reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Obyvatelia v centre sa sťažujú na hlučné akcie na Zelenom kríčku. Nápravu sľubuje mesto aj prevádzkovateľ

Obyvatelia centra Trnavy adresovali poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Trnava list, v ktorom žiadajú riešenie problematiky s nadmerným hlukom, ktorý sa často dlho do noci šíri z prevádzky podniku Garden Pub na Zelenom kríčku. Mestskí poslanci obdržali list aj petičný hárok s podpismi obyvateľov, ktorí žiadajú mesto o prijatie prísnejších opatrení na ochranu pred hlukom, o sprísnenie právnej úpravy a sankcií v rámci riadneho dodržiavania a kontroly dodržiavania nočného pokoja v meste Trnava.

Podpísaní obyvatelia centra mesta požadujú od poslancov aj striktnejšiu právnu úpravu a kontrolu prevádzkovej doby prevádzok, kde dochádza k reprodukcii hudby na úrovni prijatia Všeobecne záväzného nariadenia, respektíve doplnkov k aktuálne platným nariadeniam.

List obyvateľov Trnavy poslancom MZ

„Vážení páni poslanci, dovoľujeme si Vás osloviť s akútnym problémom, ktorý sužuje našu časť mesta už niekoľko mesiacov. Ide o konkrétnu prevádzku – pohostinské zariadenie pod názvom Garden Pub, ktoré sídli na Štefánikovej ulici č.24. Zariadenie má v predmete činnosti, medzi inými, uvedenú pohostinskú činnosť a organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Zrejme pod týmto pomenovaním sa skrýva aj činnosť, ktorú v skutočnosti páni Vladimír Novák zo Smoleníc a Ľubomír Kyselica z Boleráza (GARDEN, s.r.o. so sídlom Boleráz 102) produkujú v Trnave v priestoroch záhrady na Zelenom kríčku.

Títo páni začali svoju kultúrnu činnosť v centre mesta Trnava dňa 12.05.2017 a to tzv. Majálesom, čo bola v skutočnosti hra hudobných skupín na živo. Po skončení koncertu nasledovala do ranných hodín diskotéka. Zdôrazňujeme, že toto všetko sa odohrávalo v nekrytom, otvorenom priestranstve podniku (pubu), ktorý má GARDEN, s.r.o. zrejme v prenájme. Na exteriérové prevádzky s hudobnou produkciou myslelo aj príslušné VZN mesta Trnava, ktoré umožňuje takúto produkciu v tejto lokalite len do 24.00 hod.“


Ilustračné foto

Zdroj foto: FB Zelený kríček

„Keďže Garden Pub svojou činnosťou porušoval, resp. zneužíval platné VZN a to tým, že tzv. kultúrne a spoločenské akcie realizoval až do štvrtej hodiny rannej (!!!), bola požiadaná mestská polícia o pomoc pri vykonaní nápravy. Stála služba mestskej polície však oznamovateľa upozornila na skutočnosť, že v tomto prípade nemôže konať, pretože hudobná produkcia je údajne povolená a koná sa so súhlasom Mesta Trnava. Dávame do pozornosti, že prevádzka Garden Pub na Štefánikovej 24 sa nachádza v obytnej zóne a bezprostredne susedí s ulicou Františkánska, Rybníkova, Horné Bašty a Zelený kríčok.

Po skončení kultúrnej akcie, už štandardne, nasleduje rev a výkriky kultúrne „ukojených“ návštevníkov diskotéky do rannej Trnavy. K tomu návštevníci podnikov pridajú zvratky a výlučky moču pri protiľahlých budovách (ČSOB, Apollo) alebo v blízkych zákutiach, ako napríklad pred historickou nehnuteľnosťou Ing. arch. Dóku. Udieranie do dverí a okien na domoch, vytrhaná výsadba, posunuté kvetináče na ulici Horné Bašty, vyhádzané smetné koše, rozbité fľaše, sú už len sprievodné prejavy kultúry návštevníkov podniku.

Nakoľko sa stala situácia v tejto lokalite neúnosná, boli kontaktovaní niekoľkí poslanci mestského zastupiteľstva so žiadosťou o pomoc. Po debate s obyvateľmi a vlastníkmi nehnuteľností v tejto časti mesta sme dospeli k názoru, že ide o komplexný problém, ktorý sa netýka len prevádzky Garden Pubu, ale aj ďalších prevádzok, ako je napríklad Relax. Táto prevádzka zaťažuje hudobnou produkciou celoročne 2x v týždni obyvateľov Rybníkovej ulice. Svoju nespokojnosť so stavom, vyjadrili Žiadosťou o pomoc zo dňa 25.04.2016, adresovanú primátorovi Mesta Trnava JUDr. Petrovi Bročkovi LL.M. a doručenú Mestu Trnava dňa 26.04.2016. K dnešnému dňu na sťažnosť a žiadosť zároveň nedostali žiadnu odpoveď. Písomnosť je zverejnená na stránkach Odkaz pre starostu.

V rámci informácií a pomoci, ktorú nám niektorí poslanci boli ochotní poskytnúť, sa potvrdzuje skutočnosť, že akcie Garden Pubu, ktoré z nášho pohľadu porušujú všetky zásady normálneho spolunažívania, nočného pokoja, čistoty mesta, kultúry a udržateľnosti životného prostredia, majú byť odsúhlasené Mestom Trnava! Toto sa deje i napriek prísľubu poslanca Mestského zastupiteľstva, že podobný problém sa už nezopakuje. Problém s Garden Pubom a jeho produkciou pretrváva však do dnešného dňa, dokonca agresívnejším prejavom, ako na začiatku. Následky akcie Garden Pubu zo dňa 11.08.- 12.08.2017 je možné vidieť na týchto stránkach.

Počas tejto akcie zrejme došlo k porušeniu viacerých predpisov, ktoré sa na prevádzku tohto charakteru viažu. Ako sa vyjadril samotný prevádzkár Garden Pubu poslancovi Mestského zastupiteľstva, túto akciu ‚nezvládli‘.“


Ilustračné foto

Zdroj foto: FB Zelený kríček

„V tejto súvislosti považujeme za dôležité poukázať na nasledujúci problém (proces), ktorý sa deje takmer pravidelne vo víkendových dňoch v centre Trnavy – v piatok a sobotu adolescenti (často krát ide o maloletých) vykúpia v hypermarketoch najlacnejší alkohol, ktorí konzumujú (napríklad) v promenáde za mestskými hradbami.

V stave opojenia a s vedomím, že v Trnave existuje podnik (-ky), ktorý im umožní prežiť bez ujmy do ranných hodín, tieto húfne navštevujú. Tu sa mládež zabáva do ranných hodín na úkor obyvateľov mesta. Hudba je v tomto prípade je len kulisa, ktorá má zákazníkov prilákať na oveľa ‚zaujímavejší‘ produkt a tým je alkohol. Vo veľkej miere ide o mladých ľudí, ktorí prichádzajú do stredu nášho mesta zo satelitných sídlisk a okolitých obcí, často krát už sú v stave podnapilom, a disponujú minimálnou hotovosťou.

Kto vie, ako by sa vysporiadali starostovia obce Boleráz a Smolenice s takouto pseudo ‚kultúrou‘ a ako by postupovali voči takýmto prevádzkam a či by boli ochotné trpieť činnosť, ktorá smeruje proti obyvateľom ich obcí. Nemáme vedomosť o tom, že by Mesto Trnava zaujalo k danej problematike akýkoľvek postoj.

Domnievame sa, že je na škodu Mesta Trnava, že i napriek čiastočnej angažovanosti niektorých poslancov, neregistrujeme žiadnu výraznú snahu predmetný problém riešiť. K dnešnému dňu nevieme, aké „krytie“ má prevádzka Garden Pub, ako je možné, že jej niekto umožňuje permanentne porušovať alebo zneužívať VZN, devastovať majetok mesta a súkromných vlastníkov, narúšať nočný pokoj, šíriť ne-kultúru v Trnave, ničiť životné prostredie. Pýtame sa, komu na prospech toto všetko slúži?

Keďže táto problematika sa nedotýka len jedného pohostinského zariadenia a jeho činnosti, je aj o kultúre mesta a jeho obyvateľov, o životnom prostredí, o schopnosti dodržiavať právne normy mesta, zachovať a chrániť majetok obyvateľov mesta, žiadame týmto poslancov Mestského zastupiteľstva o pomoc.

Pokiaľ sa ani poslancom nepodarí podchytiť tento problém v súčasnom štádiu, môže čoskoro prerásť do problému spoločenského a sociálneho a to v ďaleko väčších, negatívnych rozmeroch.

Na margo arogancie Garden Pubu Vám odporúčame pozrieť si ich stránky, na ktorých pozývajú na verejné akcie, v troch dňoch po sebe nasledujúcich 07.08. až 09.09.2017, kde je hudobná produkcia ohlásená až do 07.00 hodiny rannej!!!“

S úctou dolu podpísaní obyvatelia mesta Trnava.

Téma bola nastolená aj na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Prítomný bol aj zástupca podniku Garden Pub Vladimír Novák, ktorý okrem iného uviedol, že „chceme nájsť kompromis medzi obyvateľmi a našou prevádzkou. Samozrejme, uvedomujeme si niektoré problémy, ktoré boli spôsobené hudobnou produkciou,“ priznal.

Otvorený list poslancom považuje Garden Pub za účelový a plný poloprávd a domnienok.

„Z týchto podpísaných občanov za nami nebol zastavený nikto. My s mojím partnerom a kolegom sme otvorení akejkoľvek diskusii, aby sme nastavili pravidlá a kompromis prijateľný pre návštevníkov aj obyvateľov,“ povedal na úvod.

Ako nepravdivé tvrdenia označil predaj alkoholu ľuďom mladším ako 18 rokov, táto skupina nie je podľa jeho slov ani cieľovou pre tento podnik.

„Pravidlá sme nastavili tak, aby tam adolescenti nechodievali,“ poznamenal.

„V liste je mnoho mnoho tvrdení, ktoré by som označil za ohováranie. Niektoré akcie boli u nás organizované externými organizátormi. Napríklad aj 11. 8. – prekvapilo nás, akí ľudia k nám prišli na túto akciu, rozhodne sa nám to nepáčilo a takéto akcie sa rozhodne u nás viac nezopakujú. Prišli sem mladiství, dovnútra sme ich nevpustili, ale v okolí narobili neporiadok. My nevieme ako skontrolovať 200 ľudí na ulici a zabaviť im alkohol, ktorý si niekde kúpili a priniesli. Samozrejme, mrzia nás následky, ktoré spôsobili, ale nie je to v našej kompetencii riešiť,“ vyjadril sa.

Garden Pub funguje v tomto móde o 1. apríla 2017, preto podľa slov zástupcu prevádzkovateľa nefunguje dokonale a určite sa stali aj chyby, na základe ktorých sa chcú poučiť.

Máme reálny záujem prevádzku, ktorá má 120-ročnú históriu prevádzkovať, zveľaďovať, investovať, posúvať ďalej. Chápem pohnútky a znepokojenie susediacich obyvateľov, nebránime sa diskusii s nimi,“ dodal V. Novák.

Primátor Peter Bročka poznamenal, že podnik dostal viacero výnimiek z VZN o predĺžení otváracích hodín.

„Výnimky podpisujem ja sám, mnohé podniky ju dostali. Pokiaľ ide o Garden Pub, mali sme stretnutie, hovorili sme o jednej akcii, ktorá bola neadekvátna. Prevádzkovateľ prisľúbil nápravu. Môj pohľad je taký, že počas letných mesiacov sa snažím nechať čo najviac možností pre tých, ktorí majú záujem , aby sa nejaké akcie v Trnave konali. Chápem, že to pre obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti nemusí byť príjemné. Cieľ je, aby mesto žilo, ale keď sa začnú objavovať problémy, musíme im zamedziť. O petícii som počul zatiaľ okrajovo, stretnem sa s obyvateľmi a vypočujem si ich. Myslím si, že pristúpime k redukcii produkcie v Garden Pube,“ povedal na zastupiteľstve Bročka.

Ako poznamenal poslanec Pavol Nižnánsky, najväčším problémom prevádzky je skutočnosť, že akcie sa konajú pod holým nebom, z toho dôvodu sa hluk šíri silnejšie.

„Verím, že sa nám spoločne podarí nájsť kompromis, aby boli spokojné obidve strany,“ poznamenal.

Poslanec Martin Královič navrhol, aby mesto zverejňovalo udelené výnimky na webovej stránke. „Malo by to viacero praktických výhod. Možno by sme napríklad redukovali istý počet telefonátov na mestskú políciu, prípadne, ak by informácia o výnimke nebola a z okolia sa šíril hluk, ľudia vedia, že nie je povolená nijaká akcia a volajú políciu oprávnene. Dalo by sa aj spätne dohľadať, kto koľko výnimiek dostáva, čo by bolo transparentné. A napokon, ak vidím, že prevádzka v susedstve bude mať akciu v nočných hodinách, môžem sa pripraviť alebo odísť v najhoršom prípade na víkend z mesta.“

Poslanec Jozef Pobiecký vyslovil názor, že ak prevádzka nespĺňa normy a vyhlášky vedúce k zamedzeniu rušeniu nočného pokoja, nerieši ani technické opatrenia týmto smerom, mesto by si malo uvedomiť, že udeľovať výnimky z VZN v takýchto prípadoch nie je vhodné.

Vtedy by mala prevádzka fungovať povedzme do polnoci, nie do druhej alebo štvrtej do rána. Zbytočne sa budete hnevať na obyvateľov, ktorí tam bývajú, treba ich rešpektovať. Nie je možné, aby kvôli nočnej zábave ľudia pravidelne balili kufre a utekali na víkend z domu. Ide o vzájomnú toleranciu a toto by malo rešpektovať aj vedenie mesta pri udeľovaní výnimiek,“ skonštatoval.

„Som presvedčený, že naším spoločným cieľom je normálne spolunažívanie pri zabezpečení kultúrneho a spoločenského vyžitia. Je isté, že na kríčku bude nutné hľadať technické riešenia, aby sa spomenutým problémom zamedzilo,“ dodal primátor Bročka.

Ulož ako PDF
Napísal 14. septembra 2017 11:58. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Obyvatelia v centre sa sťažujú na hlučné akcie na Zelenom kríčku. Nápravu sľubuje mesto aj prevádzkovateľ”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.