reklama

Bývalý prevádzkovateľ reaguje na vyjadrenia z informatívnej správy o hospodárení zimného štadióna

Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil riaditeľ Správy kultúrnych a športových zariadením mesta Trnava (SKaŠZ) Martin Turčan poslancom informatívnu správu o hospodárení Mestského zimného štadióna v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Sumár toho najpodstatnejšieho z materiálu sme priniesli na portáli trnava-live.sk v článku pod názvom Strata za prvý rok prevádzkovania zimného štadióna mestom dosiahla 690-tisíc eur.

Niektoré vyjadrenia v informatívnej správe sa týkali aj bývalého prevádzkovateľa zimného štadióna Petra Pejkoviča, ktorý v objekte skončil svoje pôsobenie 30. júna 2018.

Peter Pejkovič preto požiadal našu redakciu o zverejnenie reakcie na údaje a vyjadrenia, prezentované SKaŠZ v predloženej správe.

Stanovisko zverejňujeme v plnom znení.

“V príspevku zverejnenom pod názvom Strata za prvý rok prevádzkovania zimného štadióna mestom dosiahla 690-tisíc eur sú údaje, ktoré sa týkajú prevádzky zariadenia predchádzajúcim prevádzkovateľom, uvedené nepresným, až zavádzajúcim spôsobom. Uvedené údaje boli súčasťou materiálu predloženého na MZ mesta Trnava.

Ako prevádzkovateľ objektu som v rámci vyhodnotenia predložil vždy všetky podklady, ktoré boli dohodnuté v uzatvorenej nájomnej zmluve. Je ale nevyhnutné vedieť sa v nich zorientovať.

Výška poskytnutého príspevku bola všeobecne známa – 260 000 eur na prevádzku MZŠ a kúpaliska Kamenný mlyn v kalendárnom roku. Zároveň musím poukázať na skutočnosť, že z mojej strany boli na vyžiadanie vždy dodané aj doklady, ktoré mi nájomná zmluva neukladala predložiť (vrátane spotreby energií a jednotlivých účtovných dokladov).

Dôkazom je ekonomický audit hospodárenia MZŠ v Trnave, ktorý na základe objednávky mesta Trnava (6.2.2015) zrealizovala spoločnosť TAX AUDIT. V spracovanom audite je uvedená výška prevádzkových nákladov a výnosov v členení na jednotlivé položky, ich oprávnenosť a správnosť.

Výsledky auditu dokazujú, že moja činnosť v predmetnom objekte bola realizovaná hospodárne (aj v porovnaní s výsledkami hospodárenia zimných štadiónov v iných mestách, so zrovnateľnými podmienkami).

Výsledky auditu však neboli prezentované. Takže porovnanie hospodárenia určite bolo možné vypracovať. Z tohto dôvodu považujem tvrdenie o poskytnutí nedostatočnej ekonomickej informácie z mojej strany za demagogické tvrdenie.

Taktiež informácia o nevyhovujúcom technickom stave pri prevzatí objektu, v dôsledku ktorého boli realizované výdavky nad rámec bežnej prevádzky, je uvedená neúplne a účelovo.

V súlade s ustanoveniami uzatvorenej nájomnej zmluvy bol prenajímateľ (SKaŠZ mesta Trnava v zastúpení vlastníka mesta Trnava) zaviazaný zabezpečovať investičné práce, opravy a údržbu väčšieho rozsahu (v súlade s legislatívou nad 5000 eur).

Takže ako nájomca a prevádzkovateľ som nebol z nájomnej zmluvy oprávnený realizovať všetky opravy a údržbu. Nájomná zmluva bola týmto spôsobom uzatvorená s prihliadnutím na skutočnosť, že neobsahovala viazanosť trvania zmluvy na určitú dobu.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim technický stav objektu bola aj skutočnosť, že veľká časť objektu bola na základe rozhodnutia vlastníka poskytnutá do výpožičky iným subjektom (napr. šatne a iné priestory, pri ktorých bola realizácia bežnej údržby a zabezpečenie ochrany pred poškodením majetku povinnosťou vypožičiavateľa).

Všetky predpísané revízie boli z mojej strany realizované v pravidelných termínoch a na základe vyžiadania boli vždy predkladané prenajímateľovi. Ako prevádzkovateľ objektu som bol zodpovedný za chod zariadenia a podliehal som kontrole príslušných štátnych orgánov.

Nezabezpečením predpísaných revízií a dokladov by som riskoval uzatvorenie objektu. Týmto spôsobom by som ohrozoval vlastnú činnosť v objekte. Technický stav objektu bol teda ovplyvnený viacerými faktormi, ale rozhodne som ho negatívne neovplyvnil ja, ako prevádzkovateľ svojou činnosťou.

V zverejnenej správe je veľmi zaujímavý údaj o spôsobe dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia objektu v budúcom období, a to zmenou nepriamych dotácií pre športové kluby na priamu formu dotácie pre zimný štadión.

Autor správy – riaditeľ SKaŠZ – nevysvetlil konkrétny postup pri uplatňovaní priamej dotácie pre zimný štadión.

V každom prípade je potrebné poukázať na skutočnosť, že nie je rozhodujúca forma v akej budú finančné prostriedky z rozpočtu mesta na uvedený objekt vynaložené. Rozhodujúca je ich výška.

Zmena formy je iba presun finančných prostriedkov z jednej položky do druhej, v rámci rozpočtu mesta. Nezmení sa ale skutočnosť, že finančné prostriedky musia byť na daný účel poskytnuté. Hovoriť v takom prípade o dosiahnutí vyrovnaného hospodárenia je iba zavádzajúci údaj poskytnutý občanovi mesta.

Vyrovnané hospodárenie by bolo možné dosiahnuť iba v prípade, ak všetci užívatelia objektu budú uhrádzať za ľadovú plochu minimálne cenu vo výške prevádzkových nákladov.

To je však likvidačné pre športové kluby, ktoré nedisponujú finančnými prostriedkami v takej výške aby mohli uhradiť tak vysokú cenu pri veľkom rozsahu využitých hodín.

Ak by priamou dotáciou pre zimný štadión malo byť poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre športové kluby na úhradu ľadovej plochy, neznamenalo by to dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia daného objektu mesta, ale iba vyrovnané hospodárenie spoločnosti zabezpečujúcej prevádzku zariadenia.

Taký model nie je možné označiť ako celkové zlepšenie hospodárenia konkrétneho objektu v rámci rozpočtu mesta. Ide iba o informáciu podanú občanovi mesta zastretou formou.

Pritom občan ako daňový poplatník sa podieľa na financovaní jednotlivých prevádzok. Z tohto dôvodu by nemalo byť zanedbateľné, akým spôsobom a v akej výške sa finančné prostriedky vynakladajú.

Neviem, akú dlhú dobu bude súčasný prevádzkovateľ obviňovať zo zvýšenia finančných prostriedkov potrebných na prevádzku MZŠ predchádzajúceho prevádzkovateľa.

Mal by sa však v každom prípade držať faktov a neskresľovať skutočnosť (napríklad ustanovenia nájomnej zmluvy, fakty vyplývajúce z vypracovaných auditov).

Ako predchádzajúcemu prevádzkovateľovi mi boli poskytované iba finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi cenou fakturovanou športovým klubom a cenou vo výške prevádzkových nákladov.

Ostatné finančné prostriedky som musel zabezpečiť činnosťou a úspornými opatreniami, ktoré boli vyčíslené v energetickom audite a predstavovali sumu 200 000 eur ročne.

Pri zabezpečovaní prevádzkových nákladov som musel zvážiť ich nevyhnutnosť pre chod prevádzky, aby nepresiahli výšku príjmov. Za zvýšenie finančného príspevku potrebného na prevádzku MZŠ pre súčasného prevádzkovateľa naozaj nenesiem, ako predchádzajúci prevádzkovateľ, žiadnu zodpovednosť.

Je potrebné prehodnotiť vlastné nákladové položky, spôsob prevádzkovania a zvážiť potrebu vynakladania finančných prostriedkov. Poukazovaním na iných sa náklady na objekt neznížia, iba sa odvedie pozornosť iným smerom.

Súčasný prevádzkovateľ zverejnil informáciu o hospodárení objektu a strate vo výške 690 000 eur.

Ak chceme porovnať hospodárenie a výšku príspevku pre predchádzajúceho a súčasného prevádzkovateľa, je potrebné k tejto strate pripočítať pomernú časť nákladov na správu organizácie (náklady na účtovníctvo, personalistiku, technickú podporu a pod., ktoré nie sú súčasťou vyhodnotených nákladov) a taktiež stratu hospodárenia kúpaliska Kamenný mlyn.

Celkový príspevok mesta Trnava, ktorý bol poskytnutý súčasnému prevádzkovateľovi sa v porovnaní s príspevkom pre predchádzajúceho prevádzkovateľa zvýšil o 600 000 eur za rok, čo predstavuje zvýšenie o 231%.

Finančná čiastka zvýšeného príspevku zodpovedá cene prezentovanej investície – rekonštrukcie strojovne MZŠ, ktorá je podľa odborníkov nevyhnutná.

Táto rekonštrukcia nie je však v súlade s energetickou koncepciou mesta a jej realizácia by  zároveň spôsobila prekročenie povolenej hlučnosti pre danú lokalitu o 30 decibelov (povolená hlučnosť pre danú lokalitu je 54 decibelov).

Pri súkromnom meraní hlučnosti vo vzdialenosti 10 m vykazovalo zariadenie hlučnosť 85 decibelov už pri súčasnej forme prevádzky.”

Peter Pejkovič
(Autor je bývalý prevádzkovateľ Mestského zimného štadióna v Trnave)

Ulož ako PDF
Napísal 17. decembra 2019 14:00. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

pre “Bývalý prevádzkovateľ reaguje na vyjadrenia z informatívnej správy o hospodárení zimného štadióna”

 1. 1
  Sprava says:

  Tento nimand pise nieco o hospodarnosti a chladil roky vodou na cierno vykopanej studne. Kolko tisic – stotisic kubikov vody tam pretieklo za rok???

  • 1.1
   Timur says:

   Sprava zo záverečného účtu za rok 2019, na kúpalisku Castilione spotreba vody a stočné 798 eur za sezónu 2019. Zázrak v podaní mesta. Bazén má kubatúru 1800 m kubických a 10% vody sa denne má obmeniť. Čiže 90 dní prevádzyk x 180 m kubických je 16 200 m kubických + 1800 metrov kubických = 18 000 metrov kubický x 2.10 eura vodné stočné = 37 800 eura + 2000 m štvorcových spevnené plochy s odtokom do kanála x 1 euro za dažďovú vodu + 798 eur priznaná spotreba, rovná sa ročný náklad na vodné stočné 40 598 eura x 26 rokov + poplatky za pladby z omeškania = bojím sa to napísať.

 2. 2
  sprava says:

  Tvorca svetla sa ozval, človek čo si berie občanov mesta ako rukojemníkov starajúci sa o zbedačovanie a genocídu spoluobčanov. Šíriteľ rýchlych informácií v množstvách ktoré nikto nestíha sledovať či sú pravdivé, kde že to študoval a bol preškolený? 70 000 tisíc € zníženie tržieb , 107 000 tisíc zamestnávanie 23 zamestnancov oproti 7 v Nitre, 95 000 tisíc € dojednanie zlej ceny el. energie, následné vyhodenie energetika.80 000 tisíc € zamlčané náklady správy. Na sumu 240 000 tisíc € potreba skontrolovať jej opodstatnenie , hlavným kontrolórom.Výhodnejšie je minúť 150 000 tisíc ako 40 000 už projekčne pripravených. Podstatné je že to má kto zaplatiť, rukojemníci v množstve 60 000 tisíc pripravený platiť rozmary nositeľa svetla.

  • 2.1
   sprava says:

   Tá DPH predstavuje podľa teba 200 000 € tú si tam môžeš pripočítať. Tú ste poslali s obrovskou radosťou štátu, ktorý vám z tej sumy nevráti nič k našej smole . Vaša arogancia, neschopnosť spravovať veci verejné je zarážajúca. O tých skutočnostiach ste vedeli a 200 000 € ste oželeli aby sa splnilo vaše želanie, za každú cenu ovládnuť svojimi ľuďmi mesto. Pokiaľ ľudia sú ochotný tie vaše prešľapi platiť, hoc aj 300% navýšením daní je to pre vás v pohode.Potom vám nechýba ani 800 000 € ktoré do konca roka vás bude stáť prevádzka zimného štadióna, oproti predchádzajúcemu prevádzkovateľovi.

 3. 3
  think+ says:

  Pan Pejkovic si asi myslel ze je zahojeny, no zrazu musel celit realnej hospodarskej sutazi. Necudo ze place, je to tak so vsetkymi typickymi podnikatelmi z 90tych rokov, ktori zbohatli iba vdaka tomu, ze boli v spravnej chvili na spravnom mieste. Ich konkurencieschopnost na realnom trhu je ale miziva. Aspon sa to tu precisti.

 4. 4
  Tono says:

  Snaha pomôcť pracovníčkam SKaŠZ zorientovať sa v problematike, aby poslanci dostávali hodnoverné informácie o stave organizácie ktorá zabezpečuje v súčasnosti prevádzku MZŠ sa zjavne nestretla s porozumením. Socialistický systém, ktorý po príchode do vedenia mesta presadzuje primátor Bročka stojí daňových poplatníkov nemalé finančné prostriedky. Tých 600 tisíc eur minutých nezmyselne na MZŠ je iba odrobinka z toho, čo sa mu podarilo za 5 rokov jeho rozšafného pohľadu na vec urobiť. Na pomoc si prizýva formou zvyšovania daní aj občanov mesta, či už sa im to páči alebo nepáči. Parný valec z Kalvárie ide ďalej, 24 zvolených poslancov za Lepšiu Trnavu sa teší na ďalšie budovateľské úspechy.

Pre písanie komentárov musíte byť prihlásený Login

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.