reklama

Na výstavbu kuchyne s jedálňou na Bottovej a ďalšie investície na školách odsúhlasili poslanci úverový rámec 2,5 mil. eur

AKTUALIZOVANÉ O 19:51

Mesto Trnava si zoberie bankový úver vo výške do 2,5 milióna eur. Úverový rámec v tejto výške schválili na dnešnom zasadnutí väčšinou hlasov poslanci mestského zastupiteľstva. Poslanci hlasovali o alternatívach 2 alebo 2,5 mil. eur, hlasy väčšiny prítomných poslancov získal vyšší úverový rámec.

Prostriedky majú byť použité na výstavbu novej kuchyne a jedálne na ZŠ na Ulici Jána Bottu v odhadovanej hodnote 1,2 milióna eur.

Z úveru chce mesto zaplatiť aj rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Atómová v predpokladanej hodnote do 700-tisíc eur.

Ďalšie prostriedky by mohlo mesto použiť výhľadovo napríklad na rekonštrukciu objektov bývalej škôlky na Spojnej ulici na sídlisku Zátvor, ktoré mesto kúpilo v roku 2018.


Areál ZŠ Bottova

Ilustračné foto: Mesto Trnava / Rastislav Danák

Podľa vyjadrenia vedúceho odboru investičnej výstavby na Mestskom úrade v Trnave Dušana Béreša, investičné akcie v podobe prípravy verejných súťaží na vypracovanie projektovej dokumentácie na Bottovej ulici aj Atómovej ulici by mohlo mesto začať pripravovať okamžite v najbližších dňoch.

Mesto odhaduje, že zrekonštruovaná kuchyňa na ZŠ Atómová by mohla slúžiť od 1. septembra 2019.

Výstavbu viacpodlažného nového objektu kuchyne, jedálne a tried pre žiakov na Bottovej ulici chce mať mesto ukončenú k 1. septembru 2020.

“Som presvedčený o tom, že schvaľovanie úverového rámca v takejto výške si nezaslúži, aby bolo prejednávanie ako nejaký prídavok v doplenom programe. Skôr sa obávam, že je tu snaha budiť dojem toho, že sa niečo rieši, ale v skutočnosti sa týmto nerieši nič, pretože dnes neexistuje ani projektová dokumentácia k týmto úverom. Navyše, sa tu schvaľuje akýsi bianko šek, o ktorom nie je zrejmé, akými účelmi sa vyplní. Domnievam sa, že by bolo vhodnejšie to riešiť v dobe, kedy budeme poznať výsledok záverečného účtu mesta. Nič sa tým nestratí, ak bude tento bod riadne prejednaný, verejnosť sa s ním bude môcť oboznámiť. A vzhľadom na to, že poznáme senzitivitu vedenia mesta na sociálne siete, aj cez ne sa vyjadriť a vyjadriť svoj názor,” vystúpil v rozprave poslanec Marián Galbavý.

Primátor Peter Bročka v reakcii na jeho slová poznamenal: “Myslím si, že je pomerne jasné, čím sa tento úver vyplní. Pokiaľ toto je bianko šek, potom neviem, čo bolo schvaľovanie úverového rámca na Sláviu, pretože nie som si istý, čím sme ho v čase schvaľovania vyplňovali. Ide o úplne identickú záležitosť. A že sa nič nestratí – stratí sa veľa, pretože projektová dokumentácia na kuchyňu na Atómovej je vo fáze, že môže v dohľadnej dobe začať verejné obstarávanie. Bavíme sa o viac ako 600-tisícoch eur. Nie sme v pozícii, že môžeme na niečo čakať. Vyjadrenie, že sa snažíme navodiť dojem, že sa niečo rieši a nerieši sa nič, je niečo, k čomu sa nemienim vyjadrovať, tak ako na slová o tom, že vedenia mesta je senzitívne na to, čo sa deje na sociálnych sieťach. Keby som bol na to senzitívny, tak to vyzerá trošku ináč.”

Poslanec Matej Lančarič počas rozpravy rovnako ako jeho kolega Galbavý vyjadril pochybnosť nad tým, či mesto navrhuje úverový rámec v správnom čase. “Príde mi to šité horúcou ihlou. Sme vo fáze, že nemáme projektovú dokumentáciu, ktorá nám povie presne cenu výstavby na Bottovej. Čo sa týka Atómovej, tam súhlasím, že ak je to nevyhnutné a pripravené, tých 680-tisíc eur by bolo namieste schváliť. Tiež nerozumiem tým alternatívam – dva alebo dva a pol milióna. Akože podľa čoho si máme vybrať?”

Lančarič tiež upozornil na skutočnosť, že mesto čakajú v budúcnosti ďalšie miliónové investície a úvery do verejného osvetlenia, rekonštrukcie Mestskej športovej haly, peniaze bude potrebné v budúcnosti investovať do zimného štadióna. “Počkajme si, ako dopadne záverečný účet a možno zistíme, že nie je nutné brať úver 2,5 milióna, ale bude stačiť iba milión eur,” podotkol.

Bročka Lančaričovi pripomenul, že aj v prípade prijatia 2,5 – miliónového úveru bude zadĺženosť mesta medzi najnižšími z krajských miest a kondícia Trnavy je v tomto smere v dobrom stave.

Ako doplnil Dušan Béreš, ďalšie zasadnutie zastupiteľstva bude až 30. apríla, preto z časového hľadiska by mestu pomohlo, ak by bol úverový rámec schválený.

“Na budúci týždeň sa môže zverejniť súťaž na projektanta Bottovej, ak by bola súťaž úspešná, o tri týždne môže byť podpísaná zmluva. Ak vzápätí vypíšeme súťaž na Atómovú, o tri mesiace potrebujeme asi 700-tisíc eur. Čiže je pre nás prospešnejšie schváliť úverový rámec teraz, ako o dva a pol mesiaca,” vysvetlil vedúci odboru investičnej výstavby.

V otázke odhadovanej výšky financií potrebných na investičné akcie Béreš doplnil: “Vypočítali sme, že južné krídlo na Bottovej by malo stáť minimálne 1,2 milióna eur, kuchyňa na Atómovej asi 700-tisíc eur. Pokiaľ by sme tam pribalili ďalšie plánované akcie, potom vychádza úverový rámec na 2,5 milióna eur.”

Mesto Trnava vydalo dnes, 12. februára 2019, tlačovú správu, v ktorej informuje o aktuálnom vývoji situácie s riešením stravovania pre žiakov na ZŠ Bottova.

Správu zverejňujeme v plnom znení.

Od 1. februára tohto roku funguje na základnej škole na Ulici J. Bottu dočasný režim stravovania z dôvodu vypovedania dlhoročnej zmluvy o poskytovaní obedov pre žiakov ŽS zo strany Strednej športovej školy Jozefa Herdu (bývalé športové gymnázium). Mesto Trnava pripravilo riešenie na prechodné obdobie, kým bude v škole vybudovaná vlastná jedáleň s kuchyňou, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky v septembri 2020.

Do konca tohto školského roka, t. j. 30. júna 2019 sa budú žiaci 1. až 3. ročníka stravovať na SŠ, ako tomu bolo doteraz, štvrtáci budú na obedy chodiť na Spojenú školu na Ulici L. van Beethovena a žiaci 5. až 9. ročníka sa budú na stravu presúvať autobusmi na základnú školu na Ulici Andreja Kubinu.

Od nového školského roka 2019/2020 prichádzajú do úvahy ďalšie alternatívy, ktoré samospráva momentálne zvažuje, a podniká potrebné kroky na preverenie ich realizovateľnosti. V Informatívnej správe o aktuálnej situácii i okolnostiach, ktoré k nej viedli, ich dnes, 12. februára 2019, predkladá mestský úrad poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava.

Prvou z možností je zachovaný súčasný stav, ktorý funguje od 1. februára 2019, teda dochádzanie žiakov za stravou na Spojenú školu a ZŠ na Ulici A. Kubinu. Podľa vyjadrení pedagógov, ktorí žiakov sprevádzajú, nie sú s presunom problémy.

Druhou možnosťou je zriadenie dočasnej výdajnej školskej jedálne (DVŠJ) vo veľkej telocvični v severnom pavilóne školy. Mesto Trnava predložilo koncept tohto riešenia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý ho schválil. Priestor bude treba upraviť a cvičebné aktivity žiakov premiestniť do malej telocvične, výhodou je však zabezpečenie výdaju stravy priamo v areáli školy.

Najnovšou alternatívou je zriadenie DVŠJ na Strednej priemyselnej škole Trnava na Komenského ulici (konkrétne v priestoroch bývalého internátu, do ktorého sa vstupuje zo Študentskej ulice). Na to, aby bolo možné tento priestor ako dočasnú jedáleň od septembra využívať, však budú nevyhnutné viaceré stavebné úpravy. V piatok 8. februára 2019 bol tento návrh prezentovaný riaditeľke školy a zástupcom rady školy a rady rodičov, ktorí sa k nemu majú vyjadriť.

Mestský úrad v Trnave v Informatívnej správe reaguje aj na online petíciu rodičov, ktorou bol vyjadrený nesúhlas:

– s náhradným stravovaním žiakov na ZŠ Andreja Kubinu a Spojenej školy na Beethovenovej ulici v Trnave
Stravovanie v oboch školách (A. Kubinu i Spojená škola) prebieha bez problémov, vyjadrili sa k nemu p. riaditeľky všetkých troch dotknutých škôl. Presun žiakov prebieha plynule, deťom strava chutí a takisto nie sú žiakom zo ZŠ J. Bottu obmedzované žiadne mimoškolské aktivity. Stravovanie neobmedzuje ani stravníkov kmeňových škôl.

– so zmenou harmonogramu vyučovacích hodín
V zmysle § 6, ods.1 Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole v platnom znení (ďalej len „Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole“) „Začiatok vyučovania určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy najskôr o 7.00 hod., najneskôr o 9.00 hod.“.
Zriaďovateľ preveril možnosti zmeny začiatku vyučovania a pri dodržaní Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole nie je nutné, aby bol začiatok vyučovania počas školského roka posunutý na 7.45 hod. Konečné rozhodnutie však bolo v kompetencii riaditeľky školy.

– s prestavbou existujúcich tried v južnom trakte školy na školskú jedáleň
Ako bolo vyššie uvedené, mesto prehodnotilo pôvodný zámer a odstráni jestvujúci objekt – južný pavilón a postaví nový – školskú jedáleň v čiastočnom suteréne a na prízemí a učebne so zázemím na poschodí.

V petícii bolo požadované urgentné riešenie vzniknutej situácie nasledovným spôsobom:
1. Čo najrýchlejšie zriadenie dočasnej výdajne stravy v areáli ZŠ J. Bottu vo forme kontajnerovej stavby alebo inej dostupnej alternatívy montovanej stavby.
Ako bolo vyššie uvedené, takýto typ stavby vyžaduje pomerne časovo i finančne náročné riešenie.

2. Zabezpečenie dovozu stravy na ZŠ J. Bottu
Stravovanie žiakov bolo nateraz zabezpečené a prebieha bez problémov. Aktuálne nie je možné v žiadnom priestore školy bez prebudovania priestorov stravu vydávať.

3. Pozastavenie projektu prestavby južného traktu na školskú jedáleň s kuchyňou a požadujeme obratom začať s realizáciou všetkých krokov potrebných k výstavbe nového samostatného objektu školskej jedálne s kuchyňou na ZŠ J. Bottu.
Prebudovanie južného traktu bolo pozastavené.

Informatívna správa zahŕňa aj reakciu mesta na požiadavky zo strany rady školy, ktorá žiadala preveriť tieto možnosti:
1. využitie jedálne Materiálovotechnologickej fakulty (MTF STU),
2. kontajnerové riešenie v priestoroch základnej školy,
3. telocvičňa základnej školy,
4. využitie jedálne bývalej základnej školy na Mozartovej ulici.

Stanovisko mesta k alternatívnym návrhov riešenia zástupcov rodičov:

1. MTF STU bola oslovená medzi prvými, hneď na začiatku vzniknutej situácie, keďže sa nachádza v tesnej blízkosti základnej školy. Záver rokovaní bol taký, že MTF je schopná pripravovať stravu pre žiakov, ale nie je možné zabezpečiť jej výdaj z kapacitných dôvodov v čase obeda. Na MTF je strava pripravovaná podľa iných noriem a predpisov. Po opätovných požiadavkách rodičov Mesto Trnava opätovne oslovilo fakultu, či by bol tento proces možný od 1. 9. 2019. Aktuálne sa čaká na vyjadrenie. Rokovanie sa uskutoční v priebehu 7. kalendárneho týždňa.

2. Jediným možným umiestnením dočasnej stavby je trávnatá zelená plocha pri južnom pavilóne školy. Táto plocha je však v územnom pláne definovaná ako nezastavateľná, preto by na jej využitie bola nevyhnutná zmena územného plánu. Dočasná kontajnerová stavba by totiž presiahla rozmery drobnej stavby a podliehala by riadnemu povoľovaciemu procesu. Pri bezproblémovom priebehu by zmena územného plánu trvala približne štyri mesiace a proces stavebného povolenia dva až tri mesiace, teda stavbu by bolo možné zahájiť až o šesť až sedem mesiacov.
Južný pavilón má byť asanovaný a nahradený dvojpodlažnou, čiastočne podpivničenou novostavbou, ktorá nielenže potrebuje svoj nevyhnutný manipulačný priestor počas výstavby, ale potrebuje aj zariadenie staveniska, ktorého súčasťou sú i skládky materiálov, mechanizmov, stavebný odpad, prístup na stavbu atď. Tu dochádza k priestorovému a komunikačnému konfliktu navrhovanej dočasnej kontajnerovej výdajne stravy a jedálne s budúcou novostavbou.
Z bezpečnostného hľadiska by bolo veľmi komplikované zosúladiť prístup žiakov a zásobovania jedálne s aktivitami prebiehajúcej vedľajšej výstavby, nie je totiž možné, aby sa tieto dva komunikačné trasy nekrižovali.
Problematické by bolo aj napojenie na inžinierske siete, keďže do prípadných prenajatých kontajnerov nie je možné zriadiť pripojenie na 380 V, čo je v prípade niektorých kuchynských spotrebičov nevyhnutné. Ďalej by musela byť zriadená prípojka vody, elektro, kanalizácie.
Kontajnerová plošná kapacita musí počítať nielen s plochou na jedáleň, ale aj na sklad, umývanie riadu a termoportov, samotnú výdajňu stravy, sociálne zariadenia so šatňami pre obsluhujúci personál, a pokiaľ ide o samostatne stojacu prevádzku, tak aj na sociálne zariadenia pre deti. Toto všetko podlieha schvaľovaciemu procesu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, na stavebnom úrade a iných dotknutých organizáciách.
Z týchto dôvodov, aj časovo a bezpečnostne, sa ako prijateľnejšia cesta javí prispôsobenie veľkej telocvične v severnom pavilóne, kde po minimálnych stavebných úpravách a schvaľovacom procese vie mesto zabezpečiť výdajňu stravy so zázemím a jedáleň, ktorá bude vyhovovať hygienickým normám, pričom žiaci nebudú musieť opustiť budovu školy.

3. Po rokovaniach s RÚVZ v Trnave a na základe predloženej žiadosti Mesta Trnava bolo už vydané súhlasné vyjadrenie RÚVZ k alternatívnemu využitiu telocvične základnej školy na dočasný výdaj stravy.

4. Využívanie jedálne na Mozartovej ulici (bývalá ZŠ) by mohlo do budúcna spôsobiť, že samospráva ako poskytovateľ služby pre dôchodcov, ktorí sa tu stravujú, nebude schopná pokryť ich požiadavky. Ide väčšinou o osamelých seniorov s nízkym dôchodkom. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje túto alternatívu, je, že ani v tomto prípade nebudú splnené požiadavky stravovania žiakov základných škôl, ktoré stanovuje MŠVVaŠ SR. Zároveň celá uvedená budova i priestor kuchyne a jedálne potrebuje kompletnú rekonštrukciu a kompletné dovybavenie technologickým vybavením.

Mesto Trnava financuje náklady spojené s autobusovou prepravou žiakov na základnú školu na ulici A. Kubinu i technologické dovybavenie tamojšej školskej jedálne. Zároveň poskytne finančné prostriedky pre ďalšie zamestnankyne v školských jedálňach.

Od 1. septembra 2019, kedy v rámci zavedenia bezplatných obedov podľa novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách predpokladá zvýšený počet stravníkov vo všetkých školských jedálňach, ráta samospráva s tým, že pri prekročení kapacitných možností školskej jedálne ZŠ na Ulici Andrea Kubinu, sa bude pravdepodobne strava pre žiakov z Bottovej dovážať aj z iných stravovacích zariadení.

Vlastná kuchyňa s jedálňou, ktorá sa po mnohých desaťročiach na školu vráti, tento prechodný stav vyrieši koncepčne a dlhodobo. Samospráva pred pár dňami ukončila zmluvu na pôvodne plánovaný projekt prestavby južného krídla, v ktorom sa momentálne nachádza šesť tried, a pripravuje nový zámer – dvojpodlažnú, čiastočne podpivničenú stavbu s kuchyňou a jedálňou v prízemí a zachovanými šiestimi učebňami na poschodí. Vďaka tomu bude ZŠ na Ulici Jána Bottu v poskytovaní stravovania sebestačná a zároveň sa zachová počet tried, aby bolo možné uspokojiť čo najviac záujemcov. Práve táto škola je totiž medzi rodičmi a deťmi tou najžiadanejšou v Trnave.

(Mesto Trnava)

Ulož ako PDF
Napísal 12. februára 2019 17:26. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

52 komentárov pre “Na výstavbu kuchyne s jedálňou na Bottovej a ďalšie investície na školách odsúhlasili poslanci úverový rámec 2,5 mil. eur”

 1. 1
  úver says:

  Bročka čo to tu hraješ aj s tými amatérmi ?
  Kukal som rozpočet na 2019 schvalovaný v novembri a neni tam ani ťuk o škole Atómová, na Spojnej atd.
  Bročka neklam ! Ako ste pripravili rozpočet na rok 2019 keď tam neni Atómova ani Spojná a vôbec Bottová.
  Zrazu sa máme poondiť a brať úver na všetky školy lebo si sa aj s Pekarčíkom a LT zobudzili a puscili do gací.
  Friško berme úvery. Utekaj do Tesca nech ci dajú úver na hrnce a bicykle

 2. 2
  papaláš says:

  Neskutočná arogancia bývalého aktivistu Bročka terajšieho papaláša.
  Dovolil si drzo spochybňovať signatárku petície a 1022 podpísaných občanov.
  Oni totiž zabudli že ON je kráľ Trnavy a všetci sa mu majú klaňať, lebo ON pred 4 rokmi vybudoval Trnavu.
  Smutné je aj to že v pléne sedia min 3 učitelia a držia ústa. Ste trápny keď mlčíte že dochádzanie za obedmi je super a pokles stravníkov o 60% je bomba a vyhlásime to za úspech.
  Hanbite sa učiteľky a učiteľ ste zbabelci ! Načo ste išli kandidovať ?

  • 2.1
   Tim says:

   Pani zastupujúca petíciu to trochu prehnala. Obsahom aj spôsobom podania.

   Hovorí sa tomu aj klopanie na otvorené dvere alebo plakanie na nesprávnom hrobe.

   Spôsoby riešenia boli jasne vysvetlené.

   Smutné je, že nevystúpila a nezaujala stanovisko aj riaditeľka školy. Tá by mala byť v problematike najzorientovanejšia.

   • 2.1.1
    milan says:

    Smutné je hlavne že od vzniku aféry sa zbabelec Bročka a Pekarčík neospravedlnili za vzniknutú situáciu, miesto toho spochybňujú všetkých ostatných. Bročka nemá rodinu takže vôbec nechápe o čo ide. Pekarčík si vyžobral funkciu takže čuší. LT je je impotentná.
    Toto už nie sú nezávislí poslanci ale karieristi a ťuťkovia.

   • 2.1.2
    smer says:

    Pani práveže bola veľmi presná a perfektne popísala situáciu.
    Za posledné obdobie nikto tak perfektne a vecne nevystúpil na MZ. Ďakujeme.
    Brokovi očervenela plešina a v záberoch mtt sa mu leskla.
    Nič nebolo jasné vysvetlené. Brok sa iba krútil ako had.
    Samozrejme neodpovedal lebo by musel priznať že to nezvláda.
    Ani sa mu nesnívalo o Bottovej.

    Tajtrlíci sa strašne ale strašne podobajú na politickú stranu typu Smer

   • 2.1.3
    ego says:

    Tim tá pani a ostaní ľudia majú veľkú starosť o svoje deti. Láskavo nekádruj a nevyjadruj sa tak tupo ty ignorant akože plakala, prehnala, klopala atd.
    Oni majú právo si hovoriť čo chcú a ako chcú.
    Ty budeš asi z tej Bročkovej bandy. Nepočul som tvoje riešenie.
    Hento behanie po meste totiž nič nerieši. Je to len dočasná záplata.
    Mal si si lepšie všímať toho vášho zavzdušneného vodcu a začni riešiť jeho sebecké EGO keď sa zistilo že kráľ je nahý.

  • 2.2
   Jery says:

   Ja stále nedokážem pochopiť tú aroganciu moci , jeden z dôvodov nezabezpečenia obedov pre deti je nedostatok kuchárok a personálu do kuchyne. Pýtam sa keď tam vybudujete novú kuchyňu budú variť už roboti, taktiež nepochopím prečo ideme stavať kuchyňu s kapacitou 800 obedov, keď daná lokalita nemá toľko školopovinných detí. Prečo naša starosť smeruje k deťom zo satelitov a B. Kostola. Prečo našu starosť nesmerujeme k našim dôchodcom, určite si to zaslúžia za ich celoživotnú prácu. Deti cezpoľných záujemcov o navštevovanie školy nasmerovať do iných škôl, ktorých kapacita ,tak tried ako aj kuchyne nie sú využité !!!!!

 3. 3
  realita says:

  Tak sme sa dozvedeli, že vlastne vodca všetko vyriešil.
  Deti sú v škole o hodinu a pol dlhšie, motajú sa po meste, pani učiteľky na nervy s dozorom, maminy v strese, hlavná strava je suchá strava rožky, bagety, chleba lebo dve tretiny sa odhlásili. Pre mesto dlžoby. A to pánko vyhlásil za víťazstvo.
  Zodpovední : Neštický nikde, Pekarčík nikde, učiteľky ktoré mali odbornú tému nikde. Možno neboli v sále keďže sme nepočuli ich odborne argumenty.
  Ajtičkári sú ospravedlnení tí – nerozumejú ničomu.
  Kto a čo je Bročka vieme. Otázka je či tušia za koho išli kandidovať a komu kryjú chrbát tí noví. Politbyro statočne mlčalo. Neriešilo.
  Fúha … je to horšie ako sme reálne čakali.

 4. 4
  Etiketa says:

  Vrchol barbarstva dnešného mestského zastupiteľstva bola tá modrá mikina s kapucňou za predsedníckym stolom.
  O tých svetroch a rifliach už ani nehovoriac.
  Vy ste poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia občanov, ktorí Vás zvolili.
  Nerobte so zastupiteľstva MAŠTAĽ.

  • 4.1
   Trend says:

   Nejaky sedlak anonymny sa bude navazat do ludi .sak vylez z brloha a chod im to povedat do oci ty sralko dementny co ma slamu za usama.by si sa doscal od strachu niekomu povedat do oci tie tvoje blaboly.

   • 4.1.1
    ergosum says:

    Si píš, že keď ich stretnem, tak im poviem do očí. Aj primátorovi, ktorý si s LT urobili “valec” … tak toto si nedovoľovali ani KDH ani Smer v MZ. To čo bolo včera na MZ bolo čisté rodeo. Predkladateľ materiálu si spokojne sedí na svojom mieste, hoci predkladateľ ide vždy k pultu, kde odpovedá na otázky z pléna. A ten pánko v mikine – nááádhera.
    A ono stretnúť našich poslancov v meste je tiež problém – viacerí zamestnaní v BA, či po okolí. Naviac sú to tak neznáme mená – že ak by na kandidátke nemali označenie “LT” a stáli vedľa Bročku, tak by nik nevedel kto to je! A žiaľ tak to aj včera vyzeralo…

  • 4.2
   Ladislav Beňo says:

   Dobrý deň.V prvom rade ak máte nejaký skutočný problém treba sa aj podpísať ja s týmto nemám problém a ani nemám problém s tým že dnes na zastupiteľstve som mal na sebe svetrík a rifle ktoré sa v mojom vnímaní rátajú ako normálne a slušne oblečenie vhodné na zastupiteľstvo a to nehovorím o práci a vystupovaní samozrejme čo od vás ako nepodpísanie ho vyznieva veľmi zvlastne.pekny deň

   • 4.2.1
    moje vnímanie says:

    Aj monterky a prešivák sú v mojom vnímaní normálne a slušné oblečenie vhodné na zastupiteľstvo.

   • 4.2.2
    Timur says:

    Silové zložky sú v pohotovosti ,vieš oni nás tu strieľajú a aj inak sofistikovane sa snažia pripraviť o život, takže ten partizánsky spôsob je opodstatnený.

   • 4.2.3
    svetrík says:

    Fúka fúka vetrík
    prečože mám mokrý svetrík ?
    že by dáždík, že by rosa
    ahá pošťal som sa

   • 4.2.4
    vidlák says:

    Beňo kľud. To že ti rodičia a škola nevysvetlili ako sa máš chovať na verejnosti nie je tvoja chyba. Proste to nezvládli. Zlá výchova. Niektorí ľudia na svoju vlastnú svatbu chodia v šuštiakoch.
    Ty len reprezentuješ seba, svoju rodinu a svojich voličov. Proste na viac nemáte. Nechápete spoločenský styk, kultúru. Cítiš sa dobre v montérkach.
    Aj sedliaci patria do demokratickej spoločnosti nič si z toho nerob.

   • 4.2.5
    šaty says:

    Ladilav Beňo v tom svetríku si bol fakt cool nabudúce si daj ešte sukničku a budeš taký chrumkavý

 5. 5
  Realita says:

  Bolo vela avizovanych projektov a niekde to zastalo.Kedy bude avizovany novy Zeleny kricek?Kedy bude avizovana nova cykloveza?Kedy bude avizovana nova zelena lavka? Kedy bude avizovany novy Ruzovy park?Kedy konecne opravia ten rozdrb*ny kanal na Sladovnickej?Kolko uz vyplatilo mesto za tieto projekty?

 6. 6
  Ferdo says:

  Náááádych – výýýýýdych. Ešte raz… Uľavilo sa?

 7. 7
  žabka says:

  Dobrý deň, prvýkrat sa zapájam do takejto diskusie, pretože mi to už nedalo. Po včerajšom zasadaní MZ sa naozaj pýtam ľudí čo volili LT, či sa už konečne spamätali, keď videli to stádovité hlasovanie bez akéhokoľvek racionálneho uvažovania. Ved vodca, ako ho tu nazývate, ešte ani nedopovedal predmet hlasovania a stádo už volilo… Už sa ani nečudujem, že túto trnavskú kliku nazývajú bročkofili… Toto Vám občania Trnavy naozaj nevadí? Taktiež Vám nevadí, že Trnava bude zadĺžená kvôli podľa mňa nie neschopnosti, ale naopak, možno zámerne naplánovanej dohode o predraženej stavbe (veď 20 – 40% zo zákazok ide viete kam)…Veď to nie sú virtuálne peniaze,ale peniaze nášho mesta…
  O kultúre obliekania a vystupovania už ani nehovorím. Toto je príklad pre naše deti? Mne stačí, keď sa v našom meste organizuje napr. trnavský piknik. Je smutné, že bez toho aby som to vedela voped, zistím to hneď po tom,čo vidím, že na našich uliciach pobehujú divné kreatúry chlapov s bradami až po zem a kerkované individuá. Vtedy mám veľké nutkanie utekať aj s deťmi domov, aby sa ich nezľakli a aby som im nemusela vysvetľovať, prečo tie tety a ujovia majú pomaľované celé telá. No čo by som im mala povedať? Že sa prispôsobili jednému ujovi a buďme radi, že ten ujo nie je ufónec, pretože zrazu by polovica Trnavy bola zložená z ufóncov… A toto nás potom zastupuje v MZ? Že pán poslanec nevie ako sa má obliekať, hm… je nevychovaný, čo už… Ale, že si nedokáže uvedomiť, že zastupuje určitý počet voličov, tak to je už dosť divné. A nechce sa mi tiež veriť, že by všetci jeho voliči boli tak nevychovaní, aby nevedeli, že na určite podujatia je oblek povinný… Nie, nie povinný, ale normálny…Takže tí, ktorí ste volili napr. pána poslanca vo svetríku, kam vy patríte? Do ktorej skupiny? A nie je Vám za neho hanba?

 8. 8
  Skokan says:

  Dobrý deň. Prvý krát sa zapajam do diskusie a nechápem čo to tu milá Žabka splieta. Spamätaj sa že niekto bol zvolený v demokratických voľbách. Predražené zákazky… Utekaj za Kopunkom ten ti pomôže so všetkým a nezabúdaj že obvinenie je stále na ceste…. D

  • 8.1
   ropucha says:

   “Skokan” adekvátna reakcia víťazov volieb! Všetci ste tu lúzri, my tu teraz vládneme – tak sa neozývajte!!!
   “Žabka” – super! Normálna reakcia rodiča!

  • 8.2
   ada says:

   Ty si ako babka ficovolička, totálne zaslepená. Ved vy raz precitnete z toho pobluznenia. Ja som tiež pred štyrmi rokmi fandila, ale nehambim sa zmeniť názor ked uz je najvyšší čas. Niekomu to asi dlhšie trvá, no čo už.

 9. 9
  žabka says:

  Veď nikto nespochybňuje, že tzv. vodca bol zvolený v demokratických voľbách, ale to mu nedáva právo správať sa a konať ako diktátor.

  A čo si má bežný človek myslieť o tej výške úveru, keď ešte nebolo vyhlásené verejné obstarávanie, nie je vypracovaná projektová dokumentácia? Nevzbudzuje takéto konanie podozrenie, že je táto cena nafúknutá…?

  A prepáčte, ale kto je ten Kopúnek?

  • 9.1
   Pišta says:

   Kopúnek je trnavský novinár a keď niekto z diskutujúcich napíše svoj názor alebo nedajbože si dovolí kritizovať LTT tak je hneď označený za Kopúnka.
   Skokan nebude s Tebou diskutovať odborne, nebude dávať rôzne návrhy na riešenie toho či onoho problému.
   On Ti len napíše že si Kopúnek pretože viac napísať nevie.

 10. 10
  skokan says:

  Keď chcem robiť verejné obstarávanie,to znamená niečo vybudovať musím mať na to peniaze.Ja len dúfam,že sa aj prihlásiš do súťaže a budeš spolupracovať potom s políciou na tých úplatkoch.Pekný deň ti prajem.

  • 10.1
   Filip says:

   Mesto nema peniaze? Ved mame rezervny ucet, Brocka povedal pred volbami ze mame penazi habadej, este ostali vraj aj z minuleho roka co sa nestihlo spravit za par milionov.
   https://www.trnava-live.sk/2018/11/05/poslanci-za-nase-mestto-nepodporia-navrh-rozpoctu-na-rok-2019-navrhnu-aj-preschvalenie-uznesenia-o-city-arene/

   • 10.1.1
    Bimbo says:

    Filip uaaaa BINGO. Takže máme 1,2 mil a ešte môže byť aj viac po predložení záverečného účtu.

   • 10.1.2
    Martin says:

    Starý článok v ktorom si Masťo nas*al do huby, lebo ten rozpočet nakoniec schválili bez kecov … Ešte niečo vygoogli …

    • 10.1.2.1
     Bimbo says:

     Ale v článku na konci je odpoveď primátora mesta : … tvrdenie, že rezervný fond bude v tomto roku /2019 / definitívne a úplne vyčerpaný je samozrejme úplný nezmysel a absolútne volne disponibilných je 1,2 mil. eur…

    • 10.1.2.2
     Filip says:

     V tom clanku pise primator ze v rezerve maju 11 milionov a absolutne disponibilnych 1,2 miliona To je vyjadrenie Brocku z novembra 2018. Plus tam pise ze pribudnu dalsie miliony ktore sa nevycerpali v 2018. Takze v novembri tvrdil ze penazi je dostatok, vo februari uz nemame ani na kuchynu tych 700 a potrebujeme okamzity uver. Volajako mi to nevychadza, povedal by klasik.

     • 10.1.2.2.1
      Ucet says:

      Aky je ci bude rezerveny fond predsa jasne urcite zaverecny ucet ale uz teraz je videt ze prijmy boli vacsie ako sa cakalo aj vydavky mensie takze uz tieto peniaze pribudnu do rezerveneho fondu, dalsie su z verejnych sutazi kde bola vysutazena cena mensia ako sa odhadovalo napr mikoviniho sa vysutazila za milion a odhadovana cena bola milion a tristo tisic atd. Budeme to vsak vedet az v aprili takze napr atomova by sa urcite nestihla do septembra keby sa zacalo obstaravat az po aprili.

 11. 11
  hokejista says:

  To naše vedenie je svetový unikát , o ich schopnosti zničiť zabehnuté veci je príznačné, dôkaz pozrite si na You Tube ,, Hokejisti HK Trnava sú bronzový, podporili ich aj fanúškovia Spartaka. Teraz hokejisti bojujú o záchranu, zaslúžili sa o to rozvracač viceprezident Pekarčík, Bročka , Viskupič a rad ďalších.

 12. 12
  Filoména says:

  Včera som si po dlhej dobe pozrela MZ. Hneď som to aj oľutovala. je mi smutno z toho, čo sa stalo z tých ľudí ktorí sa pred štyrmi rokmi dušovali ako idú robiť pre mesto, pre ľudí. V súčasnosti môžeme u členov strany LTT (správanie porovnateľné s akoukolvek inou stranou, keďže v nej jednotlivci nemajú vlastný názor len ticho sedia a čučia) badať stádovitosť, jednotlivci, ktorí by mali prichádzať s vlasntými nápadmi, názormi ticho sedia a boja sa niečo povedať. Členovia LTT buď koktajú alebo sú ticho. Alebo sú arogantní. Arogancia akú som videla včera u Bročku bolo tak slaboduché jednanie s kolegami, obyvateľmi mesta a poslancami akú som dávno nevidela…jedine tak v slovenskom parlamente. Nízkosť charakteru a neúcta voči názoru iných charakterizuje toto združenie, skupinu, stádo, stranu…nazvite si to ako chcete. Pre mňa pohroma.
  Pokiaľ sa nenaučíte príjmať konštruktívnu kritiku, nikdy nemôžete dosiahnuť niečo veľké. Toto vaše vákuum sa už totiž začína rozpadať, pretože vás spája jediné, túžba po moci.

  • 12.1
   HaHaHa says:

   Hej, lebo všade vo svete dostávajú poslanci materiál na rokovanie pred vchodom do rokovacej sály a nemajú čas si ujasniť svoje názory a vy-diskutovať svoje nápady pred tým :D :D :D To len tupá slovač by chcela vidieť na takýchto akciách teátro aké predviedol napríklad Lančarič, ktorý v poslednom bode len zopakoval to, čo tam povedal niekto iný 10 minút pred tým, úplne zbytočne, ale hlavne, že má “svoj” názor a plebs môže zatlieskať, aký je aktívny a ako konštruktívne debatuje :D

   • 12.1.1
    Chichi says:

    1. Plebs ? To myslíš občanov mesta ? Voličov ? A Ty si kto, že ponižuješ a urážaš občanov mesta ?
    2. Teátro ? pán poslanec Lančarič je aj poslancom Trnavského samosprávneho kraja, že daný problém konzultoval a riešil s pánom Viskupičom mu slúži len ku cti, zatiaľ čo tých zvyšných 24 poslancov za LTT od 24.1.2019 robilo pre detičky ,aby mali zabezpečený obed čo ???
    3. Pán poslanec upozornil len na to, že využívať telocvičňu je nezmysel.
    4. To že poslanci dostali materiál na poslednú chvíľu je fakt a takto sa to nerobí, poslanec má právo si materiál naštudovať a oboznámiť sa s ním v dostatočnom predstihu.
    5. Ty radšej požaduj odpoveď od primátora mesta prečo sa daná situácia s jedálňou neriešila už v roku 2016 kedy bola predmetom aj na Mestskej rade ako informovala včera zástupkyňa petičného výboru.
    6. A ďakujeme za Tvoj príspevok, je fajn, že ukazuješ o čom si.

    • 12.1.1.1
     ABC says:

     Veľmi dôležitá informácia je že daný materiál sa prejednával aj na Mestkej rade. Vzťah k rokovaniam na MR má Bročka svojský, jeden z mnohých ktorý predviedol ,, Ja na rozdiel od vás tu byť nemusím ,, takto vtipne sa snažil zaujať Bročka vychádzajúc z rokovacej miestnosti čakajúcich predkladateľov materiálov MR. Na to mu jedna pracovníčka MÚ zakontrovala ,, ani my ,už je po pracovnej dobe ,, . Takto pracuje primátor , podotýkam že to bolo ešte pred zvýšením platu .

    • 12.1.1.2
     HaHaHa says:

     1. Plebsom myslím kohokoľvek, komu imponuje fakt, že stačí niečo čo odznelo zopakovať a tým už je to naozaj ten správny poslanec ktorý má vlastný názor :D
     2. Daný problém s pánom Viskupičom riešilo X krát aj vedenie mesta vrátane niektorých poslancov, ale ano, im to ku cti neslúži, len poslancovi Lančaričovi.
     3. To isté povedala aj pani pred tým, stačilo teda povedať, že súhlasí s jej názorom a nie to opakovať ako papagáj.
     4. Aký materiál dostali na poslednú chvílu ?
     5. Prečo len od primátora ? Lančarič vtedy nebol zástupca primátora a poslanec ? Či to sa opäť nepočíta ? Primátor nerozhoduje o tom, čo sa bude robiť, to schvaluje MZ, nebol tam aj Lančarič ? Aj Galbavý ? Aj Mráz a desiatka iných ?
     6. Otázku prečo sa neriešilo môžeš použiť na 1000 iných vecí v meste. No preto, že zdroje mesta nie sú neobmedzené a potreboval by si XY rozpočtov, aby si dal všetko v meste dokopy.
     7. Ja ďakujem za tvoj príspevok … Je vidieť z koho zadku trčíš.

     • 12.1.1.2.1
      ABC says:

      Prvý krát tu zaznelo, že keď sa spraví to na ďalšie už nemusia byť peniaze. Tvoj problém je že ty už ani netrčíš. Pozor aby sa náčelník nedostal do predklonu, to už by nemuselo dobra skončiť. Za môj príspevok nemusíš ďakovať.

      • 12.1.1.2.1.1
       HaHaHa says:

       Argumenty žiadne, ale to nevadí :D :D :D

       Ja nikomu zo zadku netrčím, len ma baví táto rovnaká partia zúfalcov ktorý sem chodia anonymne pluť na všetko, čo sa v TT deje. Zjavujú sa len na trnava-live, pretože len tu je diskusia anonymná .. Vylievali si tu srdiečko aj pred voľbami, zo strašnými prognózami ako Broko pohorí a teraz im ostáva už len zase 4 roky namietať. Keby tu anonymnú diskusiu zrušili, už by mohli plakať len doma do vankúša …

       Tu som poukazoval len na to … Paničke vadí, že na MZ živo nediskutovali a nepočula každého rozprávať … Ak by si svoj postoj neporiešili pred zastupitelstvom, tak by zase piskovala aký sú to amatéri a že sa na zastupitelstvo vôbec nepripravili . Ak by sa našlo riešenie, že to niekto postaví zadarmo a hneď zajtra, tak by si tu zúfalci aj tak našli dôvod, prečo to opľuť :D

       • 12.1.1.2.1.1.1
        Filoména says:

        Napísal človek, ktorý komentuje taktiež anonymne…týmto strácaju tvoje reči akýkolvek význam

        • 12.1.1.2.1.1.1.1
         HaHaHa says:

         Ohrdáza sa človek, ktorý píše anonymne :D Ale ano, podstatu si vystihla :D Reči všetkých týchto anonymných plačkov strácajú akýkoľvek význam, rovnako ako tie moje :P

 13. 13
  jozef says:

  Presne povedané Filomena, arogancia moci, stádo okolo Bročku, dal všetkým svojim verným zarobiť, a tie jeho sľuby / revitalizácia Linčianska, Zelený kríčok,park J. Kráľa, Rúžák a ostatné len sľuby a sľuby, veď Facebook to unesie,je veru arogantný, ale to sa dalo čakať, máme čo sme chceli

  • 13.1
   Veža says:

   Možno budú aj ďalšie štúdie.
   Napríklad nemáme štúdiu na krivú mestskú vežu, ako v Pise.

   • 13.1.1
    Ano says:

    Ešte dobre že si sa nepomýli a namiesto s nenapísal č , už by to bolo jasné čo budeme mať. Zabúda sa spomenúť vytvorenie umelého jazera v Štrkoch, ktoré už malo byť hotové pred voľbami 2018 . Vytvorenie rekreačnej lokality ,,Štrky,, je super nápad občania budú mať super zvukovú kulisu, strelecké preteky poriadané cez víkend je k odpočinku vhodne sa dopĺňajúca činnosť.

 14. 14
  Filoména says:

  Typická vec ktorá vás charakterizuje LT…arogantne sa navážať do iných ľudí aby ste skryli svoje vlastné nedostatky. Úbožiaci.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.