reklama

JAVYS plánuje zvýšiť objem spracovaných rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach

Viaceré obce v okolí atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nesúhlasia s pripravovaným zámerom spoločnosti JAVYS, a.s., navýšiť objem spracovaného rádioaktívneho odpadu v jadrovej lokalite bohunickej elektrárne.

Spoločnosť JAVYS predložila správu o hodnotení zámeru „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice“, ktorý počíta aj s navyšovaním spracovania objemu nízko a veľmi nízko aktívneho rádioaktívneho odpadu (RAO) a spracovaním rádioaktívneho odpadu aj zo zahraničia.

Z údajov predložených spracovateľskou spoločnosťou vyplýva, že JAVYS uvažuje v jednom z variantov s rozšírením súčasnej činnosti a s možnosťou navýšenia objemu spaľovania RAO z 240 na 480 ton ročne, ročný objem lisovaných RAO môže vzrásť zo 420 na 1000 ton, pretavovanie kovových RAO navrhujú navýšiť z 1000 na 4500 ton, ročný objem fragmentácie a dekontaminácie z 500 ton ročne na 1000 ton.  

Novou činnosťou spoločnosti JAVYS má byť pracovisko na nakladanie s elektrickými káblami v objeme približne 1 tony za hodinu.

V rámci zámeru optimalizácie sa uvažuje aj s rozšírením skladových kapacít, kde sa predpokladá skladovanie RAO z vyraďovania elektrární A-1, V-1 a externých – zahraničných producentov v rámci poskytovaných jadrových služieb.


Elektráreň v Jaslovských Bohuniciach

Ilustračné foto

„Aj napriek tomu, že výsledky rozptylovej štúdie a hodnotenia vplyvov na verejné zdravie preukazujú, že výpuste z technológie spaľovania nemajú významný vplyv na kvalitu ovzdušia v dotknutom území a nepredstavujú pre obyvateľov dotknutých obcí zvýšené zdravotné riziko je zrejmé, že navrhovanou činnosťou príde síce k zníženiu množstva tuhých znečisťujúcich látok v okolí navrhovanej činnosti, naopak pri oxide siričitom, oxide dusičitom, oxide uhličitom, organickom uhlíku, kyseline chlorovodíkovej, pri chemických prvkoch, hafnium, ortuť, meď, kadmium, u ťažkých kovov a dioxínov príde k zvýšeniu hodnôt priemerných ročných koncentrácií a taktiež k rozšíreniu plošného rozloženia na okolité obce. Z grafov je zrejmé, že medzi najviac zaťažené obce patrí obec Jaslovské Bohunice a v menšom meradle okolité obce,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku obcí Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Malženice, Radošovce, Dolné Dubové a Nižná, ktoré obce poslali na Ministerstvo životného prostredia SR v septembri 2019.

Spoločnosť JAVYS, a.s., je spoločnosť, ktorá je zriadená Ministerstvom hospodárstva SR a 100 % majetkovú účasť má v nej Slovenská republika. Za vyraďovanie a nakladanie s RAO zodpovedá prostredníctvom právnickej osoby Slovenská republika. Príjmy z tejto činnosti sú príjmom štátu.

„My, starostovia dotknutých obcí vyjadrujeme nespokojnosť voči správaniu štátnych orgánov, k dlhoročnému ignorovaniu požiadaviek na vytvorenie efektívneho systému stimulovania lokalít, ktorý požadujeme úpravou príslušných legislatívnych predpisov. Naša lokalita je dlhodobo zaťažovaná prevádzkou jadrových elektrární, z ktorých jedna bola havarovaná a jedna je vyradená a jedna elektráreň je ešte v prevádzke. V lokalite sa spracováva a skladuje rádioaktívny odpad, pričom v MSVP sa okrem vyhoretého paliva (vysokoaktívneho) z jadrových elektrární na území dotknutých obcí skladuje aj vyhoreté palivo z Mochoviec a kapacita samotného MSVP bola niekoľkokrát zvýšená a doposiaľ nie je známe kde vyhoreté palivo skončí,“ upozornili v liste ministerstvo životného prostredia starostovia J. Bohuníc, Pečeňád, Malženíc, Radošoviec, Dolného Dubového a Nižnej.

Dotknuté obce, ktoré sú dlhodobo zaťažované prevádzkou jadrových zariadení, pociťujú zo strany Slovenskej republiky diskrimináciu, „nakoľko problém rádioaktívneho odpadu sa dlhodobo nerieši a štátne inštitúcie nemajú ani záujem o jeho riešenie“. Obce zaujmú súhlasné stanovisko so zámerom len v prípade splnenia viacerých podmienok.

Ide napríklad o záväzok, že JAVYS nebude dlhodobo skladovať RAO od externých – zahraničných producentov; zriadi a bude udržiavať fond na podporu rozvoja regiónu, za účelom skvalitnenia životného prostredia a života občanom obcí dotknutých navrhovanou zmenou každoročným príspevkom z dosiahnutého čistého zisku z podnikateľskej činnosti; spracovateľ bude tiež na webovej stránke spoločnosti informovať starostov dotknutých obcí o množstvách a aktivite spracovaných RAO aj podľa pôvodcov či o výpustiach do hydrosféry a atmosféry.

Nesúhlas so spaľovaním zahraničného RAO a navýšením limitu pre spaľovanie RAO deklarovali v otvorenom liste ministrovi životného prostredia aj starostovia obcí Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Krakovany, Ostrov, Ratnovce, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veselé a primátori miest Piešťany a Vrbové.

Starostovia troch dotknutých obcí Ratkovce, Veľké Kostoľany a Žlkovce v spoločnom stanovisku k správe o hodnotení odmietli spracovávanie zahraničného RAO a navýšenie limitov pre všetky spôsoby spracovania RAO, nielen spaľovania.

V pondelok 16. decembra 2019 o 15:00 sa vo Veľkých Kostoľanoch uskutoční verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice“.

Ako informoval zástupca petičného výboru petície proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR a zástupca občianskej iniciatívy Chceme zdravú krajinu Michal Daniška, v súčasnosti sú vydané povolenia na dovoz a spaľovanie RAO z Talianska (865 ton RAO z jadrovej elektrárne Caorso a 617 m3 inštitucionálnych RAO) a z Nemecka (21,7 ton inštitucionálnych RAO), pričom spaľovanie zahraničného RAO už prebieha.

Myslíme, že svoj odpad by si mala každá krajina spracovať sama a niesť s tým spojené riziká. Pretože úlohou JAVYS má podľa nás byť znižovanie záťaže životného prostredia vyraďovaním elektrární A1, V1 a spracovávavnie domáceho RAO, nie zarábať na zahraničnom RAO. Napriek tomu, že po spálení sa má popol vyviezť späť do zahraničia, nie sú pre nás dodatočné vplyvy zo spaľovania zahraničného RAO akceptovateľné,“ uviedol Daniška.

Svoj postoj môže verejnosť vyjadriť aj podporou petície proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR, ktorú možno podpísať online na tejto stránke.

„Občianska iniciatíva Chceme zdravú krajinu pozýva všetkých občanov, aby využili svoje právo a na verejnom prerokovaní vyjadrili svoj názor na spaľovanie RAO dovezených z iných krajín,“ dodal.

Spoločnosť JAVYS plánuje začať prevádzku nového zariadenia v roku 2022, predpokladané náklady sú 21 miliónov eur.

Plánovaná investícia pozostáva z doplnenia spracovateľských kapacít prevádzky súboru technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov spoločnosti umiestnených v lokalite Jaslovské Bohunice.

Samotné spracovanie rádioaktívneho odpadu podľa spoločnosti JAVYS v praxi znamená predovšetkým zmenšenie jeho objemu. V prípade technológie spaľovania z jedného sudu odpadu vyrobia spracovaním malé vrecko popola.

Spoločnosť JAVYS má jasne stanovené limity pre spracovanie RAO na technologických linkách, ktoré umožňujú spracovať len veľmi nízko aktívne a maximálne nízkoaktívne odpady.

Spracovanie sa teda netýka vysokorádioaktívnych odpadov.

Všetky činnosti, od vydania povolenia RAO na dovoz, cez neaktívne a následné aktívne skúšky spracovania RAO sú realizované a je možné ich realizovať len na základe povolení zo strany Úradu jadrového dozoru SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, zdôrazňuje spoločnosť JAVYS.

Dovoz RAO od externých – zahraničných producentov je podmienený plnením legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon). Dovoz RAO na územie Slovenska na účely ich spracovania alebo úpravy na území Slovenskej republiky je možný, ak vývoz materiálu s alikvotnou aktivitou je zmluvne zabezpečený a úradom povolený.

JAVYS pripomína, z 15 európskych krajín s jadrovým elektrárňami sú spracovateľské centrá len v piatich, vrátane Slovenska.

„Koncept regionálneho spracovania – t.j. spracovanie odpadov sa nemusí realizovať v krajine pôvodcu odpadu – je na európskej úrovni už ustálený. Opakujeme však, že platí zásada, že stabilizovaný spracovaný odpad sa musí vrátiť do krajiny pôvodcu,“ uvádza spoločnosť JAVYS.

Ulož ako PDF
Napísal 13. decembra 2019 9:45. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.