reklama

Mestskí poslanci budú hlasovať o viacerých žiadostiach na povolenie spracovania zmien v územnom pláne

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava majú na septembrovej schôdzi schvaľovať na základe predložených žiadostí päť návrhov na povolenie spravovania zmien v územnom pláne.

Prvý z nich sa týka vypustenia nutnosti výstavby ekoduktu na pripravovanom projekte južného obchvatu.

V územnom pláne je nad trasou južného obchvatu navrhnutý aj objekt ekoduktu. Je riešený v blízkosti pripojenia južného obchvatu na Bratislavskú ulicu. Most má slúžiť na migráciu zveri. Obdobný most bol vybudovaný ponad diaľnicu D2 pri Moravskom Svätom Jáne a bol vybudovaný za cenu 5,98 milióna eur.

“Táto investícia by výrazne predražila stavbu južného obchvatu a samozrejme aj ovplyvňuje rozhodovanie investora, či realizovať túto akciu,” konštatuje mestský úrad.

Ekodukty riešia prechod zvierat v dôležitých migračných trasách a v tejto lokalite nie je takáto trasa evidovaná. “Aby táto časť stavby neohrozila celú investíciu, odporúča Odbor územného rozvoja a koncepcií zmeniť územný plán v tejto lokalite a vypustiť z neho ekodukt,” vysvetľuje sa v predloženom materiáli.

Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok odporučila povoliť spracovanie tejto zmeny.


Územie IBV Kamenný mlyn pri záhradkárskej oblasti a Kolibe

O povolenie na spracovanie zmeny v územnom pláne požiadali mesto Trnava majitelia pozemkov v časti lokality Kamenný mlyn pri Kolibe.

V súčasnosti platí na ich pozemkoch možnosť stavať nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov rezidenčného typu s dominantným podielom vysokej zelene parkového charakteru. Zeleň súkromných záhrad je podľa aktuálne platnej normy potrebné riešiť na výmere minimálne 78 % plochy pozemku, pričom minimálna veľkosť pozemkov RD stanovená na 2 000 m2.

Majitelia pozemkov (v rozsahu terajších dvoch stavebných pozemkov) požadujú zmenu tak, aby im bolo umožnené zmenšiť pozemky až na 500 m2 pre samostatne stojace domy, čo by podľa mestskej samosprávy výrazným spôsobom zintenzívnilo zástavbu v lokalite a tým ešte viac zaťažilo toto územie.

“Podľa dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability je územie IBV Kamenný mlyn pri záhradkárskej osade, priamo napojené na jadro systému sídelnej zelene, ktoré má pre mesto významnú hygienickú, mikroklimatickú, ochrannú, ekologicko- stabilizačnú  funkciu a významne podporuje biodiverzitu širšieho územia s napojením na krajinu. Zachovanie funkčného regulatívu A.03 je veľmi dôležité pre udržanie ekologickej stability a podpory biodiverzity v území, s minimalizáciou antropického tlaku na voľnú krajinu. Povolenie na zmenu v rozsahu terajších 2 rodinných domov by spustilo lavínu žiadostí na ďalšie zmeny a zahusťovanie. Na základe tohto OÚRaK neodporúča schválenie povolenie na zmenu v tejto lokalite. Žiadosťou sa zaoberala Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí dňa 24. augusta 2017 a  prítomní členovia neodporučili povoliť spracovanie tejto zmeny,” uvádza sa v sprievodnom texte materiálu.

O povolenie na spracovanie zmeny v lokalite medzi Orešianskou a Ružindolskou cestou požiadal už minulý rok v máji zástupca vlastníkov pozemkov, kde má stáť v budúcnosti nová obytná zóna rodinných domov.

Žiadateľ vtedy nepredložil žiadny zámer, z ktorého by bolo zrejmý rozsah výstavby, zelene, trasovanie komunikácií, čo požadovala aj stavebná komisia u iných väčších rozvojových zámerov. V júli 2017 predložil investor dopracovanú štúdiu, kde pridal nové pripojenie zóny na Trstínsku cestu.

Riešené územie je v súčasnosti obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou nachádzajúcou sa v extraviláne v dotyku s hranicami zastavaného územia.
Rozsah riešeného územia obytnej zóny je asi 19 hektárov. Na severozápadnom okraji v dĺžke 825 metrov nadväzuje na priestor Orešianskej cesty v smere na Suchú nad Parnou.


Zakreslenie budúcej obytnej zóny na Orešianskej

Predpokladaný maximálny rozsah funkcie bývania a občianskej vybavenosti v obytnej zóne je 221 rodinných domov, 102 bytov v bytových domoch a 2 250 m2 úžitkovej plochy občianskej vybavenosti. Predpokladaný maximálny počet obyvateľov zóny je približne 800.

V prípade riešenia bytovej výstavby výhradne formou samostatne stojacich RD tu vznikne 207 rodinných domov a predpokladaný počet obyvateľov bude 520.

Súčasťou priestoru Obytnej zóny Pri Orešianskej ceste je i budovanie plôch verejnej zelene – parkových plôch, malých parkových plôch a sprievodnej zelene komunikácií vo vymedzených verejných priestranstvách.

Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok odporučila povoliť spracovanie tejto zmeny s dodatkom za podmienky vybudovania adekvátnej časti západného dopravného prepojenia.


Výstavbu rodinného domu zrejme poslanci neschvália

O zmenu územného plánu požiadal vlastník pozemku na Sladovníckej ulici. Pozemok je v súčasnosti funkčne určený v územnom pláne pre viacpodlažnú zástavbu bytovými domami a žiadateľ požaduje zmenu na nízkopodlažnú zástavbu – pre výstavbu jedného rodinného domu. Zároveň je aj vlastníkom okolitých pozemkov, kde má aj dielňu.

Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme železníce a susedí s výrobným areálom LYCOSu. V danom území by sa plánovaný rodinný dom nachádzal ako jediný v susedstve, výrobného areálu, dielne, garáží a bytových domov a súčasne aj v ochrannom pásme železníc.

“Na základe tohto Odbor územného rozvoja a koncepcií neodporúča schválenie povolenie na zmenu v tejto lokalite, Žiadosťou sa zaoberala Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok a všetci prítomní členovia neodporučili povoliť spracovanie tejto zmeny,” konštatuje dôvodová správa materiálu.

Poslanci majú v tomto bode rokovať aj o povolení na spracovanie zmeny v súvislosti s trasovaním obslužných komunikácií budúcej obytnej zóny Zátvor II.

“Zámerom týchto úprav je poskytnúť budúcim obyvateľom kvalitnejšie prostredie pre moderné bývanie s väčším podielom kvalitnej zelene a bezpečným verejným priestorom. Nakoľko takto prezentovaná zmena ja javí ako logickejšie usporiadanie územia, vytvorí sa nový ústredný priestor – námestie, časť dopravy sa presunie pod zem, OÚRaK odporúča schváliť povolenie na zmenu územného plánu,” konštatuje sprievodná správa.

Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí odporučila povoliť spracovanie tejto zmeny.

V prípade povolenia týchto čiastkových zmien bude návrh spracovaný do materiálu ako Návrh Zmeny źemného plánu a  predložený na verejnoprávne prerokovanie.

Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA).

Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska bude materiál predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ulož ako PDF
Napísal 8. septembra 2017 6:52. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mestskí poslanci budú hlasovať o viacerých žiadostiach na povolenie spracovania zmien v územnom pláne”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.