reklama

Návrh zmeny územného plánu v lokalitách Rybník a Štrky sa nepozdáva každému

Mesto Trnava pripravuje zmenu územného plánu v lokalite Rybník vymedzenej Cukrovou ulicou a záhradkársko-poľnohodpodárskou oblasťou v smere na Štrky. Pripravovaná zmena územného plánu s dotkne aj územia medzi severných obchvatom a Národným streleckým centrom Štrky.

Na vyše dvanásť hektárovej ploche, ktorá je podľa aktuálneho územného plánu určená pre rekreačno-športové účely a plochy parkov, by mohlo mesto prostredníctvom zmeny územného plánu povoliť výstavbu rodinných domov, prípadne menších bytoviek.

Budúce funkčné využitie územia na viac ako ôsmich hektároch medzi obchvatom a Štrkmi, dnes vedených ako poľnohospodárska pôda, sa má zmeniť v územnom pláne na plochy verejnej vysokej zelene. Ide o kompenzačnú zmenu, ktorá má nahradiť zamýšľanú výsadbu zelene v lokalite Rybník a presunúť ju o niekoľko stoviek metrov bližšie k strelnici.

Žiadosť o spracovanie zmien v územnom pláne iniciovali zástupcovia vlastníkov a vlastníci majoritnej časti pozemkov. Mesto v dotknutom území pozemky nevlastní.

Hlavným cieľom riešenia navrhovanej zmeny je riešiť nové nároky na rozvoj mesta a doplniť funkčné využitie územia tak, aby sa dosiahol cieľ uspokojiť nároky na plochy obytného územia vo forme nízkopodlažnej zástavby (rodinné domy) a čiastočne zmiešanej nízkopodlažnej bytovej zástavby.
Súčasťou zmeny bude aj úprava trasy navrhovanej komunikácie na priľahlých rozvojových plochách územia, paralelnej s ulicou Jána Hajdóczyho k hranici zastavaného územia.
Vzhľadom na potrebu doplnenia plôch verejnej vysokej zelene v meste Trnava v návrhovom období na pôvodne stanovenú úroveň, je súčasťou zmeny aj začlenenie budovania plôch lesov a lesoparkov v rozsahu 8,5 ha na severnej strane severného obchvatu I/51 v nadväznosti na areál strelnice
,“ približuje zámer posudzovaný viacerými dotknutými inštitúciami.


Mapa dotknutých území s plánovanými zmenami

Návrh zmeny územného plánu kladie dôraz na dostatok zelene, ktorá by mala obklopovať budúcu obytnú zónu Rybník. Každý objekt bude podľa návrhu povinný splniť požiadavku minimálnej plochy zelene na ploche 200 metrov štvorcových. Maximálna povolená výška zástavby má byť v budúcej obytnej zóne do výšky dvoch nadzemných podlaží.

Navrhovaná zmena územného plánu počíta aj s vybudovaním lesoparku, súčasťou ktorého má byť cyklochodník a chodník pre peších v úseku od areálu Slávie do strelnice na Štrkoch.

Záber celkom 21 hektárov poľnohospodárskej pôdy, a najmä návrh na vybudovanie 12-hektárovej obytnej zóny v lokalite, ktorá sa má podľa stále aktuálne platného územného plánu zmeniť v budúcnosti na lesopark, sa nepozdáva Krajskému úradu životného prostredia v Trnave.

V súčasnosti platný Územný plán mesta Trnava na plochách, ktoré sú zmenou územného plánu navrhnuté na zastavanie, definuje tieto plochy ako plochy verejných parkov a malé parkové plochy tvoriace územie s oddychovo-relaxačným potenciálom. Zastavaním týchto plôch dôjde k zásadnému narušeniu koncepcie zelene mesta Trnava. Túto zmenu považujeme za zásadnú a nesúhlasíme s predloženou zmenou,“ vyjadril sa v stanovisku Krajský úrad životného prostredia.

So zmenou územného plánu nesúhlasí ani Krajský stavebný úrad v Trnave. Vo svojom vyjadrení uvádza: „Vzhľadom na to, že vytvorenie plôch pre bývanie v lokalite Rybník na plochách pôvodne určených pre budovanie lesoparku, narúša celú urbanistickú koncepciu mesta Trnava, zadefinovanú v platnom územnom pláne mesta, neodporúčame predloženú zásadnú zmenu strategického dokumentu.“

Obvodný úrad životného prostredia v Trnave vydal 3. mája 2012 záverečné stanovisko, v ktorom tento strategický dokument odporúča schváliť.

Uskutočnenie predloženého návrhu zmeny v podobe priestorového usporiadania a funkčného využívania časti územia mesta, vrátane povinnosti hodnotenia vplyvov pre navrhované činnosti vyplývajúce z podstaty funkčnej zmeny, považujeme za možné… Predpoklad zníženia plôch verejnej zelene ako dôsledok jej uskutočnenia sa odporúča kompenzovať prípravou a výsadbou na pozemkoch vo vlastníctve mesta v celkovom rozsahu 12,5 ha, napr. v lokalite Kočišské. Pre tieto účely vymedziť plochy pri Kamennom mlyne a pri Trnavských rybníkoch. Projektovo a organizačne vytvoriť podmienky pre vhodné organické a funkčné spojenie tu existujúcej zelene s plochami navrhovanej zelene… Návrh funkčnej zmeny na časti plochy určenej pre vybudovanie verejnej zelene je štrukturálne a funkčne významný. Vzhľadom na vlastnícke vzťahy je žiaduce schváliť návrh vybudovania verejnej zelene s plochou 12,5 ha na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava ako dôsledku uskutočňovania návrhu zmeny. Tak budú vytvorené podmienky pre dosiahnutie platnej, t.j. požadovanej celkovej plochy verejnej zelene v meste Trnava.
Schválenie navrhovaného priestorového usporiadania a funkčných zmien nebudú nositeľom priameho priestorového a funkčného vplyvu na vyhlásené chránené územia prírody, alebo územia pripravované na vyhlásenie za chránené
,“ vyjadruje sa Obvodný úrad životného prostredia v Trnave.

Podľa spracovateľa projektu zmeny územného plánu, spoločnosti Ekojet, „navrhovanou obytnou zónou nedôjde k narušeniu oddychovo-relaxačného potenciálu v lokalite Rybník. Naopak, príde k k zachovaniu prepojenia plôch parku a lesoparku tvoriacimi územie s oddychovo-relaxačným potenciálom v tejto Rybník. V severnej časti obchvatu dôjde k začleneniu nových plôch pre budovanie lesov a lesoparkov s náväznosťou na areál strelnice v rámci navrhovaného lesoparku prepojeného ekoduktom s lesoparkom medzi severným obchvatom a obytnou zónou Rybník s prepojením na Cukrovú ulicu a susediace lokality v území. Ide o vplyvy pozitívne,“ konštatuje Ekojet.

Po ukončení všetkých zákonom stanovených procesov budú o zmene územného plánu rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Ulož ako PDF
Napísal 14. mája 2012 0:12. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Návrh zmeny územného plánu v lokalitách Rybník a Štrky sa nepozdáva každému”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.