reklama

Projekt Alžbetin park vyvoláva obavy. Ľudia požadujú reguláciu výstavby a komplexné posúdenie zámeru

Na tohtoročnom aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili poslanci väčšinou dvadsiatich hlasov povolenie na spracovanie zmeny v územnom pláne pre projekt obytného súboru Alžbetin park na ulici Ferka Urbánka. Skupina niekoľkých desiatok Trnavčanov vyzýva poslancov, aby podporili požiadavky na profesionálne a úplné spracovanie podkladov pri povoľovaní „masívnej bytovej výstavby v lokalite“.

O povolenie na spracovanie zmeny územného plánu požiadal mesto Trnava vlastník pozemkov výrobného areálu firmy Peter Vetter s celkovou výmerou takmer 7500 metrov štvorcových.

Pozemky sa nachádzajú v susedstve obchodného centra MAX, Súkromnej strednej odbornej školy Gos a v dotyku Parku Janka Kráľa.

Zámerom investora je postaviť v lokalite obytný súbor s tromi bytovými domami, ktoré sú navrhnuté ako päťpodlažné so šiestym ustúpeným podlažím.

Na zastupiteľstve k tomuto bodu prebehla aj rozprava poslancov, článok sme priniesli tu.

Zástupca skupiny obyvateľov Martin Diener, ktorým sa predložený zámer nepáči a obávajú sa jeho negatívnych dopadov na okolie, nás informoval, že svoje pripomienky zaslali mestu Trnava aj odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Trnave.

„Zároveň sme vyzvali poslancov, aby podporili požiadavky na profesionálne a úplné spracovanie podkladov povolovania masívnej bytovej výstavby v lokalite – hlavne spracovanie vplyvov na životné prostredie, dopravu a požiadavku na spracovanie územného plánu zóny v zmysle predošlých sľubov vedenia mesta,“ uviedol Martin Diener.

Vizualizácia: investor

Zámer investora nie je v súčasnosti v súlade s územným plánom. Areál klasifikovaný ako plocha s funkčným kódom B.03 – plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho významu.

Žiadateľ potrebuje pre plánovanú investíciu preklasifikovať pozemky na funkčný kód A.06, ktorý umožňuje viacpodlažnú zástavbu bytovými domami s výškovým obmedzením na päť nadzemných podlaží.

Povolenie na spracovanie zmeny v územnom pláne, ktoré investorovi odhlasovalo zastupiteľstvo v apríli, znamená, že žiadateľ obstará návrh zmeny, predloží ho na verejnoprávne prerokovanie v zmysle stavebného zákona. K návrhu sa vyjadria všetky zákonom stanovené dotknuté orgány, organizácie, právnické či fyzické osoby.

Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti projektu na životné prostredie (SEA).

Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska od Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky, bude materiál opätovne predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva na jeho schválenie.

Ako uvádza Diener v pripomienke zaslanej úradom, navrhovaná zmena územného plánu na funkčný kód A.06 s možnosťou výstavby 6 podlaží je pre riešené územie neúnosná. Vzhľadom na charakter okolitej zástavby navrhuje prísne dodržať a stanoviť výšku zástavby do maximálne 3 nadzemných podlaží alebo maximálnej výšky desať metrov.

V mene desiatok obyvateľov zóny upozorňuje Diener aj na ďalšie prehĺbenie problémov už dnes zaťaženej dopravy v lokalite.

„Zo strany mesta nebolo predložené žiadne posúdenia záťaže z navrhovanej činnosti (výstavby) na životne prostredie, resp. mesto uviedlo, že nepredpokladá vplyv na životné prostredie, s čím nie je možné súhlasiť. V rámci prerokovávania zmeny územného plánu nebolo zo strany spracovateľa predložené ani žiadne posúdenie dopravnej záťaže územia (ani celomestské posúdenie), teda nie je zrejmé z čoho pri spracovávanom návrhu zmeny orgán územného plánovania a spracovateľ vychádzal. Je zrejmé, že návrh bude mať s vysokou pravdepodobnosťou výrazné účinky na zdravie obyvateľstva a v neposlednej rade bude zásadne ovplyvňovať existujúcu pohodu života v zóne. Zároveň sa mesto chystá napojiť celú výstavbu a dopravnú obsluhu 113 bytov a polyfunkcie na jednosmernú ulicu Ferka Urbánka, ktorá je už teraz neúnosne preťažená a je predpoklad, že všetka doprava – aj statická – sa bude odohrávať na priľahlých uličkách s individuálnou rodinnou zástavbou – A. Sládkoviča, Hlinkova, Bradlanská, Parková, Bottova a ďalších,“ uvádza sa v dokumente, ktorý Martin Diener ako zástupca obyvateľov dotknutej lokality predložil mestu a okresnému úradu na začiatku októbra 2019.

Obyvatelia slovami Martina Dienera konštatujú, že v prípade projektu Alžbetin park ide o podstatnú prestavbu územia, ktoré sa v minulosti užívalo na výrobné účely.

S cieľom zlepšiť životné prostredie, ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj územia aj vzhľadom na tesné susedstvo chráneného parku a zónu individuálnej bytovej zástavby, považujú obstaranie územného plánu zóny a spracovanie dopadov na životné prostredie EIA pre predmetné riešené územie za nevyhnutné.

„V mene desiatok obyvateľov zóny (dotknutá verejnosť), ktorí vnímajú už aktuálnu situáciu územia v mnohých ohľadoch ako kritickú verím, že všetky pripomienky budú korektne spracované a posúdené s plnou vážnosťou,“ uviedol M. Diener.

Obyvatelia požadujú zemniť výškový limit v celom riešenom území na maximálne tri nadzemné podlažia, spracovanie podrobných dopravných prieskumov pre riešené územie a vyhodnotiť dopravné zaťaženie územia, zohľadniť pri výstavbe riešeného územia pôsobenie hluku z dopravy, ako aj dodržať ochranné pásmo chráneného parku a ochranné pásmo všetkých vedľajších parciel a definovať opatrenia na ochranu existujúcich drevín v priľahlom chránenom parku.

Vizualizácia: investor

Martin Diener sa obracia s výzvou aj na poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

Ako v nej píše, dňa 30.4.2019 schválilo 20 poslancov mesta (za LT) povolenie na zmenu územného plánu – lokalita C Alžbetin park. Následne bolo zverejnené na FB stanovisko primátora, kde občanom dotknutej zóny a okolia prisľúbil, citujem: „Presne počas tejto prípravnej fázy sa k projektu bude môcť vyjadrovať aj verejnosť na verejných prerokovaniach, kde bude môcť prezentovať svoje návrhy a pripomienky. Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). Počas tejto fázy sa budú pripomienkovať aj všetky systémové súvislosti ako dopravné napojenie, posúdenie križovatiek, opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami, zelené strechy, vsakovanie dažďových vôd, vyvolané investície atď.“

25. septembra sa Diener zúčastnil prerokovania návrh na zmenu územného plánu na trnavskej radnici.

„Položil som aj otázku aké systémové súvislosti mesto pri spracovaní zmeny ÚP vyskúmalo a aké opatrenia navrhuje prijať. Z odpovede sme sa dozvedeli, že žiadne. V samotnom dokumente, ktorý povoľuje výstavbu pod kódom kód A.06 – teda 6 poschodí bez ďalšej regulácie je napísané, že vzhľadom na stanovené regulatívy a limity ÚPN mesta Trnava pre toto územie a rozsah budúcej výstavby sa nepredpokladajú podstatné priame vplyvy na životné prostredie a súčasťou ďalšieho stupňa zámeru bude pravdepodobne zisťovacie konanie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie.“

„Teda nič sa neskúmalo, neplánuje skúmať a pravdepodobne sa vykoná iba formálne zisťovacie konanie. Mesto bez akýchkoľvek odpovedí na to, ako výstavba zasiahne okolie a aké bude mať následky na životné prostredie, dopravu (aj statickú), chránený park, okolitú zástavbu rodinných domov a podobne, navrhuje povoliť tri 6- poschodové obytné domy so 113 bytmi, ako aj nešpecifikovanú polyfunkciu na prízemí výstavby. Navrhuje povoliť regulatív A.06 v plnom rozsahu a bez obmedzení,“ konštatuje Diener v liste určenom poslancom MZ.

„Zmenu územného plánu musíte v konečnom dôsledku schváliť vy ako poslanci a za zmenu budete niesť zodpovednosť pred občanmi. Rád by som vás vyzval aby ste v zmysle svojho mandátu venovali tejto výstavbe pozornosť a aby ste vypočuli aj občanov, ktorí bývajú v priľahlých lokalitách. Aktuálne Mesto Trnava plne vychádza v ústrety developerovi a neplánuje žiadnu reguláciu výstavby,“ píše zástupca obyvateľov poslancom.

Ná záver ich žiada ako minimálny štandard verejnej služby volených zástupcov, aby podporili pripomienky dotknutých občanov, splnili prisľúbené zisťovanie „všetkých systémových súvislostí“ a „dopadov na životné prostredie“ navrhovanej zmeny územného plánu.

„Úplne základnou podmienkou profesionálnej verejnej služby samosprávy pre občanov je spracovať územný plán zóny a vplyvy na životné prostredie plánovanou bytovou výstavbou ešte pred schvaľovaním zmeny územného plánu v mestskom zastupiteľstve a pred povolením výstavby 6- poschodových obytných domov,“ dodáva Martin Diener vo výzve adresovanej poslancom mestského zastupiteľstva.

Ulož ako PDF
Napísal 8. októbra 2019 8:29. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Projekt Alžbetin park vyvoláva obavy. Ľudia požadujú reguláciu výstavby a komplexné posúdenie zámeru”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.