reklama

Pri Medziháji chce mesto vytvoriť na ploche 110 hektárov prírodný komplex biotopov s vodou a tisíckami stromov

Trnavská radnica vypísala verejnú súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie novej relaxačno – oddychovej zóny v lokalite Medziháj pri Bielom Kostole. Projekt má zároveň riešiť revitalizáciu vodného toku potoka Parná a jej okolia v riešenom území zamýšľanej multifunkčnej zóny zameranej na oddych návštevníkov v prírodnom prostredí.

Mesto si nechá vypracovať v prvej fáze projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a vizualizácie. Súčasťou tendra je po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, geodetické zameranie či odborný autorský dohľad počas realizácie stavby.

Predpokladaná hodnota zákazky je 192-tisíc eur s DPH, financovanie bude z mestského rozpočtu. Prípadnú realizáciu novej relaxačno – oddychovej zóny v lokalite Medziháj plánuje mesto hradiť prioritne s podporou externých finančných zdrojov, napríklad z európskych fondov.

Prvé informácie o zámere trnavskej radnice vybudovať asi 2 kilometre od Trnavy v smere na Ružindol prírodný multifunkčný areál sme priniesli v auguste 2017.

O zámere začalo mesto uvažovať v hrubých rysoch v roku 2013, kedy vznikla prvá overovacia štúdia územia. O tri roky neskôr sa úrad k zámeru vrátil a nechal si vypracovať návrh revitalizácie dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná so zameraním najmä na vodohospodárske riešenie.

Zóna s predbežnou výmerou asi 110 hektárov (približne 1,6 km x 0,7 km) má mať prírodný charakter a jej základným poslaním je vybudovať priestor pre oddych, rekreáciu, relaxačné, ale aj poznávacie aktivity návštevníkov v prírodnom prostredí.


Vyznačenie zóny pri Medziháji na mape

Zdroj: Mesto Trnava

Súčasťou záujmového územia je aj časť regionálneho biokoridoru vodného toku Parná na úrovni Farského mlyna. Zo západnej strany je územie vymedzené areálom poľnohospodárskeho družstva Medziháj a ornou pôdou až po hranicu katastrálneho územia Ružindol, z južnej strany cestou II/504 v smere Trnava – Modra a obytnou zástavbou Biely Kostol – Parnas, z východnej strany lokálnym biocentrom Farský mlyn a na severnej strane obcou Zvončín, poľnou cestou a poľnohospodársky využívanou ornou pôdou.

Lokalita sa v súčasnosti vyznačuje erodovanou poľnohospodárskou pôdou, čo má zásadným spôsobom zmeniť vytvorenie prírodného komplexu biotopov v podobe výsadby tisícov stromov či obnovenia vodného cyklu.

„Zámerom mesta je zabezpečiť v lokalite Medziháje – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírode blízkych krajinných prvkov – biocentier a vodných plôch mimo vodný tok Parnej so sieťou plôch využiteľných pre rozsiahle voľnočasové a rekreačné aktivity. Premenou časti ornej pôdy lokality Medziháj získa mesto Trnava novú rozsiahlu lokalitu nielen s relaxačným významom, ale predovšetkým vzhľadom na navrhovaný prírodný charakter previazaný s existujúcim regionálnym biokoridorom (Parná), miestnym biocentrom (Farský mlyn) a novou krajinnou zeleňou katastrov Zvončína, Ružindola a Bieleho Kostola, aj významné ekostabilizujúce ‘zelené pľúca’, mimoriadne dôležité v podmienkach odlesnenej monokultúrnej Trnavskej tabule,“ približuje ciele tohto zámeru trnavská samospráva.

Zóna pri Medziháji má byť previazaná cyklotrasou s jestvujúcou rekreačnou zónou Kamenný mlyn na južnej strane s pokračovaním do urbanistickej kostry mesta Trnava a s obcou Zvončín na severnej strane s pokračovaním smerom na Malé Karpaty. “Mesto Trnava a okolité obce tak získajú novú multifunkčnú zónu v kvalitnej vyváženej krajine s mnohorakými ekosystémovými službami,” konštatuje sa v textovej časti zámeru.

Pripravovaný projekt má prispieť k riešeniu viacerých problémov Trnavy ako je alarmujúci deficit plôch verejne dostupných lesoparkov, parkov a plôch rekreačného zázemia, výrazné negatívne prejavy zmeny klímy s dopadom najmä na zvýšenie počtu viacdenných vĺn horúčav a dlhotrvajúce obdobia sucha.

Na Medziháji by mohli v budúcnosti návštevníci prírodnej zóny navštevovať sieť rozmanitých biotopov, biocentier, alejí – verejne prístupných plôch zelene vrátane oddychovo-relaxačných plôch so základnou vybavenosťou, vybudovať sa plánuje trvalá vodná plocha, ale aj základná technická infraštruktúra v podobe prírodných oddychovo-relaxačných trás či športovo-rekreačných areálov.

Od riešenia zóny pri Medziháji si radnica sľubuje zníženie deficitu rekreačných a oddychovo-relaxačných zón pre realizáciu voľno časových aktivít obyvateľov mesta a okolitých obcí, zvýšenie podielu prírode blízkych ekosystémov s udržateľným manažmentom zrážkovej vody a elimináciou pôdnej erózie v ekologicky nestabilnej poľnohospodárskej krajine, zvýšenie biodiverzity a ekologickej stability územia či zlepšenie kvality životného prostredia a kvality života obyvateľstva zavedením efektívneho a harmonizovaného využívania ekosystémových služieb v území.

Charakteristika riešeného územia:

V záujmovom území je dominantnou orná pôda, regionálny biokoridor Parná, lokálne biocentrum Farský mlyn a v tesnom susedstve lokálne biocentrum cerový lesík, mimo lesný pôdny fond (LPF).

V území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Lokalita je v dôsledku mnohých záťaží považovaná za tzv. „zelený brownfield“. Orná pôda na celkovej výmere asi 280 ha je vybavená melioračnými závlahami a podlieha ochrane podľa zákona NR SR č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda prináša so sebou riziko úniku chemických látok z pesticídov do ovzdušia, pôdy, povrchovej a podzemnej vody. To má za následok škodlivé účinky na rastliny, voľne žijúcu zver a živočíchy a v konečnom dôsledku na kvalitu zložiek životného prostredia a biodiverzitu vôbec.

Taktiež v dôsledku absencie štruktúrovanej drevinnej vegetácie vo forme remíz, medzí a líniových interakčných prvkov (stromoradí), ale aj nedostatočných agrotechnických a organizačných opatrení tu orná pôda trpí veternou a vodnou eróziu. Ďalšími výrazne limitujúcimi záťažami je územím prebiehajúca strategická technická infraštruktúra, ako aj tesné susedstvo približujúcej sa bytovej zástavby na juhovýchodnej strane od k.ú. Biely Kostol.

Aj na pozadí týchto okolností navrhuje Územný plán mesta Trnava vyhlásiť skupinu cerových dubov pri areáli poľnohospodárskeho družstva Medziháj za chránené územie. Podľa územného systému ekologickej stability je zvyšok cerového lesíka významným miestnym biocentrom, ktorý je malým pozostatkom z cca 300 ha veľkého dubovo-cerového lesa vyrúbaného pred viac ako 100 rokmi.

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 21. novembra 2018 11:23. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

61 komentárov pre “Pri Medziháji chce mesto vytvoriť na ploche 110 hektárov prírodný komplex biotopov s vodou a tisíckami stromov”

 1. 1
  1105 says:

  Poprosil by som keby ste dali do poriadku Kamenáč, potom Štrky a potom snívajte a rozímajte ďalej. Možno ten Medziháj nebude už ani potrebný. Kamenáč aj Štrky sú sľubované už 30 rokov, tak už je načase, páni.

  • 1.1
   Lubos says:

   Kamenac uz neda do poriadku nikto. Keby ho KDH a Smeraci (HZDS) neboli rozpredali a zacali tam stavat, tak mozme o tom uvazovat. Takto Kmenac ako oddychova zona skoncil, kvoli zmenam uzemneho planu! Mala tam byt suvisla zelen a hotovo. Lenze.. clovek mieni, pan boh meni ..ze? ;)

   • 1.1.1
    ABC says:

    Rozvoj mesta spočíval aj v rozparcelovaní pôdy s názvom za traťou. Tento proces začal ešte za socíku a vyjadrovalo sa k nemu nespočetné množstvo organizácií. Po revolúcii potomkovia pôvodných vlastníkov pôdy si presadili stavebné pozemky pozdĺž Kamennej cesty, čo si nemyslím že je zásadný problém, aby sa z Kamenáča stala rekreačná oblasť mestského významu. Podľa môjho názoru zlikvidovaním depa sa skôr vylepšili podmienky, len nemalo sa nechať sprivatizovať rybárstvo, ktoré bolo tesne pred bezplatným prevodom na mesto. V Kamenáči sa mohlo člnkovať a po opravení hrádzí rybníkov a ich naplnení vodou, mohla to byť významná lokalita s vodnou plochou výrazne ovplyvňujúca klimatické zmeny z pohľadu obyvateľov mesta. takto partia hic mám za to že vyšla v ústrety rybárom. Nepochopili že hospodárska činnosť a rekreácia občanov sú dve nezlučiteľné činnosti. Takže KDH,HZDS, Smer, nechaj na pokoji a pozeraj sa do radov novodobých vládcov Trnavy zo zoskupenia Lepšia Trnava, len s pod otázkou pre koho ?

    • 1.1.1.1
     Tomas says:

     Existuje jeden den v tvojom bezvyznamnom zivote keby si nespomenul LT? Chod sa uz konecne liecit tupec

    • 1.1.1.2
     Jery says:

     Pekarčík má s delením Kamenáča svoje predstavy. Veď aj tá reklama čo bežala na svetelnej reklamnej tabule na križovatke Kollárová, SNPčka by mohla porozprávať či predali v takej sume aspom ryby čo zaplatili za reklamu !!!!!

     • 1.1.1.2.1
      Tomas says:

      Hej hej cital som na pravde o Trnave a Gabovom platku , neuveritelne ze po volbach uz su nejak tichucko .Co mecenas sa pomaly bali z Trnavy a niesu peniazky? Ostal si len ty debilko na vasej poslednej diskusii ? A ked zacne aj tu registracia zmiznes aj ty jak prd.

      • 1.1.1.2.1.1
       Jery says:

       Tomas nie je dosť čo dostávaš v rozprávke musíš aj tu rozdávať rozumy. Ty by si dal reklamu na ryby v hodnote povedzme za 30 000 € a rýb predáš ich za 10 000&€. Žeby dobročinnosť začala vládnuť svetu. To mi spôsobilo veľkú radosť, možno aj ŇAKA.

  • 1.2
   Snívajte s nami says:

   Sny, náčrty, obrázky, štúdie, to je na programe dňa. Nad štúdiami sa na fejsbúčiku dobre pohmkáva hmm hmmm.
   Vyzerá to na ďalší sen za státisíce, na ktorý príde rad možno o 20 rokov, možno aj nepríde. Sen je veľmi pekný.
   Dala by sa spočítať suma peňazí za posledné 4 roky, ktoré boli vynaložené na vypracovanie papierov na doteraz nezrealizované projekty? Nebolo dokonca vopred zrejmé, že niektoré štúdie budú s najväčšou pravdepodobnosťou nerealizovateľné (kruhové mólo v kamenáči, prekrytie chodníkov v parku J. Kráľa)?
   Možno by z tých peňazí mohla byť nová škôlka, alebo cesta, prípadne parkovací dom, alebo zrenovovaná Pracháreň, …. alebo tá baroková záhrada na Halenárskej,… Ozaj na tú barokovú záhradu už je vypracovaná štúdia?

 2. 2
  andersen says:

  Sú to len rozprávky pre stádo na FB.
  Kde by na to asi zobrali peniaze ?
  Začínajú s klamaním plebsu podobne ako Smer.

  • 2.1
   Miso says:

   Ako sry ale si slepy? Aspon si precitaj clanok na ktory reagujes. Citujem z clanku: “…plánuje mesto hradiť prioritne s podporou externých finančných zdrojov, napríklad z európskych fondov.”
   Apropo, kazde mesto na SR je zufalo finance podhodnotene a ma extremny modernizacny dlh, takze peniaze nie su nic, ledva na udrzbu…

   • 2.1.1
    andersen says:

    No sám to potvrdzuješ – nemajú love. Iba blúznia.
    Správna informácia má byť – nemáme na to … ale chceli by sme … keď budeme mať potom dáme spraviť PD.
    Oni chcú najprv vyhodiť peniaze na projekty a potom možno budú fondy – ale žiaľ nebudú. Vyhovoria že nedostali fondy ale projekt už zaplatia z mestského.
    Je to podvod. Klamú tak ako politické strany.

   • 2.1.2
    Mat says:

    Podľa novodobo nastupujúcim komunálnym politikom je však chyba v ich predchodcoch že nezabezpečili rozvoj mesta aj keď nebolo z čoho. Tá krátkodobosť pamäte je zarážajúca.Politické hrádky sú ako zábavný program. Smer v dvojročnom predstihu nasadí vyrovnaný rozpočet a vy potom sa trápte, veď pravica presadzuje šetrné hospodárenie. Pravica diletantským spôsobom položila vlastnú vládu p.Radičovej, za tú chybu bude platiť ešte veľa rokov.

  • 2.2
   1105 says:

   Andersen ty vieš písať rozprávky, najviac ti vyšla tá o,, Cisárových nových šatách, ,čo sa týka Trnavy

  • 2.3
   Larab says:

   Na revitalizáciu toku Parnej sú vyčlenené peniaze v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre TTSK. Realizovať by to mala Trnava a dotknuté obce.

   Je teda možné, že toto sa má realizovať v rámci tohto projektu z IROP eurofondov. Potom by financie nemuseli byť problém, skôr čas, keďže IROP projekty sa musia dokončiť do roku 2022.

 3. 3
  tunel says:

  Máme tu prvý nekompetentný blud, neodbornosť, klamstvo zo strany hipsterského politbyra. Oprášili projekt – blud ?? z roku 2013 z dielne KDH Smer keď ešte hipster nebol na scéne a vyhlasujú ho za svoj. A to že je Danko plagiátor !
  Preklasifikovať ornú pôdu v prvom stupni ochrany totiž nie je možné.
  Je to iba potrava pre tých čo žerú seno.
  Peniaze za PD sú týmto vlastne vyhodené z okna lebo súhlas určite nedostanú.
  Výsledok = – 192.000 eur v neprospech rozpočtu mesta. PD do šuflíka.
  Začiatok tunelovania ??

  • 3.1
   tictac says:

   Myslíš dobu hlbokého temna, keď kdh a smer v pohode v Trnave rozkrádali čo sa dalo, vytunelovali čo sa dalo a rozdávali za úplatky komu sa dalo?

   • 3.1.1
    Amater says:

    Úvodom chcem zdôrazniť že nie som volič Smeru. Za účasti 18 poslancov Smeru v MZ sa toho formou úplatkov a tunelovania udialo paradoxne najmenej, aj keď ja tu kauza neoprávnenej finančnej pomoci. Po skrachovaní rokovania so Švajčiarskou firmou o rekonštrukcii futbalového štadióna, mesto muselo zachraňovať čo sa dalo a v období rokov 2008 až 2010 investovalo do štadióna 3,75 milióna eur, aby štadion spĺňal požiadavky SFZ pre I. futbalovú ligu. Keby sa zvolila iná forma, tak na DPH by mesto ušetrilo 754 tisíc eur. pri novej forme rekonštrukcie futbalového štadióna v sume 27 miliona eur sa ušetrilo 5,4 milióna eur na DPH. Keď niekto začne znovu kolotoč čo sa zaplatilo a čo kto dostal zadarmo musí zobrať do úvahy aj lávku cez Hlbokú pri anfiku. Po výsadbe zelene pri lávke pri poliklinike môže sa realizovať projekt na lávke pri anfiku, potom sa snáď vášne vytratia.

    • 3.1.1.1
     Broovciam says:

     Po prvom zvoleni vášmu “ nezávislému “ vodcovi “ ktosi zaplatil adity na tu skorumpovanú bandu, ako čítam.
     Mohol by pán najnezávislejší konečne aj predložiť závery tých auditov, aby dokázal to kradnutie a ničnerobenie ? Alebo iba ohovárate a šírite klamlivé správy.
     Byť predošlým vedením, podám na koziu briadku podnet za ohováranie .
     Zaplatí primátor škody mestu za prehratý súd zo svojho ? Podával na súd za seba, že.
     Som zvedavý na prácu nezávislých novinárov, ako pôjdu po tejto kauze.
     Zosobniť finančne prosím vodcovi , čo napáchal.

     • 3.1.1.1.1
      Ano says:

      Najnezávistlejšia novinárka zo skupiny ,N, ie v Trnave Mgr. Lenka Štepáneková, a najspravodlivejľia členka odborného týmu vykonávajúca personálny audit je p. Beblavá, to ako by ten audit pre MÚ Trnava vykonával poslanec Pekarčík. Ostatné audity aj keď boli vyhotovené sa nepoužili lebo N E V Y H O V O V A L I !!!!!!!!!!

 4. 4
  Vyhodené peniaze? says:

  Nemohli by ste už láskavo skončiť s tými projektovými štúdiami a dokumentáciami? Aj tak tie štúdie končia v šuflíkoch.
  Začnite už konečne robiť niečo normálne, napríklad realizovať tie štúdie, ktoré pcháte do šuflíkov už 4 roky. Už tam máte štúdií na 10 rokov. Niektoré už budú neaktuálne.

 5. 5
  Maxo says:

  A na VÚC to fičí tiež vo veľkom, budú si rozumieť…
  …len kto to všetko zaplatí?
  file:///C:/Users/RED/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0P6U2WB7/122018osap-1.pdf

  a takých zmlúv je tam viac..

 6. 6
  lolo says:

  A zase je tam ten hipster! Fnuk, fnuk! A oni nieco robia! Fnuk, fnuk! Najlepsie by bolo, keby nic nerobili! Ano! Keby sli prec a prisiel tam nejaky sikovny KDHak alebo smerak!

 7. 7
  cyklohypster says:

  Ihneď po zverejnení tejto informácie sa začali zhromažďovať hypstery na žltých bicykloch pri Medziháji. Bolo ich poznať podľa kozích brád a mobilov.
  Čakali na povel a kukali na biotopy ale jeden sedlák z Ružindola im vysvetlil že sú to len klapince z družstva . Temu nerozumeli lebo nefungovala wifina.
  Boli sklamaní lebo vocca im sľubil ekostabilizujúce ‚zelené pľúca‘, mimoriadne dôležité v podmienkach odlesnenej monokultúrnej Trnavskej tabule.
  Vypadá to ale že budú mať iba trt ako obvykle.

 8. 8
  Svetlý zajtrajšok says:

  Veľmi pekný úmysel….
  Kedysi dávno, keď som čítal článok o malokarpatskej vinohradníckej cyklotrase, v mysli som sa už po nej viezol, v úplnom bezvetrí svietilo slniečko, v prednom košíku boli čerstvé strapce hrozna a v zadnom košíku boli fľašky s názvom Modrý Portugal😂.
  Pri iných článkoch v očakávaní svetlých zajtrajškov som v mysli bol regenerovať na kruhovom móle na Hornom rybníku v kamenáči, prípadne som osviežený a plný síl cyklochodníkom odchádzal z nového areálu Štrky pozdĺž toku Trnávky. Atmosféra bola tak silno biotopická, že v Trnávke hmýriace sa rybičky vyskakovali nad hladinu ako delfíny v Jadrane za turistickými loďami.
  🤔😀
  Odporúčam pozvať Rosamunde Piltcherovú, ukázali by sme jej zopár štúdií, mohla by na ich podklade napísať sladký román.

  • 8.1
   ABC says:

   Budovateľom cyklochodnikov. Do kamenáča , sa už dostaneme cez Staničák, až k zadnému rybniku, potom popri Parnej zabočiť do ľava pri zadnom oplotení golfového areálu sa cez most dostaneme na Kočiské a tam už sú k dispozícii spevnené cesty smer Cífer, aj Zvončin a odtiaľ sa dá ísť ktorýmkoľvek smerom. Zhrnuté a podčiarknuté, dohodnúť sa s majiteľmi spomenutých ciest, spraviť údržbu, vyznačiť a môže sa jazdiť bezpečne a vychutnávať si lúče slnka. Keď sa dala do kopy tá organizovaná skupina. Nemusia volať ani Piltcherovú, rozžiarené oči spokojných ovečiek dajú jasnú odpoveď, len či na tom aj sa dá zarobiť ie otázne. Takže zrejme nerealizovateľné.

  • 8.2
   Román says:

   Pointou sladkého románu by bol ako vždy príbeh lásky so šťastným koncom.
   Zápletka by sa pri zlom počasí začala dramaticky odohrávať v dubovo-cerovom lese v Medziháji a pokračovala by depresívnou prechádzkou po kruhovom móle v kamenáči.
   Mraky na oblohe by následne začali rednúť. Krásna blondínka by zo záhradky v kamenáči zobrala mrkvu a petržlen s dlhou vňaťou a viezla by to všetko v prednom košíku bicykla do svojho idylického domčeka prilepeného k hradobnému múru.
   Počas jazdy by už svietilo jasné slniečko, blondínke na bicykli by viali vlasy, aj sukňu by jej občas vetrík nadvihol. Všetko by sa samozrejme dialo na cyklochodníkoch. Na jednej z mnohých križovatiek cyklociest by blondínke vypadla z košíka jedna biomrkvička. V tom okamihu by situáciu zachraňoval náhodný okolosavezúci vyšportovaný cyklista s upravenou briadkou. Preskočila by iskrička. Rozhovor by pokračoval v kaviarničke pod mestskou vežou.
   Ďalšie romantické stretnutia by boli v Staničnom parku s prekrytými chodníkmi a v pozadí s cyklovežou, v modernom Ružovom parku, na rozkvitnutej Agátke, na lavičkách zrenovovaného Zeleného kríčka, pri zelenej stene lávky na Družbu. V idylickom prostredí Štrkov na loďke pri mesiačiku by sa plameň lásky naplno rozhorel.
   Budíček!!!!

   Len či tie štúdie nie sú príliš drahými podkladmi k románom.

   • 8.2.1
    K románu says:

    Ak by boli nejaké štúdie na cesty a obchvat mesta, dej románu by mohol nabrať aj výrazný sci-fi nádych. Hlavné postavy by na odpočívadle pri obchvate presadili z bicyklov do nablýskaného kabrioletu a prevážali by sa okolím kráľovského mesta, obdivujúc pokosené trávniky, pozametané križovatky a mestské parky zbavené jesenného lístia. Žiaci hrabajúci lístie by im “radostne” mávali.
    Keďže nie sú čerstvé štúdie na tie cesty, tak by to bolo skutočne sci-fi a nebolo by to kóšer.

  • 8.3
   uber says:

   A potom prišla realita a Mad Max šialený Uhlák prišiel s harvestorom a vymlátil Staničák, Rúžák a Zelený kríček. Stádo jasá vocca je cooool je ubermensch.
   Nadčlovek je človek, ktorý sa stal dokonalým zo svojho vitálneho pôvodu a nie tým, že ho vychovali iní alebo že sa vychoval sám.

  • 8.4
   Strky says:

   Na revitalizaciu Strkov uz je podpisana zmluva takze na jar sa moze zacat, molo sa zacne robit ked schvalia vyzvu a spravi sa verejne obstaravanie.

   • 8.4.1
    Román says:

    Takže to môžeme chápať tak, že kým R. Piltcherová dokončí sladký román s búrlivým vyvrcholením na lodičke na Štrkoch, prostredie bude práve dokončené?

   • 8.4.2
    Zmluva says:

    Zmluva 515/2017 bolo čo, bluf?

   • 8.4.3
    Román 2. diel says:

    Podľa hlásenia od pána “Strky” by sa v lokalite Štrky už malo intenzívne makať. Možno už aj vodu napúšťajú a chcú všetkých prekvapiť. Neprajníkom cvaknú zuby naprázdno 😬.
    Možno už bolo aj nejaké to vyvrcholenie na lodičke pri mesiačiku 🌒. A je po mesiačikoch.

 9. 9
  Historik says:

  Mesto TT vlastnilo v roku 1933 tri majere, ktoré dávalo do árendy / prenájmu / :
  – Mníšske 533 katastrálných jutár
  – Kočišské 517 katastrálných jutár
  – Medziháj 869 katastrálných jutár
  Do árendy ich dávalo veľkostatkárom, TT ich mala v tom čase celkom 23 / Belko, Daubek, Fried, Fuchs, Deutelbaum, Parák, Gross…. /.
  – na daných majeroch sa pestovala pšenica, jačmeň, kukurica, cukrová repa, tieto plodiny boli v kraji najrentabilnejšie a prinášali veľké zisky . Výnosný bol aj chov dobytka a ošípaných.
  No a my na úrodnej pôde urobme cyklotrasy, zatiaľ čo naši predkovia nielenže boli zásobarňou potravín pre mesto a kraj, ale ešte mesto TT na tom zárabalo a malo zisky.

  • 9.1
   Robert Fico says:

   Mas pravdu! Navrat ku korenom! Ziadne auta, kone treba. Ziadne fabriky na urodnej pode, pestovat treba ovos. Ziadne sedenie po kancloch, na polia kosit siat zat!

  • 9.2
   Robert Fico says:

   Diskutovat len do krcmy! Ako v 1933. Internety zakazat!

  • 9.3
   Nevec Gdo says:

   Suhlasim s tym ze Slovensko by malo byt sebestacnejsie co sa potravin a pestovania tyka.

   Je ale zaujimave ze ludia vedia co by mali robit ini. Ved skus sa dat na farmarcenie. Pred 100 rokmi bolo takto ochotnych ludi viac, dnes velka cast studuje humanitne tresky plesky a nema zaujem manualne pracovat.

   Cyklotrasy su fajn a urcite nezaberu tolko pody, aby sa nedalo farmarcit.

  • 9.4
   LTT says:

   No a teraz prišla naša chvíľ, zarábať budeme aj my meščania. Futbalové ihrisko je naša roľa, ideálne na výstavbu rodinných viliek pre nás meščanov. To bude bubáčikov. Fotbal si hrajte dze scete, patrí nám aj Slávia, štadión A. Malatinského, Lokotka, to zas né že by sme vám zakazovali športovat.

 10. 10
  mordor says:

  Presne historik analfabeti ničomu nerozumejú.
  Virtuálna realita je ich svet. O mrkve nič nevedia.
  Klamstvo je ich agenda.

 11. 11
  Tono says:

  Pozdrav pre vodcu najradšej počúvajúceho na meno ,, Peťo ,,. Už sme si takmer zvykli na tvoje ničnerobenie ale pozdravuje ťa ,, Ploskáčik pagaštanový ,,. Tá relácia v STV ako sa mesto Trnava prihlásilo k zdravému ekologickému ošetrovaniu pagaštanov je opäť napľutie do tváre tvojich voličov a občanom mesta . Tie deti čo pred kamerami hrabali lístie v promiške si musia pripadať ako komparz v natáčaní Potemkinovej dediony. Tak ako vždy si dal dve v jednom , aj si oklamal redaktorov STV a aj deti čo im robili komparz. Čo tam deti pohrabali bolo jediné hrabanie v I. promiške. Ver tých 70 metrov pohrabaných v promiške nestačí na tak zdatného bojovníka ako je ploskáčik pagaštanový.

  • 11.1
   Jan says:

   72 ks stromov v promenádach zúfalo prosí o pomoc v boji proti ploskáčikovi pagaštanovému. Sme v zúboženom stave, lístie suché, sčasti na zemi. sčasti na stromoch. Návod v ošetrovaní gaštanov Peťo dokonale pozná, keďže nepomohol ekologický, treba postupovať nasledovne. Dokonale vyhrabať promenády od všetkého lístia a odviesť a vzhľadom k silnému napadnutiu spáliť na smetisku, prípadne vysypať do pripravenej jamy a posypať nehaseným vápnom v jednotlivých vrstvách. Skoro na jar vykonať zimný postrek a v čase keď sa bude aktivovať ploskáčik pagaštanový postriekať pesticídmi. V tomto prípade ti eko aktivisti odpustia, keď si to dostal do tohto havárijného stavu.

 12. 12
  lykožrút says:

  Koľko stromov ide tento stromokaz horší ako lykožrút vyrúbať v Ružáku na Zelenom kríčku a v Staničáku ?
  Zeleno bradý lykožrút hipsterský – vyskytuje sa hlavne v kráľovskom meste Naď Sombať, ktoré vzniklo pre 4 rokmi. Veľmi rýchlo sa rozmnožil. Nemá krídla tak sa pohybuje na bicykloch. Patrí do podčeľade – Trúd – nič nerobí. Na rozdiel od včelieho trúda ani nerozmnožuje. Berie za to 5.400 éčiek.

 13. 13
  Timur says:

  Keď si naštudujeme ako treba bojovať proti ploskáčikovy pagaštanovému je vyhrabanie lístia toto lístie zakopať do jamy a posýpame vápnom a prekryjeme aspom 10 cm zeminou , aby sa larvy ktoré sú nakladené na listoch nedostali von.Tento hmyz sa v našom regióne rozmnožuje v dôsledku klimatických zmien a v našich podmienkach sa rozmnožuje 2 krát v sezóne. Môže sa likvidovať aj postrekmi , čoho sa primátor vzdal. a zaviazal sa verejne postupovať ekologicky v boji tomuto hmyzu. My sme si zvykli že sľúbiť nie je dať. Navhujem aby primátorovi sa zvýšil plat o 5 € a to bude na čele vo výške platu medzi primátormi na Slovensku. Broko – Ničiteľ koľko gaštanov bude musieť uschnúť , aby si začal konať. Č ti to dať k náhrade a pokutu zosobniť.

 14. 14
  propaganda says:

  A JEDEEEEEEEEEM
  https://www.facebook.com/brockatt/photos/a.1502729359939962/2239863592893198/?type=3&theater
  O zdieľané elektrobicykle je záujem, do systému sa prihlásilo za týždeň AŽ 150 Trnavčanov :):):):)
  150 zo 65.000 obyvateľov ? To je 0,0023% obyvateľov.
  Má to úžasný dopad na chod mesta.
  Treba to stádu odprezontovať ako OBROVSKÝ ÚSPECH A OBROVSKÝ ZÁUJEM !!
  Toto je agenda diletanta a manipulátora !
  Ranné a poobedné zápchy, Južný obchvat, MHD, parkovanie čo zaujíma všetkých 65.000 obyvateľov sa nerieši – ani nepohol prstom.
  FB Stádo to žere tupci lajkuju.

 15. 15
  Parva Roma says:

  Omyl, už ich je 200 = 0,3%

  https://trnava.dnes24.sk/moderny-system-dopravy-v-trnave-o-elektrobicykle-je-velky-zaujem-324263
  Veľký záujem? Asi to bude pravda, keď skoro nikdy nenájdem bicko, keď ho potrebujem :(
  V Modranke ešte nebolo ani jedno.

 16. 16
 17. 17
  Sprava says:

  To je ina lokalita

 18. 18
  Martin says:

  Trnava je ozaj kapitola sama o sebe. Začnem v novodobej histórii s príchodom významného investora PSA, kedy mala KDH na čele mesta využiť podporu štátu a vybudovať zásadne 4-prúdový severný obchvat, samozrejme , že to nevyužila a horko-ťažko vybavila len dedinský 2-prúd a ešte s Počiatkom slávnostne strihali slávnostne pásky, veď Trnava môže byť rada, že sa jej aspoň niečo ušlo, potom prišiel na rad projekt opäť 2-prúdového južného obchvatu s neskorším rozšírením až na 4-pruhy a pán najvyšší po príchode od min. dopravy Eršeka len verejne skonštatoval, že TT musí vraj počkať, lebo aj iné mestá potrebujú a TT má vraj toho dosť, no neviem si predstaviť napr. primátora NR, PO ,ktorí si budujú len 4-prúdové cesty a pozerajú sa hlavne na investície vo svojich mestách, aby sa znížili k takýmto výrokom.

 19. 19
  pesticíd says:

  jedná sa o “zónu bez pesticídov” čo bola vyhlásená v mestských parkoch a použitie postrekov ani hnojív nie je možné
  https://www.zonybezpesticidov.sk/o-projekte/
  …a ako sa píše na stránke občianskeho združenia, za použitie pesticídov nám môže byť odobraná nálepka :)

  ČO CHAREKTERIZUJU ZÓNY BEZ PESTICÍDOV
  Zóny bez pesticídov musia byť označené piktogramom, ktorý udeľuje občianske združenie Zóny bez pesticídov. Umiestením tohto piktogramu mestá a verejnoprávne zriadenia informujú, že participujú na projekte Zóny bez pesticídov. Mesto a verejnoprávne zriadenia sa ďalej zaväzujú, že zabezpečia dodržanie všetkých vyššie spomenutých podmienok pre zapojenie sa do projektu.

  Založením Zón bez pesticídov sa mestá alebo inštitúcie zmluvne zaväzujú k upusteniu od využívania chemických postrekov (pesticídov) a umelých hnojív na pozemkoch, ktoré obhospodarujú vo vopred dohodnutej a na mape označenej oblasti, ktorá môže niesť pomenovanie: „Zóna bez pesticídov“. Mapy s presným označením zón bez pesticídov musia byť zverejnené na príslušnej webovej stránke mesta alebo verejnoprávneho zriadenia s jednoznačným vysvetlením samotného projektu. Zóny bez pesticídov môžu byť označené tiež piktogramom, ktorý udeľuje občianske združenie Zóny bez pesticídov. Umiestením tohto piktogramu mestá alebo inštitúcie informujú, že participujú na projekte Zóny bez pesticídov. Participanti projektu sa podpísaním zmluvy zaväzujú k dodržiavaniu podmienok, o ktorých boli oboznámení a sú predmetom zmluvy. O.Z Zóny bez pesticídov má právo kontroly dodržiavania požadovaných podmienok participujúcich subjektov. V prípade porušenia podmienok projektu bude subjekt vyradený z projektu a bude mu odobraté právo používať piktogram Zóny bez pesticídov.

  • 19.1
   dopyt says:

   Konečným cieľom je mať neodobratú nálepku alebo zachovanie a záchrana stromu?

  • 19.2
   Jan says:

   To je v poriadku čo tu píšeš, tých stromov je skutočne 72 a recept na ich ošetrenie je známi. To tu chce niekto občanov presvedčiť že nie je riešenia a stromy necháme chradnúť až v priebehu 5 – 6 rokov uschnú a bude z nich palivové drevo. Na jednej strane snaha o ekologické chovanie a na druhej strane snaha o vybudovanie spaľovne, čo je druhé najhoršie riešenie v nakladaní s odpadmi. Samozrejme je pracnejšie a aj drachšie ekologické riešenie v jednotlivých prípadoch, avšak tá cesta musí byť jedna a stabilná a nie raz tak potom tak ,ako komu vyhovuje.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.