reklama

Projekt Alžbetin park vyvoláva obavy. Ľudia požadujú reguláciu výstavby a komplexné posúdenie zámeru

Na tohtoročnom aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili poslanci väčšinou dvadsiatich hlasov povolenie na spracovanie zmeny v územnom pláne pre projekt obytného súboru Alžbetin park na ulici Ferka Urbánka. Skupina niekoľkých desiatok Trnavčanov vyzýva poslancov, aby podporili požiadavky na profesionálne a úplné spracovanie podkladov pri povoľovaní “masívnej bytovej výstavby v lokalite”.

O povolenie na spracovanie zmeny územného plánu požiadal mesto Trnava vlastník pozemkov výrobného areálu firmy Peter Vetter s celkovou výmerou takmer 7500 metrov štvorcových.

Pozemky sa nachádzajú v susedstve obchodného centra MAX, Súkromnej strednej odbornej školy Gos a v dotyku Parku Janka Kráľa.

Zámerom investora je postaviť v lokalite obytný súbor s tromi bytovými domami, ktoré sú navrhnuté ako päťpodlažné so šiestym ustúpeným podlažím.

Na zastupiteľstve k tomuto bodu prebehla aj rozprava poslancov, článok sme priniesli tu.

Zástupca skupiny obyvateľov Martin Diener, ktorým sa predložený zámer nepáči a obávajú sa jeho negatívnych dopadov na okolie, nás informoval, že svoje pripomienky zaslali mestu Trnava aj odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Trnave.

“Zároveň sme vyzvali poslancov, aby podporili požiadavky na profesionálne a úplné spracovanie podkladov povolovania masívnej bytovej výstavby v lokalite – hlavne spracovanie vplyvov na životné prostredie, dopravu a požiadavku na spracovanie územného plánu zóny v zmysle predošlých sľubov vedenia mesta,” uviedol Martin Diener.

Vizualizácia: investor

Zámer investora nie je v súčasnosti v súlade s územným plánom. Areál klasifikovaný ako plocha s funkčným kódom B.03 – plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho významu.

Žiadateľ potrebuje pre plánovanú investíciu preklasifikovať pozemky na funkčný kód A.06, ktorý umožňuje viacpodlažnú zástavbu bytovými domami s výškovým obmedzením na päť nadzemných podlaží.

Povolenie na spracovanie zmeny v územnom pláne, ktoré investorovi odhlasovalo zastupiteľstvo v apríli, znamená, že žiadateľ obstará návrh zmeny, predloží ho na verejnoprávne prerokovanie v zmysle stavebného zákona. K návrhu sa vyjadria všetky zákonom stanovené dotknuté orgány, organizácie, právnické či fyzické osoby.

Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti projektu na životné prostredie (SEA).

Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska od Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky, bude materiál opätovne predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva na jeho schválenie.

Ako uvádza Diener v pripomienke zaslanej úradom, navrhovaná zmena územného plánu na funkčný kód A.06 s možnosťou výstavby 6 podlaží je pre riešené územie neúnosná. Vzhľadom na charakter okolitej zástavby navrhuje prísne dodržať a stanoviť výšku zástavby do maximálne 3 nadzemných podlaží alebo maximálnej výšky desať metrov.

V mene desiatok obyvateľov zóny upozorňuje Diener aj na ďalšie prehĺbenie problémov už dnes zaťaženej dopravy v lokalite.

“Zo strany mesta nebolo predložené žiadne posúdenia záťaže z navrhovanej činnosti (výstavby) na životne prostredie, resp. mesto uviedlo, že nepredpokladá vplyv na životné prostredie, s čím nie je možné súhlasiť. V rámci prerokovávania zmeny územného plánu nebolo zo strany spracovateľa predložené ani žiadne posúdenie dopravnej záťaže územia (ani celomestské posúdenie), teda nie je zrejmé z čoho pri spracovávanom návrhu zmeny orgán územného plánovania a spracovateľ vychádzal. Je zrejmé, že návrh bude mať s vysokou pravdepodobnosťou výrazné účinky na zdravie obyvateľstva a v neposlednej rade bude zásadne ovplyvňovať existujúcu pohodu života v zóne. Zároveň sa mesto chystá napojiť celú výstavbu a dopravnú obsluhu 113 bytov a polyfunkcie na jednosmernú ulicu Ferka Urbánka, ktorá je už teraz neúnosne preťažená a je predpoklad, že všetka doprava – aj statická – sa bude odohrávať na priľahlých uličkách s individuálnou rodinnou zástavbou – A. Sládkoviča, Hlinkova, Bradlanská, Parková, Bottova a ďalších,” uvádza sa v dokumente, ktorý Martin Diener ako zástupca obyvateľov dotknutej lokality predložil mestu a okresnému úradu na začiatku októbra 2019.

Obyvatelia slovami Martina Dienera konštatujú, že v prípade projektu Alžbetin park ide o podstatnú prestavbu územia, ktoré sa v minulosti užívalo na výrobné účely.

S cieľom zlepšiť životné prostredie, ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj územia aj vzhľadom na tesné susedstvo chráneného parku a zónu individuálnej bytovej zástavby, považujú obstaranie územného plánu zóny a spracovanie dopadov na životné prostredie EIA pre predmetné riešené územie za nevyhnutné.

“V mene desiatok obyvateľov zóny (dotknutá verejnosť), ktorí vnímajú už aktuálnu situáciu územia v mnohých ohľadoch ako kritickú verím, že všetky pripomienky budú korektne spracované a posúdené s plnou vážnosťou,” uviedol M. Diener.

Obyvatelia požadujú zemniť výškový limit v celom riešenom území na maximálne tri nadzemné podlažia, spracovanie podrobných dopravných prieskumov pre riešené územie a vyhodnotiť dopravné zaťaženie územia, zohľadniť pri výstavbe riešeného územia pôsobenie hluku z dopravy, ako aj dodržať ochranné pásmo chráneného parku a ochranné pásmo všetkých vedľajších parciel a definovať opatrenia na ochranu existujúcich drevín v priľahlom chránenom parku.

Vizualizácia: investor

Martin Diener sa obracia s výzvou aj na poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

Ako v nej píše, dňa 30.4.2019 schválilo 20 poslancov mesta (za LT) povolenie na zmenu územného plánu – lokalita C Alžbetin park. Následne bolo zverejnené na FB stanovisko primátora, kde občanom dotknutej zóny a okolia prisľúbil, citujem: “Presne počas tejto prípravnej fázy sa k projektu bude môcť vyjadrovať aj verejnosť na verejných prerokovaniach, kde bude môcť prezentovať svoje návrhy a pripomienky. Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). Počas tejto fázy sa budú pripomienkovať aj všetky systémové súvislosti ako dopravné napojenie, posúdenie križovatiek, opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami, zelené strechy, vsakovanie dažďových vôd, vyvolané investície atď.”

25. septembra sa Diener zúčastnil prerokovania návrh na zmenu územného plánu na trnavskej radnici.

“Položil som aj otázku aké systémové súvislosti mesto pri spracovaní zmeny ÚP vyskúmalo a aké opatrenia navrhuje prijať. Z odpovede sme sa dozvedeli, že žiadne. V samotnom dokumente, ktorý povoľuje výstavbu pod kódom kód A.06 – teda 6 poschodí bez ďalšej regulácie je napísané, že vzhľadom na stanovené regulatívy a limity ÚPN mesta Trnava pre toto územie a rozsah budúcej výstavby sa nepredpokladajú podstatné priame vplyvy na životné prostredie a súčasťou ďalšieho stupňa zámeru bude pravdepodobne zisťovacie konanie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie.”

“Teda nič sa neskúmalo, neplánuje skúmať a pravdepodobne sa vykoná iba formálne zisťovacie konanie. Mesto bez akýchkoľvek odpovedí na to, ako výstavba zasiahne okolie a aké bude mať následky na životné prostredie, dopravu (aj statickú), chránený park, okolitú zástavbu rodinných domov a podobne, navrhuje povoliť tri 6- poschodové obytné domy so 113 bytmi, ako aj nešpecifikovanú polyfunkciu na prízemí výstavby. Navrhuje povoliť regulatív A.06 v plnom rozsahu a bez obmedzení,” konštatuje Diener v liste určenom poslancom MZ.

“Zmenu územného plánu musíte v konečnom dôsledku schváliť vy ako poslanci a za zmenu budete niesť zodpovednosť pred občanmi. Rád by som vás vyzval aby ste v zmysle svojho mandátu venovali tejto výstavbe pozornosť a aby ste vypočuli aj občanov, ktorí bývajú v priľahlých lokalitách. Aktuálne Mesto Trnava plne vychádza v ústrety developerovi a neplánuje žiadnu reguláciu výstavby,” píše zástupca obyvateľov poslancom.

Ná záver ich žiada ako minimálny štandard verejnej služby volených zástupcov, aby podporili pripomienky dotknutých občanov, splnili prisľúbené zisťovanie “všetkých systémových súvislostí” a “dopadov na životné prostredie” navrhovanej zmeny územného plánu.

“Úplne základnou podmienkou profesionálnej verejnej služby samosprávy pre občanov je spracovať územný plán zóny a vplyvy na životné prostredie plánovanou bytovou výstavbou ešte pred schvaľovaním zmeny územného plánu v mestskom zastupiteľstve a pred povolením výstavby 6- poschodových obytných domov,” dodáva Martin Diener vo výzve adresovanej poslancom mestského zastupiteľstva.

Ulož ako PDF
Napísal 8. októbra 2019 8:29. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

pre “Projekt Alžbetin park vyvoláva obavy. Ľudia požadujú reguláciu výstavby a komplexné posúdenie zámeru”

 1. 1
  Sisa says:

  Takto vyzerá vláda jednej strany v MZ , to nie je dobré znamenie, jednohlasne sa hlasuje to už tu bolo 40 rokov, nemať opozíciu to je celé zle, takto to bolo aj s poplatky za ubytovanie, teraz poplatky za odpady aj. /i keď práca FCC nestojí za nič , odkaz pre starostu je plná týchto podnetov /kde sú úradníci čo to majú kontrolovať????

 2. 2
  Nevec Gdo says:

  To ze je dopravna situacia v tejto casti zla je fakt. Odkedy namontovali rampy do Maxu tak tam obcas su zapchy a ak tam budu bytove domy urcite sa v casoch okolo 7 -8 rano a poobede po 14 zahusti.
  Odist rano z Prenga autom je tiez kde tu zazitok a iba pribudne. Nastastie jazdim bikom. Faktom ale je ze cez prazdniny je to v pohode, takze tie mnozstva aut mozu byt aj tym ze ludia tych svojich fafrnkov s mobilom pred ksichtom rozvazaju do skol namiesto aby soplosi dvihli prdel a pouzili MHD.

  • 2.1
   maxim says:

   MHD? To je to, čo viac nechodí ako chodí? Rovnako ako ebajky, ktoré nikdy nenájdete, keď ich potrebujete.

   • 2.1.1
    cyklozima says:

    O MHD sa mesto nestará. Budeme mať cyklovežu.
    Bicykle používa tak 10% ľudí 6 mesiacov v roku. To nič nerieši.
    ebajky sú len reklama za cudzie peniaze. Uvidíme vodcové tabuľky koľko sa bude zdielať od októbra do februára. Počul som že tisíce dôchodcov a invalidov si chce tieto mesiace rezervovať a chodiť nakupovať do Tesca.
    Záujem je hlavne o tie s vykurovaním
    Mali by sa ponúkať časenky alebo permanentky a samozrejme na kartu Trnavčana.

 3. 3
  jano says:

  Tu je vidieť našu malosť, keď má mesto záujem o zvyšovanie počtu obyvateľov, tak by malo isť developerom v ústrety.
  Prečo v tom parku nemôže vyrásť 50m bytová budova so 100 bytmi s výhľadom na cele mesto? V podmienkach mesta bude, aby 80% parkovacích státi bolo pod zemou.
  Dopravu v TT treba riešiť komplexne a to, že 100 áut v tomto území výrazne ublíži územiu sú keci, ráno po A. Hlinku chodia autá z kamenáča, ktoré odvezú deti na Bottovu.
  Začnime v TT stavať dominanty a nie malé grci na veľkých územiach !!!

 4. 4
  nezávidím says:

  Nezávidím Vám pán Diener s obyvateľmi. Nemáte šancu v námietkách podľa mňa. Je to už dávno upečené. Ak viete čítať medzi riadkami a videl ste schvaľovanie, tak Vám musí byť jasné, že ak sami ” nezávislí ” poslanci dokonca navrhujú ešte navyšovanie podlaží, tak to je dávno schválené. Ošetrili si to “správnym ” výberom ľudí od projektu po schvalovanie.

  • 4.1
   develop says:

   Hlavne nezávidime Trnave.
   LT Lokajská Trnava pracuje naplno pre ľudí v pozadí.
   Nezávislí ani nikdy neboli ani nebudú

  • 4.2
   Odkál fúka says:

   p. Diener by si mal ešte vyžiadať komplexné posúdenie spoločnosti – developera.
   Vetter Slovakia s.r.o. – tvoria ako spoločníci 2 firmy – z Nemecka a Rakúska, čo vieme o ich finančnom a obchodnom portfóliu ? Táto spoločnosť mala od svojho vzniku v roku 1995 celkom 10 spoločníkov / 1995 – 1996 aj spoločnosť TRIFAL s.r.o. – Ing. Jozef Fuzák a Ing.arch. Pavol Adamec /.
   Vetter Slovakia s.r.o. od roku 2013 vykazuje permanentnú stratu, v roku 2018 pokles tržieb o 16 % , dane platila len ako povinnú licenciu od 2014-2017, v roku 2018 dan na zaplatenie 0,- :
   – 2013 strata 424424,-
   -2014 strata 945696,-
   -2015 strata 1086949,-
   -2016 strata 693347,-
   -2017 strata 2 120440,-
   -2018 strata 1 441 680.-
   Štatútarný orgán / konateľ / :Ing. Vojtech Schwarz, prokúra : Ing. Andrej Grom, Ing. Peter Šiška – a ich prepojenia na rôzne spoločnosti a osoby s ktorými spolupracujú.
   Napr. Šiška – cez svoju s.r.o. BK Group, kde je spolu s Khalilom Belmechrim, bol aj spoločník v Trnava Inn – schránkové firmy a Abdelwahab Hadj, Imshan Jamal, Naushad Nurdin Jivraj.
   Treba sa pýtať z čoho tak vysoko stratová spoločnosť developerský projekt bude financovať, kto ho bude financovať, a odkiaľ veter fúka a či to náhodou nie je celá nejaká tatramatka.
   PS/SPOLU, OĽANO, SAS podporovali Lepšiu Trnavu tak by im na slušnosti a transparentnosti malo záležať.
   rôzným osobám

 5. 5
  Lepší Najlepší says:

  Najhoršie je že je to v rozpore s tým čo primátor deklaroval pred rokmi keď chcel zmenu. Bol proti zahusťovaniu, parkoviskam na úkor zelene, lepšej údržbe zelene. Realitu posúdi každý kto tu býva. Aj počet garážových domov, výruby, kosenie a orez stromov, polievanie, mhd, riešenie odklon dopravy, zmeny územného plánu bez riešenia stvorprudovky pokracovanimSpartakovskej a hlavne komunikáciu. Myslím tú osobnú. Staviame a počet obyvateľov dlhodobo klesá

 6. 6
  Larab says:

  Počet obyvateľov klesá len oficiálne. Určite je tu aspoň ďalších 15 tisíc ľudí, čo tu nemajú trvalý pobyt, ale reálne tu žijú a pracujú. K tomu sa pridáva podľa jedného staršieho výskumu 25 tisíc ľudí, čo do Trnavy denne dochádza kvôli práci, či službám. A poväčšinu roka tu máme aj 15 tisíc študentov na troch univerzitách, z ktorých väčšina nie je lokálnych.

  Treba veľmi zásadne zmeniť pohľad na to, ako sa toto mesto má rozvíjať a čo tu vlastne treba robiť.

 7. 7
  Sisa says:

  Ide sa opravovat ulice Horne basty hadajte preco kde byva minimum obcanov co su neni dolezitejsie useky

Pre písanie komentárov musíte byť prihlásený Login

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.