reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

ZŠ na Bottovej ulici sa potýka s technickými problémami v novom pavilóne

AKTUALIZOVANÉ O STANOVISKO VEDENIA ZŠ BOTTOVA

Primátorský kandidát Marián Galbavý poukázal na problémy súvisiace s novostavbou pavilónu v areáli Základnej školy na ulici Jána Bottu. Na jeho vyjadrenia reagovala aj trnavská radnica. Svoje stanovisko zverejnilo aj vedenie základnej školy.

Budova, ktorá kandiduje v súťaži Stavba roka a mesto stála nemalé peniaze sa dnes neprimerane prehrieva a deťom spôsobuje ťažkosti s učením a nepridáva ani ich zdravotnému stavu. Mali by sme si klásť otázku, či sú peniaze mesta využívané skutočne v prospech nás obyvateľov a detí, alebo slúžia len na prezentáciu vedenia mesta a na prihlasovanie sa do rôznych architektonických súťaží, uviedol mestský a krajský poslanec Marián Galbavý.

Ako ďalej tvrdí, „rodičia sa obracali na súčasné vedenie mesta už skôr, ale to ich ignorovalo. Situácia sa začala riešiť až podaním sťažnosti na hygienu“.

Podľa Galbavého je stavba je nefunkčná hneď z viacerých dôvodov. „Orientácia budovy je na juhovýchod. To znamená, že do budovy svieti slnko počas celého dňa od ôsmej. Slnko sa do budovy dostáva cez veľkorysé okná a je logické, sa priestor prehrieva. Napriek tomu bola zvolená na vetranie rekuperácia. V prípade administratívnych a verejných budov v Trnave je to experiment, doposiaľ rekuperácia vo verejných budovách nebola použitá. Je zarmucujúce a zároveň poburujúce, že mesto sa rozhodlo vyskúšať novú techniku práve na deťoch“.


Nový pavilón na ZŠ Bottova

FOTO: Mesto Trnava / Martin Hesko

Rekuperácia podľa expertov nemá žiadne chladenie a teda situácia musí byť vyriešená nainštalovaním klimatizačnej jednotky.

„Na tú však máme rôzne názory, keďže práve u detí môžu klimatizácie spôsobovať rôzne riziká respiračných chorôb. Klimatizácie sú tiež náročné na údržbu, musia sa pravidelne čistiť a náklady na prevádzku budovy musí hradiť práve škola, ktorá by mohla peniaze využiť prospešnejším spôsobom,“ poukázal primátorský kandidát.

Riešenie situácie inštaláciou klimatizácie považuje Galbavý za mimoriadne rizikové a zastáva názor, že rodičia by mali mať možnosť vyjadriť sa, či chcú, aby sa ich deti pohybovali v klimatizovaných priestoroch.

Za vrchol arogancie súčasného vedenia mesta pokladá výrok radnice, ktorý zaznel po tlačovej konferencii: „Chyba nie je v budove, ale v riaditeľke školy.“

„Mesto sa nie len zbavuje zodpovednosti za problémy, ktoré spôsobilo, ale vinu prikladá riaditeľke školy, ktorú práve samo mesto dostalo do
problémov tým, že jej darovalo tento danajský dar – nefunkčnú budovu a nefunkčnú rekuperáciu,“
uzavrel.

Reakcia mesta Trnava

Na slová Mariána Galbavého zareagovalo mesto Trnava. Tlačovú správu zverejňujeme v plnom znení.

Teplo v triedach školy na J. Bottu vyrieši správne prevádzkovaná rekuperácia

Kvôli teplu v triedach boli žiaci prvého a druhého ročníka základnej školy na Ulici Jána Bottu dočasne presťahovaní z nového pavilónu do inej časti školy. Samospráva situáciu rieši a odpovedá na otázky verejnosti k tejto téme:

Odpoveď na otázku, prečo je v novom pavilóne základnej školy na Ulici Jána Bottu rekuperácia, je jednoznačná. V rámci celosvetového trendu šetrenia energie musí každá verejná budova spĺňať podmienky energetickej hospodárnosti podľa regulatívov danej krajiny. Pri novostavbe školského pavilónu bola predpísaná kategória A1. Túto podmienku bolo možné dodržať vďaka technológii rekuperácie.

Po odovzdaní budovy a systému do správy základnej školy, žiaľ, došlo k viacerým pochybeniam spôsobených nesprávnou prevádzkou zariadenia zo strany ZŠ. Riaditeľka školy jeho správou poverila osobu, ktorá na tento moderný systém nie je dostatočne spôsobilá napriek zaškoleniu, a pedagógovia ho v triedach používali nesprávne.

Napríklad, rolety v triedach sa zaťahovali až vtedy, keď bolo teplo, nie od rána, ako by to malo byť, čím sa celý kolobeh rekuperácie narúšal, alebo ostávali zatvorené klapky, hoci výkon bežal takmer naplno. Tento problém sme odstránili automatickým zaťahovaním roliet pri úsvite, a ovládaním systému rekuperácie na diaľku. Napriek tomu sme pri kontrole zistili, že systém bol v škole opakovane manuálne vypínaný.

Radi by sme doplnili, že fakt, že sa na pavilóne neotvárajú okná, nie je chybou, ale logickou súčasťou systému rekuperácie. Treba si uvedomiť, že problém s teplom je v posledných rokoch prakticky na všetkých školách, hoci sa v starších budovách okná dajú otvoriť. Ak je vonku teplo, vnútri sa tým nevyvetrá, efekt je skôr len psychologický. Naopak, v novom pavilóne na J. Bottu je vďaka rekuperácii niekoľkonásobne väčšia výmena vzduchu vrátane jeho filtrácie.

Za teplo v triedach nemôže ani orientácia pavilónu či veľkosť okien, tá je daná hygienickými požiadavkami na presvetlenie tried, a bola v projekte zohľadnená.

Je nám ľúto, že deti v daných triedach zažívali nepohodlie spôsobené nesprávnou manipuláciou so zariadením zo strany zamestnancov školy, a máme pochopenie pre znepokojenie a výhrady ich rodičov.

Ako sme už informovali prostredníctvom médií, pavilón počas prvého roka funguje v skúšobnej prevádzke. Naším zámerom je vytvárať pre žiakov príjemné prostredie na výučbu, preto systém okrem korekcie používateľských chýb a spomínaného zautomatizovania posilníme rozšírením chladiaceho zariadenia.

Mrzí nás nezodpovedný prístup školy k novým zariadeniam. Za problematické považujeme aj to, že riaditeľka školy o vyšších teplotách v triedach neupovedomila mesto ako zriaďovateľa včas. Tým, že túto situáciu neriešila hneď, došlo k zbytočným komplikáciám.

(Mesto Trnava)

Stanovisko zamestnancov školy k zverejneným informáciám o novostavbe na ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

Mesto, zriaďovateľ školy, hlavný investor a objednávateľ stavby, vo svojom stanovisku k problémom v novostavbe zúžil problémy na neodbornú manipuláciu učiteliek s roletami, neodborným zásahom zamestnanca do systému rekuperácie a nedostatočným informovaním riaditeľkou školy o problémoch.

Tieto tvrdenia sú zavádzajúce, nepresné a veľmi zjednodušujúce. Ako bolo uvedené, budova je v skúšobnej prevádzke, a teda sa predpokladá, že systémy sú priebežne monitorované, analyzované a optimalizované.

Škola od odovzdania stavby aktívne komunikovala s kompetentnými zamestnancami (generálny dodávateľ stavby KAMI PROFIT, zazmluvnená firma na servis riadenia a merania SIEMENS a zástupcovia odboru investícií na Mestskom úrade Trnava, ktorí vykonávali stavebný dozor). Podľa reklamačných podmienok všetky poruchy a reklamácie boli riešené prostredníctvom firmy KAMI PROFIT, ktorá zabezpečuje odstraňovanie všetkých porúch stavby.

Problémy a závady boli komunikované mailami a telefonátmi smerom ku kompetentným zamestnancom a prerokovávané na septembrovom a marcovom zasadnutí rady školy. Vysoká teplota v budove nie je jediným problémom. Ďalším závažným problémom je nedostatočná výmena vzduchu v triedach bez otvárateľných okien a len so systémom rekuperácie (po krátkom čase je v triedach počas vyučovania naplnených žiakmi ťažko dýchateľný vzduch).

Zásadným problémom je i denné svetlo, pretože počas slnečných dní je nevyhnutné, aby boli rolety od rána spustené a je nutné svietiť celodenne umelým osvetlením. Škola, bežný užívateľ stavby, nemá možnosť zasahovať do nastavovania a do režimu prevádzky rekuperácie. Toto zabezpečuje softvér v správe spoločnosti SIEMENS.

Tvrdenie, že zamestnanci opakovane systém vypínajú, je nepravdivé. Naopak, poverený zamestnanec školy niekoľkokrát ráno zapínal systém rekuperácie po tom, čo sa v noci sám vypol (správnosť spôsobu zapínania systému zamestnancom školy bol overený za prítomnosti zástupcov firmy SIEMENS a KAMI PROFIT). Zamestnanci firiem zodpovedných za prevádzku a správne fungovanie rekuperácie boli niekoľkokrát počas školského roka, na základe pripomienok školy, nastavovať a regulovať systém. Napriek tomu sa nepodarilo systém rekuperácie optimalizovať.

Nie je pravda, že učiteľky v triedach zaťahovali rolety až vtedy, keď bolo teplo, ale urobili tak ihneď po príchode do práce (zodpovedný pracovník SIEMENS potvrdil, že viac ako 90% času počas dňa sú rolety zatiahnuté). Komisia, ktorá bola zvolaná za účelom riešenia situácie v novej budove sa však zhodla, že je potrebné, aby sa rolety zaťahovali automaticky už pri východe slnka (poverený nastavením tohto parametra bol zodpovedný pracovník SIEMENS).

Aj napriek tomu, že po stretnutí komisie boli rolety zaťahované už pri úsvite a rekuperácia v triedach pracovala 24 hodín denne, sa nepodarilo počas slnečných dní znížiť teplotu na únosnú hranicu a vzduch ostával pre vysoký obsah CO₂ počas vyučovania v triedach ťažko dýchateľný. Preto zriaďovateľ vydal pokyn na presťahovanie žiakov do hlavnej budovy školy.

Problém s vysokou teplotou sa objavil ihneď po presťahovaní žiakov do novej budovy. Jednou z príčin bol prívod horúcej vody pre potreby kuchyne a aj vykurovania novej budovy v jednom potrubí. Manuálne znižovať teplotu v triedach znemožňuje absencia ventilov na radiátoroch. Veľkoplošné radiátory na chodbách vykurovali do konca mája, čo tiež spôsobovalo zvyšovanie teploty v novej budove.

S vyššie uvedeným stanoviskom súhlasia zamestnanci ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava.

Škola má k dispozícii mailovú komunikáciu k problematike so zodpovednými zamestnancami firiem.

Vedenie ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 19. júna 2022 23:14. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.