reklama

Mestskí poslanci sa stretnú na prvom zasadnutí v roku 2020

V utorok 11. februára 2020 sa uskutoční prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v tomto roku.

Zajtrajšie rokovanie poslancov je 7. riadnym zasadnutím MZ vo volebnom období 2018 – 2022.

Primátor Peter Bročka zvolal zasadnutie do konferenčnej sály radnice so začiatkom o 13. hodine.

Priamy prenos bude prístupný pre verejnosť na internetovej stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto

Na poslancov čaká podľa predbežného programu hlasovanie o viac ako dvoch desiatkach materiálov, ďalších 17 bodov je navrhnutých v programovom bode Majetkové záležitosti.

Návrh programu 7. riadneho zasadnutia MZ mesta Trnava:

1.1 Prerokovanie petície proti zvýšeniu dane z nehnuteľnosti v Trnave
1.2 Informatívna správa o riešení petície proti Zmene Územného plánu mesta Trnava – Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava
2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2020
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019
2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena ÚPN lokalita M, N, O a P
3.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ , lokalita A, B
4. Majetkové materiály
5.1 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomných zmlúv združenia CELIM Slovakia na spoločnosť GA Drilling, a. s.
5.2 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy spoločnosti EkoWatt s. r. o. na spoločnosť GA Drilling, a. s.
6.1 Spolufinancovanie projektu „Obnova a revitalizácia Národnej kultúrnej pamiatky
– meštiansky dom Pracháreň“
7.1 Zriadenie príspevkovej organizácie „Mestský zimný štadión, p. o.“
8.1 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mesta Trnava
9.1 Zámer na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2027
10.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2020
10.2 Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2020
11.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 20. 11. 2019 do 28. 1. 2020
11.2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2019
12.1 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trnava
13.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315 a VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy
14.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 11. 2. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 14. 11. 2019 do 22. 1. 2020

15. R ô z n e
16. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
17. Rekapitulácia uznesení

Majetkové záležitosti:

4.1 Doplnenie účelu nájmu, úprava nájomného a zmena výmery nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10 – Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z.
4.2 Kúpa pozemku na Ulici Jána Bottu od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
4.3 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/51 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6557 na Veternej 28, 29, 30
4.4 Predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ul. Ľ. Podjavorinskej 27, Čajkovského 40
4.5 Zriadenie vecného bremena na pozemku na Ulici Kollárovej v Trnave (L&B Business, s. r. o.)
4.6 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Obytná zóna Trnava – Cukrovar I. etapa“ /United Industries a.s. Bratislava/
4.7 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava_1. ul. Pažitná, 3. SC, UO02856“ (SPP – distribúcia, a. s.,Bratislava)
4.8 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie objektu „SO.02 VTL pripojovací plynovod“ v rámci stavby „RS 250 HKS Forge Trnava“ (HKS Forge, s. r. o.)
4.9 Súhlas s použitím pozemku parc.č. 5680/13 a zriadenie vecného bremena na prístavbu loggií k bytovému domu Tehelná 20,21,22, Trnava (vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Tehelná 20,21,22, Trnava)
4.10 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ (Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva)
4.11 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú akciu mesta Trnava „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ v Trnave
4.12 Zámena pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ (REKLAS, s. r. o.)
4.13 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Zavar (SEMAT, a. s.)
4.14 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 28. 11. 2019
4.15 Majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 5676/7 za Kauflandom za sídliskom Družba (Mgr. Drahurádová, RNDr. Kušíková)
4.16 Prenájom časti pozemku na vybudovanie chodníka ku kontajnerovému stojisku na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave (vlastníci bytov a nebytových priestorov s. č. 3247, v Trnave na Ulici Štefana Moyzesa 2/b)
4.17 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu v TTIP – Trnava Industrial Park so spoločnosťou HORSONA, s. r. o.

Ulož ako PDF
Napísal 10. februára 2020 14:32. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

35 komentárov pre “Mestskí poslanci sa stretnú na prvom zasadnutí v roku 2020”

 1. 1
  status says:

  Richtárov status mesta Trnava na FB :
  Už to tu máme znova: Dane, ktoré frčia cez Európu, sa rozhodli, že prefrčia skratkou cez Trnavu, kde mu neprekáža žiadny odpor oviec a mienia to rozbehnúť rýchlosťou, ktorá dosiahne v nárazoch až 250% očakáva sa výtlak 3,8 mega.
  Do Trnavy majú doraziť okolo 30.5. kedy budú splatné a je veľmi pravdepodobné, že zase budú cestou lámať firmy, živnostníkov, dôchodcov aj mladé rodiny.
  Preto vás prosíme, milí Trnavčania, nechoďte do parkov alebo na miesta, kde je viac bradatých hypsterov a nepúšťajte von deti bez dozoru. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre trnavský okres varovanie druhého stupňa debilizácie mesta, má sa debilizovať približne denne od 00.00 hod do 23.59 h. na FB precedu.

  Pôvodná false hejt verzia :
  Už to tu máme znova: Vietor, ktorý fúka cez Európu, sa rozhodol, že prefičí skratkou cez Trnavu, kde mu neprekážajú žiadne vŕšky a mieni to rozbehnúť rýchlosťou, ktorá dosiahne v nárazoch až 105 km/h. Do Trnavy má doraziť okolo 12.00 h a je veľmi pravdepodobné, že zase bude cestou lámať konáre aj celé stromy. Preto vás prosíme, milí Trnavčania, nechoďte do parkov alebo na miesta, kde je viac stromov a nepúšťajte von deti bez dozoru. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre trnavský okres varovanie druhého stupňa, silný vietor má dnes fúkať približne do 20.00 h.

  • 1.1
   cíferan says:

   Čo sa čuduješ v Trnave už je šecko hotové tak sa venujú správam o počasí.
   Inakšú robotu nemajú. Slepačári z Cífera budú mať 4 prístrešky na bicygle za 50.000 € jeden. My sme lepší my máme jeden za 650.000 € To sa oplací.
   Aktuálne majú LT brigádu na stanici. Podepírajú cyglovežu aby im ju odfúklo.
   Je dobre že sú nékerí tak vypasení aj brady im pomáhajú.

   • 1.1.1
    DPH says:

    Chalani je dobre že ste prijali vtipné upozornenie nášho mestkého tata. Asi pojedol vtipnú kašu nebodaj dochucenú bazalkou, možno aj néčim lepším. Len je škoda že nenasadzuje tú partiu čo hrabe to líscí, to je ako odpoveď cíferanovi, že v Trnave máme šecko hotové. Aj ked robá 4 hodziny dene je to lepšé ako nič. Keby v meste objavili prenajatie autobusov, mohli by robit aj 7 hodzín. Takto o 8,30 idú na miesto určená a o 13 už idú domov. Ale ako som už skór napísal, lepšé ako nič a už len pocit že tato sa stará, človeka to hreje pri srci. Dúfam že ho nemá od motorkára. Inák já by som to išól robit aj za 2500 eur, to jako že za polovicu jeho odmeny.

    • 1.1.1.1
     Starý says:

     Však on nerobí nič. Len sleduje FB, to by si zvládol aj za menej. Vivat LT

    • 1.1.1.2
     Vetrík says:

     S tym lístím a kosením to fakt nema obdoby.Aby sa v Trnave kosilo a hrabalo zhnité lístie 31.januara a tusim 16.decembra to nie je naozaj normalne!!!Na tom zasadnutí by ich mali občania odvolať z funkcii.

    • 1.1.1.3
     fazula says:

     Problémy hnilého smradlavého lístia sa vyriešili napríklad na Kukučínovej. To je progresívne a in a cool. Vymlátiť stromy a je pokoj. Nemusí sa toľko zametať. Šetrí sa. Nemáme lóve.
     To by sa malo urobiť všade.
     To je aj Lepší boj proti oteplovaniu zemegule po hipstersky.
     Teraz aby tam mali tieň dovlečú železné nosníky a budú ochladzovať s fazuľou na drótoch. Tú fazulu majú tento týždeň vo výpredaji v Lídli. Sú v nej mole ale to nevadí.
     Kopančári ju môžu svojpomocne polievať keď pôjdu do gulometu.

  • 1.2
   Hlas says:

   Tak už máme aj cyklometeorológa. Všetko vie, chlapčisko jedno. Aj počasie hlásiť. Hotový hlásnik. Mohol by mať hlásnu kabínku priamo na mestskej cykloveži a odtiaľ púšťať Aladinove výstrahy.V NR a BA by zase tíško híkali.

  • 1.3
   TTrpak says:

   ano Trnavcania netrpia dosledkami prace mestskeho zastupitelstva a oni by tak radi trpeli. Keby im NASI LUDIA prakticky ukazali ako sa to ma trpiet.

 2. 2
  prognostik says:

  Predpoveď na zajtra 11.2.2020 :
  Bude nejasno ako ze všeckým v meste
  Financie na bode mrazu
  Na Trnávke hladzina ustálená a smrad
  Búrka začne 0 13.00 s epicentrom na radnici, očakáva sa aj hromobicí
  Bude stúpať tlak hlavne občanom po otvorení faktúr
  Večer tma
  Celkovo bude dlhodobo taká doba temna
  Lístie sa bude voľne presúvať z Tulipánu na Kopánku a naspátek tak ako posledného pol roka. Možno z neho néčo odlecí na role a bude nám lepšíí

  • 2.1
   Kat says:

   Tú fazuľu by mohli Kopaničári polievať keď pôjdu z Gulometu ,bude viacej vlahy a vlaha bude výživnejšia. Čo sa toho lístia týka už 5 rokov sa preháňa lístie mestom pri realizácii inovatívnych postupov pri čistení mestskej zelene. Kosačky lístie pozbierajú pri kosení, keď že sa kosí, keď je tráva vysoká je to v v rovine teórie. Hlavný bod dnešného rokovania MZ by malo byť schválenie postupu pri svojvoľnom čistení okolia svojich obydlí obyvateľmi mesta. Spôsob potrestania a na koľký deň po nahlásení im zabezpečíme odvoz, alebo dostanú len radu, kde to môžu odviesť. Schváliť by mohli aj zastavenie okrádania malých detí a ich rodičov ktorý chcú športovať, aby všetci mali rovnaké podmienky, keď sa už usilujeme o názov Európske mesto športu.

 3. 3
  Bicyglo says:

  Cykloveža stála celkom 652 656,- Eur z toho 505 319 bol nenávratný príspevok z IROP a 147 337 doplatilo mesto Trnava.
  2016 – Hradec Králove celková cena cykloveže 333 086,60 Eur.
  Trnavská cykloveža drahšia o 319 569,40 Eur.
  To nikoho netrápi ???

 4. 4
  on line says:

  LT a ostatní nie sú schopní zúčastniť sa o 13.00 presne.
  Čo chcú potom riadiť ?
  Preceda posúva pre neschopnosť na 13.10 je smädný.

 5. 5
  on line says:

  30 % sa nedostavilo nemajú čas. Načo kandidovali ?
  Bude sa iba preberať problematika daní. No a čo ?

 6. 6
  on line says:

  Čistič Berija pracoval.
  Nejaká osoba niečo číta, nikto ju nepredstavil ani jej kompetencie.
  Asi išla okolo.

 7. 7
 8. 8
  on line says:

  Počas prejednávania petície sa Krajčo a Šujan smejú asi je to vtipné

 9. 9
  on line says:

  Konečne sme zistili že sme ako Bratislava vlastne sme Lepší.
  Ale iba v daniach och aký pokrok a svetlé zajtrajšky.
  Gratulujeme.
  Nezabudneme.

 10. 10
  on line says:

  zistili sme že sa zaviedla Nová politika teda – “SUPER DANE”
  schválené za 23 dní
  2ka z chovania

  • 10.1
   hejter says:

   No a namiesto odpovedí sa dozvieme len zľahčovanie petície a zľahčovanie zvyšovania daní…
   Že výpadok podielových daní, a čo tých 7 miliónov ročne z podielových daní, ktoré dostáva mesto navyše oproti nástupu Bročku do funkcie?

 11. 11
  on line says:

  Konečne po 5 rokoch Šujan prehovoril ale radšej mal mlčať
  dal pionierský sľub že už sa zvyšovať nebude. Vraj. Zabudol že už jeden volebný podvod spravili tak ako vám môžeme veriť .. ?
  Cabanová potvrdila že je to celé presný počet nepresných čísel
  Farkaš je šťastný
  Novota vlastne je rád že prepustia ľudi tak je to dobre a lepšie

  Mráz dal jasnú odpoveď všetkým prečítaním Otvoreného listu podnikateľov mesta !!

  No coment

 12. 12
  on line says:

  Krajčo začal vyplakávať
  Vraj to je do vetra. Dane sú do vetra rozumiete.
  Neuveriteľné primátor dáva 500 € do nadácie z mestských peňazí.
  Krajčo Krajčo toto nedávaj je to trápne.

 13. 13
  on line says:

  Prejav zjazdu LT :
  Zase sa dala nedostatočná neviem či z chovania alebo matematiky.
  Čuduje sa zvyšovaniu platov. 6.000 ??
  Výhovorky výhovorky výhovorky
  Pýta sa kde má zobrať peniaze. ?? A načo tam je on má dať odpovede.
  Progresívny politický prejav bla bla bla – strata času

  • 13.1
   dane says:

   Celkovo zabudli povedať brovcam že tieto isté dane sa budú platiť aj v roku 2021,2022.2023,2024,2025 atd
   Teda spolu 3.8 mega spolu každý nasledujúci rok pokiaľ to šialenstvo niekto nezastaví ( voliči )

   • 13.1.1
    ÚV LT says:

    Ústredný výbor LT, politbyro a novici rozhodli že sa bude platiť aj na rok.
    Sú to majstri neschválili zníženie daní na budúci rok !!!

   • 13.1.2
    DPH says:

    Je potrebné postaviť mešitu a gay klub, ten musí byť špičkový. Chystá sa organizovať dúhový festival. Pri svojej prezentácii v trnavskom divadle s umožnením župana to verejne prezentoval, aké on má vzdelanie a ako ho dosiahol. Milí Trnavčania to všetko chcem pre vás urobiť a čo si myslíte kto to má platit, no predsa vy preto to zvýšenie daní. Keď budete viacej chcieť chi chi chi cha cha cha treba napísať veď bubáčky ešte dáke naškriabete.

 14. 14
  on line says:

  Máme tu ďalší pionierský sľub od Pekarčíka – nebude spaľovňa.
  Preto boli všetci LT na školení o spaľovniach.
  Navrhujem skládku rozšíriť na Janáčkovej kde býva.

  • 14.1
   Jan says:

   Spaľovňa je problém v tom že na Slovensku pre potreby obyvateľov je potrebné 7 spaľovní. Štyri sú v prevádzke a to nasledovne, Bratislava, Košice, tie spaľujú odpad zo svojich miest. Keď budú riadne triediť tak znížia produkciu odpadu o 60%.Budú mať záujem o ďalší odpad aby boli vyťažený. Cementárne Rohožníka, Horné Sŕnie spaľujú odpad zo zahraničia, ktorý je pretriedený a v krajinách pôvodu im ho nedovolia spaľovať. Východ Európy znesie za 150 euro za t aj znečistenie. S ďalšími sa počíta v Novákoch po odstavení hnedouhoľných baní. Počíta sa s vybudovaním spaľovní v Šali a v Prešove, alternatíva môžu byť aj Vojany. Toto sú opatrenia aby sme sa nestali odpadová spaľovňa Európy. Odvolávanie na 99,99% filtre má jeden háčik, typické Slovenské riešenie, filtre drahé a majú vypínač. Kvalitné odpady ,myslím neznečistené chemicky sa recyklujú. Starosti diskutujúceho z Oravného hravo vyrieši kogeneračná elektráreň npr. v teplárni. Predpokladám že aj ceny za teplo a el. energiu by sa dali znížiť vzhľadom ku krátkej distribúcii dodávaných komodít. Toto by mala byť cesta zdravého rozumu.

   • 14.1.1
    odpad says:

    Zabudol si nukleárny odpad ktorý sa dováža z celej Európy do Bohuníc.
    Ty kogeneračný ignorant.
    Toto nám dávajú LT to tiež nemali vo volebnom podvode dovoz odpadu a spaľovanie. Nikdy LT a Bročka.
    Hnus !!

    • 14.1.1.1
     Jan says:

     Ja som bol informovaný že JAVYS to chce ju ešte len stavať, avšak občania z okolitých obcí spisujú petíciu, nám Trnavčanom to asi nevadí.

 15. 15
  Sisa says:

  No dnes MZ tak do polnoci ale mam dojem,ze by tam ani nemuseli byt lebo vsetko je poschvalovane dopredu pomaly jednohlasne ako to chce vedenie vlada jednej strany to je na h…..

 16. 16
  12 731 says:

  Dane sa platiť nebudú !
  Nech si to zaplatí 24ka. 3,8 mil = 158.000 na jedného z tých čo hlasovali na MZ
  alebo 12 731 zvolilo Bročku nech to zaplatia oni keď je to také výhodné.
  Bude to 298 € na jedného – brnkačka.
  Keď si to zvolili a neprotestujú nech platia. To je fér spravodlivé
  Stretnutie bude 30.5. pri cykloveži a každý Brokovolič dá 298 € do klobúka a je kľud pohoda.
  Kto to bude palit doktore LLM ?
  Komplet zoznamy chválenkárov a lajkovačov PB sú na fejsbúku.
  Šup šup skladačka aktivisti nástup
  My 75% čo sme ho nevolili neplatíme !!!

 17. 17
  Jozef says:

  Placete ze nie su financie a pozemky kupujete 700 tis eu od Australcana teraz dalsich 100 tis. tak asi mate dost financii

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.