reklama

Komplexná obnova Kukučínovej bude stáť 747-tisíc eur, rekonštrukciu majú skončiť do konca roka

Víťazom verejnej súťaže na komplexnú obnovu Kukučínovej ulice sa stala spoločnosť Cesty Nitra. Stavebné práce začnú v priebehu septembra, podľa zmluvy o dielo majú byť dokončené v priebehu troch mesiacov.

Víťazná cenová ponuka spoločnosti Cesty Nitra, uvedená aj v podpísanej a zverejnenej zmluve s mestom Trnava, je 747 – tisíc eur s DPH. Predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní znela na 1,16 milióna eur s DPH.

Oprava sa bude týkať úseku v celkovej dĺžke 443 metrov od križovatky so Špačinskou po križovatku so Slnečnou ulicou, kde vznikne okružná križovatka.

“Mestská autobusová doprava bude počas stavebných prác presmerovaná na dočasné autobusové zastávky a náhradnú trasu. Zmeny sa dotknú liniek č. 1 a 12. Práce ovplyvnia aj režim zberu a vývozu odpadu. Pre obyvateľov Kukučínovej budú pristavené 1100-litrové nádoby na Robotníckej, Kopánkovej a Pažitnej (od J. Hlúbika), do ktorých budú vhadzovať svoj odpad vo vreciach,” informovala vedúca úseku komunikácie a marketingu Kancelária primátora Veronika Majtánová.


Kukučínova ulica

Dvojpruhová cesta na Kukučínovej ulici je v súčasnosti široká 9 metrov a využívaná je aj na pozdĺžne parkovanie automobilov po oboch stranách.

V smere od Špačinskej sa na ľavej strane nachádza dvojmetrový chodník pre peších, po pravej strane je asi 7-metrový zelene a stromov, ktorý končí na pravostrannom chodníku popri rodinných domoch.

Z projektu vyplýva, že príde k celkovej rekonštrukcii všetkých existujúcich povrchov v ulici, spevnených aj nespevnených, s návrhom nových plôch chodníka pre peších, komunikácie pre automobily a parkovacích státí a spoločného chodníka s cyklochodníkom.

Stavebno – technické riešenie projektu rekonštrukcie Kukučínovej ulice počíta so zachovaním obojsmernej premávky v dvoch jazdných pruhoch so šírkou 2,75 metra pre každý pruh.

Na ľavej strane ulice (od Špačinskej) vznikne spoločný chodník pre chodcov aj cyklistov so šírkou 3,25 metra. Na pravej strane bude 1,75 m široký chodník z betónovej dlažby.

Vybudované budú aj parkovacie plochy s pozdĺžnym radením. Od chodníka budú oddelené vyvýšeným cestným obrubníkom. Parkovanie rezidentov a návštev je riešené tak, aby autá nevytvárali prekážku v doprave, ako je tomu v súčasnosti.

Zmeny sa dotknú aj autobusových zastávok. Na zastávkach budú vybudované riadne odbočovacie a zaraďovacie pruhy s priestorom pre zastavenie autobusu. Vznikne aj nová plocha zástavky, čakacia plocha a prístrešok pre cestujúcich.

“Paralelne s výstavou zrealizuje v tejto lokalite spoločnosť TAVOS rekonštrukciu zastaraného vodovodného potrubia. Rezidenti majú možnosť využiť odkrytie telesa komunikácie na výmenu prípojok inžinierskych sietí, ktoré prislúchajú k ich nehnuteľnostiam. Technicky nevyhovujúce (zastarané) prípojky nebude možné na nové potrubie pripojiť, výmenu je potrebné stihnúť počas rekonštrukcie, aby sa predišlo neskoršiemu rozkopávaniu opravených častí. Samospráva občanom odporúča zabezpečiť si aj včasnú opravu kanalizačných prípojok. O podrobnostiach boli obyvatelia Kukučínovej informovaní priamo prostredníctvom listu primátora,” uviedla V. Majtánová.

Z technickej správy návrhu sadových úpravy vyplýva, že na Kukučínovej odstránia 14 z celkového počtu 46 vzrastlých stromov.

Šesť z nich vypília v prvej etape z dôvodu zlého zdravotného stavu, osem stromov má byť odstránených neskôr z dôvodov kolízie stavby. Pred začatím rekonštrukcie budú zostávajúce dreviny odborne ošetrené a prebehnú aj nevyhnutné opatrenia na ochranu jestvujúcich stromov.

V lokalite Kukučínovej ulice má v rámci náhradnej výsadby pribudnúť postupne 25 nových stromov – tri javory horské, jedenásť jaseňov mannových a jedenásť kusov hrušiek calleryana.

Rekonštrukcia ulice si vyžiada úpravu všetkých plôch pre zeleň, počíta sa so založením trávnika s výmerou 1820 metrov štvorcových a šiestimi zmiešanými záhonmi trvaliek, krov, cibuľovín či okrasných tráv.

V projektovej dokumentácii je navrhnutý nový spôsob odvodnenia. Dažďová voda bude v maximálnom možnom množstve zadržaná, aby sa mohla vsiaknuť, odvádzať sa bude podzemným vedením do drenážneho systému na pravej strane ulice, resp. do vsakovacích vrtov vľavo.

Komplexná obnova ulice prinesie aj nové stĺpy verejného osvetlenia, pre lepší vzhľad by malo dôjsť aj k uloženiu nadzemných vedení sietí do zeme.

“Mesto Trnava prosí občanov o strpenie nepohodlia spojeného s rekonštrukciou Kukučínovej ulice a ospravedlňuje sa za dočasné komplikácie. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť a veríme, že výsledná podoba tohto priestoru vynahradí komplikácie spojené s jeho obnovou,” obracia sa na obyvateľov lokality aj vodičov trnavská radnica.

Organizácia zberu odpadu počas rekonštrukcie Kukučínovej

Práce ovplyvnia aj režim zberu a vývozu odpadu.

Pre obyvateľov Kukučínovej budú pristavené 1 100-litrové nádoby na Robotníckej, Kopánkovej a Pažitnej (od J. Hlúbika), do ktorých budú vhadzovať svoj odpad vo vreciach.

Na bočných uliciach (Legionárska, Jánošíková, Školská, Lovecká, Pažitná, Kopánková od Krížovej po Kukučínovu a Robotnícka od Krížovej po Kukučínovu) budú 120-, resp. 240-litrové nádoby vyvážané ako doteraz. Žiadame obyvateľov týchto častí, aby svoje vozidlá parkovali na krajnici tak, aby na ulici ostalo čo najširšie voľné miesto. Automobily musia stáť podľa možnosti minimálne dvomi tretinami svojej šírky na chodníku, aby mohlo zberové vozidlo do ulice zacúvať. Počas rekonštrukcie nebude takéto státie mestskou políciou pokutované.

Separovaný zber ostáva zachovaný v celej lokalite. Obyvatelia Kukučínovej majú možnosť odniesť vrecia s odpadom v deň vývozu na bočné ulice do pristavených 1 100-litrových nádob.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) sa bude na bočných uliciach zbierať ako zvyčajne. Aj v tomto prípade môžu občania z Kukučínovej umiestniť svoje kontajnery na BRKO v deň vývozu na bočné uličky, pretože vývoz z Kukučínovej nebude dočasne možný.

ZDROJ: Mesto Trnava


Na mape vyznačený úsek, ktorého sa bude týkať rekonštrukcia

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 30. augusta 2019 10:29. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

9 komentárov pre “Komplexná obnova Kukučínovej bude stáť 747-tisíc eur, rekonštrukciu majú skončiť do konca roka”

 1. 1
  Parva Roma says:

  Uzávierka bude ešte pred jarmokom?

 2. 2
  odkaz says:

  Dobrý deň,
  v rámci prípravy projektovej dokumentácie na investíciu „Rekonštrukcia MK Kukučínova“, boli spracované Znalecký posudok 5/2015 “Inventarizácia drevín ulica Kukučínova – vybraté dreviny, Trnava” a 9/2015 “Expertízny posudok zvukovým tomografom”, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 7/2015.
  Na základe týchto podkladov bol vypracovaný projekt sadových úprav, v rámci ktorého bol navrhnutý výrub 25 stromov a väčšiny krov na Kukučínovej ulici a zároveň vyprojektovaná náhradná výsadba nových stromov vyhovujúcejšieho vzrastu v podmienkach mestského prostredia a umiestnené vo vhodnejšej pozícii.
  Takto bola koncipovaná i žiadosť o výrub stromov, v ktorej sa konštatuje, že 6 stromov je potrebné odstrániť zo zdravotného hľadiska, ďalších 8 z dôvodu priamej kolízie so stavebnými konštrukciami a zostávajúce stromy podľa posudku budú tiež zasiahnuté stavebnou činnosťou, ich výrub však bude riešený operatívne počas samotnej výstavby.
  Povoľujúci orgán Obec Zavar povolil výrub 14 stromov, zostávajúcich 11 (ktoré sa mali rúbať operatívne, ak bude ich miera poškodenia neakceptovateľná) nie. Výsledok rozhodnutia bol zapracovaný do projektu sadových úprav a tak bol výrub i realizovaný.
  Aktuálne sa počas samotnej realizácie ukazuje, že predpokladaný zásah stavby do koreňového systému zostávajúcich stromov môže stromy naozaj negatívne ovplyvniť.
  Preto sa operatívne rozhodlo o realizovaní ťahových skúšok (simulované zaťaženie vetrom v sile orkánu) a na základe výpočtu pravdepodobného výsledku zameraných údajov a porovnania s empirickými nameranými hodnotami (rozťažnosť zeleného dreva, prirodzené nakláňanie stromov) sa dá ohodnotiť stabilita stromov a ich odolnosť voči zlomu v prípade veľkého zaťaženia vetrom. Ako výsledok dostaneme bezpečnostnú hodnotu, ktorá prognózuje stabilitu stromu a jeho odolnosť voči zlomu pri veterných pomeroch ako orkán. Toto bude podkladom pre výrub stromov.
  Z časového hľadiska však môže dôjsť k sklzu realizácie rekonštrukcie komunikácie, keďže spoločnosti, ktoré vykonávajú túto činnosť, nemajú aktuálne voľné kapacity. Preto paralelne počas zabezpečenia spoločnosti na ťahové skúšky zhotoviteľ rekonštrukcie Kukučínovej ulice spoločnosť CESTY Nitra, a. s., podá žiadosť na výrub stromov, keďže proces povoľovania má zákonné lehoty, ktoré sa nedajú skrátiť. Výrub však bude realizovaný až na základe odporúčaní záverov ťahových skúšok.

 3. 3
  Pat says:

  Tu už chýba iba Mat. To že budú stromy v kolízii sa dalo predpokladať podľa toho kde im vyšla cesta. Teraz odrezali stromom takmer polovicu koreňov a idú robiť skúšky na stabilitu stromov a žiadať dodatočne o výrub a predlžovať stavbu. Aj keď im teraz skúšky vyjdú, čo bude o rok o dva keď sa začne poškodenie prejavovať? Ideme tu riskovať životy ako v nitre ? Náhradná výsadba je tiež niečo, namiesto veľkých vzrastlych stromov, budú malé a navyše niekoľko druhov aby to bol pekný pel mel.

  • 3.1
   pilčík says:

   Mestský úrad sa pod týmto vedením za posledné obdobie stáva odborne nespôsobilý. Samozrejme že to mali vedieť už pri príprave projektu. Možno to je zámerné aby sa navýšila cena a ospravedlnilo sa predĺženie lehoty výstavby.
   Počty sú také že 100 stromov ( palice ) vysadia a 100 starých stromov zničia.
   To sa volá ozelenenie Trnavy a zmeny klímy.

 4. 4
  Parva Roma says:

  Takže finále Kukučínovej možno až v apríli 2020.

 5. 5
  sprava says:

  Ozelenenie Trnavy sa deje, len vy pre vaše zaslepenie a negatívne emócie nevidíte snahu mesta v tomto smere. Čoskoro bude odovzdaná akcia ozelenenie lávky pri poliklinike. K vašej radosti bude 95% diela stále zelené, verím že nebudú plechy pretierať podľa ročných období Toto veldielo architekta meno nepoznám nech je mementom pre nás všetkých.

 6. 6
  R.I.P. says:

  R.I.P.
  Z hlbokým smútkom vám oznamujeme že pod vedením najLepších a vodcu Kopánky Fúzaka nás navždy opustí naša 60 ročná alej na Kukučínovej ulici. Stalo sa to z dôvodu zlešenia klímy a zateplovania mesta.
  Bez stromov a chládku pod nimi je v Trnave lepšie a teplejšie.
  Nedokázali sme zamerať ich polohu a vypracovať normálny projekt. Vieme že sme nekompetentný, neschopný a máme slaboduché zmýšľanie. Zvolili ste si nás tak ste za to zodpovedný Vy. Mohli ste mať múdrych a inteligentných ale rozhodli ste sa sami na základe našich pokynov na fejsbúku. Tak vám treba.
  Zo sekerou a pílou za svetlé a teplejšie zajtrajšky a nikdy inak !!!

  Zoznam páchateľov :
  VMČ č. 3: Trnava – sever

  Poslanci MZ

  1. Ing. Vladimír Ekhardt, Jánošíkova 29
  2. Juraj Fuzák, Stavebná 9
  3. Emanuel Gronský, Ustianska 56
  4. Mgr. Eduard Guniš, Francisciho 11
  5. MUDr. Branislav Kramár, Pekná 10
  6. MUDr. Štefan Krištofík, MPH, A. Hlinku 11
  7. Ing. Richard Sládek, Na hlinách 27

  Neposlanci

  1. Ing. Pavol Hluchý
  2. Mgr. Katarína Kolevová
  3. Ing. Anton Kollár
  4. Mgr. Peter Kozelka
  5. Milan Minárech
  6. Igor Pavelek

  • 6.1
   Smutok says:

   R.I.P. skús byť trocha objektívny a hľadaj pochybenie skôr u projektantov a vykonnych zložiek na MsU, veď tu dokumentáciu niekto preberal, pripomienkoval a kontroloval. Čo s tým má spoločné VMC okrem lobingu aby sa to urobilo.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.