reklama

Na výstavbu kuchyne s jedálňou na Bottovej a ďalšie investície na školách odsúhlasili poslanci úverový rámec 2,5 mil. eur

AKTUALIZOVANÉ O 19:51

Mesto Trnava si zoberie bankový úver vo výške do 2,5 milióna eur. Úverový rámec v tejto výške schválili na dnešnom zasadnutí väčšinou hlasov poslanci mestského zastupiteľstva. Poslanci hlasovali o alternatívach 2 alebo 2,5 mil. eur, hlasy väčšiny prítomných poslancov získal vyšší úverový rámec.

Prostriedky majú byť použité na výstavbu novej kuchyne a jedálne na ZŠ na Ulici Jána Bottu v odhadovanej hodnote 1,2 milióna eur.

Z úveru chce mesto zaplatiť aj rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Atómová v predpokladanej hodnote do 700-tisíc eur.

Ďalšie prostriedky by mohlo mesto použiť výhľadovo napríklad na rekonštrukciu objektov bývalej škôlky na Spojnej ulici na sídlisku Zátvor, ktoré mesto kúpilo v roku 2018.


Areál ZŠ Bottova

Ilustračné foto: Mesto Trnava / Rastislav Danák

Podľa vyjadrenia vedúceho odboru investičnej výstavby na Mestskom úrade v Trnave Dušana Béreša, investičné akcie v podobe prípravy verejných súťaží na vypracovanie projektovej dokumentácie na Bottovej ulici aj Atómovej ulici by mohlo mesto začať pripravovať okamžite v najbližších dňoch.

Mesto odhaduje, že zrekonštruovaná kuchyňa na ZŠ Atómová by mohla slúžiť od 1. septembra 2019.

Výstavbu viacpodlažného nového objektu kuchyne, jedálne a tried pre žiakov na Bottovej ulici chce mať mesto ukončenú k 1. septembru 2020.

„Som presvedčený o tom, že schvaľovanie úverového rámca v takejto výške si nezaslúži, aby bolo prejednávanie ako nejaký prídavok v doplenom programe. Skôr sa obávam, že je tu snaha budiť dojem toho, že sa niečo rieši, ale v skutočnosti sa týmto nerieši nič, pretože dnes neexistuje ani projektová dokumentácia k týmto úverom. Navyše, sa tu schvaľuje akýsi bianko šek, o ktorom nie je zrejmé, akými účelmi sa vyplní. Domnievam sa, že by bolo vhodnejšie to riešiť v dobe, kedy budeme poznať výsledok záverečného účtu mesta. Nič sa tým nestratí, ak bude tento bod riadne prejednaný, verejnosť sa s ním bude môcť oboznámiť. A vzhľadom na to, že poznáme senzitivitu vedenia mesta na sociálne siete, aj cez ne sa vyjadriť a vyjadriť svoj názor,“ vystúpil v rozprave poslanec Marián Galbavý.

Primátor Peter Bročka v reakcii na jeho slová poznamenal: „Myslím si, že je pomerne jasné, čím sa tento úver vyplní. Pokiaľ toto je bianko šek, potom neviem, čo bolo schvaľovanie úverového rámca na Sláviu, pretože nie som si istý, čím sme ho v čase schvaľovania vyplňovali. Ide o úplne identickú záležitosť. A že sa nič nestratí – stratí sa veľa, pretože projektová dokumentácia na kuchyňu na Atómovej je vo fáze, že môže v dohľadnej dobe začať verejné obstarávanie. Bavíme sa o viac ako 600-tisícoch eur. Nie sme v pozícii, že môžeme na niečo čakať. Vyjadrenie, že sa snažíme navodiť dojem, že sa niečo rieši a nerieši sa nič, je niečo, k čomu sa nemienim vyjadrovať, tak ako na slová o tom, že vedenia mesta je senzitívne na to, čo sa deje na sociálnych sieťach. Keby som bol na to senzitívny, tak to vyzerá trošku ináč.“

Poslanec Matej Lančarič počas rozpravy rovnako ako jeho kolega Galbavý vyjadril pochybnosť nad tým, či mesto navrhuje úverový rámec v správnom čase. „Príde mi to šité horúcou ihlou. Sme vo fáze, že nemáme projektovú dokumentáciu, ktorá nám povie presne cenu výstavby na Bottovej. Čo sa týka Atómovej, tam súhlasím, že ak je to nevyhnutné a pripravené, tých 680-tisíc eur by bolo namieste schváliť. Tiež nerozumiem tým alternatívam – dva alebo dva a pol milióna. Akože podľa čoho si máme vybrať?“

Lančarič tiež upozornil na skutočnosť, že mesto čakajú v budúcnosti ďalšie miliónové investície a úvery do verejného osvetlenia, rekonštrukcie Mestskej športovej haly, peniaze bude potrebné v budúcnosti investovať do zimného štadióna. „Počkajme si, ako dopadne záverečný účet a možno zistíme, že nie je nutné brať úver 2,5 milióna, ale bude stačiť iba milión eur,“ podotkol.

Bročka Lančaričovi pripomenul, že aj v prípade prijatia 2,5 – miliónového úveru bude zadĺženosť mesta medzi najnižšími z krajských miest a kondícia Trnavy je v tomto smere v dobrom stave.

Ako doplnil Dušan Béreš, ďalšie zasadnutie zastupiteľstva bude až 30. apríla, preto z časového hľadiska by mestu pomohlo, ak by bol úverový rámec schválený.

„Na budúci týždeň sa môže zverejniť súťaž na projektanta Bottovej, ak by bola súťaž úspešná, o tri týždne môže byť podpísaná zmluva. Ak vzápätí vypíšeme súťaž na Atómovú, o tri mesiace potrebujeme asi 700-tisíc eur. Čiže je pre nás prospešnejšie schváliť úverový rámec teraz, ako o dva a pol mesiaca,“ vysvetlil vedúci odboru investičnej výstavby.

V otázke odhadovanej výšky financií potrebných na investičné akcie Béreš doplnil: „Vypočítali sme, že južné krídlo na Bottovej by malo stáť minimálne 1,2 milióna eur, kuchyňa na Atómovej asi 700-tisíc eur. Pokiaľ by sme tam pribalili ďalšie plánované akcie, potom vychádza úverový rámec na 2,5 milióna eur.“

Mesto Trnava vydalo dnes, 12. februára 2019, tlačovú správu, v ktorej informuje o aktuálnom vývoji situácie s riešením stravovania pre žiakov na ZŠ Bottova.

Správu zverejňujeme v plnom znení.

Od 1. februára tohto roku funguje na základnej škole na Ulici J. Bottu dočasný režim stravovania z dôvodu vypovedania dlhoročnej zmluvy o poskytovaní obedov pre žiakov ŽS zo strany Strednej športovej školy Jozefa Herdu (bývalé športové gymnázium). Mesto Trnava pripravilo riešenie na prechodné obdobie, kým bude v škole vybudovaná vlastná jedáleň s kuchyňou, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky v septembri 2020.

Do konca tohto školského roka, t. j. 30. júna 2019 sa budú žiaci 1. až 3. ročníka stravovať na SŠ, ako tomu bolo doteraz, štvrtáci budú na obedy chodiť na Spojenú školu na Ulici L. van Beethovena a žiaci 5. až 9. ročníka sa budú na stravu presúvať autobusmi na základnú školu na Ulici Andreja Kubinu.

Od nového školského roka 2019/2020 prichádzajú do úvahy ďalšie alternatívy, ktoré samospráva momentálne zvažuje, a podniká potrebné kroky na preverenie ich realizovateľnosti. V Informatívnej správe o aktuálnej situácii i okolnostiach, ktoré k nej viedli, ich dnes, 12. februára 2019, predkladá mestský úrad poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava.

Prvou z možností je zachovaný súčasný stav, ktorý funguje od 1. februára 2019, teda dochádzanie žiakov za stravou na Spojenú školu a ZŠ na Ulici A. Kubinu. Podľa vyjadrení pedagógov, ktorí žiakov sprevádzajú, nie sú s presunom problémy.

Druhou možnosťou je zriadenie dočasnej výdajnej školskej jedálne (DVŠJ) vo veľkej telocvični v severnom pavilóne školy. Mesto Trnava predložilo koncept tohto riešenia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý ho schválil. Priestor bude treba upraviť a cvičebné aktivity žiakov premiestniť do malej telocvične, výhodou je však zabezpečenie výdaju stravy priamo v areáli školy.

Najnovšou alternatívou je zriadenie DVŠJ na Strednej priemyselnej škole Trnava na Komenského ulici (konkrétne v priestoroch bývalého internátu, do ktorého sa vstupuje zo Študentskej ulice). Na to, aby bolo možné tento priestor ako dočasnú jedáleň od septembra využívať, však budú nevyhnutné viaceré stavebné úpravy. V piatok 8. februára 2019 bol tento návrh prezentovaný riaditeľke školy a zástupcom rady školy a rady rodičov, ktorí sa k nemu majú vyjadriť.

Mestský úrad v Trnave v Informatívnej správe reaguje aj na online petíciu rodičov, ktorou bol vyjadrený nesúhlas:

– s náhradným stravovaním žiakov na ZŠ Andreja Kubinu a Spojenej školy na Beethovenovej ulici v Trnave
Stravovanie v oboch školách (A. Kubinu i Spojená škola) prebieha bez problémov, vyjadrili sa k nemu p. riaditeľky všetkých troch dotknutých škôl. Presun žiakov prebieha plynule, deťom strava chutí a takisto nie sú žiakom zo ZŠ J. Bottu obmedzované žiadne mimoškolské aktivity. Stravovanie neobmedzuje ani stravníkov kmeňových škôl.

– so zmenou harmonogramu vyučovacích hodín
V zmysle § 6, ods.1 Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole v platnom znení (ďalej len „Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole“) „Začiatok vyučovania určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy najskôr o 7.00 hod., najneskôr o 9.00 hod.“.
Zriaďovateľ preveril možnosti zmeny začiatku vyučovania a pri dodržaní Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole nie je nutné, aby bol začiatok vyučovania počas školského roka posunutý na 7.45 hod. Konečné rozhodnutie však bolo v kompetencii riaditeľky školy.

– s prestavbou existujúcich tried v južnom trakte školy na školskú jedáleň
Ako bolo vyššie uvedené, mesto prehodnotilo pôvodný zámer a odstráni jestvujúci objekt – južný pavilón a postaví nový – školskú jedáleň v čiastočnom suteréne a na prízemí a učebne so zázemím na poschodí.

V petícii bolo požadované urgentné riešenie vzniknutej situácie nasledovným spôsobom:
1. Čo najrýchlejšie zriadenie dočasnej výdajne stravy v areáli ZŠ J. Bottu vo forme kontajnerovej stavby alebo inej dostupnej alternatívy montovanej stavby.
Ako bolo vyššie uvedené, takýto typ stavby vyžaduje pomerne časovo i finančne náročné riešenie.

2. Zabezpečenie dovozu stravy na ZŠ J. Bottu
Stravovanie žiakov bolo nateraz zabezpečené a prebieha bez problémov. Aktuálne nie je možné v žiadnom priestore školy bez prebudovania priestorov stravu vydávať.

3. Pozastavenie projektu prestavby južného traktu na školskú jedáleň s kuchyňou a požadujeme obratom začať s realizáciou všetkých krokov potrebných k výstavbe nového samostatného objektu školskej jedálne s kuchyňou na ZŠ J. Bottu.
Prebudovanie južného traktu bolo pozastavené.

Informatívna správa zahŕňa aj reakciu mesta na požiadavky zo strany rady školy, ktorá žiadala preveriť tieto možnosti:
1. využitie jedálne Materiálovotechnologickej fakulty (MTF STU),
2. kontajnerové riešenie v priestoroch základnej školy,
3. telocvičňa základnej školy,
4. využitie jedálne bývalej základnej školy na Mozartovej ulici.

Stanovisko mesta k alternatívnym návrhov riešenia zástupcov rodičov:

1. MTF STU bola oslovená medzi prvými, hneď na začiatku vzniknutej situácie, keďže sa nachádza v tesnej blízkosti základnej školy. Záver rokovaní bol taký, že MTF je schopná pripravovať stravu pre žiakov, ale nie je možné zabezpečiť jej výdaj z kapacitných dôvodov v čase obeda. Na MTF je strava pripravovaná podľa iných noriem a predpisov. Po opätovných požiadavkách rodičov Mesto Trnava opätovne oslovilo fakultu, či by bol tento proces možný od 1. 9. 2019. Aktuálne sa čaká na vyjadrenie. Rokovanie sa uskutoční v priebehu 7. kalendárneho týždňa.

2. Jediným možným umiestnením dočasnej stavby je trávnatá zelená plocha pri južnom pavilóne školy. Táto plocha je však v územnom pláne definovaná ako nezastavateľná, preto by na jej využitie bola nevyhnutná zmena územného plánu. Dočasná kontajnerová stavba by totiž presiahla rozmery drobnej stavby a podliehala by riadnemu povoľovaciemu procesu. Pri bezproblémovom priebehu by zmena územného plánu trvala približne štyri mesiace a proces stavebného povolenia dva až tri mesiace, teda stavbu by bolo možné zahájiť až o šesť až sedem mesiacov.
Južný pavilón má byť asanovaný a nahradený dvojpodlažnou, čiastočne podpivničenou novostavbou, ktorá nielenže potrebuje svoj nevyhnutný manipulačný priestor počas výstavby, ale potrebuje aj zariadenie staveniska, ktorého súčasťou sú i skládky materiálov, mechanizmov, stavebný odpad, prístup na stavbu atď. Tu dochádza k priestorovému a komunikačnému konfliktu navrhovanej dočasnej kontajnerovej výdajne stravy a jedálne s budúcou novostavbou.
Z bezpečnostného hľadiska by bolo veľmi komplikované zosúladiť prístup žiakov a zásobovania jedálne s aktivitami prebiehajúcej vedľajšej výstavby, nie je totiž možné, aby sa tieto dva komunikačné trasy nekrižovali.
Problematické by bolo aj napojenie na inžinierske siete, keďže do prípadných prenajatých kontajnerov nie je možné zriadiť pripojenie na 380 V, čo je v prípade niektorých kuchynských spotrebičov nevyhnutné. Ďalej by musela byť zriadená prípojka vody, elektro, kanalizácie.
Kontajnerová plošná kapacita musí počítať nielen s plochou na jedáleň, ale aj na sklad, umývanie riadu a termoportov, samotnú výdajňu stravy, sociálne zariadenia so šatňami pre obsluhujúci personál, a pokiaľ ide o samostatne stojacu prevádzku, tak aj na sociálne zariadenia pre deti. Toto všetko podlieha schvaľovaciemu procesu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, na stavebnom úrade a iných dotknutých organizáciách.
Z týchto dôvodov, aj časovo a bezpečnostne, sa ako prijateľnejšia cesta javí prispôsobenie veľkej telocvične v severnom pavilóne, kde po minimálnych stavebných úpravách a schvaľovacom procese vie mesto zabezpečiť výdajňu stravy so zázemím a jedáleň, ktorá bude vyhovovať hygienickým normám, pričom žiaci nebudú musieť opustiť budovu školy.

3. Po rokovaniach s RÚVZ v Trnave a na základe predloženej žiadosti Mesta Trnava bolo už vydané súhlasné vyjadrenie RÚVZ k alternatívnemu využitiu telocvične základnej školy na dočasný výdaj stravy.

4. Využívanie jedálne na Mozartovej ulici (bývalá ZŠ) by mohlo do budúcna spôsobiť, že samospráva ako poskytovateľ služby pre dôchodcov, ktorí sa tu stravujú, nebude schopná pokryť ich požiadavky. Ide väčšinou o osamelých seniorov s nízkym dôchodkom. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje túto alternatívu, je, že ani v tomto prípade nebudú splnené požiadavky stravovania žiakov základných škôl, ktoré stanovuje MŠVVaŠ SR. Zároveň celá uvedená budova i priestor kuchyne a jedálne potrebuje kompletnú rekonštrukciu a kompletné dovybavenie technologickým vybavením.

Mesto Trnava financuje náklady spojené s autobusovou prepravou žiakov na základnú školu na ulici A. Kubinu i technologické dovybavenie tamojšej školskej jedálne. Zároveň poskytne finančné prostriedky pre ďalšie zamestnankyne v školských jedálňach.

Od 1. septembra 2019, kedy v rámci zavedenia bezplatných obedov podľa novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách predpokladá zvýšený počet stravníkov vo všetkých školských jedálňach, ráta samospráva s tým, že pri prekročení kapacitných možností školskej jedálne ZŠ na Ulici Andrea Kubinu, sa bude pravdepodobne strava pre žiakov z Bottovej dovážať aj z iných stravovacích zariadení.

Vlastná kuchyňa s jedálňou, ktorá sa po mnohých desaťročiach na školu vráti, tento prechodný stav vyrieši koncepčne a dlhodobo. Samospráva pred pár dňami ukončila zmluvu na pôvodne plánovaný projekt prestavby južného krídla, v ktorom sa momentálne nachádza šesť tried, a pripravuje nový zámer – dvojpodlažnú, čiastočne podpivničenú stavbu s kuchyňou a jedálňou v prízemí a zachovanými šiestimi učebňami na poschodí. Vďaka tomu bude ZŠ na Ulici Jána Bottu v poskytovaní stravovania sebestačná a zároveň sa zachová počet tried, aby bolo možné uspokojiť čo najviac záujemcov. Práve táto škola je totiž medzi rodičmi a deťmi tou najžiadanejšou v Trnave.

(Mesto Trnava)

Ulož ako PDF
Napísal 12. februára 2019 17:26. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Na výstavbu kuchyne s jedálňou na Bottovej a ďalšie investície na školách odsúhlasili poslanci úverový rámec 2,5 mil. eur”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.