reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Program posledného zasadnutia poslancov MZ mesta Trnava v roku 2020

Primátor Peter Bročka zvoláva 12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v utorok 8. decembra 2020 o 13.00 h v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice.

Poslanci prerokujú podľa zverejneného návrhu programu trinásť bodov, ďalších sedemnásť materiálov je navrhnutých do programu v bode Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z posledného tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bude vysielaný online na stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto

Návrh programu MZ mesta Trnava – 8. decembra 2020

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2021
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549 a VZN č. 553 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku na území mesta Trnava
2. Majetkové záležitosti
3.1 Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2030
4.1 Návrh na ukončenie členstva vo Francúzsko-Slovenskej obchodnej komory k 31. 12. 2020
4.2 Návrh na ukončenie členstva v Združení opevnených miest „WALLED TOWNS FIENDSHIP CIRCLE“ k 31. 12. 2020
5.1 Schválenie kultúrnej stratégie mesta Trnava
6.1 Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“
7.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 21. 10. 2020 do 24. 11. 2020
7.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2021
8.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 8.12.2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 15. 10. 2020 do 18. 11. 2020

9. R ô z n e
10. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
11. Rekapitulácia uznesení

Z á v e r

Príloha k bodu programu č. 2 – Majetkové záležitosti

2.1 Úprava výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte Priemyselný park
2.2 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie skriniek v rámci výstavby optickej siete na Ulici Jána Hajdóczyho (Slovak Telekom, a. s.)
2.3 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie ďakovnej tabule na Univerzitnom námestí v Trnave KAMPANILA, o. z.)
2.4 Súhlas s úpravami kanalizačnej prečerpávacej stanice v Modranke (Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.)
2.5 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie loggií na bytovom dome A. Kubinu č. 6936/15 v Trnave (Domová správa, s. r. o.)
2.6 Kúpa pozemku na Ulici Nitrianska od Ministerstva hospodárstva SR
2.7 Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka Zelenečská – Hraničná a na rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho
2.8 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 6. 10. 2020
2.9 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Hlavnej 1 v Trnave (Marelli Global Business Services Europe s. r. o.)
2.10 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu City Arena Trnava – Objekt „C“ – City Arena, a. s.
2.11 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava – Pri Kalvárii, UO02855, 2022“ (SPP – distribúcia, a. s.)
2.12 Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava a zriadenie vecného bremena na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 1, Trnava“ (STEFE Trnava, s. r. o.)
2.13 Výpožička nehnuteľností v areáli cintorína na Ulici Terézie Vansovej v Trnave (Mesto Trnava – Rímskokatolícka cirkev-farnosť Trnava – sv. Mikuláša)
2.14 Súhlas s použitím pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava na stavbu „OTP – Pawtrans Slovakia, s. r. o., Bulharská 40, Trnava“ (SWAN, a. s.)
2.15 Súhlas s použitím pozemku mesta Trnava na stavbu „TT_Starohájska_pripojenie OLT“ (Orange Slovensko, a. s.)
2.16 Prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová 2 v Trnave,TT-IT, s. r. o.
2.17 Zmena doby výpožičky nebytových priestorov v objekte na Ulici Saleziánska 21, Trnavská arcidiecézna charita
2.18 Zbor dlhych mačiek ukončenie nájmu

Ulož ako PDF
Napísal 7. decembra 2020 7:39. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Program posledného zasadnutia poslancov MZ mesta Trnava v roku 2020”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.