reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Kontrola NKÚ SR odhalila na meste aj porušenia zákonov a právnych predpisov. Radnica prijala opatrenia

V období od júla do novembra 2016 prebiehala kontrola stavu verejných financií a majetku mesta Trnava Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (NKÚ). Kontrolovaným subjektom bolo mesto Trnava za obdobie roku 2015. K výsledkom konania, ktoré odhalilo niekoľko nedostatkov, sa môžu vyjadriť aj mestskí poslanci 28. februára na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Na základe výsledkov kontroly bol vyhotovený protokol, s obsahom ktorého oboznámili primátora Petra Bročku 12. decembra 2016.

NKÚ uložil mestu Trnava prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 20. januára 2017 ich zaslať Najvyššiemu kontrolnému úradu SR. Predseda NKÚ SR zároveň požiadal primátora, aby na najbližšom zasadnutí informoval o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava.

Prijaté opatrenia zo strany mesta predložili na NKÚ listom primátora v požadovanom termíne. Do konca marca 2017 je mesto povinné predložiť Správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení.

„Účelom kontroly bolo preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s jeho majetkom, preverenie a vyhodnotenie plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol.
Predmetom kontroly bol rozpočet mesta, záverečný účet mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom mesta, plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol a vnútorný kontrolný systém,“
konkretizuje NKÚ v textovej časti materiálu o priebehu kontroly.


Trnavská radnica

Ilustračné foto

Kontrolou NKÚ SR boli v meste zistené viaceré porušenia záväzných právnych predpisov. Najvyšší kontrolný úrad zistil viacero nedostatkov súvisiacich s inventarizáciou, nezabezpečením preukázateľnosti účtovníctva nesprávnou evidenciou pozemkov a nedodržaním postupov účtovania, čím mesto nekonalo v súlade so zákonom o účtovníctve.

„Porušenie zákona o majetku obcí súviselo s viacerými nedostatkami pri prenájmoch majetku, keď mesto nezverejnilo zámer prenajať majetok spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa a nezverejnilo lehoty na doručenie cenových ponúk záujemcov pri zámere prenajať majetok priamym prenájmom. Vo viacerých prípadoch súvisiacich s úhradami nájomného a preddavkami za služby mesto nevyužilo všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov.
V dvoch prípadoch mesto pri predpokladanej hodnote zákazky na uskutočnenie stavebných prác každá v sume 30 000 eur bez DPH nepostupovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Porušenie zákona o slobode informácií bolo zistené vo viacerých prípadoch nezverejňovaním zmlúv ma webovom sídle mesta bezodkladne po uzavretí zmluvy, pričom niektoré zmluvy boli zverejnené po viac ako 3 mesiacoch a dve zmluvy neboli zverejnené vôbec. Zároveň podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka platí, že ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, k uzavretiu zmluvy nedošlo, v týchto prípadoch nenadobudli zmluvy účinnosť,“
uvádza NKÚ SR.

Nedodržanie Občianskeho zákonníka bolo tiež podľa kontrolórov NKŮ zistené, keď pri úprave zmluvných vzťahov nebolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov, NKÚ zistil aj porušenie pravidiel a podmienok zo strany prijímateľov dotácií, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, čím bola porušená finančná disciplína podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 2158 eur.

„Mesto v niekoľkých prípadoch nepostupovalo pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Vo viacerých prípadoch bolo zistené, že zmluvy neboli vypracované a uzatvorené v súlade so schváleným uznesením MZ, alebo súhlasom primátora. Zároveň kontrolovaný subjekt nekonal v niektorých prípadoch v súlade s opatrením o postupoch účtovania, s platnými internými predpismi, VZN, zásadami hospodárenia a dohodnutými zmluvnými podmienkami,“ konštatuje Najvyšší kontrolný úrad SR.

Úrad na základe výsledkov kontroly odporúča mestu Trnava okrem iného bezodkladne zverejňovať zmluvy na webovom sídle mesta a poskytovať finančné prostriedky z bežného účtu mesta až po nadobudnutí účinnosti zmluvy, dôsledne vykonávať kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v nadväznosti na obmedzenia použitia dotácií v zmysle uzavretej zmluvy a platného VZN upraviť a aktualizovať internú smernicu o finančnej kontrole v súlade s platným znením zákona o finančnej kontrole, vysporiadať nesúlad v inventarizácii pozemkov a evidenciou Správy katastra, urýchliť proces zaraďovania obstaraného dlhodobého majetku do majetku mesta resp. do účtovníctva po jeho zaradení do užívania t.j. po vydaní kolaudačného rozhodnutia či zabezpečiť, aby vypracované zmluvy boli v súlade so schváleným uznesením MZ, resp. súhlasom primátora.

Na základe výsledkov kontroly pristúpilo mesto Trnava prijatiu 13 opatrení.

Primátor Peter Bročka listom oboznámil NKÚ SR s konkrétnymi opatreniami, prostredníctvom ktorých mesto odstráni zistené nedostatky.

Mesto Trnava sa zaviazalo okrem iného určiť zamestnancov na odboroch MsÚ, ktorí budú zodpovední za bezodkladné zverejňovať zmlúv, zabezpečiť dôslednú kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu.

Vylúčenie formálnych nedostatkov pri procesoch verejného obstarávania má zabezpečiť novovytvorený Útvar verejného obstarávania.

Mesto Trnava sa tiež zaviazalo vysporiadať nesúlad v inventarizácii pozemkov a evidenciou Správy katastra, zabezpečiť monitorovanie aktuálnosti platných smerníc a ich aktualizáciu, určí tiež hmotne zodpovedné osoby do inventúrnych súpisov, zabezpečí dodržiavanie podmienok stanovených pri verejných obchodných súťažiach pred uzatvorením kúpnych zmlúv ako aj zosúladenie vypracovaných zmlúv so schválenými uzneseniami MZ alebo súhlasom primátora.

Ulož ako PDF
Napísal 22. februára 2017 10:35. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Kontrola NKÚ SR odhalila na meste aj porušenia zákonov a právnych predpisov. Radnica prijala opatrenia”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.