reklama

Mestskí poslanci sa stretnú na prvom zasadnutí v roku 2020

V utorok 11. februára 2020 sa uskutoční prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v tomto roku.

Zajtrajšie rokovanie poslancov je 7. riadnym zasadnutím MZ vo volebnom období 2018 – 2022.

Primátor Peter Bročka zvolal zasadnutie do konferenčnej sály radnice so začiatkom o 13. hodine.

Priamy prenos bude prístupný pre verejnosť na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto

Na poslancov čaká podľa predbežného programu hlasovanie o viac ako dvoch desiatkach materiálov, ďalších 17 bodov je navrhnutých v programovom bode Majetkové záležitosti.

Návrh programu 7. riadneho zasadnutia MZ mesta Trnava:

1.1 Prerokovanie petície proti zvýšeniu dane z nehnuteľnosti v Trnave
1.2 Informatívna správa o riešení petície proti Zmene Územného plánu mesta Trnava – Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava
2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2020
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019
2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena ÚPN lokalita M, N, O a P
3.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ , lokalita A, B
4. Majetkové materiály
5.1 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomných zmlúv združenia CELIM Slovakia na spoločnosť GA Drilling, a. s.
5.2 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy spoločnosti EkoWatt s. r. o. na spoločnosť GA Drilling, a. s.
6.1 Spolufinancovanie projektu „Obnova a revitalizácia Národnej kultúrnej pamiatky
– meštiansky dom Pracháreň“
7.1 Zriadenie príspevkovej organizácie „Mestský zimný štadión, p. o.“
8.1 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mesta Trnava
9.1 Zámer na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2027
10.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2020
10.2 Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2020
11.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 20. 11. 2019 do 28. 1. 2020
11.2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2019
12.1 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trnava
13.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315 a VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy
14.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 11. 2. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 14. 11. 2019 do 22. 1. 2020

15. R ô z n e
16. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
17. Rekapitulácia uznesení

Majetkové záležitosti:

4.1 Doplnenie účelu nájmu, úprava nájomného a zmena výmery nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10 – Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z.
4.2 Kúpa pozemku na Ulici Jána Bottu od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
4.3 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/51 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6557 na Veternej 28, 29, 30
4.4 Predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ul. Ľ. Podjavorinskej 27, Čajkovského 40
4.5 Zriadenie vecného bremena na pozemku na Ulici Kollárovej v Trnave (L&B Business, s. r. o.)
4.6 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Obytná zóna Trnava – Cukrovar I. etapa“ /United Industries a.s. Bratislava/
4.7 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava_1. ul. Pažitná, 3. SC, UO02856“ (SPP – distribúcia, a. s.,Bratislava)
4.8 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie objektu „SO.02 VTL pripojovací plynovod“ v rámci stavby „RS 250 HKS Forge Trnava“ (HKS Forge, s. r. o.)
4.9 Súhlas s použitím pozemku parc.č. 5680/13 a zriadenie vecného bremena na prístavbu loggií k bytovému domu Tehelná 20,21,22, Trnava (vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Tehelná 20,21,22, Trnava)
4.10 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ (Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva)
4.11 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú akciu mesta Trnava „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ v Trnave
4.12 Zámena pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ (REKLAS, s. r. o.)
4.13 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Zavar (SEMAT, a. s.)
4.14 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 28. 11. 2019
4.15 Majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 5676/7 za Kauflandom za sídliskom Družba (Mgr. Drahurádová, RNDr. Kušíková)
4.16 Prenájom časti pozemku na vybudovanie chodníka ku kontajnerovému stojisku na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave (vlastníci bytov a nebytových priestorov s. č. 3247, v Trnave na Ulici Štefana Moyzesa 2/b)
4.17 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu v TTIP – Trnava Industrial Park so spoločnosťou HORSONA, s. r. o.

Ulož ako PDF
Napísal 10. februára 2020 14:32. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mestskí poslanci sa stretnú na prvom zasadnutí v roku 2020”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.