reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

V Trnave je ohrozených bezdomovectvom 300 až 400 ľudí. Mesto vypracovalo stratégiu riešenia problematiky

Pracovná skupina pre spracovanie Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy predstavila víziu toho, akým spôsobom sa má Trnava postaviť v budúcnosti k problematike ľudí bez domova a osobám v ťažkých životných situáciách.

Pre potreby spracovania stratégie bola v marci 2017 vytvorená pracovná skupina zložená zo zamestnancov a volených zástupcov mesta, zástupcov neverejného poskytovateľa sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu pôsobiaceho v Trnave a zástupcu Trnavskej univerzity.

Spracovanie stratégie prebiehalo od marca do októbra 2017. Uskutočnilo sa prieskumné mapovanie súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb pre ľudí bez domova na území mesta a dotazníkové zisťovanie potrieb ľudí bez domova, v rámci ktorého sa podarilo získať informácie od 108 respondentov.

Stratégia popisuje aktuálnu situáciu v oblasti problematiky ľudí bez domova v Trnave a navrhuje priority a opatrenia, realizácia ktorých prispeje k skvalitneniu a rozšíreniu služieb pre túto cieľovú skupinu, ale aj k prevencii straty bývania.

Podľa aktuálneho prieskumu môže byť na území Trnavy ohrozených bezdomovectvom približne 300 až 400 ľudí.

Časť z nich prespáva vonku, niektorí v mestskej nocľahárni a časť žije v neistom bývaní u známych, rodiny, v ubytovni či v aute.

Ilustračné foto

„Zmapovanie existujúcich služieb pre ľudí bez domova v Trnave a výsledky dotazníkového prieskumu situácie a potrieb ľudí bez domova ukázali, že v meste Trnava neexistuje komplexný systém pomoci pre túto cieľovú skupinu, bez ktorého nie je možné reálne riešiť ich situáciu a problémy. Z tohto dôvodu ľudia bez domova stagnujú, ich situácia sa dlhodobo nemení a ich možnosti na vyriešenie problémov a zmenu sú veľmi obmedzené. Sociálne služby, ktoré v súčasnosti v meste fungujú, tvoria základ pomoci ľuďom bez domova a môžu byť odrazovým mostíkom. Je však potrebné ďalej ich rozvíjať, rozširovať ich kapacitu a súčasne etablovať v meste nové služby, ktoré budú nadväzovať na tie existujúce. Vzhľadom na komplexnosť problémov ľudí bez domova systém pomoci pre túto cieľovú skupinu pozostáva nielen zo sociálnych služieb, ale aj zo služieb v oblasti bývania, zamestnania a zdravotnej starostlivosti, ktoré na seba nadväzujú. Tým umožňujú aktiváciu klienta a jeho posun z ulice až po samostatné bývanie. V prípade, že niektorá zo služieb chýba, nemôže systém pomoci fungovať ako celok a úspešnosť riešenia situácie klienta je limitovaná,“ konštatuje sa spracovanom materiáli, ktorý pracovná skupina predložila poslancom mestského zastupiteľstva.

Mesto Trnava chce vytvoriť fungujúci systém pomoci ľuďom bez domova.

Pozornosť chcú zamerať na viaceré oblasti, najmä na sociálne služby pre ľudí bez domova, prístup k cenovo dostupnému bývaniu, pracovné začlenenie a ďalšie nástroje sociálneho začlenenia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a liečbu závislostí, starostlivosť o rodiny s deťmi, ktorým hrozí bezdomovectvo, ale aj na prevencia vzniku bezdomovectva či komunikáciu s verejnosťou a osvetu o problematike ľudí bez domova.

Stratégia obsahuje spolu 13 priorít a 28 opatrení. Implementácia jednotlivých opatrení je naplánovaná v horizonte rokov 2018 – 2020 s výhľadom do roku 2025.

Vzhľadom na náročnosť a zložitosť riešenia problémov, s ktorými zápasia ĽBD, sú opatrenia v rámci jednotlivých oblastí rozpracované v krátkodobom horizonte rokov 2018 až 2020, ako aj v strednodobom horizonte do roku 2025 a dlhodobom časovom horizonte do roku 2030.

Pracovná skupina upozorňuje, že opatrenia navrhnuté v tejto stratégii nedokážu vyriešiť problematiku ľudí bez domova v meste v plnom rozsahu.

„Môžu však významným spôsobom pomôcť riešiť situáciu skupine, ktorá je bez domova a dlhodobo zotrváva v nepriaznivej sociálnej situácii. Preventívne opatrenia zamerané na jednotlivcov a rodiny v kríze, ktorým strata bývania hrozí, majú potenciál zastaviť nárast bezdomovectva v Trnave. Úspešnosť realizácie stratégie bude závisieť najmä od dostatočných finančných prostriedkov, personálnych kapacít a aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, ako aj od aktívneho prístupu samotnej cieľovej skupiny,“ pripomínajú členovia pracovnej skupiny pre spracovanie Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy.

Vzhľadom na rôznorodosť skupiny ľudí bez domova, skryté bezdomovectvo, nestabilnú situáciu ľudí bývajúcich v neistých a neprimeraných podmienkach a časté presúvanie sa ĽBD z mesta do mesta je zmapovanie presného počtu osôb spadajúcich do primárnej a sekundárnej cieľovej skupiny na danom území problematické a v praxi takmer nemožné.

Pre potreby stratégie preto využívame viaceré zdroje údajov a štatistické dáta, z ktorých je možné určiť aspoň minimálny počet ľudí bez domova v Trnave:

Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny eviduje počet osôb, ktorým je počas kalendárneho roka poskytovaná sociálne služba v nocľahárni. V roku 2016 využilo službu v nocľahárni spolu 
80 osôb (z toho 61 mužov). Za 1. polrok 2017 službu využilo spolu 73 osôb (z toho 53 mužov), čo poukazuje na nárast dopytu o danú službu. Jeden klient pritom mohol využívať služby jednorazovo alebo viackrát.

Trnavská arcidiecézna charita eviduje k 31.08.2017 spolu 140 klientov (z toho je 110 je obyvateľov Trnavy), ktorí boli kontaktovaní v teréne počas streetworku od začatia fungovania tejto služby od septembra 2016.

V rámci dotazníkového zisťovania potrieb ľudí bez domova, ktoré realizovalo Mesto Trnava v období máj a jún 2017 bola získaná spätná väzba od 108 respondentov, ktorí spadajú do skupiny ľudí bez domova. 41 respondentov pritom uviedlo, že prespávajú vonku, 52 v nocľahárni a ostatní žijú v neistom bývaní (u známych, rodiny, v ubytovni, v aute a pod.).

Nízkoprahové denné centrum – Centrum pomoci človeku, ktoré prevádzkuje TTADCH, eviduje počet klientov, ktorí podpísali informovaný súhlas s pravidlami. Do 5. júla 2017 ich je spolu 395, pričom táto evidencia sa robí približne od roku 2014. Reálny počet osôb, ktoré aspoň 1-krát navštívili centrum alebo využili službu sociálnej poradne, materiálnu alebo potravinovú pomoc, pracovníci centra odhadujú na trojnásobný. Medzi klientov Centra pomoci človeku pritom patria nielen osoby bez domova, ale aj obyvatelia nachádzajúci sa v ťažkej životnej situácii a v neistom bývaní. Priemerný denný počet klientov je 40, pričom v zimných mesiacoch je návštevnosť centra vyššia (viac ako 50 klientov denne), ako v lete.

„Z dostupných dát je možné konštatovať, že predpokladaná početnosť primárnej cieľovej skupiny (t.j. ľudia žijúci na ulici a v nocľahárni) na území Trnavy bola v júli 2017 minimálne 108 osôb (t.j. počet ľudí zapojených do dotazníkového prieskumu). Prieskum pritom prebiehal prevažne v centre mesta. Nezachytil ľudí bez domova, ktorí sa zdržiavajú na sídliskách a v okrajových častiach Trnavy, o ktorých sú pracovníci streetworku informovaní. Na základe uvedeného preto predpokladáme, že reálny počet ľudí bez domova v Trnave je značne vyšší.
Na zistenie presnejšieho počtu ĽBD by bolo potrebné uskutočniť metodologicky vhodné sčítanie ľudí bez domova. Početnosť sekundárnej cieľovej skupiny (t.j. osoby bez bytu, žijúce v neistom, resp. neprimeranom bývaní, ktorým reálne hrozí bezdomovectvo) nie je možné zistiť, bez toho, aby títo ľudia kontaktovali Mesto Trnava, resp. inú organizáciu a aktívne požiadali o pomoc. Z počtu klientov nízkoprahového denného centrum (395 osôb) a počtu záujemcov o ubytovňu a sociálne bývanie za 1. polrok 2017 (93 záujemcov) môžeme dedukovať, že početnosť tejto skupiny je minimálne 300 – 400 jednotlivcov,“
uvádza sa v materiáli, ktorý spracovala pracovná skupina na Mestskom úrade v Trnave.

Ulož ako PDF
Napísal 18. decembra 2017 11:28. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V Trnave je ohrozených bezdomovectvom 300 až 400 ľudí. Mesto vypracovalo stratégiu riešenia problematiky”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.