reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Primátorský kandidát M. Galbavý a iniciatíva Priateľská Trnava predstavili hlavné body volebného programu

Občianska iniciatívna Priateľská Trnava predstavila základné programové tézy volebného programu. Iniciatíva postavila do komunálnych volieb dvanásť kandidátov na poslancov, ako aj vlastného kandidáta na primátora Mariána Galbavého.

Prezentovaný volebný program zahŕňa zatiaľ štyri oblasti – Otvorené mesto, Doprava, Životné prostredie a Sociálna starostlivosť. Ďalšie oblasti plánuje Priateľská Trnava odprezentovať neskôr.

„Ako som už spomenul v minulosti, domnievam sa, že existuje v zásade len jedna cesta, ako možno spravovať mesto. Som presvedčený o tom, že myšlienky, za ktorými sme stáli v predchádzajúcom volebnom období, vedú k tomu, aby mesto žilo dobre a aby občania boli spokojní. Z toho dôvodu sa hlásime k určitej kontinuite a myšlienkam, ktoré možno združiť pod názov Otvorené mesto a ekologicky spravované mesto s využívaním myššlienkom smart cities s orientáciou na rozvoj komunít,“ povedal na úvod Marián Galbavý s dovetkom, že pred mestami veľkosťou podobných Trnave stoja problémy, ktoré sú spoločné. „Každé mesto sa vysporadúva s problematikou dopravy, riešenia odpadov, pribúdajúceho počtu seniorov či zlepšovania životného prostredia. S týmito oblasťami sa musia samosprávy vysporiadať – či chcú, alebo nie. My sa pokúsime priniesť pohľad na to, akým spôsobom by sme k týmto problémom chceli pristupovať a ktoré chápeme ako základné piliere nášho programu.“

Za najdôležitejšie programové body považuje Marián Galbavý oblasti dopravy a otvoreného mesta.


Marián Galbavý (vpravo) a Matej Lančarič

OTVORENÉ

Aj naďalej chce iniciatíva využívať nástroje ako je infozákon či aplikácia Odkaz pre starostu. Programovú tézu Otvorené mesto nazval Galbavý akousi strechou. Tento bod hovorí viac o tom „ako“, než „čo“ chce iniciatíva dosahovať.

Ide o základnú filozofiu fungovania samosprávy, ktorá vychádza z hesla čestnosť, otvorenosť, transparentnosť.

„Na týchto zásadách sme stáli aj v minulosti. Malým nedostatkom je to, že mesto sa upriamovalo len na jednu záujmovú skupinu – občana ako takého. Opomínané bolo, že sú tu aj iné skupiny okrem občanov – napríklad podnikatelia, ktorí vstupujú do rôznych konaní, je tu verejná správa a zamestnanci, ktorí fungujú v rámci mesta a boli opomínaní. Aj voči nim musí byť mesto čestné, otvorené a transparentné,“ pripomenul Galbavý.

Priateľská Trnava preto chce pre tieto skupiny vytvoriť silné nástroje napríklad sledovanie priebehu rôznych konaní pre podnikateľov, vo vzťahu k zamestnancov implementovať systém, ktorý umožní jednoduchým spôsobom oznámiť podozrenia z nekalého správania či predchádzaniu šikane, mobbingu atď.

Tieto oblasti považuje Galbavý za nevyhnutné na to, aby mesto fungovalo „efektívne a korektne“.

DOPRAVA

Oblasť dopravy podľa Galbavého mestá trápi asi najviac. V Trnave rezonujú témy južného obchvatu či západného dopravného prepojenia. „Je jasné, že všetci túžime po tom, aby sa tieto projekty zrealizovali. Nie som však kandidát, ktorý bude sľubovať to, čo nemá vo svojej kompetencii. Bohužiaľ, oba spomínané zámery nie sú úplne v rukách mesta. To môže vyvinúť značnú snahu, viesť dialóg, avšak sľubovať niečo je možno trošku nezodpovedné,“ skonštatoval.

Zdôraznil však, že mesto môže veľa urobiť v rámci dynamickej dopravy tým, že bude poznať zaťaženie hlavných prúdov a časovom slede. „Aj preto chceme riešiť predovšetkým hlavný dopravný ťah, ktorý smeruje mestom – a to hlavne Hospodársku ulicu, podjazd pod železnicou a Dohnányho ulicu, kde chceme hľadať riešenie pre navýšenie počtu jazdných pruhov, ako aj riešenie kruhovej križovatky Dohnányho – Zelenečská, kde navruhejeme opätovne sa vrátiť k semaforom smoderným systémom riadenia,“ prezentoval Marián Galbavý.

Na Hospodárskej ulici chce iniciatíva v rámci svojho volebného programu rozšíriť cestu na Hospodárskej ulici o dva jazdné pruhy podľa najnovšej štúdie, ktorú má mesto spracovanú.

V otázke semaforov na trnavských cestách chce iniciatíva Priateľská Trnava vymeniť všetky detektory na všetkých križovatkách za plne dynamicky riadené s cieľom optimalizovať všetky križovatky „Niekde je v súčasnosti zelená zbytočne dlho, inde zas príliš krátko bez ohľadu na počet čakajúcich áut v danom jazdnom pruhu, čím vznikajú zbytočné zápchy,“ myslí si kandidát na primátora.

Cieľom je tiež posilnenie školských autobusov a posunúť vyučovanie na niektorých mestských základných školách o 15 min. skôr resp. neskôr. „by všetky školy nezačínali o 8:00 a rodičia voziaci deti do školy nezahlcovali naraz pred ôsmou ráno mesto, ale rozložíme ich v čase“, navrhuje Priateľská Trnava.

V oblasti dynamickej dopravy chce Galbavý zrekonštruovať okrem iných ulice Kukučínova, Mikovínyho, Hajdóczyho, Ivana Krasku, Zelený kríček, Botanickú, K. Mahra či Mýtnu.

Problémom je rovnako nielen v Trnave, ale aj v iných mestách statická doprava. „Mesto vypracovalo viacero štúdii s návrhom nových parkovacích miest na sídliskách. Tie chceme pretaviť do reality, ale aj prijať ďalšie opatrenia ako sú vybudovanie nových parkovacích miest predovšetkým na spevnených a nevyužívaných plochách s cieľom eliminovať zasahovanie do jestvujúcej zelene, na sídliskách v dotyku Centrálnej mestskej zóny zaviesť rezidentské parkovanie s cieľom zvýhodniť rezidentov týchto sídlisk, spraviť maximum pre vybudovanie parkovacieho domu na Rybníkovej ulici či rozšíriť možnosti platby za parkovanie v meste zavedením parkovacej aplikácie a zavedením parkovacích automatov akceptujúcich platobné karty,“ predsatvil ďalšie body volebného programu Priateľskej Trnavy M. Galbavý.

Plány iniciatívy smerujú aj do hromadnej dopravy – týka sa najmä dosiahnutia novej dohody so železnicami s cieľom vybudovania parkovacieho domu pred železničnou stanicou, posilnenia frekvencie spojov mestskej autobusovej dopravy, zriadenia autobusovej linky, ktorá bude v pravidelných a častých intervaloch jazdiť po vnútornom mestskom okruhu a bude spájať najdôležitejšie body a inštitúcie v meste.

„Železnice sú ochotné pozemok súčasného parkoviska pri stanici prenajať mestu za účelom výstavby parkovacieho domu. Parkovanie by bolo určené primárne pre cestujúcu verejnosť systémom Park & Ride,“ poznamenal viceprimátor Matej Lančarič.

V oblasti cyklodopravy obsahuje program rozšírenie cykloparkoviska pri stanici, vybudovanie bezpečnej cyklotrasy spájajúcej centrum mesta s mestskou časťou Trnava – juh a s Modrankou, taktiež Kamenný mlyn s Bielym Kostolom a Kočišským.

V plánoch je aj poprepájanie a dokončenie cyklotrás vo všetkých mestských častiach a v spolupráci s VUC podpora prepojenia Trnavy s okolitými obcami nadväzujúcimi cyklotrasami.


Časť kandidátky iniciatívy Priateľská Trnava

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dôležitou súčasťou programu je podľa slov Mateja Lačariča oblasť životného prostredia. Za najvýznamnejší bod považuje zadržiavanie dažďovej vody a ochladzovanie mesta. „V spolupráci s odorníkmi chceme zrealizovať dažďové záhrady, retenčné nádrže, vodné prvky, jazierka, fontány. Systém zachytávania dažďových vôd a vsakovanie do Zeme, bude súčasťou každého projektu a realizácie, ak to technické možnosti dovolia,“ hovorí.

Priateľská Trnava sa bude zasadzovať za realizáciu atraktívneho oddychového priestoru v každej mestskej časti a na každom sídlisku s vybudovanou studňou a intenzívnym zavlažovaním a údržbou. „Prvá lastovička už existuje za daňovým úradom a máme za to, že takéto priestory by mali byť na každom sídlisku,“ mieni Lančarič.

Medzi ďalšie ciele si iniciatíva stanovila zintenzívnenie starostlivosti o zeleň v meste, taktiež ošetrovanie a maximálnu starostlivosť o stromy v meste či zapojenie občanov do kontroly starostlivosti o zeleň, ktorá podľa Lančariča nefunguje optimálne. „Všetky práce na zeleni počas jednotlivých dní chceme pravidelne zverejňovať na mestskom webe a občan bude môcť kontrolovať a reklamovať, ak rozsah prác na danej ulici nebol zrealizovaný kvalitne,“ konkretizoval s dovetkom, že v súčasnosti obyvatelia, zamestnanci úradu ani poslanci netušia, kde sa aké práce zrealizovali, nie je možné ich plne kontrolovať. Aj preto chcú do systému kontroly zapojiť verejnosť.

Cieľom je tiež založenie nových lesoparkov na mestských pozemkoch na Kočišskom a Medziháji, z ktorých majú vzniknúť oddychové zóny s potrebnou infraštruktúrou. Hľadať chcú aj možnosti napr. prostredníctvom pozemkových úprav na založenie nových lesoparkov pri Kopánke, Modranke, aj za Linčianskou.

Na každom sídlisku by mali byť v budúcnosti zrealizované polopodzemné kontajnery, snahou je aj intenzívna kampaň pre občanov a výchova detí na školách s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie a separovanie odpadov.

Z investičných akcií chce Priateľská Trnava uskutočniť obnovu Námestia SNP, Štefánikovej ulice a Dolných bášt, zrevitalizovať plánujú Promenádu, Ružový park, Park Janka Kráľa a v spolupráci s VÚC vytvoriť nový atraktívny park v centre medzi synagógami a Domom hudby.

„Projekty revitalizácií parkov je potrebné prispôsobiť vzrastlej zeleni a nie zeleň a jestvujúce stromy podriaďovať projektom a náhradnej výsadbe, ktorej efekt sa často dostaví o 20 alebo 30 rokov. Pri výruboch zastávame filozofiu dvakrát meraj, zvažuj, diskutuj a pokiaľ je to možné, vyrúb len strom, ktorý ohrozuje život a majetok,“ zastáva názor M. Lančarič.

Volebný program počíta s revitalizáciou obytných súborov s novou infraštruktúrou, ihriskami a zeleňou na uliciach Hospodárska, Bedřicha Smetanu, Na hlinách, Tehelnej či sídlisku Linčianska.

Lančarič zdôraznil, že „nepodporíme žiadnu ďalšiu výstavbu pri Kamennom mlyne ani zahusťovanie sídlisk na úkor zelene“.

Podporu z jeho strany tiež získa zámer vybudovania lokalít na venčenie psov s oplotenými výbehmi a výcvikovými prvkami.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

V oblasti sociálnej starostlivosti je hlavným z cieľov, ktoré priblížili kandidáti Ivan Ostrihoň, Lenka Bagin a Jozef Klokner, zabezpečenie koordinovanej a komplexnej starostlivosti o Trnavčanov prostredníctvom kvalitnej a funkčnej siete sociálnych služieb, založenej na uspokojení potrieb jednotlivých obyvateľov.

Ďalší rozvoj komunít a spájanie generácií má byť podľa Ivana Ostrihoňa uskutočnené zapájaním obyvateľov do tvorby komunálnej politiky – „formou spolupodieľania sa pri obnove verejných priestranstiev, vytváraní a realizácii rôznych nápadov, komunitných projektov a priame rozhodovanie občanov o použití vyčlenených peňazí z rozpočtu mesta“.

Priateľská Trnava bude podporovať zriaďovanie nových komunitných centier a centier voľného času, vychovávať mládež k dobrovoľníctvu, pokračovať vo vytváraní komunitných záhrad v ďalších lokalitách mesta, podporu získa aj rozšírenie grantový systém mesta na podporu rôznych oblastí a aktivít, ktoré budú spájať generácie.

Lenka Bagin prezentovala ciele v oblasti rodín s deťmi a mládeže, kde je cieľom všestranná podpora „prorodinne orientovaných aktivít, projektov a podujatí v meste“.

„Pokračovať budeme v realizácii nadštandardných nových detských ihrísk na území mesta s cieľom posilniť komunity a susedské vzťahy, zriadime útulok pre rodiny a jednotlivcov s deťmi v kríze, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, posilníme rôzne kurzy zamerané na výchovu a budovanie vzťahov, prípravy na manželstvo, materstvo a rodičovstvo, na prevenciu násilia a iné,“ poznamenala.

Oblasti seniorov sa venoval poslanecký kandidát Jozef Klokner. Z volebného programu vypichol okrem iného všestrannú podporu zmysluplných aktivít, projekty a podujatí pre seniorov, rozšírenie kapacity v Zariadení opatrovateľskej služby o desiatky nových miest, zabezpečenie ďalšieho stupňa modernizácie Zariadenia pre seniorov rekonštrukciou toaliet a kúpeľní a zateplenia celej budovy, pokračovanie modernizácie Polikliniky Družba, Prednádražie a malometrážnych bytov pre seniorov, alebo zabezpečenie bezplatného poskytovania kvalitných rehabilitácii sociálne odkázaným seniorom a klientom Zariadenia pre seniorov.

„Dôležité je tiež realizovať prednáškovú činnosť a aktivity zamerané na aktívne starnutie, počítačovú gramotnosť a jazykové kurzy pre seniorov, rovnako aj rozšírenie existujúcich zliav na mestské kultúrne, spoločenské, športové podujatia, ako aj zvýhodnené vstupy do mestských zariadení,“ podotkol Klokner.

Zaregistrovaní nezávislí kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva za občiansku iniciatívu – Priateľská Trnava
pre Komunálne voľby 2018:

1. Bagin Lenka, Bc., 33 r., ekonómka – obvod č. 4 Trnava – východ
2. Bolečková Martina, Ing., 31 r., administratíva – obvod č. 1 Trnava – centrum
3. Galbavý Marián, Ing., Mgr., 46 r., advokát, poslanec – obvod č. 4 Trnava – východ
4. Haščík Peter, Mgr., 34 r., technik – obvod č. 4 Trnava – východ
5. Klokner Jozef, Ing., 63 r., stavebný inžinier – obvod č. 5 Trnava – juh
6. Kobza Miroslav, 35 r., štátny zamestnanec – obvod č. 5 Trnava – juh
7. Lančarič Matej, Mgr., 33 r., zástupca primátora Trnavy – obvod č. 2 Trnava – západ
8. Lančaričová Veronika, Mgr., 28 r., právny poradca – obvod č. 3 Trnava – sever
9. Miklošovič Lukáš, Ing., 32 r., štátny zamestnanec – obvod č. 4 Trnava – východ
10. Ostrihoň Ivan, Mgr., 33 r., biznis koordinátor – obvod č. 2 Trnava – západ
11. Sit Peter, MgA., 27 r., umelec, kultúrny organizátor – obvod č. 1 Trnava – centrum
12. Šarmír Juraj, 52 r., pracovník v IT – obvod č. 6 Trnava – Modranka

Kandidát na primátora Trnavy:
Galbavý Marián, Ing., Mgr., 46 r., advokát, poslanec

Ulož ako PDF
Napísal 16. októbra 2018 13:51. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, KOMUNÁLNE VOĽBY 2018, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Primátorský kandidát M. Galbavý a iniciatíva Priateľská Trnava predstavili hlavné body volebného programu”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.