodnej strane od k.ú. Biely Kostol.

Aj na pozadí týchto okolností navrhuje Územný plán mesta Trnava vyhlásiť skupinu cerových dubov pri areáli poľnohospodárskeho družstva Medziháj za chránené územie. Podľa územného systému ekologickej stability je zvyšok cerového lesíka významným miestnym biocentrom, ktorý je malým pozostatkom z cca 300 ha veľkého dubovo-cerového lesa vyrúbaného pred viac ako 100 rokmi.

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 28. augusta 2017 10:04. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto chce vybudovať pri Bielom Kostole novú prírodnú zónu pre oddych a relax”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.