reklama

Rokovanie mestského zastupiteľstva prebehne v špeciálnom režime a bez prítomnosti verejnosti

V špeciálnom režime a bez prítomnosti verejnosti sa v utorok 28. apríla 2020 uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Rokovanie sa začne o 13.00 hod. a uskutoční sa za sprísnených hygienických opatrení, ktoré nariadil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu.

„Chýbať nebudú dnes už samozrejmé rúška a rukavice, poslanci budú mať k dispozícii aj ochranné štíty na tvár. Samospráva zabezpečí dezinfekciu na ruky a dezinfikovanie kontaktných miest, meranie telesnej teploty aj zasadací poriadok s ohľadom na povinné rozostupy a oznamy informujúce o bezpečnostných opatreniach,“ priblížila oparenia mestská samospráva.

Ilustračné foto

Zasadnutie sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti, priebeh rokovania poslancov však bude vždy vysielané online na adrese trnava.videostream.sk.

Návrh programu 8. riadneho zasadnutia MZ mesta Trnava, 28. apríla 2020

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 531 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
2.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2019 a hodnotiaca správa za rok 2019
2.2 Aktualizácia zásad tvorby a použitia fondu Zdravé mesto
2.3 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN lokalita R, S a T
4. Majetkové materiály
5.1 Spolufinancovanie projektu „Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava
6.1 Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Trnava
7.1 Návrh na opätovnú voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
8.1 Vymenovanie náčelníka Mestskej polície mesta Trnava
9.1 Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a návrh na dočasné poverenie jej vedením
10.1 Zmena Zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Trnava, Hlavná 17
11.1 Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky – Aktualizácia rok 2019
12.1 Advent v Trnave 2020
13.1 Informatívna správa o realizácii participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2019
14.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 29. 1. 2020 do 14. 4. 2020
15.1 Informatívna „Správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnavy za rok 2019 a o plnení Programu aktívneho starnutia seniorov za rok 2019“
16.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 28. 4. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 23. 1. 2020 do 1. 4. 2020.

17. R ô z n e
18. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
19. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové materiály:

4.1 Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici
– Trojičné námestie 11
– Hlavná 5
– Hlavná 1
Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.
Marelli Global Business Services Europe s.r.o.
4.2 Výpožička pozemku na futbalové ihrisko v k. ú. Ružindol (Obec Ružindol)
4.3 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01C – Skladovo-logistický pavilón nájomcovi Danielovi Mašlonkovi
4.4 Prenájom nebytových priestorov v objekte PO 01 spoločnosti HEPI – ateliér s. r. o
4.5 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 02 – Pavilón výrobných buniek nájomcovi Radovanovi Slovákovi
4.6 Výpožička nebytových priestorov v objekte PO 02 pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
4.7 Schválenie predaja pozemku v k .ú. Zavar a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku
4.8 Kúpa pozemku na Ul. Mikovíniho v k. ú. Trnava od manželov Pullmanových
4.9 Kúpa pozemku na Ul. Krasku v k. ú. Modranka (od Márie Šiškovej)
4.10 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ulici Hospodárska 86 a Saleziánska 46 v Trnave
4.11 Predaj pozemku pod rodinným domom na Ulici Tatranská v Trnave (Mgr. Marián Hanousek)
4.12 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch pod vodným tokom Trnávka na Ulici Zelený kríčok v Trnave – SVP Piešťany
4.13 Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Horúcovodná prípojka pre bytový dom CENTRUM na Ulici Paulínskej v Trnave“ – (Trnavská teplárenská, a.s.)
4.14 Súhlas s použitím pozemku za účelom povolenia vjazdu, umiestnenia podzemnej požiarnej nádrže a vybudovanie plnozapustených kontajnerov v rámci stavby „Trnava – polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“ (Renntax, a.s.)
4.15 Súhlas s použitím pozemku k zriadeniu bezbariérového vstupu do budovy Vajanského 22 (GASETT, s. r. o.)
4.16 Súhlas s uzatvorením dodatku k zmluve o výpožičke na realizáciu stavby „Zberný sklad“ v rámci areálu zberného dvora na Ul. J. Bottu v Trnave (FCC Trnava, s. r. o.)
4.17 Zámena pozemkov medzi Mestom Trnava a Rímskokatolíckou cirkvou
4.18 Majetkovoprávne usporiadanie vodnej plochy pre stavbu „Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn“ (AGROFARMA BUDMERICE s. r. o.)
4.19 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Cestička pre cyklistov a chodník na Ul. Piešťanská“ (TESCO STORES SR a.s., TIDLY reality s.r.o., Immo – log – SK Alpha, s. r. o., Europrojekt Gamma 3 SK k. s., Slovenská správa ciest, TAVOS a.s., Ministerstvo hospodárstva SR)
4.20 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho – 1. časť“ (Mária Páleníková, COOP Jednota Trnava
4.21 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 16.1.2020 a v hlasovaní per rollam 20. 3. – 27. 3. 2020

Ulož ako PDF
Napísal 28. apríla 2020 7:54. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Rokovanie mestského zastupiteľstva prebehne v špeciálnom režime a bez prítomnosti verejnosti”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.